BMK insiteinloggen

Sluit je aan

Deel jij als maatschappelijke kinderopvangorganisatie onze missie? Sluit je dan aan! Hoe sterker we als vereniging worden, hoe beter we samen vorm kunnen geven aan de kinderopvang van de toekomst.

 

We organiseren regelmatig ledenvergaderingen en -bijeenkomsten. Ben je lid van de BMK, dan kun je meedenken en -praten. Op basis van je kennis van de branche en ervaringen uit de praktijk kun je een waardevolle bijdrage leveren aan het realiseren van onze gezamenlijke ambities.

image_alt_text

Zo werkt het

Wil je deel uitmaken van de BMK? Dan moet je voldoen aan een aantal kwaliteitseisen die horen bij maatschappelijk ondernemen. Deze eisen zijn verwoord in artikel 3 van de statuten. Ze hebben vooral betrekking op de structuur van de organisatie waar je voor werkt. Ook vinden we het belangrijk dat jouw organisatie onze doelstellingen onderschrijft.

 

Voor je lidmaatschap van de BMK betaal je jaarlijks contributie. De leden stellen de hoogte hiervan vast tijdens de ledenvergadering. Het bedrag dat jouw organisatie aan de BMK betaalt, is onder andere afhankelijk van de grootte van de organisatie. Wil je precies weten wat je als lid aan contributie gaat betalen? Bekijk de rekenvoorbeelden in het contributieoverzicht.

 

De regels voor de heffing van de contributie in 2017 luiden als volgt:

  • Leden betalen vanaf het moment dat zij als lid zijn ingeschreven. Hun bijdrage wordt naar rato van het aantal maanden dat resteert in 2017 berekend op grond van bovenstaande tabel. Bij inschrijving in een lopende maand telt deze maand als gehele maand mee.

Schrijf je in

Wil jouw organisatie lid worden van de BMK? Download hier het inschrijfformulier.
Het volledig ingevulde en ondertekende formulier kun je per e-mail sturen aan info@maatschappelijkekinderopvang.nl. We komen er dan snel bij je op terug.

 

Als je als lid bent ingeschreven, ontvang je automatisch onze nieuwsbrief.

 

 

 

Opzeggen

Wij doen ons uiterste best om leden zo goed mogelijk te ondersteunen en te vertegenwoordigen. Toch kan het gebeuren dat je niet tevreden bent en het lidmaatschap wilt opzeggen.

 

Opzegtermijn
Leden kunnen het lidmaatschap schriftelijk opzeggen tegen het einde van het kalenderjaar met inachtneming van een opzegtermijn van zes maanden. Als je wilt opzeggen, moet dit voor 1 juli.

Je ontvangt hiervan altijd een bevestiging. Raadpleeg voor meer informatie de statuten.

 

Schriftelijk opzeggen
Stuur uw opzegging digitaal via info@bmko.nl

Vragen?
Neem dan contact op via 085-0218500.

Wat leden over ons zeggen

Kindercentrum’t Rovertje: ‘De waarde van maatschappelijke kinderopvang uitdragen’

‘Wij hebben voor de BMK gekozen vanwege de maatschappelijke insteek zonder winstoogmerk. Wij staan voor lokaal maatwerk waarin we samen met onze ketenpartners initiatieven ontwikkelen – kinderopvang is daar een onderdeel van. Dit sluit aan bij de visie van de BMK.’ Katinka Felten, directeur/bestuurder bij ’t Rovertje vertelt waarom de organisatie onlangs lid werd van de BMK.

 

We verwachten dat de BMK ons vertegenwoordigt richting de politiek en de waarde van maatschappelijke kinderopvang uitdraagt zodat kinderopvang uiteindelijk een basisvoorziening wordt. Daar zijn wij een groot voorstander van! En om ervoor te zorgen dat er een deregulering komt zodat binnen de kinderopvang niet hetzelfde gaat gebeuren als binnen het basisonderwijs. Daar sneeuwen leerkrachten onder als gevolg van het moeten bijhouden van allerlei administratieve zaken. Wat wij nodig hebben zijn duidelijke kaders en afspraken en daar binnen hebben we ruimte nodig. Het Rijk moet vertrouwen hebben in houders en niet alles willen bepalen.

Wat ik daarnaast belangrijk vind binnen een branchevereniging, is dat je vlot een reactie rijgt als je belt met een vraag. Dat is niet het geval bij alle brancheorganisaties. Mijn ervaringen wat dat betreft met de BMK zijn prima.

 

Ontwikkelingskansen
Als eerste in de regio hebben we een aantal jaren geleden binnen ons kindercentrum passende kinderopvang aangeboden. We hebben de krachten gebundeld met een aantal gespecialiseerde organisaties, op het vlak van spraak- en taalontwikkeling bijvoorbeeld en organisaties gespecialiseerd in verstandelijke en motorische beperkingen. Vroeger moesten deze kinderen iedere dag lang reizen naar een instelling voor gespecialiseerde zorg. Nu krijgen de kinderen opvang, ondersteuning en begeleiding zo dicht mogelijk bij huis in de ontwikkelgroep DOLfijn. Samen met de andere kinderen binnen de opvang doen zij activiteiten. Dus zo gewoon mogelijk en tegelijkertijd kunnen we hen de beste ontwikkelingskansen bieden.

 

Daarnaast ontstaat er een mooie wisselwerking tussen onze beroepskrachten en de medewerkers van de gespecialiseerde opvang; ze leren van elkaar. Dit maatwerk in de vorm van ondersteuning door specialisten bieden we onze kinderen binnen hun eigen speelleergroep of in de ontwikkelgroep DOLfijn.

 

Dit is mogelijk omdat onze gemeente ons enorm helpt en faciliteert in deskundigheidsbevordering. Samen hebben we een werkplan opgesteld met zaken als workshops ‘systemisch werken’ en we geven medewerkers coaching-on-the-job. Op dit moment zijn we met een nieuwe partner bezig op het gebeid van jeugd- en jongerenzorg om kinderpsychologen in ons gezamenlijke pand onder te brengen zodat we elkaar kunnen versterken. Op deze manier elkaar opzoeken en samen kansen identificeren is uniek en wordt mogelijk gemaakt door de inzet van onze samenwerkingspartners op het gebied van jeugdzorg in samenspraak met de gemeente.

 

Gemeentelijke rol
Binnen onze gemeente wordt gestimuleerd dat aanbieders van kinderopvang maatschappelijk aan de weg timmeren. De gemeente Beesel denkt daarnaast mee met onze praktijkvragen. Wij vangen al jaren kinderen van statushouders op, echter de afgelopen jaren toenemend omdat onze gemeente hier haar maatschappelijke taak om gezinnen een plek te bieden binnen onze gemeente zeer serieus neemt. Onze medewerkers gaven aan dat zij graag extra ondersteuning en tips zouden krijgen om bijvoorbeeld met kinderen en ouders die de taal nog niet spreken om te gaan. Ook zagen we kinderen met trauma door oorlogsgeweld in onze groepen. Hoe kunnen we zorgen dat deze kinderen zich weer veilig voelen?

 

Door in overleg te gaan met de gemeente over deze praktijkvragen werd het mogelijk om hier extra trainingen voor aan te bieden. Samen met de gemeente zetten we in op het inburgeren van statushouders door ervoor te zorgen dat ouders naar school kunnen en de kinderen door onze organisaties worden opgevangen.

 

Ook kunnen wij dankzij onze gemeente iets betekenen voor kinderen die tijdelijk door omstandigheden thuis baat hebben bij een beetje structuur. Zij worden door onze BSO opgevangen en krijgen extra begeleiding. Dit kan bekostigd worden omdat onze gemeente deze ouders een vergoeding geeft op basis van een Sociaal Medische Indicatie. Wij zijn heel blij met deze proactieve houding van onze gemeente. Er is veel draagvlak en dan ontstaan er mooie gezamenlijke initiatieven.

 

Belemmerende regels
De implementatie van de nieuwe IKK maatregelen vraagt veel  aandacht en we lopen er tegen aan dat de nieuwe regels belemmerend werken. Dit komt omdat wij zelf al jaren geleden stappen op het vlak van kwaliteitsverbetering hebben gemaakt. Zo hebben we coaching van medewerkers ingevoerd vanuit werken met competenties waarbij we medewerkers zelf de regie geven over hun eigen ontwikkeling. Nu liggen er ineens opleidingseisen vanuit het IKK waarbij regels over het aantal uren per medewerker regerend worden. Daar balen we eigenlijk een beetje van.

 

Wij willen zo graag binnen onze eigen organisatie ontdekken en ontwikkelen wat onze medewerkers nodig hebben en wat goed is. Het is heel jammer dat bepaalde opleidingen waar wij heel tevreden over zijn niet onder de normen van FCB blijken te vallen en daarmee ineens niet meer geaccrediteerd zijn, of het is onduidelijk wat de status is. Zo kunnen we niet doorpakken.

 

We zijn blij dat de invoering van de directe financiering is opgeschoven, want er is tijd nodig om zaken goed te implementeren. Het ontbreken van voldoende tijd is het grote knelpunt bij de implementatie van de IKK maatregelen. Dat het niet lukt ligt niet aan de houder maar aan het gebrek aan tijd.

———————————————————————————————————————————————————-

Wasko Kinderopvang

“wij voelen een regionale verantwoordelijkheid”

 

 

‘De start van de BMK heeft een enorme vlucht genomen sinds april vorig jaar. Ik heb dat gade geslagen en heb daar bewondering voor. Er is keihard gewerkt en nu staat de vereniging. Dat is echt iets om trots op te zijn!’ Mieke van der Linden, directeur/bestuurder Wasko Kinderopvang, werd onlangs lid van de BMK. ‘En daar wil je als houder bij horen. Daar waar het bruist, waar energie zit en waar innovatie is. Dat was voor mij het belangrijkste argument; bij de BMK gaat het ergens over! Daarnaast delen we onze visie op kinderopvang.’

 

Ik vind het als bestuurder heerlijk om weer een stijgende lijn te zien na de jaren van crisis. Het is heel fijn dat we nu echt onze maatschappelijke rol kunnen innemen – waar we eerder met man en macht bezig waren om onze eigen organisatie door zware tijden heen te loodsen. Voor ons was dat goed te doen omdat we een verantwoord weerstandsvermogen hadden opgebouwd en niet hadden geïnvesteerd in ‘dikke-deurs-auto’s’.

 

Nu vragen we ons vanuit onze maatschappelijke rol af; wat vinden wij een goede investering?  De Ablasserwaard is een krimpgebied en onlangs werden we benaderd door een piepklein schooltje in een heel klein dorpje. De school wordt met sluiting bedreigd. Ons werd gevraagd of we een bso konden starten om de school aantrekkelijker te maken. Nu heeft de school een ieniemienie bso met 7 kinderen op 2 middagen. Wij willen de leefbaarheid en het woonklimaat in de Alblasserwaard op peil houden, ook op die plekken waar je misschien geld moet toeleggen. Wij zien dat als onze maatschappelijke verantwoordelijkheid; in dit geval de leefbaarheid van de dorpskernen overeind houden.

 

Die verantwoordelijkheid in de regio voelen we en daarin willen we partner zijn van de gemeente en van andere maatschappelijke organisaties die zich op één of andere wijze met kinderen bezig houden.

 

 

Wij willen onderdeel uitmaken van dat web waar we niet de centrale spin zijn, maar wel één van de vele partners om mee samen te werken. In Alblasserdam is het werkveld verdeeld in het christelijk onderwijs, waarin collega organisatie Pit actief is, en het openbaar onderwijs, dat bedienen wij. Ik vind het onze maatschappelijke rol dat wij gezamenlijk optrekken. En dat gaat op termijn als gevolg hebben dat ik subsidie zal moeten afstaan aan het christelijk onderwijs, omdat zij ook VVE-plaatsen willen aanbieden en gesubsidieerde peuterplaatsen. Maar dat doen we wel omdat we die maatschappelijke verantwoordelijkheid voelen. Dat gaat niet altijd zo vanzelfsprekend, want heb ik met een heel commerciële concurrent te maken, dan is het een stuk ingewikkelder. Dus hoe meer gelijkgestemden hoe eenvoudiger het wordt om te geven en te nemen.

 

Ik vind het vreemd dat je in Nederland alleen gebruik kan maken van de kinderopvang als er twee werkende ouders zijn. Terwijl je zoveel kinderen ziet waarvan je weet dat het zo goed voor ze zou zijn als ze naar onze organisatie toe zouden kunnen komen in dagopvang, peuterspeelzaalwerk of in de bso!

 

De BMK moet zich richten op de beeldvorming en arbeidsvoorwaarden van medewerkers zodat het beroep pedagogisch medewerker een hoger aanzien krijgt. Met een goed contract met goede arbeidsvoorwaarden en goede ontwikkelingsperspectieven. Want ze zijn partner in de ontwikkeling, van ouders. Het is absurd dat het een schaal 6 functie is. Ik vind het gênant dat we gebroken dienstcontracten aanbieden met een beetje voorschoolse, tussenschoolse en bso-opvang versnipperd over de dag. Terwijl voor jonge ouders hun pasgeboren baby’tje, het allerbelangrijkste in hun leven is en wat ze uit handen geven aan onze pedagogisch medewerkers. En dat strookt niet met de waardering voor de kinderopvang.

 

We moeten beter over het voetlicht krijgen dat het zoveel beter is voor het kind dat het naar de kinderopvang gaat. En daarin ligt een belangrijke taak voor een branchevereniging.

 

De hele IKC ontwikkeling biedt kansen maar daarbinnen heeft de kinderopvang zelf iets te doen. Want ik merk dat er toch een aantal scholen zijn die denken; als ik nou maar die peuters een beetje in de buurt heb, dan heb ik een gegarandeerde instroom, werk ik aan een warme overdracht en dan heb ik mijn IKC- geregeld. Maar zo eenvoudig ligt het natuurlijk niet. Het gaat ook om de doorgaande lijn in de horizontale zin. Dat dwingt een school echt na te denken over hoe je dat samen met de kinderopvang organiseert. Hoe je van binnen- naar buitenschools horizontaal mooie dingen met elkaar bedenkt. Hoe kan je gedurende een 10-urige dag dat een kind in het schoolpand aanwezig is, bso en school integreren en vernieuwende en uitdagende onderwijsconcepten bieden?

 

Op het moment dat we de status van de kinderopvang op een veel hoger niveau weten te brengen worden schooldirecteuren uitgedaagd en zien zij dat de kinderopvang een partner is waar ze onderwijsvernieuwing mee kunnen ontwikkelen. Geïntegreerde concepten zorgen ervoor dat niet alleen kinderen van werkende ouders bereikt worden, maar dat veel meer kinderen kunnen genieten van wat een IKC teweeg brengt!

 

****

 

Noach Kinderopvang Maastricht: wij voelen ons actief ondersteund door jullie!

‘Wij voelen aansluiting bij de BMK want we zijn een wat andere kinderopvang.’ Aan het woord is Petra Weeda (directeur).

 

Aanvankelijk waren we lid bij een andere branchevereniging maar we voelden ons daar niet sterk vertegenwoordigd. In de praktijk blijkt nu ook, jullie doen echt moeite zaken goed uit te zoeken. We hadden laatst een ingewikkelde vraag waar geen makkelijk antwoord op te vinden was, maar het is jullie wel gelukt. Dat was een zeer positieve ervaring! Wij voelen ons ondersteund door jullie actief mee helpen zoeken naar de mogelijkheden.

 

Noach Kinderopvang is een zeer duurzame opvang. Wij zijn 16 jaar geleden begonnen want wilden een alternatief bieden in de vorm van een antroposofische benadering die leidt tot een hoge kwaliteit van kinderopvang. Maar ook tot een duurzame kinderopvang. Wij gebruiken uitsluitend  natuurlijke materialen, we leven met de seizoenen en we bereiden biologisch dynamische warme maaltijden. Ons maatschappelijk engagement komt voort uit onze pedagogische keus; want daar gaat het ons in eerste instantie om. We hebben een heel uitgevormde visie op ontwikkeling. Onze groepen zijn ingedeeld naar ontwikkeling – en niet uitsluitend naar leeftijd –gebaseerd op de drie grote ontwikkelingsfase die een kind in de eerste drie jaar meemaakt.

 

De kinderopvang als sector moet zich eerst herpakken willen we in staat zijn goede kinderopvang voor álle kinderen beschikbaar te stellen. De regelgeving van de overheid is volledig op de cognitieve ontwikkeling gericht. En dat is nu net wat je níet moet doen met het jonge kind. Wij houden ons dan ook niet aan de eisen van allerlei toetsjes maar hebben alternatieven ontworpen. Zo hebben we een op antroposofische leest geschoeid VVE-programma. Ons ‘andere antwoord’ op eisen wordt zeker geaccepteerd en gehonoreerd als je het maar goed toelicht. Dit programma wordt in heel Nederland door andere antroposofische kinderopvang-instellingen steeds meer gebruikt. Onze ouderpopulatie is over het algemeen zeer hoog opgeleid. Gelukkig hebben we daarnaast ook een (helaas) kleine groep ouders uit sociaal zwakkere milieus die een bewuste keus voor onze pedagogische visie of onze eigen sfeer die daar uit voor komt, heeft gemaakt.

 

Ik maak me grote zorgen over de toekomst van de kinderopvang. Het uitstel van de IKK-maatregelen omdat er niet goed was nagedacht over de praktijk en er slechts sprake was van een op opbrengst gerichte visie op kinderopvang. We zien een steeds draconischer regelgeving in één bepaalde richting die niet goed is voor het jonge kind. Ik heb de indruk dat m.n. België als voorbeeld wordt genomen; de kinderopvang is daar een ramp. Kinderen moeten vanaf 2,5 jaar leren en daar krijg je overstresste kinderen van. Kijk liever naar Duitsland; daar zijn kinderen tot 6 jaar op de kinderopvang en daar hoeven ze geen VVE-programma te doen.

 

Van de BMK verwacht ik dat zij op de bres springt en op komt voor de belangen van de kinderopvang bij de officiële instanties zodat er geen maatregelen worden genomen die niet uitgebreid zijn getoetst of ze wel werkbaar en juist zijn. En dan wordt het terug gedraaid! Een kortzichtige pedagogische visie van een overheid die slechts oog heeft voor het economische model. Er moet een eind komen aan het inconsistente zwabberbeleid van de overheid de laatste jaren.

 

Aan de ene kant hebben we de overheid die een stempel zet op de kinderopvang en aan de andere kant hebben we de gemeente Maastricht. De gemeente heeft een groot engagement getoond maar ook tegenstrijdige regelgeving in relatie tot wat de overheid voortschrijft. Dus we krijgen twee verschillende beoordelingen; eentje die uit gaat van de gemeentelijke eisen en eentje die uitgaat van de overheidseisen.

 

Er is een hoop werk voor jullie waar wij een sterke behoefte aan hebben. Zo ook de betaling van mensen die in de kinderopvang werken; die is zo schandalig laag. Als je weet wat het vraagt om kinderen in de eerste jaren van hun leven professioneel te begeleiden en dat daarmee de basis wordt gelegd voor hun hele verdere ontwikkeling; dan is het eigenlijk te gek voor woorden. Want het kost een ouder betrekkelijk weinig geld het kind op een kinderopvang te plaatsen waar mensen de oudertaken overnemen voor schandalig lage salarissen. Daarnaast worden er steeds hogere opleidingseisen gesteld maar de salarissen stijgen niet. Onderwijssalarissen, die nu zo in het nieuws  zijn, zijn riant vergeleken bij de salarissen in de kinderopvang. Dat ook iets waar de BMK zich voor kan inzetten. Samenvattend kan ik wel zeggen dat er nu veel zaken spelen, en daarom vind ik het belangrijk vind juist wél lid te zijn van een branchevereniging waar ik aansluiting voel.

 


 

Plateau IKC en Kinderopvang: IKC-pioniers in Drenthe

 

‘Tien jaar geleden zijn we gestart als brede school Assen. Maar we merkten dat de voortgang stagneerde – je hebt veel partijen nodig om samen zaken te ontwikkelen. Toen hebben we gezegd we willen opvang en onderwijs in één organisatie positioneren zodat je door kan groeien naar integrale kindcentra.’ Aan het woord zijn Paul Moltmaker, bestuurder bij Plateau Integrale Kindcentra en Marijke Fokkema, bestuursadviseur bij Plateau Kinderopvang, de nieuwe naam van ASKA nadat de organisatie is overgenomen door Plateau. Plateau is sinds kort lid van de BMK.

 

‘Die IKC-vorming gaat verder. We willen ook welzijn, zorg en het na-schoolse aanbod toevoegen aan ons aanbod de komende jaren. Dan heb je pas een volledig integraal aanbod. En dat is tevens de reden waarom de BMK ons aanspreekt. Dat maatschappelijk ondernemerschap waarbij je kinderen centraal stelt en vanuit alle expertises, opvang, onderwijs, zorg en welzijn, aanbod kunt geven.’

Marijke vult aan: ‘Wij vinden, naast het maatschappelijk ondernemerschap dat we herkennen in de BMK, het belangrijk om gevoed te worden met beleidsinformatie over wijzigingen in wet- en regelgeving want het is natuurlijk een hele klus om alles zelf bij te houden. Zoals jullie indertijd een BMK Impact hebben samengesteld over de verandering als gevolg van de IKK, dat is voor ons heel praktisch. Dat kunnen we meteen toepassen. Een goed voorbeeld zoals wij ondersteund willen worden, binnen de ontwikkelingen waarin wij zelf aanwezig zijn.’

 

Paul voegt toe: ‘Daarnaast vinden wij het belangrijk dat de BMK positie inneemt aan de onderhandelingstafels in Den Haag in samenwerking met sociale partners. Het veld vertegenwoordigen en het belang van ons als maatschappelijke ondernemers. Laten zien dat maatschappelijke kinderopvang een bijdrage levert aan de ontwikkeling van kinderen. En dat is natuurlijk een heel andere aanpak dan die van de puur commerciële aanbieders. Wij moeten onze toegevoegde waarde laten zien. ‘

 

Marijke:’ Wij vinden het belangrijk dat we echt gehoord worden; wáár we mee bezig zijn, waarom we daar mee bezig zijn en dat er nog een heleboel veranderd moet worden. Zodat het werken voor ons gemakkelijker wordt. De BMK doet dat goed, door een digitaal kanaal, BMK insite (de online community) waar je van meerdere groepen lid kan worden en zo mee kan discussiëren. Een heel handige manier om iedereen die mee wil praten, te horen. Ik krijg wekelijks uitnodigingen om mee te discussiëren over bepaalde onderwerpen.’

Paul vult aan: ’Daarnaast is er natuurlijk de ALV waar we mee kunnen praten. Ik heb de laatste ALV bijgewoond en meteen kennis gemaakt. Een hele goede manier om met elkaar zaken te bespreken die je als vereniging belangrijk vindt.’

 

Paul vertelt: ‘We zijn in 2010 gestart als brede school want we wilden een wijkfunctie vertegenwoordigen voor alle kinderen. En dat gaan we nu uitbouwen naar na-schools aanbod dat we in wijken positioneren. En uitbreiden naar welzijn en zorg voor kinderen die dat nodig hebben. Zorg en onderwijs en kinderopvang samenbrengen, dat is onze volgende stap. Dat doen we vanuit de visie dat we een brede kijk op kinderen hebben waardoor je ze ook iets te bieden hebt. Zodat ze een goede stap kunnen maken in het primair onderwijs dat volgt.’

 

‘Belangrijk voor de nabije toekomst is dat peuterspeelzalen onderdeel gaan uitmaken van ons aanbod. De VVE component nemen we daar in mee. We willen dat alle locaties VVE-locaties worden. Dus opsporen en wegwerken van achterstand. Daar is de gemeente Assen ook heel nauw bij betrokken. We vinden dat alle kinderen recht hebben op een uitdagende en stimulerende omgeving. Ook ouders stellen dit op prijs en vinden het volledig niet stigmatiserend dat hun kind VVE krijgt. Zo zorgen we dat de zorgstructuur voor alle kinderen bereikbaar en toegankelijk is.’

 

Marijke: ‘We hebben in Assen een project Samen Vroeg Erbij voor 0-4 jarigen, waarin wij samen met de GGD en een tweedelijns zorginstelling ervoor zorgen dat er een optimale zorgstructuur is en alle kinderen gezien worden. Ook het personeel wordt binnen dit project ondersteund in de rol die zij hebben als er zich mogelijk problemen voordoen. We werken preventief zodat er geen problemen ontstaan. Zo wordt ieder kind gezien. En kunnen we, met toestemming van ouders ieder kind de zorg geven die het nodig heeft.’

 

Paul: ‘We hebben Samen Vroeg Erbij nu uitgebreid naar 4-12 jarigen. Daarbij bestaat natuurlijk een duidelijke relatie met het onderwijs. Het werken binnen een IKC is hierin heel handig omdat het onderwijs ook een zorgstructuur heeft. We zorgen ervoor dat de zorgstructuur van de kinderen in de BSO aansluit bij die in het onderwijs. En we kunnen in het kader van passend onderwijs, expertise invliegen van ambulante begeleider als het gaat om ontwikkelvragen van kinderen.
Daarnaast hebben we interne begeleiders die heel nauw betrokken zijn bij de groep en de kinderen. Dat zijn een spilfiguren die de verbinding kunnen maken en waarnaar toe ook al de warme overdracht plaatsvond vanuit voor-school naar school toe. Zij hebben alle kinderen goed in beeld. En die contacten worden nu alleen nog maar beter en warmer doordat mensen op één locatie elkaar veel makkelijker opzoeken en tegen komen.’

 

Paul sluit af met de conclusie: ’We zijn gestart in 2010-2011 en hebben de juiste organisatiestructuur nu gerealiseerd. Dat betekent niet dat we klaar zijn, sterker nog we beginnen nog maar net! Nu onderwijs en opvang onder één dak is gebracht, gaan we nu ook zorgen dat er inhoudelijke aansluiting komt. Niet alleen in zorgstructuur, maar ook in doorgaande leerlijnen en in programma’s. En we gaan uitbreiden naar een na-schools aanbod, welzijn, zorg, zodat we echt een integraal aanbod kunnen bieden voor ieder kind dat bij ons is.’

 


 

In gesprek met Kanteel Kinderopvang, lid van het eerste uur.

 

Op de vraag hoe Kanteel Kinderopvang dit eerste jaar lidmaatschap van de BMK heeft ervaren, antwoordt directeur Jan-Willem Bedeaux dat hij zich helemaal thuis voelt bij de BMK!

 

Kanteel staat voor kindontwikkeling in brede zin (‘Bildung’) en vindt haar publieke taak daarin belangrijk. Alle kinderen  moeten profiteren van de voordelen van kinderopvang. De organisatie heeft geen winstoogmerk en laat rendementen terugvloeien in de organisatie. Kanteel voegt daad bij het woord. “Via peuterarrangementen bereiken wij kinderen die niet naar de kinderopvang gaan. Wij organiseren samen met het onderwijs en de gemeente, BSO-achtige activiteiten voor kinderen in achterstandswijken”, vertelt Jan Willem. Hij geeft toe dat dat geld kost, maar dat Kanteel staat voor een pedagogisch rendement en voor financiële balans. “Want de toegevoegde waarde van kinderopvang mag niet voorbehouden blijven aan alleen kinderen uit gezinnen met twee werkende ouders”, aldus Jan Willem.

 

Jan Willem vertelt dat hij het gesprek over bovenstaande onderwerpen goed kan voeren met de BMK. “Want de BMK is voor Kanteel een omgeving waarin zij haar waarden op een plezierige en intelligente manier kan delen.”

 

Daarnaast praat Kanteel op gemeentelijk niveau met primair en voortgezet onderwijs, om de beleidsagenda’s van de gemeente rond ‘Burgerschap van de toekomst’ mede te bepalen. “En dan moet je natuurlijk beginnen bij heel jonge kinderen. Bovendien, wil je zoveel mogelijk kinderen bereiken, dan dien je een vrij toegankelijke publieke voorziening te zijn.”
Jan Willem vindt dat hij het getroffen heeft met Den Bosch want de gemeente Den Bosch is een voorloper als het gaat om bijvoorbeeld harmonisatie van peuterspeelzaal en kinderopvang. Als gevolg daarvan zijn er in de stad veel kindcentra en is de samenwerking met onderwijs intensief.

Het is niet voor niets dat de nieuwe beroepsvereniging Pedagogisch Professionals In Kinderopvang (PPINK) mede haar oorsprong vindt in Den Bosch. Een aantal kinderopvangorganisaties waaronder Kanteel was zich bewust van het belang van de emancipatie van deze beroepsgroep en heeft de oprichting gesteund.

 

Jan Willem: “Het vakmanschap van de pedagogisch medewerker moet erkend worden en dient overeind te blijven in de samenwerking met het onderwijs en de verantwoording naar ouders. Want het aangrijpingspunt ontwikkeling is interactie en interactie is het domein van onze pedagogen op de groep. Zij richten zich op de persoonlijkheidsontwikkeling en zijn daarmee aanvullend aan de interventies van een docent in het primair onderwijs die meer zit op de cognitieve ontwikkeling.”

Kinderopvang en onderwijs zijn gelijkwaardig en aanvullend aan elkaar, besluit Jan Willem.

 


“Laten horen waar je voor staat”

 

“Sinds september 2015 heten we PIT Kinderopvang & Onderwijs: kinderopvang en onderwijs vanuit één organisatie, één leiding en een gezamenlijke missie en visie. De kindcentra werken met één team aan de opvang en onderwijs met doorgaande ontwikkellijnen voor kinderen tussen 0 en 13 jaar. Het is nog volop in ontwikkeling, maar we staan daar helemaal achter.
Van huis uit zijn we een maatschappelijke organisatie. Uiteraard hebben we rendement nodig; om onze idealen en missie waar te maken. Dat betekent dat we alles investeren in de kwaliteit en de organisatie – in de kinderen dus. Zo moet het!
We vinden het ook van groot belang om ons als sector te verenigen, dus waren we al jaren trouw lid van een brancheorganisatie. Daarnaast sloten we ons aan bij Kindcentra 2020 – een maatschappelijk initiatief uit de branche en gemeentes, waarin we vormgeven aan de kinderopvang van morgen. In onze optiek een publieke voorziening, gedreven door kwaliteit en niet door prijs. Ieder kind heeft recht op ontwikkeling, wij moeten daar met onze begeleiding, activiteiten en leeromgeving op inspelen. Dat lukt misschien niet van de ene op de andere dag, maar we zijn op de goede weg.
De overstap naar de BMK komt omdat we daar gelijkgestemde zielen hebben gevonden. Dat telt zwaar voor ons. Want we willen samen met anderen standpunten ontwikkelen. En van ons laten horen: aandacht vragen voor inhoud, kwaliteit en uitdragen waar we voor staan. Zo worden we samen sterker.”

 

Monique Fluitsma, bestuurder PIT Kinderopvang & Onderwijs

 


 

“Het is goed dat er iets te kiezen valt”

 

“We zijn in Nederland erg op onderwijs gericht, maar we vergeten dat een kind tussen 0 en 4 jaar ontzéttend veel kan leren. Het is van groot belang om daarop in te spelen. De kinderopvang heeft de beste professionals nodig om jonge kinderen ontwikkelkansen te bieden.
Kinderopvang zou een basisvoorziening moeten zijn, maar wat versta je daaronder? Wij denken dat we sámen de voorwaarden moeten scheppen. Financieel draagt ieder zijn steentje bij; ouders, werkgevers én de overheid. De organisaties zelf, door in kinderen te investeren.
Kinderen zijn de volwassenen van morgen. Als we ze de kans bieden om zich van kleins af aan te ontwikkelen, hebben we daar straks als samenleving heel veel plezier van. Het belang van goede kinderopvang hoef je dus eigenlijk niet eens meer uit te leggen.
Daarom denk ik ook dat de BMK groot gaat worden; ze staat voor het maatschappelijk perspectief. Ik vind dat we daarin stelling mogen nemen: het gaat bij ons niet om winst om de winst. Voorwaarde van de BMK is dat leden die winst maken deze terug laten vloeien in hun organisatie; daar sta ik voor de volle 100 procent achter. Laten we een helder referentiekader bieden. Hoe duidelijker hoe beter, want dan heb je ook de kans om eerlijk te kijken of je je thuis voelt bij de BMK. Het is goed dat er iets te kiezen valt.”

 

Yde Dragstra, directeur Komkids Kinderopvang

 


 

“Veel te winnen bij maatschappelijke opvang”

 

“De discussie over commerciële versus maatschappelijke opvang is zeer legitiem. Begrijp me goed: commerciële centra kunnen evengoed uitstekende kwaliteit bieden. Maar de hamvraag is: wat doe je met de winst? Die moet terugvloeien in de centra, naar de kinderen, in plaats van naar de directie of aandeelhouders. Zelf investeren we bijvoorbeeld in onze locaties, in scholing en de verdere professionalisering van onze medewerkers. En we werken aan innovatieve projecten en kwaliteitsverbetering. We zijn maatschappelijk betrokken en gericht op lokale samenwerking.
Het mooie aan de BMK is, dat alle leden er zo in staan. Het aannamebeleid is daar ook op gericht. Dat vind ik terecht, want anders verlies je je geloofwaardigheid. Door lid te worden van de BMK laten we als organisatie bewust zien waar we voor staan. Zo versterken we ook het geluid naar de politiek. Zelf ben ik een periode raadslid geweest. Als lid van de BMK wil ik me toeleggen op de politieke lobby. Het doel is om onszelf als kinderopvangorganisaties als het ware overbodig te maken – dat lukt op het moment dat die opvang volledig en als vanzelfsprekend is geïntegreerd in het leven van een kind. De ontwikkeling van kinderen moet centraal staan – en daarvoor moeten ze overal drempelloos terecht kunnen. Ik gun alle kinderen contact met elkaar; samen spelen, ontdekken en ontwikkelen. Voor henzelf, maar ook voor de samenleving, die wordt daar beter door. We hebben veel te winnen bij maatschappelijke opvang.”

 

Rudie Peeters, algemeen directeur Hoera Kindercentra

 


 

“We worden blij van de BMK”

 

“MIK Kinderopvang kent een lange geschiedenis als maatschappelijke organisatie. We bestaan al 103 jaar! Ons aanbod is breed en toegankelijk voor iedereen, zeker óók voor kinderen in achterstandssituaties. Wij vinden dat de kinderopvang een publieke voorziening moet zijn, net als de basisschool. De BMK deelt onze standpunten. Daar worden we blij van. Daarom zijn wij direct lid geworden, en dragen we uit waaróm we dat zijn.
Aan kinderopvang kleeft onterecht het imago van ‘dienst verlenen’ aan tweeverdieners, of als optie voor moeders die willen blijven werken. Wij zien dat anders: ieder kind heeft ontwikkelrecht. Dus daar moet je vroeg in investeren. Samen met onze sociale partners streven we naar passende opvang. Zo willen we bijvoorbeeld meer aandacht voor opvang voor kinderen van vluchtelingen met een verblijfsstatus.
Ook de BMK staat voor kwaliteit en toegankelijkheid van kinderopvang. Wij zijn zelf actief in Limburg, een deel van Nederland waar kinderopvang te lijden heeft onder de vergrijzing. Vanuit de BMK kunnen we zorgen dat we niet van de Haagse agenda verdwijnen. We maken ons samen sterk, en dat voelt goed.
Als brancheorganisatie moet de BMK nog groeien. Hoe meer leden, des te meer hebben we elkaar te bieden, ook aan praktische of juridische ondersteuning. Lang niet iedere kinderopvangorganisatie in Nederland is lid van een branchevereniging. Mijn advies: laat je informeren en maak een weloverwogen keuze om wel of niet voor een lidmaatschap te gaan. Binnenkort is de volgende informatiebijeenkomst. Ik nodig iedereen van harte uit daar naartoe te komen.”

 

Ghislaine Fonteijn-Driessen, directeur-bestuurder van MIK Kinderopvang Maastricht

 


 

“Goed om direct grote stappen te zetten”

 

“Voor onze organisatie was het niet meer dan logisch om ons aan te sluiten bij de BMK. SKW draagt al langer uit dat kinderopvang een maatschappelijke voorziening is die toegankelijk moet zijn voor alle kinderen. We handelen daar ook naar. Hoe? Door betalingsregelingen te treffen voor ouders die krap bij kas zitten. Maar ook door gratis opvang te bieden aan Syrische kinderen van de vluchtelingenopvang hier om de hoek. En we denken met de gemeente mee over de opvang van kinderen die eigenlijk niet tot de doelgroep horen of van wie de ouders geen recht hebben op kinderopvangtoeslag, maar die wel gebaat zijn bij goede kinderopvang. Van de BMK verwacht ik dat ze een goede lobby voeren naar de overheid, om de maatschappelijkheid van kinderopvang te onderstrepen. Daarnaast heb ik er alle vertrouwen in dat de BMK de belangen van ons als werkgevers goed behartigt. SKW heeft zich direct aangemeld omdat we geloven dat je je van meet af aan sterk moet maken. Dan kun je – in het belang van het kind en de maatschappij – gelijk al grote stappen zetten in de richting van kinderopvang als basisvoorziening. Een vorm van kinderopvang waarbij intensief wordt samengewerkt met het onderwijs en andere maatschappelijke organisaties. Daar ga ik zeker mijn steentje aan bijdragen, door hier in Amsterdam het gesprek aan te gaan, met de gemeente, scholen en welzijnsorganisaties.”

 

Annelize Hogeweg, directeur-bestuurder van Stichting Kinderopvang Watergraafsmeer

Onze leden

Ons ledenbestand breidt zich steeds verder uit. Onderstaande maatschappelijke kinderopvangorganisaties zijn al aangesloten bij de BMK, daarmee vertegenwoordigen wij inmiddels meer dan 30% van de totale markt.

 

Door op de naam van de organisatie te klikken komt u op de pagina van de betreffende kinderopvang.

 

Plateau Kinderopvang

Doomijn

GO! Kinderopvang
Holding MIK Kinderopvang B.V.
IJsterk kinderdagopvang B.V.
Julia Kids B.V.

Kiem Opvang

Kanteel Kinderopvang B.V.

Kindercentra de Roef

Kinderopvang 2Samen
Kinderopvang OOK
Kinderopvang SKDD
Kinderwoud Kinderopvang B.V.
Klik Kinderopvang
Kober B.V.
KomKids Kinderopvang B.V.

Korein Groep BV

Mikz Kinderopvang
Raster Kinderopvang B.V.
Stichting Bink Kinderopvang
Stichting Dak Kindercentra
Ons Kindbureau
Stichting GOO
Stichting Hoera Kindercentra
Stichting Junis Kinderopvang
Stichting Kibeo
Stichting KID

Stichting Kindcentra Kits Primair

Stichting Kinderdagcentra Zwartewaterland

Stichting Kindercentrum ’t Rovertje

Stichting Kinderopvang Alkmaar
SKA Kinderopvang
Stichting Kinderopvang Bussum/Naarden-Muiden/Muiderberg
Stichting Kinderopvang Centraal Nederland

Stichting Kinderopvang Den Helder

Stichting Kinderopvang Heerhugowaard
Stichting Kinderopvang Hoorn
Stichting Kinderopvang Langendijk
Stichting Kinderopvang Oegstgeest
Stichting Kinderopvang Oosterhout
Stichting Kinderopvang Purmerend
Stichting Kinderopvang Solidoe
Stichting Kinderopvang Stad Groningen
Stichting Kinderopvang ’t Nest
Stichting Kinderopvang Walcheren
Stichting Kinderopvang Watergraafsmeer
Stichting Kinderopvang Zeeuws Vlaanderen
Stichting Kinderopvang Zoeterwoude
Stichting Kinderopvanggroep
Stichting Kinderwereld
Stichting Kwest
Stichting Ludens

Stichting Noach Kinderopvang

Stichting Pedagogiekontwikkeling voor het jonge kind
Stichting Peuterspeelzalen Dordrecht
Stichting PIT Kinderopvang & Onderwijs
Stichting Prokino
Stichting Rijswijkse Kinderopvang

Stichting Rzijn

Stichting Sinne Kinderopvang

Stichting Spelenderwijs

Stichting Un1ek opvoeding en kinderopvang

Trema Kinderopvang

Vlietkinderen

Wasko Kinderopvang

 

-->