BMK insiteinloggen

Nieuwsoverzicht

 • 18 april 2018

  Hoe verder met de opvang van baby’s?

  Er is onrust in de sector kinderopvang. Ook ouders zullen als gevolg van de berichtgeving in de kranten zich mogelijk zorgen maken. Aanleiding hiervoor vormt de nieuwe bkr (beroepskracht kind ratio) voor baby’s en de kosten die deze met zich mee brengt. De BMK is voorstander van maatregelen om de kwaliteit van de babyopvang te verhogen. De nieuwe ratio, één medewerker met drie baby’s in plaats van vier baby’s, is daar een mogelijkheid toe. Maar dan moet de babyopvang wel betaalbaar en toegankelijk blijven voor ouders.

   

  De BMK heeft om die reden mede onderzoek geïnitieerd naar de kosteneffecten van de BKR. Blijven de kosten binnen de afspraken die daarover gemaakt zijn? Kan de politiek aan kinderopvangorganisaties en aan ouders die gebruikmaken van kinderopvang garanderen dat de kinderopvang betaalbaar blijft?

   

  Het daartoe door SEO uitgevoerde onderzoek is inmiddels afgerond (zie bijlage). Wij plaatsen enkele kanttekeningen bij dit, overigens degelijk uitgevoerde, onderzoek. De verschillen tussen en de spreiding over organisaties is groot als het gaat om de kosteneffecten. Dat zou kunnen betekenen dat de toegankelijkheid in het geding komt. Bureau Buitenhek doet om die reden dan ook nader onderzoek naar de effecten in de praktijk en komt in mei met resultaten. Daar zijn wij zeer benieuwd naar! Wij voeren gesprekken met het ministerie, met politieke partijen en met onze collega-organisaties over de effecten van de aangescherpte BKR en denken alvast na over mogelijke alternatieven met een vergelijkbaar of zelfs groter effect op de kwaliteit van de opvang voor baby’s. De BMK heeft, samen met andere partijen, de Kamer gevraagd om een rondetafelgesprek, nog dit voorjaar (zie bijlage). In dat gesprek willen we met de Kamerleden ingaan op actuele kwesties, waaronder in ieder geval de BKR voor baby’s.

   

  Om te zorgen dat Den Haag naar ons luistert, is samenwerking nodig: als we willen voorkomen dat de kinderopvangsector straks het kind van de rekening is en de toegankelijkheid van babyopvang in het geding komt, moeten we goed nadenken en ons gezamenlijk inzetten. Wij zijn ervan overtuigd dat we met die strategie het meest effectief kunnen zijn voor ouders, kinderen en de kinderopvangsector.

   

  Klik hier voor de resultaten van het SEO onderzoek.

  Klik hier voor de brief waarin de BMK samen met andere partijen verzoekt om een rondetafelgesprek.

  Mocht je kennis willen nemen van de inhoud van de petitie, klik hier.

   

 • 17 april 2018

  Algemeen overleg over kinderopvang 12 april 2018

  Op donderdag 12 april was het eerste Algemeen Overleg van staatssecretaris Van Ark met de vaste Kamercommissie SZW over kinderopvang. Meerdere politiek partijen pleitten in dat overleg voor een basisvoorziening voor kinderen, in ieder geval voor peuters. De staatssecretaris is van mening dat kinderen nu al samen naar de kinderopvang kunnen, dat kan lokaal prima geregeld worden.

   

  Arbeidsparticipatie

  Gemeenten kunnen daartoe bruggen slaan. Maar de bestaande geldstromen zijn en blijven gericht op hun doel. En het doel van kinderopvangtoeslag is de bevordering van arbeidsparticipatie. Dat is de ‘raison d’être van de kinderopvang’. VVE-middelen zijn bedoeld om achterstanden te verminderen en de gelden voor de zogenaamde ‘Asscher peuters’ zijn voor peuters van wie de ouders geen recht hebben op kinderopvangtoeslag én die niet in aanmerking komen voor VVE.

   

  Laten we er voor zorgen dat die gelden niet verwateren, aldus Van Ark. Met die diversiteit aan middelen bereiken we veel kinderen. Al is kinderopvang in de kern een arbeidsmarktinstrument, de staatssecretaris ziet wel dat kinderopvang van toegevoegde waarde is voor de ontwikkeling van kinderen.

   

  Voorkomen van achterstanden

  De politieke partijen verwezen bij hun pleidooi voor kinderopvang voor alle kinderen naar de meeste recente Staat van het Onderwijs. In dit rapport uit de Inspectie van het Onderwijs haar zorg over de terugloop van de gemiddelde resultaten van Nederlandse leerlingen in het funderend onderwijs: door de jaren heen glijden de resultaten van het Nederlandse onderwijs af. En ook de kansenongelijkheid in het onderwijs loopt op. Kamerleden grepen (mede) dit rapport aan om te pleiten voor het al op jonge leeftijd voorkomen van achterstanden en dus voor een basisvoorziening.

  Dat pleidooi voor gelijke kansen voor alle kinderen, via kinderopvang als basisvoorziening, is de kern van de visie van de BMK.

   

  Oordeel toezichthouder

  De leden van de Kamer stelden ook vragen over het vaste gezichten criterium en de drie uursregeling. De staatssecretaris antwoordde op die vragen dat het oordeel aan de toezichthouder is, waarbij de behoefte van het kind leidend is. De vraag hoe een kinderopvangorganisatie ook bij te voorziene omstandigheden, zoals scholing of verlof, altijd kan zorgen voor een vast gezicht lijkt nog niet afdoende beantwoord. Dat zullen we in de tweede helft april in gesprekken met het ministerie aan de orde stellen.

   

  Toezeggingen

  De staatssecretaris deed een aantal toezeggingen aan de Kamer waaronder het voor de zomer rapporteren over de stand van zaken rondom harmonisatie, inclusief de mate waarin kinderen bereikt worden. Daarnaast komt het kabinet met een ‘Aanvalsplan krapte op de arbeidsmarkt’, daarin zal ook aandacht besteed worden aan de kinderopvang. En tenslotte zal Van Ark zal voor de zomer de Kamer berichten over de bkr voor baby’s.

   

  bkr baby’s

  Staatssecretaris Van Ark koerst aan op inwerkingtreding van de aangescherpte bkr voor baby’s op 1 januari 2019, omdat zij hecht aan duidelijkheid voor het veld. Ze geeft aan dat haar eigen onderzoek (SEO) laat zien dat het budget dat daarvoor beschikbaar is gesteld op macro niveau voldoende zou moeten zijn. Van Ark ziet wel de spreiding in de onderzoeksresultaten en is benieuwd naar de uitkomsten van de praktijktoets die Bureau Buitenhek, op verzoek van de convenantpartijen, uitvoert en gaat daarover in gesprek met het veld. Voor de zomer komt hierover meer duidelijkheid en bericht zij de Kamer.

  De BMK acteert hier zeer actief op.

   

  Opvragen inkomensgegevens

  Tenslotte gaf de staatssecretaris aan dat het opvragen van inkomensgegevens door kinderopvangorganisaties (die dat vaak op verzoek van de gemeente doen, in het kader van de subsidieregeling voor peuters) in strijd is met de regels rondom privacy. Klachten hierover kunnen worden ingediend bij de Autoriteit Persoonsgegevens. De BMK zal dit uitzoeken wat hier de consequenties van zijn en leden daarover inlichten.

 • 16 april 2018

  Sinds 12 april live: Inspectierapport ‘in één oogopslag’

  Sinds donderdag 12 april is de samenvatting van de inspectieresultaten van de GGD in het LRK te zien! Wil je meer weten over deze nieuwe vorm van het inspectierapport, lees dan bijgesloten artikel van SZW.

   

   

  Of lees meer in het bericht dat we op 6 april plaatsen.

   

  Lees hier het artikel van SZW.

 • 16 april 2018

  Nog een paar plaatsen vrij! Themadiscussie: armoede en kinderopvang (25 april, 16.00-19.30 uur)

  25 april 2018 (16.00 – 19.30 uur)

  Is kinderopvang wel voor iedereen?’

  Wat doet jouw organisatie voor kinderen in armoede?

   

  Een op de negen kinderen in Nederland groeit op in armoede, zo blijkt uit onderzoek van de Kinderombudsman[1]. Deze kinderen hebben het gevoel er niet bij te horen, schamen zich en worden aan de voortdurende stress van hun ouders blootgesteld. Daardoor vallen ze vaak buiten de boot en hebben zij minder kans zich even goed te ontwikkelen als leeftijdsgenoten. Wat betekent dit voor de rest van hun leven? En welke rol kan maatschappelijke kinderopvang hierin spelen? Over dit onderwerp gaan we graag met jou in discussie op 25 april!

   

  De maatschappelijke schade die kinderen oplopen als gevolg van opgroeien in armoede, is groot. In deze discussie richten we ons op de kinderen die al bij de kinderopvang bekend zijn. Wat bieden we hen? Maar het gaat ook over kinderen die níet naar de kinderopvang gaan. Hoe kunnen we hen bereiken? Uiteraard gaan we ook in op de obstakels die organisaties tegenkomen als zij deze groep kinderen wil helpen.

   

  Sprekers en ronde-tafel discussie
  We starten met drie beknopte en inspirerende lezingen. Onze drie sprekers die na hun betoog zullen plaatsnemen aan de ronde tafel zijn:

  • Jacqueline Beekman (senior adviseur en projectleider Armoede en Schulden bij Sociaal Werk Nederland)
  • Marilse Eerkens (sociaal-psycholoog en zelfstandig journalist/publicist)
  • Marco Florijn (voorzitter NVVK, de branchevereniging Schuldhulpverlening en sociaal bankieren)

   

  (Meer informatie over de sprekers vind je in de bijlage).

   

  Aansluitend volgt een discussie tussen de ronde-tafel deelnemers en alle aanwezigen in de zaal onder leiding van Sharon Gesthuizen, voorzitter Branchevereniging Maatschappelijke Kinderopvang. We voeren de discussie met deelnemers van binnen en buiten de branche om zoveel mogelijk expertise en invalshoeken in de discussie mee te nemen; experts, onderzoekers en wetenschappers, beleidsmakers, gemeenten en vertegenwoordigers uit de politiek. Daarnaast nodigen we vertegenwoordigers uit zorg en welzijn uit want ook zij werken met gezinnen en kinderen die in armoede leven.

  Vanzelfsprekend worden alle aanwezigen van harte uitgenodigd deel te nemen aan de discussie! NB: Niet alleen bestuurders van kinderopvangorganisaties worden uitgenodigd; juist ook hun stafmedewerkers, zorgcoördinatoren, aandachtsfunctionarissen en alle andere medewerkers die betrokken zijn vanuit hun functie met dit onderwerp, zijn van harte welkom!

   

  Afsluitende borrel
  Het programma start om 16.00 uur en eindigt om 19.30 uur met een gezellige netwerkborrel met een snack en een broodje.

   

  Inschrijven?
  Stuur een email naar: info@bmko.nl

  Vermeld je voor- en achternaam, organisatie, emailadres en telefoonnummer.
  Deelname gratis, de exacte locatie volgt na inschrijving (Utrecht).

   

  [1] ‘Alle kinderen kansrijk’, de Kinderombudsman, december 2017.

   

   

  BMK Themadiscussie 25 april 2018_programma2

 • 16 april 2018

  Sieneke Goorhuis-Brouwer: ‘VVE = Verwonderen, Verkennen en Experimenteren’

  Sieneke Goorhuis-Brouwer reageert op pleidooi BMK en 5 andere partijen voor één peutervoorziening.

   

  Sieneke Goorhuis-Brouwer (emeritus hoogleraar spraak- en taalstoornissen bij kinderen) breekt in een opinieartikel in Trouw op 6 april een lans voor VVE als in ‘Verwonderen, Verkennen en Experimenteren’: leren van spelen. Deze hartenkreet wordt door de BMK gedeeld!

   

  Sieneke Goorhuis-Brouwer reageert daarmee op het pleidooi van de BMK, met andere partijen, voor één peutervoorziening voor alle kinderen in Trouw op 28 maart. Wij pleiten voor die ene voorziening van zeer hoge kwaliteit voor alle kinderen zodat kinderen gelijke kansen krijgen. Kinderopvang is bij uitstek de plek waar kinderen door spel nieuwe ervaringen opdoen en leren, zoals Goorhuis-Brouwer bepleit. Schools leren is in de kinderopvang niet aan de orde. Medewerkers in de kinderopvang bieden kinderen alle ruimte om met elkaar te spelen, zij begeleiden het spel van kinderen en verrijken dat waar nodig en mogelijk. Dat betekent dat zij, om aan te sluiten bij het pedagogisch kader kinderopvang, kansen aangrijpen en creëren om zo het spel van kinderen te verdiepen.

   

  Overigens is de BMK van mening dat we pas echt zeer hoge kwaliteit kunnen bieden, als we het stelsel van kinderopvang anders in gaan richten.

 • 13 april 2018

  Oproep van GroenLinks, SP en PvdA: ‘Kabinet, kies voor opvang voor álle peuters!’

  ‘Er ligt een prachtige kans om alle kinderen in Nederland een goede start te bieden. Een gezamenlijke start die bovendien de samenhang in de maatschappij vergroot.’ Dat schrijven Lisa Westerveld (GroenLinks), Peter Kwint (SP) en Gijs van Dijk (PvdA) in een gezamenlijke opinie.

   

   

  De BMK onderschrijft dit pleidooi voor één peutervoorziening vanzelfsprekend en is blij met deze oproep aan het kabinet van GroenLinks, SP en PvdA: ‘Terwijl maatschappelijke organisaties en wetenschappers steeds meer wijzen op het belang van de ontwikkeling van peuters, houdt de overheid zich tot nu toe nogal afzijdig. De eerste levensjaren zijn essentieel voor de ontwikkeling van kinderen, maar de coalitiepartijen zijn op dit punt muisstil. Zonder duidelijke keuze van het kabinet lijken de kansen van peuters afhankelijk te blijven van de dikte van de portemonnee van de ouders.’

   

  Klik hier voor het pleidooi van GroenLinks, SP en PvdA.

 • 9 april 2018

  Drie informatiebijeenkomsten Training ‘Signaleren en bespreekbaar maken van grensoverschrijdend gedrag’ met Aafke Scharloo en Movisie

  Grensoverschrijdend gedrag door medewerkers komt voor en het is een menselijke neiging om dit niet te willen of durven zien. Dit was een van de pijnlijke conclusies van onze Themadiscussie over dit onderwerp die we in oktober organiseerden.

   

  In samenwerking met Movisie hebben we een compacte en ervaringsgerichte training over dit onderwerp voor teams ontwikkeld. Daarnaast ontwikkelen we samen een workshop voor bestuurders over het belang van een veilig organisatiecultuur. Tijdens drie informatiebijeenkomsten introduceren we training en workshop:

   

  • dinsdag 15 mei (10.00 – 13.00 uur) in Utrecht
  • maandag 28 mei (13.30 – 16:30 uur) in Den Bosch
  • woensdag 6 juni (10:00 – 13:00 uur) in Utrecht

   

  Inschrijven: stuur een email met naam, organisatie, functie, telefoonnummer en aantal deelnemers aan: info@bmko.nl

   

  Klik hier voort meer informatie over de training.

 • 9 april 2018

  Tweede editie – ‘AVG proof in 10 kwartier’

  Nieuwspoort Seminar ‘AVG-proof in 10 kwartier – Voor kinderopvang, basisonderwijs en kindcentra’

  14 juni 2018, Internationaal Perscentrum Nieuwspoort, Den Haag
  13.30 – 17.00 uur met lunch vanaf 12.30 uur

   

  Bent u klaar voor de AVG per 25 mei 2018?

  Praktisch seminar om uw organisatie voor te bereiden op de Algemene Verordening Gegevensbescherming

  m.m.v. Ina Brouwer, advocaat bij Borg Advocaten en Marius van Rijswijk, Senior Consultant bij Verdonck, Klooster & Associates (VKA)

   

  U werkt met kinderen in een kinderopvangorganisatie, basisschool of kindcentrum. Op 25 mei 2018 dient u te voldoen aan de eisen die de AVG stelt. Bent u daar voldoende op voorbereid?

   

  In 2018 wordt de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP) vervangen door de AVG; de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Gezien de grote wijzigingen dient u zich er terdege op voor te bereiden. Weet u bijvoorbeeld wanneer u een datalek moet melden? Tijdens het praktijkseminar ‘AVG-proof in 10 kwartier’ krijgt u in 1 compacte middag  theoretische kaders aangereikt en gaat u aan de slag met:

   

  – De begrippen en kaders van de nieuwe wet

  – De verschillen tussen de WBP en de AVG

  – De implementatie; hoe voorkomt u dat het te complex wordt?

  – De implementatie; hoe zorgt u er voor dat u stapsgewijs tot invoering komt?

  – Toch een datalek, wat nu?

  – De toezichthouder komt op bezoek; wat is mijn verhaal?

   

  Dit seminar is de herhaling van de editie op 9 februari die zeer goed is ontvangen. Kijk voor ervaringen van deelnemers op de website van de HCB.

   

  Let op: Leden BMK betalen €255,- ex. BTW per deelnemer (i.p.v. € 295,-). Dit geldt ook voor tegelijkertijd aangemelde directeuren en bestuurders bij ‘hun’ school.

   

  Meer informatie en aanmelden? Zie kijk op de website!

 • 6 april 2018

  Masterclass Ervaring werkt! – ervaren medewerkers (krachtig) aan zet

  De krapte op de arbeidsmarkt neemt toe. De maatschappij, de techniek en organisaties veranderen steeds sneller. Welke rol spelen ervaren medewerkers hierin? Hoe krijg je (meer) inzicht in hun kracht? Hoe houd je iedereen werkfit en je bezetting compleet?

  Met een investering van één dag krijg je nieuwe inzichten en handvatten waarmee je direct aan de slag kunt. Zo benut je de kracht en het talent van ervaren medewerkers optimaal!

   

  Meld je direct aan

   

  Datum:            Donderdag 19 april 2018

  Tijd:                 9:30 – 16:30 uur

  Locatie:           FCB – Koningin Wilhelminalaan 3, 3527 LA Utrecht

  Kosten:           € 99,-

 • 6 april 2018

  Inspectierapport ‘in één oogopslag’ online

  Ouders die op zoek zijn naar informatie over geregistreerde kinderopvanglocaties kunnen dit vinden in het Landelijk Register Kinderopvang (LRK). Ook kunnen ze het inspectierapport van de GGD bekijken met daarin de resultaten van een inspectie. Deze rapporten zijn echter moeilijk te lezen en te begrijpen. Dat is nu verbeterd; met ingang van 12 april zien ouders in één oogopslag de bevindingen van de inspectie over een kinderopvanglocatie duidelijk en overzichtelijk weergegeven in een samenvatting. Dit kan hen helpen bij het maken van een keuze voor een kinderopvanglocatie of om met de huidige opvanglocatie in gesprek te gaan.

   

  Wat betekent dit voor kinderopvangorganisaties? 
  Nieuwe ouders zullen bij hun zoektocht naar kinderopvang bij de samenvatting terecht komen. Wellicht zullen ook ouders die al klant bij jullie zijn, hier naar gaan kijken. Er kunnen dus vragen komen. Wees hier alert op! De zienswijze van de houder maakt ook integraal onderdeel uit van de samenvatting. Goed om dat in je achterhoofd te houden bij zienswijzen die je binnenkort gaat schrijven. De zienswijze is daarmee ook een communicatiemiddel geworden.

   

  Maar het kan nog beter
  Het inspectierapport laat ouders inderdaad in één oogopslag zien wat de conclusies uit het inspectierapport zijn. Dat is goed. Dat biedt ouders informatie. Het had echter nog beter gekund, vinden wij. Wij hebben er op aangedrongen dat ouders direct zouden kunnen doorlinken naar de betreffende tekst in het inspectierapport. Dat bleek technisch nog niet mogelijk; het komende jaar wordt bekeken of dat alsnog kan.

 • 28 maart 2018

  28 maart: 18.30 uur: Radio 1- ‘Dit is de dag’ – Sharon Gesthuizen live over de peutervoorziening

  Vanaf 18.30 uur is Sharon Gesthuizen live op Radio 1, in het programma ‘Dit is de dag’ met Tijs van den Brink, over het gezamenlijke pleidooi voor een peutervoorziening.

   

  Vandaag plaatste Trouw dit pleidooi van de VNG, BMK, BK, SWN en de PO-Raad voor een voorziening voor alle kinderen waar zij zich spelenderwijs optimaal  kunnen ontwikkelen zodat zij met een vliegende start kunnen beginnen aan de basisschool. Een voorziening waar zij al van jongs af aan samen opgroeien zodat hun ouders flexibeler kunnen zijn in (het zoeken naar) werk. En als hun ouders werk gevonden hebben, dan hoeven de kinderen niet van voorziening te wisselen.

   

  Wil je live luisteren naar radio 1, ga naar: https://www.nporadio1.nl/dit-is-de-dag/

   

  Eerder vandaag was Sharon te gast bij BNR-nieuwsradio en sprak over hetzelfde onderwerp.
  Luister hier naar de uitzending op BNR.

   

  Meer lezen over het pleidooi in Trouw op 28 maart, klik hier.

 • 28 maart 2018

  BMK en PO-raad pleiten voor een voorziening voor álle peuters (opiniestuk Trouw, 28 maart)

  Zorg voor een voorziening waar alle peuters heen kunnen. Dat bepleiten PO Raad-voorzitter Rinda den Besten en Sharon Gesthuizen, voorzitter Branchevereniging Maatschappelijke Kinderopvang in het opiniestuk in Trouw (28 maart 2018) mede namens Sociaal Werk Nederland, VNG en BK.

   

  In Nederland worden onze kinderen al met 2,5 jaar gescheiden. Sommige peuters gaan naar de kinderopvang in de buurt, andere peuters naar een voorschool een buurt verderop. En sommige peuters gaan helemaal nergens naartoe. Het kabinet laat het aan de Kamer om te bepalen welke peuters in aanmerking komen voor kinderopvang en hoeveel peuters in aanmerking komen voor de voorschool. Er is brede maatschappelijke steun vanuit de Vereniging van Nederlandse Gemeenten, Branchevereniging Maatschappelijke Kinderopvang, Brancheorganisatie Kinderopvang, Sociaal Werk Nederland en PO-Raad om te zorgen dat alle kinderen naar een peutervoorziening kunnen.

   

  Gemeenten, schoolbestuurders, kinderopvangorganisaties én ouderorganisaties hebben een plan ontwikkeld waardoor alle peuters naar een peutervoorziening mogen, net zoals alle kinderen van vier jaar naar school mogen. Ze moeten niet, ze mogen wel. Er is aandacht voor maatwerk, aandacht voor de brede ontwikkeling van peuters en in het bijzonder van peuters die achterstanden vertonen.

   

  Door samen te spelen, leren kinderen van elkaar. (…) Alle peuters moeten samen kunnen opgroeien, zich samen kunnen ontwikkelen en samen gebruik kunnen maken van een goede peutervoorziening” schreef de taskforce al in maart 2017. Het Ser-advies ‘Gelijk goed van start’ uit 2016 heeft dezelfde strekking. De ­segregatie in het onderwijs neemt ­bovendien toe, zo concludeerde de ­Onderwijsinspectie in 2016. Volgens het Sociaal en Cultureel Planbureau kan segregatie worden bestreden als de toegankelijkheid van opvang verbetert. Door, onder meer, de kinderopvangtoeslag ook beschikbaar te stellen voor ouders die niet werken. De adviezen laten daarbij alle ruimte voor ouders: kinderen móeten niet naar de opvang, maar ze mógen wel. Allemaal.

   

  De BMK streeft naar een voorziening voor alle kinderen, zonder vroegtijdige segregatie. Daarnaast moeten kinderen zich in een doorgaande lijn kunnen ontwikkelen, zonder knip op 4-jarige leeftijd of andere barrières. De Tweede Kamer kan dit regelen door het maatschappelijke pleidooi voor een peutervoorziening te omarmen zodat de kansen van peuters niet langer afhangen van hun achtergrond. En zodat alle peuters hetzelfde recht hebben op ontwikkeling, ongeacht of hun ouders allebei werken of niet, studeren of werk zoeken.

   

  Lees hier het hele artikel.

   

 • 26 maart 2018

  CAO Kinderopvang op allerlaatste punt afgeketst, BMK en bonden zijn het eens

  De Branchevereniging Maatschappelijke Kinderopvang en de bonden zijn het op alle punten eens. Brancheorganisatie Kinderopvang (BK) haakt af op minimum regeling voor taakuren.

   

  Het is helaas niet gelukt om tot een nieuwe CAO Kinderopvang te komen. Ondanks de overeenstemming op nagenoeg alle punten, bleek het niet mogelijk om het eens te worden over het punt van de niet-groepsgebonden uren (taakuren). Op dit moment is in de CAO Kinderopvang opgenomen dat de werkgever met de OR of PVT (of bij het ontbreken daarvan met het personeel) in een ondernemingsregeling moet vastleggen welke activiteiten niet gelijktijdig gecombineerd kunnen worden met groepsgebonden werkzaamheden en op welke wijze voor die werkzaamheden apart arbeidstijd beschikbaar is.

   

  De Branchevereniging Maatschappelijke Kinderopvang staat voor goed werkgeverschap en kwaliteit. Het opnemen van een minimum aan niet-groepsgebonden uren in de CAO Kinderopvang draagt hieraan bij en voorkomt ook concurrentie op arbeidsvoorwaarden. Niet-groepsgebonden uren zijn kort gezegd uren die behoren tot de functie van de pedagogisch medewerker (zoals beschreven in de CAO) maar die dienen te worden uitgevoerd buiten de groep dan wel binnen de groep maar in dat geval niet meetellend voor de vaststelling van de BKR. Denk hierbij aan teamoverleg, ouderavonden, kindbesprekingen, beoordelingsgesprekken en functioneringsgesprekken.

   

  Het opnemen van een minimum heeft de voorkeur van de Branchevereniging Maatschappelijke Kinderopvang. Ook de bonden willen een minimum. Een minimum is voor de BK echter onbespreekbaar en daarom is het niet mogelijk om tot een CAO te komen. De BK wil namelijk de regelingen die organisaties nu al hebben handhaven ook als dit een marginale regeling is van een paar uur per fte per jaar. Dat kan betekenen dat pedagogisch medewerkers  de taken die zij verplicht zijn te doen buiten de groepsuren, niet naar behoren kunnen doen. Alle organisaties die nog geen regeling hebben vast gesteld op het gebied van in te zetten niet-groepsgebonden uren krijgen van de BK een verplichte minimumregeling. Zo wordt de ene organisatie benadeeld ten opzichte van de andere.

   

  Hier konden de leden van de Branchevereniging Maatschappelijke Kinderopvang niet mee instemmen omdat er zo concurrentie gaat ontstaan op het gebied van arbeidsvoorwaarden. Dit terwijl het principe van een CAO is om concurrentie op arbeidsvoorwaarden uit te sluiten. Bovendien zien we als Branchevereniging Maatschappelijke Kinderopvang het beschikbaar zijn van een voldoende aantal niet-groepsgebonden uren als een impuls voor de kwaliteit. Wij vinden het vanzelfsprekend, vanuit het oogpunt van goed werkgeverschap, dat de pedagogisch medewerkers voldoende tijd en salaris krijgen om hun functie naar behoren uit te kunnen voeren.

   

   

 • 26 maart 2018

  Regiobijeenkomst over taalniveau 3F in peuteropvang met voorschoolse educatie (G-overig)

  Branchevereniging Maatschappelijke Kinderopvang, Sociaal Werk Nederland en Brancheorganisatie Kinderopvang nodigen je uit voor een bijeenkomst over taalniveau 3F in de voorschoolse educatie voor de kleinere gemeenten (G-overig).

   

  De bijeenkomsten zijn bedoeld voor leidinggevenden van voorschoolse voorzieningen met VVE in de kleinere gemeenten (G-overig). Ook beleidsmedewerkers van deze gemeenten zijn van harte welkom.

  Met ingang van 1 augustus 2019 moeten beroepskrachten in de kleine gemeenten (G-overig) aantoonbaar ten minste niveau 3F beheersen. Deze gemeenten ontvangen in 2018 voor het laatst nog extra budget van het Rijk voor het realiseren van dit hogere taalniveau.

   

  Programma:

  1. Stand van zaken en ontwikkelingen in het beleid rond voorschoolse educatie (Rob Vergeer)
  2. Een geschikte taaltoets en taalcursus kiezen (Sardes)

   

  Data en locaties:

 • 25 maart 2018

  Wat doet jouw organisatie voor kinderen in armoede? Kom naar de BMK themadiscussie op 25 april!

  25 april 2018 (16.00 – 19.30 uur)

  Is kinderopvang wel voor iedereen?’

  Wat doet jouw organisatie voor kinderen in armoede?

   

  Een op de negen kinderen in Nederland groeit op in armoede, zo blijkt uit onderzoek van de Kinderombudsman[1]. Deze kinderen hebben het gevoel er niet bij te horen, schamen zich en worden aan de voortdurende stress van hun ouders blootgesteld. Daardoor vallen ze vaak buiten de boot en hebben zij minder kans zich even goed te ontwikkelen als leeftijdsgenoten. Wat betekent dit voor de rest van hun leven? En welke rol kan maatschappelijke kinderopvang hierin spelen? Over dit onderwerp gaan we graag met jou in discussie op 25 april!

   

  De maatschappelijke schade die kinderen oplopen als gevolg van opgroeien in armoede, is groot. In deze discussie richten we ons op de kinderen die al bij de kinderopvang bekend zijn. Wat bieden we hen? Maar het gaat ook over kinderen die níet naar de kinderopvang gaan. Hoe kunnen we hen bereiken? Uiteraard gaan we ook in op de obstakels die organisaties tegenkomen als zij deze groep kinderen wil helpen.

   

  Sprekers en ronde-tafel discussie
  We starten met drie beknopte en inspirerende lezingen. Onze drie sprekers die na hun betoog zullen plaatsnemen aan de ronde tafel zijn:

  • Jacqueline Beekman (senior adviseur en projectleider Armoede en Schulden bij Sociaal Werk Nederland)
  • Marilse Eerkens (sociaal-psycholoog en zelfstandig journalist/publicist)
  • Marco Florijn (voorzitter NVVK, de branchevereniging Schuldhulpverlening en sociaal bankieren)

   

  (Meer informatie over de sprekers vind je in de bijlage).

   

  Aansluitend volgt een discussie tussen de ronde-tafel deelnemers en alle aanwezigen in de zaal onder leiding van Sharon Gesthuizen, voorzitter Branchevereniging Maatschappelijke Kinderopvang. We voeren de discussie met deelnemers van binnen en buiten de branche om zoveel mogelijk expertise en invalshoeken in de discussie mee te nemen; experts, onderzoekers en wetenschappers, beleidsmakers, gemeenten en vertegenwoordigers uit de politiek. Daarnaast nodigen we vertegenwoordigers uit zorg en welzijn uit want ook zij werken met gezinnen en kinderen die in armoede leven.

  Vanzelfsprekend worden alle aanwezigen van harte uitgenodigd deel te nemen aan de discussie! NB: Niet alleen bestuurders van kinderopvangorganisaties worden uitgenodigd; juist ook hun stafmedewerkers, zorgcoördinatoren, aandachtfunctionarissen en alle andere medewerkers die betrokken zijn vanuit hun functie met dit onderwerp, zijn van harte welkom!

   

  Afsluitende borrel
  Het programma start om 16.00 uur en eindigt om 19.30 uur met een gezellige netwerkborrel met een snack en een broodje.

   

  Inschrijven?
  Stuur een email naar: info@bmko.nl

  Vermeld je voor- en achternaam, organisatie, emailadres en telefoonnummer.
  Deelname gratis, de exacte locatie volgt na inschrijving (Utrecht).

   

  [1] ‘Alle kinderen kansrijk’, de Kinderombudsman, december 2017.

   

   

  BMK Themadiscussie 25 april 2018_programma2

 • 23 maart 2018

  AVG tool voor leden BMK beschikbaar

  Alle BMK-leden kunnen hulp krijgen om te voldoen aan de eisen van de nieuwe privacywet Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Er is een 15-stappenplan ontwikkeld. Wie alle stappen goed doorloopt en de instructies opvolgt, voldoet aan de eisen van de wet. BMK-leden krijgen een korting van 50% op gebruik van het programma.

   

  Op 25 mei 2018 moet iedere organisatie in Nederland aan de nieuwe privacywetgeving voldoen. Dat lijkt ver weg, maar is het niet. Begin daarom op tijd. Het AVG-programma met de 15 stappen is een online-programma. Aan de hand van duidelijke instructies en uitleg pas je de ICT, de organisatie, de communicatie en alle juridische zaken als contracten aan de nieuwe eisen aan. Met het programma zie je geen onderdelen van de wettelijke verplichting over het hoofd. Het is gebruiksvriendelijk en ontdaan van moeilijke juridische taal. Wie toch nog enige hulp wil inschakelen, kan terecht bij specialisten die door de Stichting AVG voor verenigingen zijn geselecteerd.

   

  Op de website van het AVG-programma staat meer over het programma en de mogelijkheden voor ondersteuning.

   

   https://avgverenigingen.nl/oplossing-verenigingen-hele-oplossing/

   

 • 21 maart 2018

  BMK stuurt brief aan Commissie SZW i.v.m. Algemeen Overleg op 22 maart.

  Op 20 maart stuurde de BMK een brief aan de Vaste Kamercommissie SZW t.a.v. de woordvoerders kinderopvang i.v.m. het Algemeen Overleg op 22 maart 2018.

   

  In deze brief vraagt de BMK aandacht voor het onderzoek bkr, het vaste-gezichten criterium, het inspectierapport in één oogopslag en de peutervoorziening voor alle kinderen.

   

  Klik hier voor de brief.

 • 20 maart 2018

  ‘Ex-ante onderzoek’ aanscherping BKR: brief van Van Ark en de reactie van BMK en partijen.

  Staatssecretaris Van Ark stuurde op 16 maart een brief  aan de Kamer over het zogenaamde ex-ante onderzoek aanscherping beroepskracht-kindratio’ waarin doorgerekend wordt wat de te verwachten kosten zijn van de nieuwe norm voor baby’s’ (van 1:4 naar 1:3).

   

  Vier convenantpartijen (BMK, BK, SWN en BOinK) stuurden hierover een brief aan de Kamer met het verzoek het SEO onderzoek nu nog niet te bespreken, maar eerst de uitkomsten van de praktijktoets af te wachten.

  Klik hier voor de brief van de convenantpartijen.

 • 20 maart 2018

  ACTIE: Geef een (prenten)boek cadeau!

  Alle kinderen in Nederland zouden moeten opgroeien met mooie (prenten)boeken. Dat is het doel van de actie Geef een (prenten)boek cadeau.

   

  Ieder jaar worden twee klassieke kinderboeken heruitgegeven voor € 2 per stuk. Het idee is dat ouders, grootouders maar ook kinderopvanginstellingen, scholen, peuterspeelzalen of andere organisaties deze boeken gaan kopen en cadeau geven aan kinderen.

   

  Dit jaar zijn dat ‘Ronja de Roversdochter’ (is sinds 8 februari verkrijgbaar) en het prentenboek ‘Raad eens hoeveel ik van je hou’. Dit mooie prentenboek is vanaf 6 april in de boekhandel verkrijgbaar. Deze actie is een initiatief van uitgeverij Lemniscaat maar wordt inmiddels door heel veel organisaties gesteund.

   

  Het zou natuurlijk heel mooi zijn als alle kinderen deze mooie boeken krijgen, ook degenen die anders niet zo snel een mooi boek zouden krijgen.

   

  Voor kinderopvanginstellingen die mee willen doen aan deze actie, is er een gratis actiepakket verkrijgbaar (op = op) met daarin vlaggetjes, posters, ansichtkaarten e.d. Meer informatie is te vinden op www.geefeenboekcadeau.nl

 • 20 maart 2018

  21 maart 2018 Gemeenteraadsverkiezingen: ben jij in gesprek met jouw gemeente?

  21 maart 2018; de dag van de gemeenteraadsverkiezingen. Een belangrijke dag want gemeenten spelen een belangrijke rol als het gaat om het positioneren van kinderopvang als waardevol voor kinderen. En om kinderopvang de plek te geven die het verdient in gemeentelijk beleid, met een verankering in de coalitieakkoorden die na de verkiezingen gesloten zullen worden.

   

  Om jullie te faciliteren bij deze belangrijke stappen hebben we een manifest samengesteld dat jullie begin februari hebben ontvangen.
  Klik  hier voor het manifest ‘Belang en rol kinderopvang in gemeentelijk beleid‘.

   

  Dit manifest kun je gebruiken in de gesprekken die je met je gemeente(n) voert over het belang van kinderopvang en de rol die kinderopvang kan hebben in beleid dat gemeenten willen voeren.

   

  Gedrukte exemplaren van het manifest zijn voor leden van de BMK op te vragen via info@bmko.nl

 • 15 maart 2018

  Algemeen Overleg van de Commissie OCW

  Vanmorgen, 15 maart, vond het Algemeen Overleg van de commissie OCW plaats. Hierin werd gesproken over de extra investeringen in onderwijskansen die dit kabinet wil doorvoeren: € 170 miljoen in een verruiming van aanbod van voorschoolse educatie en € 15 miljoen in verdere versterking van de onderwijskansen. Het debat ging hoofdzakelijk over de wijze waarop deze middelen – gericht op peuters met een risico op achterstand – (her)verdeeld moeten gaan worden. Een brede, integrale voorziening voor álle kinderen waar o.a. de BMK voor pleit, gaat er voorlopig niet komen, aldus Minister Slob.

   

  De BMK heeft samen met de andere leden van het 5 partijen overleg (BMK, VNG, PO-raad, SWN, BOinK en BK) een brief aan de Tweede Kamer geschreven met het pleidooi voor een brede, integrale voorziening voor alle kinderen. Dit in tegenstelling tot het kabinetsplan dat zich alleen richt op kinderen met een risico op achterstand.

   

  In opdracht van de Tweede Kamer heeft het CBS een nieuwe indicator ontwikkeld waarmee de risico’s op achterstand nauwkeuriger in beeld kunnen worden gebracht dan met de huidige ‘gewichtenregeling’. Op basis hiervan heeft het kabinet vijf verschillende scenario’s uitgewerkt die van invloed zijn op de verdeling van de middelen. GroenLinks, de SP en de PvdA delen de visie van de 5 partijen. Zij pleitten vanmorgen dan ook voor het toevoegen van een ‘zesde scenario’, die van één integrale kindvoorziening, zodat deze vergeleken kan worden met de overige vijf.

   

  Volgens de minister gaat dit zesde scenario er dus niet komen. De BMK vindt dit een gemiste kans. In april wordt bekend gemaakt welk scenario gekozen is en volgen er nadere uitwerkingen.

   

  Meer weten over het Algemeen Overleg, klik hier.

   

  Voor brief van Minister Slob over investeren in onderwijskansen, klik hier. 

   

  Klik hier voor de brief van de vijf partijen.

 • 13 maart 2018

  Lees hier de ‘verzamelbrief’ aan de Tweede Kamer van Staatssecretaris Van Ark

  Op 8 maart heeft staatssecretaris Van Ark haar Verzamelbrief Kinderopvang aan de Tweede Kamer gestuurd. In die brief vat ze de resultaten samen van tweetal onderzoeken naar de bestuurlijke afspraken met gemeenten over een aanbod voor alle  peuters. Verder gaat ze in op onderwerpen als pilots IKK, het inspectierapport in één oogopslag, vaste gezichtencriterium en buitenspeelruimte.

   

  Klik hier voor de brief.

   

  De wijzigingen die per 1 januari 2019 in zouden gaan rondom de buitenruimte gaan niet door. Daar zijn we blij om. In de uitwerking leek het er namelijk op dat het mogelijk zou worden dat groepen kinderen om beurten (via een rooster) buiten mochten spelen. Wat ons betreft moeten kinderen altijd buiten kunnen spelen. Dat is goede kinderopvang, dat is waar BMK voor staat. Samen met de andere convenantpartijen hebben we dit uitgangspunt vast kunnen houden. Bovendien: de huidige eisen zijn duidelijk genoeg, wijzigingen zijn niet nodig.

   

  De staatssecretaris erkent dat het vaste gezichtencriterium nadere uitleg vergt. Zij zal de Beleidsregels werkwijze toezichthouder hierop aanpassen. Dat doet zij voor onverwachte situaties, bijvoorbeeld de pedagogisch medewerker die zich ’s ochtends ziek meldt. Afwijken van het structurele rooster in onverwachte situaties (ziek etc.) mocht in de oude situatie (t/m 2017) en mag nu nog steeds. Dat wordt in de Beleidsregels vastgelegd. Dit zal een deel van de problemen oplossen, maar nog niet alle. Afwijken van het structurele rooster in verwachte situaties (verlof etc.) mocht in de oude situatie en mag nu niet meer (dat stond destijds in de toelichting). Over dat laatste zijn we het nog in overleg met SZW en GGD GHOR.

 • 12 maart 2018

  Betrek jij ook de vaders in je communicatie?

  Vooral mannelijke opvoeders worden nogal eens vergeten in de communicatie over de opvoeding en het kind.  Daarom heeft Sardes aan een grootschalig project gewerkt ten behoeve van het versterken van de rol van álle opvoeders. Hierbij ligt de nadruk op alle betrokkenen die voor een kind van belang kunnen zijn: moeders, vaders, oma’s, opa’s, vrienden, enzovoort. Het project werd gesubsidieerd door de directie Emancipatie van het Ministerie van OCW.

   

  De handreiking bevat achtergrondinformatie en veel praktische tips en voorbeelden en is bedoeld om organisaties te helpen vaders meer te betrekken bij de zorg en opvoeding van jonge kinderen.

   

  Handreiking Vaderbetrokkenheid

   

  Meer informatie vind je op de site van Sardes.

 • 12 maart 2018

  Bijeenkomst Naschoolse Activiteiten; dit is maatschappelijke kinderopvang!

  Een mooi voorbeeld van een evenement ontstaan vanuit een behoefte onder leden; vandaag, 12 maart, vindt de bijeenkomst Naschoolse Activiteiten plaats in Utrecht. BMK-bestuurslid Rudie Peters facileert de middag.

   

  Naar aanleiding van een bericht van een van onze organisaties op ons forum bleken meer organisaties met dezelfde vragen over de do’s en dont’s rond naschoolse activiteiten rond te lopen. Vragen als; hoe doe je dat Naschoolse Activiteiten organiseren voor álle kinderen, niet alleen van werkende ouders? En hoe werk je samen met onderwijs en welzijn hierin? En welke juridische vorm kies je? Een onderwerp dat  naadloos aansluit op onze visie op kinderopvang; namelijk gericht op alle kinderen, in samenwerking met welzijn en met onderwijs.

   

 • 27 februari 2018

  Let op: grote drukte verwacht bij invoering nieuwe VOG’s vanaf 1 maart (invoering Personenregister)

   

  Als gevolg van de invoering van het personenregister worden nu ook de uitzendkrachten, stagiairs, vrijwilligers, zelfstandigen en overige VOG-plichtigen continu gescreend.
  Let wel, voor deze categorie personen moet de koppeling verricht zijn vóórdat ze aanvangen met hun werkzaamheden. Als gevolg hiervan zal het systeem intensief gebruikt worden vanaf 1 maart!

   

  Voor de vaste medewerkers die nu al onderdeel uitmaken van de continue screeining  geldt dat deze koppeling moet plaatsvinden voor 1 juli 2018.

   

  Voor meer informatie, kijk ook op: https://duo.nl/campagne/personenregister-kinderopvang.jsp

 • 26 februari 2018

  Nog enkele plaatsen: seminar en 2 masterclasses ‘Een KINDCENTRUM: Waarom, hoe en wat?’

  Het Haags Congres Bureau (HCB) organiseert een speciaal seminar gevolgd door twee masterclasses onder de titel:

   

  Checklist Kinderopvang PRO
  Een KINDCENTRUM: Waarom, hoe en wat?

   

  Het HCB Seminar is op vrijdag 9 maart 2018 10.00 uur tot 17.00 uur en de twee HCB Masterclasses zijn op vrijdag 23 maart en 6 april 2018. Beiden van 13.30 – 17.00 uur (en met een lunch vanaf 12.30 uur) in het Koninklijk Instituut Van Ingenieurs, Den Haag

   

  De Inhoud

  Kijkt u als aanbieder van kinderopvang of onderwijs positief naar de mogelijkheden van het aanbieden van een integraal en samenhangend aanbod voor kinderen van nul tot dertien jaar? En overweegt u of heeft u besloten dat in een KINDCENTRUM te gaan organiseren? Dan biedt deze reeks van 1 HCB Seminar en 2 masterclasses richting en houvast. Aan bod komen het WAAROM het HOE en het WAT.

   

  Heel vaak begint men met het WAT. Kunnen we met de buitenschoolse opvang gebruik maken van ruimten in het schoolgebouw? We willen een combinatiefunctionaris. Maar het is belangrijk om eerst de WAAROM-vraag zo concreet mogelijk te beantwoorden. Het beginnen met de WAAROM-vraag zorgt ervoor dat u een gezamenlijk startpunt heeft. Dat voorkomt een hoop onduidelijkheid gedurende de volgende stappen in het proces.

   

  Het voorbereiden en vormgeven van een KINDCENTRUM is een ingewikkeld proces. Hoe kun je enerzijds de verandering planmatig organiseren en tegelijkertijd zorgen voor de broodnodige ruimte om te ontdekken en te ‘spelen’ tijdens de reis? Hoe zorg je ervoor dat uw medewerkers het gewenste gedrag gaan vertonen en dat de verandering onomkeerbaar wordt?

   

  Praktijkervaren sprekers Yvette Vervoort, Job van Velsen en Shirine Moerkerken leiden u door het proces en leren u valkuilen omzeilen. U werkt samen met hen aan vragen als:

  -Wat zijn de redenen om te veranderen?

  -Wat is uw gedroomde ideaalbeeld? Waar wilt u naartoe?

  -Hoe komen we daar? Welke stappen moeten we zetten?

  -Aan welke voorwaarden moeten we voldoen?

  -Wat zal dan de uitkomst van het proces zijn?

  -Hoe maken de we verandering onomkeerbaar?

   

  U ontvangt als deelnemer het de boeken:

  * Hoe ik verander – Shirine Moerkerken

  * Een KINDcentrum – Waarom zou u dat willen & hoe kunt u dat realiseren?

  Yvette Vervoort en Job van Velsen


  Programma

  HCB Seminar: 9 maart
  10.00 – 17.00 uur
  EEN IKC ALS VERANDEROPGAVE
  Yvette Vervoort en Shirine Moerkerken 

   

  • Een kindcentrum als veranderopgave
   •Actuele ontwikkelingen
   en hun historische context
   •We spreken allemaal Nederlands en toch verstaan we elkaar niet:samenwerken over grenzen van werelden, hoe doe je dat?
   •Waarom het lastig is om organisaties te veranderen en waarom dat ook niet erg is
   •Herkennen van verleidingsstrategieën om verandering tegen te houden
   •Herkennen van patronen in je organisatie en bij de organisatie waarmee je samenwerkt
   •Gebruiken van conflict om verandering te veroorzaken
   •Kraken van disfunctionele patronen in je organisatie en bij de organisatie waarmee je samenwerkt
   Juridische & bedrijfseconomische kaders
   •Ondersteunende en knellende factoren
   •Hoe maken we de verandering onomkeerbaar?

   

  HCB Masterclass 1: 23 maart
  13.30 uur – 17.00 uur met een lunch om 12.30 uur
  WAAROM & VISIE
  Yvette Vervoort & Job van Velsen

   

  • De context vanonderwijs en kinderopvang
   •Beelden maken voor de toekomst: Wat is uw droom?
   •De4 waaromvragen: Het startpunt van uw gezamenlijke visie!
   •Test uw overwegingen!
   •Uw eigen bord spaghetti: Met wie ga ik samenwerken?
   Wat bepalen we op welk niveau?
   •Wie en wat heb ik er voor nodig?
   •Visies op leren & ontwikkelen en op samenwerken met ouders

   

  HCB Masterclass 2: 6 april
  13.30 uur – 17.00 uur met een lunch om 12.30 uur
  HOE KAN HET ER DAN UITZIEN?
  Yvette Vervoort  & Job van Velsen

   

  • Wat gaat uw kindcentrum bieden?
   4 perspectieven: Kinderen, ouders, professionals, bestuur/organisatie
   •Inspirerende voorbeelden uit binnen- en buitenland
   Van voorbeelden naar uw eigen context; vertalen!
   •Nieuw of bestaand?
   •Verschillende werkelijkheden
   Do’s and dont’s

   

  Meer informatie over het seminar en de masterclasses op de website van het HCB. Daar staan ook de kosten en de speciale korting voor BMK leden beschreven.

 • 26 februari 2018

  Afwegingskaders in de Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling

  Ontwikkeling van afwegingskaders in de Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling
  In de sectoren gezondheidszorg, onderwijs, kinderopvang, maatschappelijke ondersteuning (welzijn), jeugdhulp en justitie ligt de wettelijke plicht sinds 1 juli 2013 om te werken met de Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling. Vanaf 1 januari 2019 zijn professionals binnen de beroepsgroepen in deze sectoren verplicht te werken met een afwegingskader in stap 4 van de Meldcode. Daarom ontwikkelen de beroepsgroepen deze maanden hun afwegingskader, dat voor 1 juli 2018 gereed is. De tweede helft van 2018 doen professionals ervaring op met het werken met hun vernieuwde meldcode en staat in het teken van deskundigheidsbevordering en scholing.

   

  Waarom een afwegingskader in de Meldcode?
  Een meldcode helpt professionals bij het omgaan met signalen van huiselijk geweld en kindermishandeling. Het afwegingskader gaat helpen bij het wegen of er sprake is van acute of structurele onveiligheid en het daarom noodzakelijk is te melden bij Veilig Thuis. Het doel is om slachtoffers beter en eerder in beeld te hebben, sneller te kunnen helpen en de veiligheid beter te kunnen monitoren over langere tijd.

   

  Beroepsgroepen werken in clusters aan een afwegingskader
  De beroepsgroepen werken in clusters samen aan een afwegingskader, onder leiding van een projectleider. Organisaties hoeven dus niet zelf een afwegingskader te ontwikkelen. Bij elk cluster is een vertegenwoordiger van Veilig Thuis betrokken. De projectleiders en Veilig Thuis ontmoeten elkaar maandelijks onder leiding van twee procescoördinatoren. Deze procescoördinatoren zorgen ook voor afstemming met gemeenten, Inspecties, brancheorganisaties en kennisinstituten. Wil je meer weten over de ontwikkeling van het afwegingskader door jouw beroepsgroep? Neem dan contact op met de projectleider. Voor algemene vragen kan je mailen naar de procescoördinatoren. Hieronder vind je hun contactgegevens:


  Meer weten?  
  Augeo maakte deze animatie over het afwegingskader in de Meldcode  en  in deze Kamerbrief  staat de wijzing van het Besluit Meldcode beschreven.

 • 16 februari 2018

  Alles weten over de pedagogisch beleidsmedewerker/coach?

  Vanaf 2019 moet elke kinderopvangorganisatie en peuterspeelzaal een pedagogisch beleidsmedewerker /coach hebben. De functieomschrijving is in de maak. Voor sommige medewerkers, die al vóór 1 januari 2019 als coach werken, komt er een overgangsregeling. Ook komt er de mogelijkheid een gelijkstellingsverzoek in te dienen.

   

  Alle informatie en veelgestelde vragen over de pedagogisch beleidsmedewerker/coach vind je op de site van het FCB.

   

  Check ook de aangevulde lijst met goedgekeurde babyscholing.

 • 16 februari 2018

  Informatie-bijeenkomst: ‘Signaleren grensoverschrijdend gedrag’ met Aafke Scharloo en Movisie:19 of 26 maart, of 15 mei!

  Helaas: seksueel grensoverschrijdend gedrag door medewerkers komt voor. Dit was een van de pijnlijke conclusies van Themadiscussie over dit onderwerp die we in oktober organiseerden. Reden te meer om continu te werken aan het voorkomen van grensoverschrijdend gedrag door bijvoorbeeld bewustzijn te creëren op de werkvloer, bij management en bestuur. Ook het herkennen van signalen en elkaar durven aanspreken werkt preventief. 

   

  I Informatie-bijeenkomsten 
  BMK heeft daarom in samenwerking met Movisie een compacte en ervaringsgerichte training voor teams ontwikkeld die we tijdens drie bijeenkomsten dit voorjaar introduceren bij onze leden. Tijdens deze bijeenkomsten, waar ook niet-leden van harte welkom zijn, zal Aafke Scharloo een inspirerende én confronterende toelichting geven op het fenomeen misbruik en mishandeling. Aansluitend vertelt Movisie meer over de inhoud van de training en worden éen of twee oefeningen gedaan die in de training terugkomen. En tenslotte besteden we aandacht aan het belang van een ‘veilige organisatiecultuur’ en geven we praktische tips en adviezen hoe je het bewustzijn rond grensoverschrijdend gedrag kunt integreren in je beleid zodat het onderwerp op de agenda blijft staan. Iedere dag weer.

   

  Doelgroep: bestuurders, managers en stafmedewerkers

   

  Data bijeenkomsten
  De bijeenkomsten over de training ‘Signaleren en bespreekbaar maken van grensoverschrijdend gedrag’ bieden we breed aan, want we vinden het belangrijk dat zoveel mogelijk organisaties profiteren van deze preventieve training. Leden krijgen voorrang bij de inschrijving. Als er ruimte over is kunnen ook niet-leden zich inschrijven:

  • maandag 19 maart (14.00 – 17.00 uur)
  • maandag 26 maart (10.00 – 13.00 uur)
  • dinsdag 15 mei (10.00 – 13.00 uur)

   

  Inschrijven: deelname is gratis. Mail info@bmko.nl met naam, organisatie, functie, telefoonnummer en aantal deelnemers.

   

  Locatie: Utrecht, details volgen.

   

  II Workshop organisatiecultuur voor management en bestuurders
  Een ‘veilige organisatiecultuur’ is een voorwaarde voor medewerkers om seksueel grensoverschrijdend gedrag door collega’s te durven aankaarten. Daarom organiseren we later dit jaar workshops voor management en bestuurders waarin het onderwerp organisatiecultuur en de impact daarvan op medewerkers, aan bod komt. Want werken aan veiligheid vereist een open cultuur waarin het thema bespreekbaar is, waarin medewerkers elkaar feedback geven en signalen – hoe klein ook – met elkaar bespreken. Het management speelt een heel belangrijke rol hierin; zij moeten deze open cultuur vóór leven. Zodra er meer bekend is over deze ‘organisatiecultuur workshops’ informeren we jullie hierover via onze website.

   

  Klik hier voor een link naar het korte filmpje ‘Aafke Scharloo over mishandeling en misbruik’ (2 min.)

 • 15 februari 2018

  Staatssecretaris Van Ark (SZW) geeft antwoord op vragen over het personeelstekort in de kinderopvang

  Een deel van het personeelstekort in de dagopvang zou opgevangen kunnen worden door medewerkers van de buitenschoolse opvang. Dat stelt Tamara van Ark, staatssecretaris van Sociale Zaken, voor in haar antwoord op Kamervragen «Kinderopvang kampt met personeelstekort» (ingezonden 16 januari 2018).

   

  https://zoek.officielebekendmakingen.nl/ah-tk-20172018-1149.html

 • 15 februari 2018

  Uitnodiging: Nationaal debat ‘Integrale voorzieningen in sociale domein’ – 22/03/18

  Op 6 maart organiseren Kindcentra 2020 en Ruimte-OK een debat over de vraag: ‘Hoe organiseren we de beste integrale voorzieningen voor kinderen’. Hoe kunnen gemeenten, scholen, kinderopvang en jeugdzorg integraliteit in het sociale domein samen realiseren? 

   

  Na afloop van het panelgesprek zal Sharon Gesthuizen (BMK) namens de vijf sectorpartijen (Branchevereniging Maatschappelijke Kinderopvang, Brancheorganisatie Kinderopvang, VNG, PO-Raad en Sociaal Werk Nederland) een slotstatement geven over onze visie op dit thema.

   

  Integrale voorzieningen voor álle kinderen, investeren in  gelijke kansen en het bestrijden van onderwijsachterstanden zijn vandaag de dag belangrijke thema’s. De ontwikkeling naar kindcentra is in de afgelopen jaren een sterke beweging in het veld geworden. Ook de SER heeft zich in haar advies ‘Gelijk goed van start’ (2016) positief uitgesproken over de realisatie van integrale kindvoorzieningen. Het maatschappelijk draagvlak voor deze ontwikkeling groeit. Daarmee groeit ook de vraag naar de mogelijkheden om de ontwikkeling richting kindcentra te faciliteren.

   

  Opvolging aanbevelingen landelijke Taskforce
  De door de voormalige bewindspersonen ingestelde Taskforce Samenwerking Onderwijs en Kinderopvang, benoemde concrete mogelijkheden om verdere stappen te zetten in het faciliteren van de samenwerking tussen onderwijs en kinderopvang. Het regeerakkoord biedt hiertoe niet veel aanknopingspunten. Hoe krijgen deze mogelijkheden in de praktijk nu een invulling? Kan de suboptimale situatie van de wetgeving worden doorbroken zonder de wet aan te passen? Wat kunnen gemeenten doen om kindcentra te stimuleren nu de Rijksoverheid (nog) geen concrete stappen zet?

   

  Tijdens het Nationale DebatIntegraliteit in het sociale domein gaan gemeenten, scholen, kinderopvangorganisaties en organisaties voor jeugdhulp met elkaar in debat over de wijze waarop wij deze basis voor kinderen gaan regelen. Het debat staat onder leiding van journalist en schrijver Frénk van der Linden.

   

  Het debat vindt plaats op 6 maart van 10.00 – 11.30 uur in Amsterdam (IJburgcollege 2)
  Deelname is gratis (Klik hier om je vooraf aan te melden.)

 • 15 februari 2018

  Personenregister: de feiten over structurele aanwezigheid (FAQ)

  Zoals jullie weten moet iedereen die werkt of woont op een plek waar kinderen op worden gevangen zich vanaf 1 maart 2018 inschrijven in het personenregister kinderopvang. Ook personen die structureel aanwezig zijn op de opvanglocatie moeten zich inschrijven in het personenregister.

   

  In bijgevoegd bericht wordt meer duidelijkheid gegeven over het begrip structureel aanwezig en komen de meest gestelde vragen aan de orde. Klik hier voor de meest gestelde vragen over het personenregister

   

  Voor meer informatie, kijk ook op: https://duo.nl/campagne/personenregister-kinderopvang.jsp

   

   

 • 12 februari 2018

  Een goede start voor álle kinderen in Nederland – Zestien uur peutervoorziening voor alle peuters –

  Op 8 februari stuurde de BMK samen met de PO-raad, BK, VNG, BOinK en de VNG een brief aan de Tweede Kamer. In deze brief roepen we op niet alleen te investeren in peuters met een achterstand (door extra investeringen in de voorschool) maar om voor alle kinderen een goede start mogelijk te maken.

   

  Hiertoe hebben we samen met de andere partijen een plan ontwikkeld om kansengelijkheid voor alle peuters  in Nederland te realiseren. Wij verzoeken de Vaste Commissie voor OC&W om op 14 februari bij het Algemeen Overleg over onderwijsachterstandenbeleid ons plan te betrekken.

   

  In de bijlage de brief en het plan.

 • 8 februari 2018

  ‘Is kinderopvang wel voor iedereen? Wat doet jouw organisatie voor kinderen in armoede? ‘ 25 april: themadiscussie!

  De BMK organiseert op woensdag 25 april tussen 16.00 – 19.30 uur haar derde themadiscussie in Utrecht. Noteer deze datum vast in je agenda!

   

  Kinderen uit gezinnen waar armoede heerst hebben minder kans zich even goed te ontwikkelen als leeftijdsgenoten. Als maatschappelijke vereniging zetten wij ons in voor alle kinderen. Juist deze kwetsbare kinderen die vaak buiten de boot vallen, verdienen onze aandacht en steun.

   

  We voeren de discussie met deelnemers van binnen en buiten de branche om zoveel mogelijk expertise en invalshoeken in de discussie mee te nemen. We verwelkomen inspirerende vak-experts en wetenschappers. Daarnaast nodigen we vertegenwoordigers uit zorg en welzijn uit want ook zij werken met de groepen die in armoede leven.

   

  Doel
  Wat komen we in de (maatschappelijke) kinderopvang tegen als het om armoede gaat? Hoe kunnen we leren van concrete, soms schrijnende situaties die laten zien wat het gevolg van armoede is en wat armoede betekent voor kinderen? Wat weten we over de mogelijkheden die kinderopvang kan realiseren ter verbetering van de situatie van jonge kinderen die in armoede opgroeien; is kinderopvang een logisch instrument in de bestrijding van armoede – en zo ja: hoe dan? Tijdens de themadiscussie is er alle ruimte om kennis en inzichten te delen. We hopen zodoende ideeën, inspiratie en concrete handvatten op te doen en door te geven.

   

  Spreker, genodigden en interactie
  Net als bij onze eerdere themadiscussies, staat interactie in deze dialoog centraal. Sprekers en genodigden voor de ronde-tafel-discussie zullen de dialoog van interessante invalshoeken voorzien en hun kennis en ervaring over dit onderwerp delen. Maar een echte dialoog staat of valt met de bijdrage, mening en visie van de aanwezigen!

   

  Inschrijven

  Je kan je nu al opgeven, mail naar: info@bmko.nl

  Toegang is gratis.

  Locatie: Utrecht (details volgen bij inschrijving)

  Binnenkort volgt meer informatie over spreker en ronde-tafel-gasten.

   

  We hopen je te ontmoeten op 25 april!

 • 7 februari 2018

  Het vaste gezichten criterium, hoe zit het ook alweer?

  De regelgeving voortkomend uit het IKK akkoord is in januari 2018 in werking getreden. Daar is, zeker rondom het ‘vaste gezichten criterium’, nogal wat aan voorafgegaan. Wij zetten het nog even voor je op een rij.

  Artikel 9 van het Besluit stelt eisen aan het zogenoemde vaste gezicht op een groep: twee vaste beroepskrachten voor nuljarigen (of drie als de groepsgrootte daartoe leidt) en drie vaste beroepskrachten voor oudere kinderen.

   

  Twee onderdelen van deze bepalingen vragen om een nadere uitleg: het criterium ‘werkzaam op de dag’ en de afwezigheid van de vaste gezichten in geval van ziekte, vakantie en calamiteiten. GGD GHOR stelt in het advies aan de GGD inspecteurs over het eerste onderdeel: de toezichthouder ziet er op toe of de vaste beroepskracht werkzaam is op de groep (ingeroosterd is op die dag) en gedurende een substantieel deel van de dag op de groep van het kind werkt als het kind feitelijk aanwezig is. Het beleid van de kinderopvangorganisatie is er tevens op gericht stabiliteit en emotionele veiligheid van het kind optimaal te waarborgen, ook op momenten van de dag dat de vaste beroepskracht niet aanwezig is. Die uitleg is helder.

   

  Meer discussie is er over de afwezigheid van het vaste gezicht, in geval van een calamiteit, verlof of ziekte. Naar onze stellige indruk was die discussie met de uitleg van staatssecretaris Van Ark in grote lijnen beslecht.

   

   

  Net voor de kerstvakantie gaf zij immers dit aan, in antwoord op vragen van D66: “Met het wijzigen van de vaste gezichteneis is alleen de norm voor baby’s veranderd: van drie naar twee vaste gezichten. In de toelichting bij de AMvB die tot 1 januari 2018 geldt, is opgenomen dat de toezichthouder met een aantal situaties van overmacht rekening kan houden. In de nieuwe AMvB, die op 1 januari 2018 ingaat, is deze opsomming niet opgenomen in de toelichting. Omdat de opsomming de suggestie van volledigheid wekt, terwijl er ook andere situaties denkbaar zijn waarin sprake is van overmacht. Met het laten vervallen van deze passage in de toelichting van de AMvB is nooit beoogd om overmacht situaties uit te sluiten bij het oordeel van de toezichthouder. De staatssecretaris gaat in overleg met de GGD GHOR om hier helderheid over te scheppen.”

   

  Dit betekende, naar ons idee, dat de kinderopvangorganisatie zorgt voor twee (of drie) vaste gezichten en afwijkingen, in geval van ziekte, vakantie en verlof (en mogelijk om andere redenen, zoals scholing) zo goed mogelijk oplost. Bij die oplossingen probeert de ondernemer uiteraard zoveel mogelijk stabiliteit voor kinderen te realiseren. Juist daarover moet het gesprek tussen toezichthouder en ondernemer kunnen gaan. GGD GHOR lijkt (nog) niet overtuigd van de uitleg: formeel gezien moet de inspecteur een onvoldoende geven, is hun uitleg. Het gesprek tussen GGD GHOR en SZW moet hier uitsluitsel over geven. Dat houden we in de gaten!

   

  Het is van groot belang dat de ondernemer onderbouwt hoe hij/zij verantwoorde kinderopvang biedt, en hoe hij/zij bij afwezigheid van het vaste gezicht zoveel mogelijk stabiliteit biedt, bijvoorbeeld door een invaller in te zetten die goed bekend is bij de kinderen of anderszins. GGD GHOR adviseert ondernemers, terecht: ‘leg uit en ga in gesprek’. Mocht de toezichthouder hier toch een bevinding uit voort laten komen, ondanks de onderbouwing, zorg er dan voor dat je in de zienswijze van de houder uitlegt hoe je de stabiliteit hebt bevorderd, ook in geval van ziekte, scholing, verlof of calamiteiten. De BMK hoort graag jullie praktijkervaringen, het IKK meldpunt (zie BMK site) staat voor jullie open. Signalen nemen we mee naar SZW voor de (technische) evaluatie.

 • 7 februari 2018

  ‘AVG-proof’ in 10 kwartier voor de kinderopvang, onderwijs & kindcentra – 9 februari

  Onze samenwerkingspartner heeft een nieuw en actueel seminar ontwikkeld voor de branche. In 10 kwartier weet je alles over de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en hoe je het moet implementeren. Voor leden van de BMK geld een leuke (exclusieve) korting:

   

  HCB Seminar AVG-proof in 10 kwartier – Voor kinderopvang, basisonderwijs en kindcentra

  Bent u klaar voor de AVG per 25 mei 2018?

  9 februari 2018 – Koninklijk Instituut Van Ingenieurs, Den Haag

  Praktisch seminar om uw organisatie voor te bereiden op de Algemene Verordening Gegevensbescherming

   

  U werkt met kinderen in een kinderopvangorganisatie, basisschool of kindcentrum. Op 25 mei 2018 dient u te voldoen aan de eisen die de AVG stelt. Bent u daar voldoende op voorbereid?

   

  In 2018 wordt de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP) vervangen door de AVG; de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Gezien de grote wijzigingen dient u zich er terdege op voor te bereiden. Weet u bijvoorbeeld wanneer u een datalek moet melden? Tijdens het praktijkseminar ‘AVG-proof in 10 kwartier’ krijgt u in 1 compacte middag theoretische kaders aangereikt en gaat u aan de slag met:

  – De begrippen en kaders van de nieuwe wet

  – De verschillen tussen de WBP en de AVG

  – De implementatie; hoe voorkomt u dat het te complex wordt?

  – De implementatie; hoe zorgt u er voor dat u stapsgewijs tot invoering komt?

  – Toch een datalek, wat nu?

  – De toezichthouder komt op bezoek; wat is mijn verhaal?

   

  Op de website van het HCB vindt u het volledige programma. Daar kunt u zich ook inschrijven.

   

  Let op: Leden BMK betalen €255,- ex. BTW per deelnemer (i.p.v. € 295,-). Dit geldt ook voor tegelijkertijd aangemelde directeuren en bestuurders bij ‘hun’ school.

 • 7 februari 2018

  Invoering directe financiering wordt met een jaar uitgesteld – vanaf 2020 geleidelijke invoering

  Niet per 1 januari 2019 zoals aanvankelijk gepland, maar een jaar later  wordt gestart met de geleidelijke invoering van de directe financiering. 

   

  Als gevolg hiervan gaat de toeslag voor de kinderopvang niet meer naar de ouders, maar direct naar de organisaties voor kinderopvang. Ouders betalen dan alleen nog de eigen bijdrage. Dat wordt nu zeker een jaar later. Om het nieuwe systeem zo zorgvuldig mogelijk in te voeren, heeft verantwoordelijk staatssecretaris Tamara van Ark besloten tot uitstel.

   

  Kamerbrief Staatssecretaris Van Ark.

   

 • 1 februari 2018

  Staatssecretaris Van Ark geeft antwoord op vragen Tweede Kamer (n.a.v. voortgangsbrief Harmonisatie en IKK)

  Naar aanleiding van de voortgangsbrief Harmonisatie en IKK van 16 november 2017, heeft de Tweede Kamer een aantal schriftelijke vragen gesteld.

   

  Op 29 januari heeft staatssecretaris Van Ark van SZW de beantwoording van deze vragen naar de Tweede Kamer gestuurd.

   

  In de bijlage vind je de vragen en de antwoorden van de staatssecretaris.

 • 31 januari 2018

  Zo werkt een cao!

  Zo werkt een cao
  De laatste paar weken hebben we regelmatig geschreven over de stand van zaken rond de cao-onderhandelingen. Op dit moment is er sprake van een cao-loze periode. Maar wat betekent dat nu precies? En wanneer moet een cao verplicht nageleefd worden door de werkgever? En wat is een algemeen bindend verklaarde cao? Niet iedereen weet precies hoe dit allemaal zit. Vandaar dat we even stil staan bij de ins en outs van een cao. Handig om te weten!

   

  Waarom een cao?
  De BMK streeft een cao na die concurrerend is ten opzichte van gelijksoortige banen in andere branches, waardoor het werken in de kinderopvang voor werknemers aantrekkelijk wordt gemaakt en professionals hoge kwaliteit kunnen leveren. Scholing, kwaliteit en goed werkgeverschap zijn belangrijke pijlers in de cao Kinderopvang voor de BMK.

   

  Wat is een cao?
  Een cao is een overeenkomst aangegaan tussen één of meer werkgevers of werkgeversverenigingen enerzijds en één of meer werknemersverenigingen anderzijds. Hierbij worden afspraken gemaakt over (voornamelijk) arbeidsvoorwaarden.

  In deze overeenkomst wordt het resultaat van de onderhandelingen tussen werkgevers(verenigingen) en werknemersverenigingen vastgelegd. De looptijd bedraagt maximaal vijf jaar. In de praktijk bedraagt de looptijd veelal één tot twee jaar.

  Cao’s kunnen zowel op ondernemings- als op bedrijfstakniveau worden gesloten. De cao Kinderopvang is ook een zogenoemde bedrijfstak-cao en heeft betrekking op onze branche.

   

  Ben je verplicht je te houden aan de cao?
  Werkgevers en werknemers kunnen op verschillende manieren gebonden zijn aan een cao. Een werkgever is gebonden door lidmaatschap van een werkgeversvereniging die partij is bij de cao. De werknemer is gebonden als hij lid is van een vakbond die partij is bij de cao. Let wel: als de werknemer is gebonden maar de werkgever niet, dan kan de werknemer geen aanspraak maken op naleving van de cao door de werkgever.

  De werkgever kan ook verplicht zijn de cao na te leven als gevolg van een zogenaamd incorporatiebeding. Dit is een bepaling in de arbeidsovereenkomst waarin wordt aangegeven dat een cao van toepassing is. En daarmee gaan de cao-bepalingen deel uitmaken van de arbeidsovereenkomst.

  Als laatste kunnen werkgevers en werknemers gebonden worden aan de cao middels een ‘algemeen verbindend verklaring’. Een algemeen verbindend verklaarde cao geldt voor alle werkgevers en werknemers in een bepaalde bedrijfstak, ongeacht of ze lid zijn van een werkgeversorganisatie of de vakbond. De cao Kinderopvang werd tot nu toe altijd algemeen verbindend verklaard.

   

  Consequenties gebondenheid aan cao?
  Bij gebondenheid aan de cao kunnen er in beginsel geen afspraken worden gemaakt die in strijd zijn met de cao. Dergelijke afspraken zijn nietig. De cao bepaling is in dat geval leidend.

  De cao Kinderopvang bestaat grotendeels uit standaardbepalingen waarvan noch ten nadele noch ten voordele mag worden afgeweken. Daarnaast zijn er een aantal bepalingen in de cao Kinderopvang waarin expliciet is opgenomen dat met instemming van de OR of PVT (of bij het ontbreken ervan het personeel) het mogelijk is om binnen de gestelde kaders afwijkende afspraken te maken.

   

  Wanneer eindigt een cao?
  Een cao eindigt door het verstrijken van de looptijd waarvoor de cao is aangegaan of door opzegging. In de cao Kinderopvang is afgesproken dat deze eindigt door het verstrijken van de looptijd (artikel 1.3 cao kinderopvang), opzegging is dan ook niet aan de orde. Na het einde van de looptijd van de cao herleeft de contractsvrijheid tussen werknemers en werkgevers. Dit betekent dat er vanaf dat moment afspraken kunnen worden gemaakt die van de cao afwijken. Dit is niet het geval voor werkgevers die door lidmaatschap van een werkgeversorganisatie gebonden zijn en voor niet gebonden werkgevers die de werknemers aan de cao binden middels een incorporatiebeding. Bij nawerking blijven de oude bepalingen van kracht tot er een nieuwe cao is gesloten.

   

  Welke partijen onderhandelen over de cao Kinderopvang?
  Voor de cao Kinderopvang zijn er twee werkgeversverenigingen namelijk de Brancheorganisatie Kinderopvang (BK) en de Branchevereniging Maatschappelijke Kinderopvang (BMK). Aan werknemerszijde zitten er drie partijen aan de cao-tafel, namelijk FNV Zorg & Welzijn, CNV Zorg & Welzijn en De Unie.

  Om tot een cao te komen moet er een pakket van afspraken komen waarin alle partijen zich kunnen vinden. Op het moment dat wij als BMK (zonder BK) een cao zouden sluiten met één of meer vakbonden dan zijn de leden van de BMK gebonden aan de gesloten cao. De leden van BK en organisaties die níet lid zijn van een werkgeversorganisatie, zijn dan niet gebonden aan de cao. Op dit moment is het echter zo dat beide partijen te klein zijn om afzonderlijk een algemeen verbindend verklaring te realiseren.

   

  Wat is de huidige stand van zaken?
  Voor de nieuwe cao Kinderopvang hebben er eind 2017 vier onderhandelingsrondes plaatsgevonden. Deze onderhandelingen hebben tot nu toe niet geleid tot een resultaat dat kan worden voorgelegd aan de achterbannen. Dit betekent dat er op dit moment sprake is van een cao-loze periode. Een cao-loze periode betekent dat voor een deel van de kinderopvangorganisaties sprake is nawerking. Dat betekent dus dat de bepalingen uit de verlopen cao Kinderopvang van toepassing blijven. Let wel; dit geldt niet voor de proeftijd en de opzegtermijn. Voor leden; lees ook het bericht op BMK insite over dit onderwerp [https://bmk.plek.co/#/message/5a33e5acb0368d32b0514d83 ]

   

  Hoe nu verder?
  De BMK wil zo snel mogelijk weer aan de onderhandelingstafel plaatsnemen om met alle partijen tot een goede cao te komen waarin scholing, kwaliteit en goed werkgeverschap tot uiting komen.

 • 31 januari 2018

  Werkgevers nemen petitie FNV in ontvangst

  Ruim negenduizend pedagogisch medewerkers zetten hun handtekening onder de petitie van de FNV tegen werkdruk en flexibiliteit in de kinderopvang. De petitie werd op 31 januari aangeboden aan de werkgevers.

   

  De petitie is het gevolg van de vastgelopen cao-onderhandelingen in de kinderopvang, begin december. De BMK heeft mede de petitie in ontvangst genomen en wil zo snel mogelijk weer aan de onderhandelingstafel plaatsnemen om met alle partijen tot een goede cao te komen waarin scholing, kwaliteit en goed werkgeverschap tot uiting komen.

 • 30 januari 2018

  De Landelijke Kwaliteitsmonitor Kinderopvang 2018 start binnenkort!

  De Landelijke Kwaliteitsmonitor Kinderopvang 2018 staat alweer voor de deur. In februari en maart 2018 gaat Sardes beginnen met het benaderen van locaties / gastouders die door hen worden geselecteerd. Daarvoor trekken zij elk jaar een andere steekproef met een landelijke spreiding.

   

  In de bijlage staan de COROP-gebieden en gemeenten (per regio) die voor de LKK2018 zijn geselecteerd. De organisaties / bureaus die in deze gebieden actief zijn, kunnen dus t.z.t. worden benaderd voor deelname aan de LKK2018.

 • 23 januari 2018

  Kwaliteit kinderopvang is op orde!

  De kwaliteit van de kinderopvang in Nederland is overwegend voldoende tot goed. Ook in vergelijking met andere landen in Europa als België, Duitsland en Denemarken scoort ons land goed. Dit blijkt uit de nulmeting van de Landelijke Kwaliteitsmonitor Kinderopvang (LKK), uitgevoerd door een consortium van de Universiteit Utrecht en Sardes. De komende jaren vinden vervolgmetingen plaats.

   

  Kwaliteit

  Uit de nulmeting van de LKK (uitgevoerd in 2017) blijkt dat in alle kinderopvangtypen de emotionele kwaliteit, verwijzend naar warme relaties, emotionele veiligheid en bevordering van de autonomie, gemiddeld voldoende tot goed is. In de gastouderopvang zijn de verschillen in emotionele kwaliteit tussen individuele gastouders groter, met uitschieters naar beneden. De educatieve kwaliteit, verwijzend naar stimulering van de competentieontwikkeling, is in alle kinderopvangtypen gemiddeld matig tot net voldoende, opnieuw met uitschieters naar beneden in de gastouderopvang.  Het lijkt er we op dat vooral met betrekking tot de educatieve kwaliteit er een (lichte) vooruitgang is.

   

  De gemiddelde scores voor de opvang van peuters (kinder- en peuteropvang samen) zijn hoger dan wat met dezelfde meetinstrumenten gevonden is in representatieve studies in Duitsland, Portugal, de VS, België  en Zwitserland. Op emotioneel vlak scoort de Nederlandse kinderopvang even hoog als Finland, maar op educatief vlak iets lager. De emotionele kwaliteit van de Nederlandse kinderopvang is iets lager dan wat in een Deense studie werd gevonden, maar de educatieve kwaliteit is weer aanmerkelijk hoger.

   

  Er zijn eerste aanwijzingen dat verticale groepen (0 tot 4 jaar) voor zowel peuters als baby’s minder gunstig zijn dan horizontale groepen (0 tot 2 en 2 tot 4 jaar). In de buitenschoolse opvang is er meer aandacht voor kinderparticipatie dan in de kinderdagopvang, peuteropvang en gastouderopvang. In de gastouderopvang bestaat voor de professionalisering de minste aandacht.

   

  Stabiel beeld

  De kwaliteit van de kinderopvang komt in grote lijnen overeen met de kwaliteit van de voorgaande kwaliteitsmetingen en toont een stabiel beeld over de jaren heen. Voor de buitenschoolse opvang laten de huidige resultaten een iets lagere kwaliteit zien in vergelijking met voorgaande metingen in 2012. De kwaliteit van de Nederlandse kinderopvang steekt overwegend gunstig af bij die in andere landen.

   

   

  Staatssecretaris van Ark heeft het rapport op 22 januari aan de Tweede Kamer gestuurd: “Hoewel de resultaten van deze eerste meting vanwege de beperkte omvang van de steekproef nog voorzichtig moeten worden geïnterpreteerd, stemt deze uitkomst mij positief. De eerste resultaten geven richting en kleur aan de vraag waar de kwaliteit op orde is en op welke onderdelen verbeteringen mogelijk zijn”.

  Lees de Brief staatssecretaris over de Kwaliteitsmonitor  en het definitieve rapport

 • 23 januari 2018

  Kom naar onze bijeenkomsten, ze zijn er voor jou!

  De BMK organiseert diverse bijeenkomsten in het land over zaken die de branche kinderopvang raken. Voor leden zijn er Algemene Ledenvergaderingen waarin zij kunnen meepraten en besluiten over de inzet van de BMK.

  Belangrijk want de BMK is een vereniging met, voor en door leden. Je input is ten alle tijden van harte welkom.

   

  Maar ook organiseren we inspirerende themadiscussies, workshops en regiobijeenkomsten waar je ook als (nog) niet lid van harte welkom bent.

   

  Samen met het Haags Congres Bureau organiseren we binnenkort een workshop over het onderwerp van dit moment, de AVG. In 10 kwartier praten deskundigen je bij en beantwoorden al je vragen over het onderwerp. Door de samenwerking met het Haags Congres Bureau (HCB) krijgen BMK-leden een leuke korting op de workshop. Het HCB organiseert nog veel meer trainingen, workshops en andere bijeenkomsten binnen de kinderopvang, kijk in de agenda voor het actuele aanbod.

   

  De komende maanden staan er nog bijeenkomsten op stapel over Kinderopvang, Onderwijs & Veilig Thuis en een speciaal CCI-seminar met de roep om ‘Meer mannen in de Kinderopvang’.

   

  Allemaal het bezoeken waard!

  Leden krijgen automatisch bericht als we nieuwe bijeenkomsten toevoegen. Wil je dat ook? Denk dan eens na over een lidmaatschap bij de BMK. Wat we doen en hoe we dat voor elkaar krijgen lees je op deze website.

   

  Heb je vragen? Mail ons op info@bmko.nl of bel naar 085-0218500.

   

   

 • 23 januari 2018

  Kom naar de bijeenkomst Samenwerking Kinderopvang-onderwijs & Veilig Thuis

  Wij nodigen u van harte uit voor de bijeenkomst ‘Samenwerking onderwijs, kinderopvang en Veilig Thuis’ voor de provincie Utrecht op maandag 19 februari 2018. U kunt zich aanmelden door een mail te sturen naar aanmelden@samen-veilig.nl. Deelname is gratis.

  UITNODIGING
  Samenwerking onderwijs, kinderopvang en Veilig Thuis Utrecht
  Tiberdreef 8 in Utrecht
  19 februari 2018 14.00 – 17.00 uur

  Voor wie?
  Deze bijeenkomst is bedoeld voor intern begeleiders, zorgcoördinatoren, schooldirecteuren, docenten, aandachtsfunctionarissen, pedagogisch coaches, pedagogisch medewerkers, locatiemanagers en andere professionals werkzaam in kinderopvangcentra, het primair en voortgezet onderwijs in de provincie Utrecht. U heeft een belangrijke rol als u te maken krijgt met een vermoeden van kindermishandeling.

   

  Doel bijeenkomst
  Het doel van deze bijeenkomst is vast te stellen wat goed gaat in de onderlinge samenwerking tussen kinderopvang, onderwijs en Veilig Thuis en wat voor verbetering vatbaar is. Uiteindelijk gaat het erom dat we optimaal samenwerken zodat we kinderen, die zich in een onveilige situatie bevinden, eerder in het vizier hebben en beter kunnen begeleiden. Aan het einde van de middag willen we de belangrijkste knelpunten in de samenwerking helder hebben en zo mogelijk ook voorstellen hoe deze gezamenlijk op te lossen.

   

  Programma (onder voorbehoud)

  14.00-14.30 uur Ontvangst met koffie en thee
  14.30-14.40 uur Welkom/introductie door Tanno Klijn,
  bestuurder Veilig Thuis Utrecht
  14.40-15.00 uur Voorbeelden samenwerking (kinderopvang, scholen
  en Veilig Thuis)
  15.00-16.30 uur In gesprek met elkaar onder leiding van Fleur Imming
  wethouder gemeente Amersfoort
  16.30-16.45 uur Afsluiting

   

  Organisatie
  De bijeenkomst wordt georganiseerd door Veilig Thuis Utrecht en de Beweging tegen Kindermishandeling (PO-Raad, VO-raad, Brancheorganisatie Kinderopvang, Branchevereniging Maatschappelijke Kinderopvang, Sociaal Werk Nederland, Algemene Vereniging Schoolleiders en BOinK en Ouders & Onderwijs).

   

  Aanmelden

  U kunt zich aanmelden door een mail te sturen naar aanmelden@samen-veilig.nl. Zodra uw aanmelding is verwerkt, ontvangt u een bevestiging van deelname. Bent u na aanmelding toch verhinderd? Geef dit aan ons door zodat anderen in uw plaats kunnen deelnemen.

   

  Datum
  Maandag 19 februari 2018, 14.00 – 17.00 uur

  Locatie

  Samen Veilig Midden-Nederland, Tiberdreef 8 in Utrecht

 • 23 januari 2018

  Bereid u goed voor op het Personenregister kinderopvang

  Nog een paar weken en dan is het zover: per 1 maart gaat het Personenregister kinderopvang van start. Iedereen die woont of werkt op een locatie waar kinderen worden opgevangen, moet zich inschrijven in het register op duo.nl/personenregisterkinderopvang. Daarna moet de kinderopvangorganisatie deze persoon koppelen aan de organisatie. Bent u als houder of als medewerker nog niet begonnen bent met de voorbereidingen, doe dit dan zo snel mogelijk. Houd daarbij rekening met het volgende:

   

  Uitzendkrachten, stagiairs, vrijwilligers en zelfstandigen: nieuwe VOG aanvragen
  Uitzendkrachten, stagiairs, vrijwilligers en zelfstandigen worden op dit moment nog niet continu gescreend. Daarom moeten zij zich op 1 maart of direct daarna  inschrijven in het register en gekoppeld worden door de kinderopvangorganisatie. Hun VOG mag op het moment van inschrijven niet ouder zijn dan 2 maanden. Dit betekent dat als iemand vóór 1 januari 2018 al werkzaam was in de kinderopvang,  deze persoon zo snel mogelijk een nieuwe VOG moet aanvragen. Het uitzendbureau, de school of de houder kan de VOG-aanvraag voor deze personen voorbereiden.

   

  Structureel aanwezigen: ook VOG-plichtig en inschrijven in register

  Personen die structureel aanwezig zijn op een opvanglocatie, zijn straks ook VOG-plichtig. Zij moeten zich ook op 1 maart 2018 of direct daarna inschrijven in het personenregister en gekoppeld worden.

  Als richtlijn geldt dat iemand structureel aanwezig is, als deze persoon minstens 1 keer in de 3 maanden een halfuur tijdens opvanguren op de opvanglocatie is. Voorbeelden hiervan zijn een schoonmaakster of een buurvrouw die regelmatig tijdens opvanguren op bezoek komt. Meer informatie hierover leest u in de factsheet Personenregister op rijksoverheid.nl.

  Structurele aanwezigheid doet zich vooral voor bij de gastouderopvang. Het is belangrijk dat gastouders personen die structureel aanwezig zijn op hun locatie informeren over de inschrijvingsplicht in het personenregister. Ook moeten gastouders aan hun gastouderbureau doorgeven wanneer een persoon structureel aanwezig is. Voor deze persoon moet namelijk een VOG worden aangevraagd.

   

  Vaste medewerkers, gastouders en huisgenoten: tot 1 juli de tijd

  Omdat vaste medewerkers, gastouders en huisgenoten al continu gescreend worden, krijgen zij langer de tijd om zich in te schrijven. Zij moeten op 1 juli 2018 ingeschreven en gekoppeld zijn. Ze kunnen voor de inschrijving hun bestaande VOG gebruiken, als deze is afgegeven na 1 maart 2013.

   

  Meer informatie

  Kijk voor uitgebreide informatie over het personenregister opduo.nl/personenregisterkinderopvang.

 • 10 januari 2018

  Meer mannen in de kinderopvang, seminar CCI op 6 februari.

  Seminar 6 februari door CCI

  Er woedt een heftig debat over de feminisering van het basisonderwijs en de vermeende effecten daarvan op jongens. Speelt dit ook in de kinderopvang? Slechts 2 procent van de pedagogisch medewerkers in de bso is man. Dit is minder dan in bijvoorbeeld Duitsland en Zweden waar 20 procent van de begeleiders in de bso man is. In de hele dagopvang in Nederland werken zelfs bijna geen mannen meer.
  Is dit een probleem? Willen we graag meer mannen in de opvang en waarom? Zo ja, hoe krijgen we dat voor elkaar?

  Onderzoek van Fukkink, Colonnesi, Van Polanen en Tavecchio toont aan dat er geen grote verschillen zijn tussen mannen en vrouwen wat betreft sensitiviteit in de dagopvang. Jongens en meisjes bleken in deze studie even vaak veilig gehecht aan de mannelijke en de vrouwelijke pedagogisch medewerker. De bso laat weer andere patronen zien.
  In Duitsland is de overheid in 2011 een groot project gestart om meer mannen in de kinderopvang te krijgen. Wat kunnen we daarvan leren?

  Vragen waarop we in dit seminar een antwoord op willen geven zijn:

  Is het belangrijk dat er meer mannen in de kinderopvang gaan werken en waarom?
  Wat zijn de oorzaken dat er weinig mannen in de kinderopvang werken?
  Op welke wijze kun je de instroom van mannen vergroten?
  Hoe houd je mannen vast die nu in de opvang werken?
  Welke aanbevelingen kunnen we formuleren?

   

  Bijdragen/lezingen
  ”Over mannen en vrouwen en jongens en meisjes in de Nederlandse kinderopvang: Wat doen pedagogisch medewerkers, wat vinden de kinderen?’
  Door: prof. Ruben Fukkink, hoogleraar kinderopvang aan de Universiteit van Amsterdam & lector pedagogiek aan de Hogeschool van Amsterdam.

  ‘Tjonge jonge JONGENS! De ervaringen van kinderopvang Mundo met het aantrekken en vasthouden van meer mannen.’
  Door: Yoran Blom, initiatiefnemer van het project en pedagogisch medewerker bij kinderopvang Mundo.

  The German Federal Programme “More Men in Early Childhood Education and Care (ECEC)” – Insights and lessons learned.
  Door: Jens Krabel, coordinator and team member of the Koordinationsstelle ‘Männer in Kitas’/ Catholic University of Applied Sciences, Berlin. (Inleiding in het Engels)

  Volledige programmabeschrijving

  Inschrijfformulier

  Vragen? Stuur een mail!

 • 22 december 2017

  Foto-verslag BMK themadiscussie ‘Wanneer is de kinderopvang veilig?’ (31 oktober 2017)

  Op 31 oktober j.l. organiseerde de BMK haar tweede themadiscussie ‘Wanneer is de kinderopvang veilig?’ over het voorkomen van mishandeling en misbruik in de kinderopvang.

   

  Bijgaand een foto-verslag van de levendige en zeer informatieve dialoog die ontstond met deelnemers van binnen en buiten de branche. We constateerden dat er verbeterpunten zijn als het gaat om veiligheid. Samen kwamen we tot nieuwe inzichten en concrete handvatten waar we in het nieuwe jaar mee aan de slag gaan!

   

  Lees meer hierover in het verslag: BMK Dialoog2 31_10_2017_Hoe veilig is de kinderopvang.

 • 21 december 2017

  Helderheid over uitleg vaste gezichten

  Staatssecretaris van Ark heeft, in antwoord op vragen van D66, meer duidelijkheid gecreëerd over het oordeel over het vaste gezichten criterium in geval van overmacht. Van Ark biedt ruimte aan de (uitleg van de) kinderopvangorganisatie, waar GGD GHOR en VNG uitgingen van een zwart-wit beoordeling.

   

   

  Van Ark stelt, onder meer:

  “Met het wijzigen van de vaste gezichten-eis in alleen de norm voor baby’s veranderd: van drie naar twee vaste gezichten. In de toelichting bij de AMvB die tot 1 januari 2018 geldt, is opgenomen dat de toezichthouder met een aantal situaties van overmacht rekening kan houden. In de nieuwe AMvB, die op 1 januari 2018 ingaat, is deze opsomming niet opgenomen in de toelichting. Omdat de opsomming de suggestie van volledigheid wekt, terwijl er ook andere situaties denkbaar zijn waarin sprake is van overmacht. Met het laten vervallen van deze passage in de toelichting van de AMvB is nooit beoogd om overmacht situaties uit te sluiten bij het oordeel van de toezichthouder. De staatssecretaris gaat in overleg met de GGD GHOR om hier helderheid over te scheppen.”

   

  Dit betekent, naar ons idee, dat de kinderopvangorganisatie tijdens structurele roosters zorgt voor twee (of drie) vaste gezichten. Afwijkingen, bijvoorbeeld in geval van ziekte, vakantie en verlof (en mogelijk om andere redenen, zoals scholing) lost de organisatie zo goed mogelijk op. Bij die oplossingen probeert de ondernemer uiteraard zoveel mogelijk stabiliteit voor kinderen te realiseren. Dat is immers waar het ons allen om te doen is! Juist daarover moet het gesprek tussen toezichthouder en ondernemer kunnen gaan. Die ruimte lijkt er nu weer te zijn.

   

  De BMK dankt D66 heel hartelijk voor het stellen van deze vragen en staatssecretaris van Ark en haar ambtenaren voor het snelle antwoord!

 • 18 december 2017

  Sectorrapport Kinderopvang 2017 gepubliceerd!

  Vanaf vandaag kun je het Sectorrapport Kinderopvang 2017 bekijken! Dit rapport is opgesteld aan de hand van de cijfers van 208 kinderopvangorganisaties, waaronder veel BMK-leden die hebben deelgenomen aan de Benchmark Kinderopvang 2017.

   

  Het sectorrapport is een objectief en onafhankelijk rapport dat de financiële ontwikkeling van de kinderopvangsector weergeeft. Het sectorrapport is vanaf nu voor iedereen gratis te downloaden.

   

  Waarborgfonds Kinderopvang zet zich al jaren in voor transparantie in de sector. Sinds 2011 wordt dit gedaan in de vorm van een benchmark. De benchmark en het sectorrapport kunnen worden gemaakt mede dankzij commitment van de BMK en haar leden, de BK, BOinK, Voor Werkende Ouders en VGOB.

   

  Met het sectorrapport geven we kinderopvangondernemers, de politiek, financiers, ouders en overige maatschappelijke stakeholders inzage in feiten, cijfers en ontwikkelingen uit de sector. Deelnemers aan de Benchmark Kinderopvang kunnen vanaf 18 december beginnen met benchmarken.

   

  Vergelijk via deze link hoe je er als organisatie voorstaat tegenover andere kinderopvang organisaties. 

   

  Download hier het Sectorrapport Kinderopvang 2017      

 • 18 december 2017

  Factsheet Arbeidsmarkt werkgeversonderzoek (FCB): cijfers voor de kinderopvang

  De resultaten van het werkgeversonderzoek 2017 van het FCB zijn bekend.

  Belangrijke uitkomst:

  • 47% van de organisaties in de Kinderopvang heeft vacatures en 45% van de werkgevers in Kinderopvang verwacht een groei van het personeelsbestand.
  • Op 1 augustus 2017 heeft de branche Kinderopvang 80.000 werknemers, die gemiddeld 37 jaar oud zijn en gemiddeld 21 uur werken. Het aantal medewerkers en FTE neemt sinds 2015 weer toe.

   

  Overzicht van de belangrijkste uitkomsten:

  • In 2017 heeft bijna de helft van de organisaties in Kinderopvang vacatures.
  • 27% heeft te maken met moeilijk vervulbare vacatures;
  • Het aandeel organisaties met vacatures is gestegen ten opzichte van 2015;
  • Bij 61% van de organisaties is het aantal banen toe genomen, in 2016 was dit nog bij 48% het geval;
  • Het aandeel organisaties waarbij het aantal banen is afgenomen is gedaald van 11% in 2016 naar 5% in 2017;
  • Ongeveer een derde van de organisaties verwacht in de komende 12 maanden een tekort in bepaalde functies, twee derde verwacht dit niet;
  • Het aandeel dat tekorten verwacht in bepaalde functies is in 2017 gestegen ten opzichte van 2016.

   

  Klik hier voor het volledige factsheet Arbeidsmarkt Kinderopvang op de site van het FCB, of download de bijlage.

 • 15 december 2017

  SAVE THE DATE: 19 FEBRUARI: Bijeenkomst ‘Samenwerking onderwijs, kinderopvang en Veilig Thuis Utrecht’

  Op maandag 19 februari 14.00 – 17.00 uur organiseren Veilig Thuis Utrecht, de PO-Raad, de VO-Raad, de Brancheorganisatie Kinderopvang, de Branchevereniging Maatschappelijke Kinderopvang en Sociaal Werk Nederland een bijeenkomst ‘Samenwerking onderwijs, kinderopvang en Veilig Thuis’ voor de provincie Utrecht. Je bent daar van harte welkom.

   

  Voor wie?
  Deze bijeenkomst is bedoeld voor intern begeleiders, schooldirecteuren, docenten, locatiemanagers, zorgcoördinatoren en andere professionals werkzaam in kinderopvangcentra, het primair en voortgezet onderwijs in de provincie Utrecht. Je hebt een belangrijke rol als je te maken krijgt met een vermoeden van kindermishandeling.

   

  Doel bijeenkomst
  Het doel van deze bijeenkomst is vast te stellen wat goed gaat in de onderlinge samenwerking en wat voor verbetering vatbaar is. Uiteindelijk gaat het erom dat kinderopvangcentra en scholen optimaal samenwerken met Veilig Thuis zodat kinderen, die zich in een onveilige situatie bevinden, eerder in het vizier zijn en beter geholpen kunnen worden.

  Wij vragen je deze datum alvast te reserveren in je agenda. De uitnodiging met programma en de mogelijkheid tot aanmelden volgt begin januari.

   

  Datum 
  Maandag 19 februari 2018, 14.00 – 17.00

 • 15 december 2017

  Kabinet: het kan ook anders!

  PO-Raad, Sociaal Werk Nederland, VNG, Brancheorganisatie kinderopvang en de BMK hebben de handen ineen geslagen en de Kamercommissie SZW opgeroepen de financiële middelen die het kabinet voor kinderopvang en VVE beschikbaar stelt, om te (laten) buigen naar een brede toegankelijkheid voor alle peuters. Zo kunnen we voor hetzelfde geld meer maatschappelijke waarde creëren.

   

  De vijf partijen wijzen de commissie tevens op de ontwikkelingen in het werkveld, waarin kinderopvang, onderwijs, jeugdhulp en gemeenten nauw samenwerken om te komen tot integrale voorzieningen voor kinderen van nul tot en met twaalf jaar.

  Maak het hen iets gemakkelijker en haal belemmeringen in wet- en regelgeving weg en maak nieuwe integrale voorzieningen mogelijk!

   

  Klik hier voor de brief aan SZW.

   

 • 11 december 2017

  Informatie voor houders van peuteropvang over aanvragen KOT door ouders en de uitbetaling ervan op de rekening van de houder.

  Sociaal Werk Nederland heeft samen met BOinK een document opgesteld met informatie voor houders van peuterspeelzalen en ouders over hoe om te gaan met kinderopvangtoeslag voor ouders in de nieuwe situatie (na 1 januari 2018).

   

  Deze ‘“Checklist en voorbeeldovereenkomst” is te downloaden bij dit bericht.

 • 7 december 2017

  Onderhandelingen nieuwe CAO Kinderopvang gestrand

  Op 8, 13 en 27 november en 4 december hebben de Brancheorganisatie Kinderopvang (BK) en Branchevereniging Maatschappelijke Kinderopvang (BMK) met de vakbonden FNV, CNV en De Unie onderhandeld over een nieuwe CAO Kinderopvang.

   

  In de inzetbrieven van partijen waren onder meer de volgende thema’s opgenomen: loonontwikkeling, werkdruk, flexibele inzet van personeel, duurzame inzetbaarheid, scholing, loopbaanperspectief, naleving van de cao, ethiek en doorbetaald vaderschapsverlof. BK en BMK hadden op basis van de input van hun leden voorstellen opgesteld.

   

  Tijdens de onderhandelingen is uitgebreid van gedachten gewisseld over deze thema’s. Helaas is geen overeenstemming bereikt over met name de thema’s werkdruk en flexibele inzet van personeel. Ook over de loonontwikkeling is geen overeenstemming bereikt.

   

  BK en BMK betreuren dat de onderhandelingen zijn gestrand. We zijn bereid ons in te blijven zetten voor een goede CAO.

   

  De komende tijd zullen BK en BMK hun leden nader informeren over het verloop van de onderhandelingen, de huidige situatie en het mogelijke vervolg.

 • 4 december 2017

  Meld je aan voor het webinar Personenregister kinderopvang op 12 december a.s.

  Vorige week hebben alle houders van kinderopvangorganisaties een brief van Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) ontvangen over de invoering van het Personenregister kinderopvang op 1 maart 2018. Het lijkt misschien nog ver weg, maar het is van groot belang om nu al te starten met de voorbereidingen. Om je daarbij te ondersteunen, organiseert DUO een webinar.

   

  Webinar: hoe werkt het Personenregister kinderopvang?

  Op dinsdag 12 december 2017 kun je vanaf 15.00 uur kijken naar een live webinar van 30 tot 40 minuten over het personenregister. Medewerkers van DUO, GGD GHOR Nederland en Justis vertellen over het register, en je kunt ze vragen stellen.

  Het webinar richt zich vooral op houders van kinderopvangorganisaties en  gastouderbureaus en op uitzendbureaus met medewerkers in de kinderopvang. Gastouders en andere medewerkers in de kinderopvang kunnen zich uiteraard ook aanmelden.

  Tijdens deze online registratie krijg je onder andere een antwoord op de volgende vragen:

  Waarom komt er een personenregister?

  Hoe werkt de continue screening?

  Wie moet zich inschrijven?

  Hoe werkt het inschrijven en koppelen?

  Wat moet ik als houder doen?

  Hoe kan ik mijn medewerkers inlichten?

   

  Aanmelden

  Om deel te nemen aan het webinar moet je je van tevoren aanmelden op duo.nl/webinar/personenregister-kinderopvang.jsp

   

  Meer informatie

  Kijk voor meer informatie over het personenregister op duo.nl/personenregisterkinderopvang

 • 28 november 2017

  Sharon Gesthuizen en Staatssecretaris Tamara van Ark op NPO radio n.a.v. het Personenregister

  Sven Kockelmann sprak op 28 november met staatssecretaris Tamara van Ark van de VVD en Sharon Gesthuizen (onze voorzitter) op NPOradio 1.

   

  ‘Iedereen die een vertrouwd gezicht is in een kinderopvang moet worden geregistreerd. Maar wat houdt dit precies in? En wanneer moet je als gastouder of medewerker bij een kinderopvang iemand aanmelden voor het register?’

   

  Beluister hier de uitzending.

 • 28 november 2017

  Invoering Personenregister per 1 maart 2018

  Deze week ontvangen kinderopvangorganisaties informatie over het nieuwe Personenregister. Iedereen die werkt  of woont op een locatie waar kinderen worden opgevangen, moet zich vanaf 1 maart 2018 inschrijven in dit Personenregister kinderopvang. Op die manier worden alle medewerkers in de kinderopvang continu gescreend op strafbare feiten die belemmerend zijn voor het werken met kinderen. Zo draagt het personenregister bij aan de veiligheid binnen de kinderopvang.

   

  Sinds 1 maart 2013 worden vaste medewerkers in de kinderopvang, gastouders en hun volwassen huisgenoten continu gescreend. Per 1 maart 2018 wordt deze continue screening uitgebreid naar álle personen in de kinderopvang die een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) nodig hebben, dus inclusief uitzendkrachten, stagiairs, vrijwilligers en zelfstandigen. Hiervoor moet iedereen zich inschrijven in het Personenregister kinderopvang.

   

  Verschillende inschrijvingstermijnen

  De inschrijvingstermijn is niet voor iedereen gelijk. Personen die nu nog niet continu gescreend worden, zijn verplicht om zich op 1 maart 2018 of direct daarna in te schrijven. Iedereen die al wel gescreend wordt, krijgt hiervoor tot 1 juli 2018 de tijd.

   

  Informatie voor kinderopvangorganisaties

  Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) is uitvoerder van het personenregister. In oktober heeft DUO alle houders van kinderopvangorganisaties een brief gestuurd om hen te informeren over de komst van het personenregister. Deze week krijgt je een tweede brief. Hierin staat wat er van je als houder en van je medewerkers verwacht wordt.

   

  Op duo.nl/personenregisterkinderopvang vind je meer informatie en kunt u voorlichtingsmaterialen downloaden waarmee je je medewerkers kunt informeren.

   

  Klik hier voor het Factsheet.

  Daarnaast organiseert DUO op 12 december om 15.00 uur een webinar over het personenregister. Op de site kun je je hiervoor aanmelden.

 • 28 november 2017

  Van Ark: voortgangsbrief naar de Tweede kamer over Harmonisatie en IKK

  Staatssecretaris Van Ark heeft op 16 november jl. een voortgangsbrief naar de Tweede kamer gestuurd over de Wet harmonisatie en IKK.

  Van Ark stelt in deze brief dat gemeenten de mogelijkheid hebben onder bepaalde voorwaarden, een extra tegemoetkoming te geven voor kortdurende peuteropvang aan ouders met recht op kinderopvangtoeslag.

  In de alinea ‘juridische vraagstukken’ schrijft de staatssecretaris dat veel gemeenten een extra subsidiebijdrage geven aan ouders die kinderopvangtoeslag ontvangen. De reden is dat kortdurende peuteropvang duurder is dan dagopvang. In de Handreiking Juridische vraagstukken Harmonisatie van Sociaal Werk Nederland (SWN) staat dat dit niet past binnen de kaders van wetgeving rondom subsidies, staatssteun en aanbesteding. De angst is dat de toegankelijkheid van peuteropvang door deze juridische interpretatie in het geding zou komen.

  De staatssecretaris geeft aan dat zij het denkbaar vindt dat gemeenten indirect een rol vervullen voor werkende ouders door het omlaag brengen van de uurprijs, zolang een gelijk speelveld voor alle kindercentra wordt geborgd en er rekening wordt gehouden met het staatssteun- en mededingingsrecht.

 • 26 november 2017

  ING: ‘Kinderopvang kruipt uit dal’

  Financiën blijven zorgenkind

  Meer werkende ouders en een hogere kinderopvangtoeslag zorgen voor een versnelling van het herstel in de kinderopvang. De brancheomzet groeit in 2018 naar verwachting met zo’n 7 procent. Voor opvangorganisaties is strakke financiële sturing noodzakelijk om de weerbaarheid te vergroten en investeringen te kunnen doen.

  Meer lezen? Klik hier.

 • 26 november 2017

  Voorzitterschap Beweging tegen Kindermishandeling gaat over naar de kinderopvang

  Op 1 januari 2018 draagt Rinda den Besten het voorzittersstokje van de Beweging tegen Kindermishandeling over aan een collega uit de sector kinderopvang. In het kader van de Week tegen Kindermishandeling blikken we met haar terug op het eerste jaar van de Beweging: Wat is er bereikt, wat nog niet en welke tips heeft ze voor haar opvolger?

  Klik hier voor het interview met Rinda den Besten

  foto: Katja Mali

 • 20 november 2017

  Werken bij de BMK? Dat kan, we zijn op zoek naar talent!

  De Branchevereniging Maatschappelijke Kinderopvang (BMK) is een jonge en sterke organisatie. Opgericht in april 2016 vanuit een gedeelde visie op kinderopvang, bestaat de BMK uit kinderopvangorganisaties die kinderopvang zien als een maatschappelijke opdracht, waarin het welzijn en de ontwikkeling van kinderen centraal staan. De BMK wil dat kinderopvang een basisvoorziening wordt voor alle kinderen van nul tot en met twaalf jaar. Er is veel draagvlak voor de ideeën van de BMK. De vereniging groeit.

   

  Vanwege die groei zijn wij op zoek naar een Beleidsmedewerker voor 24 tot 36 uur per week.

   

  Lees  de hele vacaturetekst.

 • 13 november 2017

  Informatiebijeenkomsten rond invoering IKK: ‘Toezicht gewijzigde kwaliteitseisen’

  Het ministerie van SZW organiseert opnieuw informatiebijeenkomsten door het hele land over de invoering van IKK. De bijeenkomsten zijn bedoeld voor (vertegenwoordigers van) ondernemers die dagopvang, peuterspeelzaalwerk en/of buitenschoolse opvang aanbieden. De bijeenkomsten gaan dus niet over gastouderopvang.

   

  Er gaan nieuwe kwaliteitseisen gelden in de kinderopvang. Dit is afgesproken in het akkoord Innovatie en Kwaliteit Kinderopvang (IKK) en vastgelegd in de Wet IKK. De wijzigingen gelden voor alle kindercentra, dus ook voor peuterspeelzalen. Je krijgt als ondernemer in de kinderopvang direct met deze veranderingen te maken.

   

  Eerdere bijeenkomsten
  De bijeenkomsten hebben een andere inhoud en zijn dus niet hetzelfde als de informatiebijeenkomsten in het voorjaar en de zomer van 2017.

  Tijdens de eerste serie bijeenkomsten is vooral ingegaan op het proces van totstandkoming van de nieuwe kwaliteitseisen en wat de kwaliteitseisen inhouden. In deze tweede serie bijeenkomsten wordt u geïnformeerd over het toezicht rondom de gewijzigde kwaliteitseisen.

   

  Werkwijze en programma
  Het projectteam Implementatie IKK van het ministerie van SZW nodigt je daarom samen met GGD GHOR Nederland (de vereniging van GGD’en) van harte uit voor de bijeenkomst die hiervoor georganiseerd wordt. De wijzigingen in het toezicht worden kort en bondig uitgelegd, je krijgt de gelegenheid ervaringen uit te wisselen met andere deelnemers over IKK en de voorbereidingen op IKK.

  GGD GHOR Nederland zal in grote lijnen uitleggen hoe invulling wordt gegeven aan het toezicht vanaf 2018.
  NB: Hierbij ligt de focus níet op individuele situaties van ondernemers of op de uitvoering van het toezicht ter plekke door uw GGD.

  De bijeenkomsten duren van 15:00 tot ca. 17:00 uur.

   

  Een bijeenkomst in de buurt

  De bijeenkomsten worden door heel Nederland georganiseerd.

  Groningen                   Donderdag 30 november

  Assen                          Maandag 4 december

  Zwolle                          Woensdag 6 december

  Almere                        Donderdag 14 december

  Eindhoven                   Maandag 18 december

  Leeuwarden                 Maandag 8 januari

  Roermond                   Donderdag 11 januari

  Maastricht                    Maandag 15 januari

  Roosendaal                  Dinsdag 16 januari

  Dordrecht                    Dinsdag 23 januari

  Leiden                         Woensdag 24 januari

  Nieuwegein                  Maandag 29 januari

  Meppel                        Maandag 5 februari

  Tilburg                         Woensdag 7 februari

  Goes                            Donderdag 15 februari

  Bussum                       Vrijdag 16 februari

  Alkmaar                       Maandag 19 februari

  Arnhem                       Donderdag 22 februari

   

  Aanmelden
  Je kunt je aanmelden via de onderstaande website voor de bijeenkomsten. Op deze website zullen de locaties en het definitief programma worden toegevoegd zodra deze bekend zijn.
  www.bijeenkomstenveranderingenkinderopvang.nl

   

  Blijf op de hoogte
  Meer inhoudelijke informatie over de veranderingen in de kinderopvang kun je vinden op de website www.veranderingenkinderopvang.nl.

   

  Ook via de online nieuwsbrief wordt je op de hoogte gehouden van de stand van zaken rondom IKK. Aanmelden: https://abonneren.rijksoverheid.nl/nieuwsbrieven.

 • 7 november 2017

  Congres ‘De Harmonisatie in perspectief, peuterspeelzaalwerk van de toekomst’ -17/11/17

  Herijkte kwaliteitseisen, gewijzigde financieringsstructuren en nieuwe bestuursafspraken: de Harmonisatie kinderopvang en peuterspeelzaalwerk is in feite een ‘total makeover’. En die is de betrokken partijen niet in de kouwe kleren gaan zitten. Nog steeds zorgt de wetswijziging bij peuterspeelzaalwerk, kinderopvangen gemeenten voor de nodige stress, want 1 januari 2018 komt nu wel erg snel dichtbij…

   

  Sociaal Werk Nederland heeft de afgelopen jaren het peuterspeelzaalwerk en de gemeenten ondersteund bij de voorbereidingen op de harmonisatie. Dat heeft een schat aan ervaringen, tips en knelpunten opgeleverd die SWN op vrijdag 17 november graag deelt d.m.v. een gevarieerd congresprogramma.

   

  Harmonisatie: de ins en outs, facts en figures. Stand van zaken!
  Buitenhek Management & Consult is betrokken geweest bij harmonisatie-trajecten in meer dan 100 gemeenten. Met ‘facts and figures’ en voorbeelden uit de praktijk gaat Ed Buitenhek in op het prille begin, de huidige stand van zaken en het toekomstperspectief van de harmonisatie.

   

  Ook het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) kent een lange traditie van onderzoek naar kindvoorzieningen. Dr. Anne Roeters laat zien hoe de overheid, werkgevers, werknemers en ouders naar kinderopvang kijken en hoe dit zich ontwikkeld heeft. Ook gaat zij in op het gebruik van kinderopvang door lagere inkomensgroepen.

   

  Deelsessies
  Daarnaast kun je twee deelsessies volgen. Een vragenuurtje met experts, een gesprek met ambtenaren van ministeries, informatie halen vanuit ouderperspectief en verhalen uit de praktijk. Meld je snel aan voor de sessie van je keuze, want vol is vol!

   

  Pittig de dag door
  Elisabeth van den Hoogen, journalist en debatdame, is op 17 november dagvoorzitter. Met haar gedegen kennis van de wereld van gemeenten, welzijn en zorg zal zij het programma begeleiden van begin tot eind. Dat doet zij op een sfeervolle manier, met een frisse en scherpe blik op de sector.

  17 november 9.30- 16.30 uur, Utrecht

  Aanmelden en meer informatie

 • 3 november 2017

  Week tegen Kindermishandeling; 20 t/m 26 november: breng deze week onder de aandacht!

  Waarom is er een Week tegen Kindermishandeling?

  In Nederland groeien ruim 118.00 kinderen op in onveilige gezinssituaties. Samen hebben we een belangrijke verantwoordelijkheid om de veiligheid van deze kinderen te vergroten. In de Week tegen Kindermishandeling wordt aandacht gegenereerd, niet alleen voor de aard en omvang van het probleem, maar ook voor wat wij als professionals kunnen doen om de aanpak van kindermishandeling te versterken.

   

  Thema 2017
  Het thema van de Week tegen Kindermishandeling 2017 is ‘Verbind voor het kind’, omdat we samen de sterkste aanpak tegen kindermishandeling realiseren. Iedere professional is een onmisbare schakel en kan vanuit zijn expertise bijdragen aan een veiligere situatie.

   

  Wat kun je nu al doen in aanloop naar de Week?
  Je kunt nu al helpen door in je netwerk of op je website een vooraankondiging van de Week tegen Kindermishandeling te plaatsen.  En meld vooral je initiatief of project aan via deze site: activiteit aanmelden.

  Op deze site vindt je ook alle actuele informatie en de voorwaarden voor het aanmelden van uw activiteit.

   

  Wat kan je in de week doen?
  Je kunt een activiteit organiseren, bijeenkomsten bijwonen en de Week onder de aandacht brengen via uw sociale media-accounts.

   

  Programma van de Week
  Op maandag 20 november is de aftrap-bijeenkomst, onder voorzitterschap van Dolores Leeuwin.

  De Week tegen Kindermishandeling worden lokaal en regionaal activiteiten georganiseerd. In het activiteitenoverzicht vind je verschillende activiteiten die te maken hebben met kinderen die mogelijk mishandeld of misbruikt worden. Denk aan bijeenkomsten op scholen over de (mogelijke) gevolgen van een vechtscheiding voor kinderen, theatervoorstellingen over hoe je kindermishandeling en huiselijk geweld kunt herkennen, bijeenkomsten voor professionals over geweld in gezinnen, met aandacht voor: preventief handelen, gezinnen in beter beeld krijgen én samenwerken voor een duurzame oplossing.

   

  Welke vormen van mishandeling?
  De activiteiten in de week kunnen betrekking hebben op alle vormen van kindermishandeling, of het nu verwaarlozing, mishandeling of seksueel misbruik betreft. Of dat kinderen getuige zijn van huiselijk geweld.

   

  Lees meer over kindermishandeling

 • 1 november 2017

  Tweede BMK Thema-discussie groot succes! Over het voorkomen mishandeling en seksueel misbruik door medewerkers.

  Prikkelende sprekers die nieuwe inzichten boden, veel interactie in de zaal en dynamiek in de discussie. Na afloop gaven deelnemers aan naar huis te gaan met meer kennis over het fenomeen en een groter bewustzijn van het belang van structureel agenderen van dit onderwerp in alle lagen van hun organisatie.

   

  Ook werd gewaardeerd dat de discussie concrete zaken bood waarmee aanwezigen thuis aan de slag kunnen. En handvatten om binnen hun eigen organisatie dit onderwerp onder de aandacht te brengen en te houden. Een checklist crisismanagement en hoe de regie te houden als een crisis zich aandient, toegelicht door Paul Stamsnijder (crisiscommunicatie), bleek heel welkom.

   

  Aafke Scharloo (klinisch psycholoog) gaf een bij vlagen confronterende presentatie waarin ze scherp stelde hoe groot het probleem van seksueel misbruik is. De menselijke neiging als antwoord op dit afschuwelijke gebeuren is wegkijken …. het zaak juist dát onder ogen te zien #ikkijknietweg. Aan de slag ermee en onderwerp van gesprek maken binnen teams. Dat een organisatiecultuur daar een grote rol in speelt werd duidelijk uit de discussie die ontstond.

   

  Richard Korver (advocaat zedendelicten) deelde zijn ervaringen vanuit het juridische perspectief in crisissituaties. Dan ineens ontstaat een enorm complexe situatie waarin ouders, raad van bestuur, OR, OM, politie en andere partijen over elkaar heen tuimelen terwijl er gebrek aan informatie is. Wees daar op voorbereid, was zijn boodschap. Maar ook wees hij onze branche erop dat we veel opener en veel doortastender te werk moeten gaan als we een vermoeden hebben. We wachten nog veel te lang af. Dat kan anders. Richard Korver gaf daar een aantal heel duidelijke oplossingen en tips voor!

   

  Dit geeft ons, als branchevereniging, veel handvatten om zaken te verbeteren in de branche en om onze leden beter te faciliteren als het gaat om het voorkomen van mishandeling en seksueel misbruik van kinderen door medewerkers.

  Binnenkort komen we hier op terug!

   

  Volgende week ontvangen leden een inhoudelijk terugblik op de middag met een foto-impressie en plaatsen we een aantal korte filmpjes die we maakten!

  Hier een eerste video-impressie.

 • 24 oktober 2017

  Annelies Snijders, MIK kinderopvang, ontwikkelt spel: Maak kindermishandeling bespreekbaar

  ‘Kindermishandeling zou net zo’n bespreekbaar onderwerp moeten zijn binnen de kinderopvang als de bestrijding van taalachterstanden, speelgoedkeuze of de communicatie met ouders. Toch wordt het onderwerp gemeden. Te bang om ouders ermee lastig te vallen of ze onterecht te beschuldigen. Daarom ontwikkelde Annelies Snijders, werkzaam bij één van onze leden MIK, voor haar masteropleiding Pedagogiek samen met vijf medestudenten afkomstig uit het onderwijs en de (jeugd)zorgsector het spel PAKVASt.’ Dit schrijft KinderopvangTotaalin een bericht dd 20 oktober.

  Een heel mooi initiatief dat volledig aansluit bij de visie van de BMK op kindermishandeling. Kindermishandeling dient continu aandacht te hebben in iedere organisatie, dient een terugkerend onderwerp op de agenda te zijn en zou onderdeel moeten vormen van een HR-beleid dat voorziet in training van kennis en vaardigheden van medewerkers en management.

   

  KinderopvangTotaal bericht over dit initiatief van Annelies Snijders:

  ‘Veel van die angst komt voort uit onbekendheid met het onderwerp, denkt Annelies Snijders, staffunctionaris beleid & kwaliteit bij MIK Kinderopvang en student aan de masteropleiding Pedagogiek aan de HAN. Voor deze opleiding ontwikkelde ze met medestudenten een spel waarmee kindermishandeling gemakkelijk tijdens een teambijeenkomst gespeeld kan worden of op de agenda van het teamoverleg gezet kan worden. 

  Het spel, PAKVAST geheten, biedt pm’ers en managers concrete opdrachten rond vijf thema’s. ‘Door casussen met elkaar te bespreken en vervolgens te oefenen hoe je daarop kunt reageren, kunnen pm’ers hun kennis testen en oefenen met gesprekstechnieken met ouders. Zo verdwijnt het onderwerp hopelijk uit de angstsfeer.’

   

  BMK Thema-discussie 31 oktober
  De BMK vindt dat mishandeling en misbruik van kinderen een onderwerp is dat veel aandacht verdient. Naast het bespreekbaar maken van mishandeling en misbruik in de thuissituatie waar het spel van Annelies zich op richt, vindt mishandeling en misbruik ook plaats door medewerkers in de kinderopvang. Op 31 oktober a.s. organiseert de BMK een thema-discussie over dit onderwerp: in Utrecht  – van 16.00 – 19.30 uur.

  Schrijf je in via: info@bmko.nl

   

  Uitnoding BMK Themadiscussie 31-10-2017 Wanneer is de kinderopvang veilig

   

  Lees het hele artikel op de website van KinderopvangTotaal

 • 16 oktober 2017

  Het CCI-Seminar over ‘Professionele genegenheid’

  Hoe kunnen kinderopvangprofessionals in hun omgang met de kinderen op een persoonlijke manier betrokken zijn zonder de grenzen van professionaliteit te overschrijden? Dat is de centrale vraag van het CCI Seminar: Professionele genegenheid: waar ligt de grens?

   

  Kinderen leren het meest van volwassenen met wie zij een wederzijds betrokken betekenisvolle relatie hebben. Liefdevolle relaties met volwassenen zijn voor kinderen een voorwaarde om op te groeien tot gelukkige volwassenen. Echter: persoonlijke en emotionele betrokkenheid kan ook op gespannen voet staan met professionaliteit. Er is dan een spanningsveld tussen ‘houden van’ en ‘teveel houden van’.

  Hoe gaan we in de kinderopvang om met dit dilemma? Is er ruimte voor genegenheid, zorg en intimiteit in de relaties tussen medewerkers en kinderen? Kan deze betrokkenheid ook ‘te groot, te heftig’ zijn? Wat betekent dat voor de emotionele veiligheid van de kinderen en voor medewerkers?
  Hebben we woorden en begrippen om het spanningsveld tussen professionele betrokkenheid en persoonlijke genegenheid bespreekbaar te maken?

   

  In dit CCI-seminar presenteert dr. Jools Page de inhoud van de toolkit die zij en haar collega’s ontwikkelden om de thema’s zorg, intimiteit en liefde/genegenheid in de kinderopvang te bespreken. De toolkit bevat verschillende praktijkvoorbeelden (filmpjes), reflectie-instrumenten en een stappenplan waarmee deze thema’s bespreekbaar gemaakt kunnen worden in een team. Na het seminar stellen wij de materialen van de Attachment Toolkit beschikbaar via de website van ChildCare International.

  Jools Page en haar collega’s ontwikkelden de Attachment Toolkit als uitkomst van het onderzoeksproject The Professional Love in Early Years Settings.
  De aanleiding voor dit onderzoeksproject was negatief: de onderzoekers constateerden een toenemende angst onder kinderopvangprofessionals om beschuldigd te worden van overschrijdend gedrag (het overschrijden van grenzen in uitingen van liefde en genegenheid, die niet per se seksueel van aard hoeven te zijn). Hun natuurlijke en vanzelfsprekende uitingen van genegenheid werden hierdoor geblokkeerd. Dat is niet goed voor de professionals en zeker ook niet voor de kinderen. Daarom onderzochten Jools Page en haar collega’s naar een theoretische basis en naar praktische kennis om deze uitingen een plaats te geven in het professionele handelen.

  Over Jools Page

  Jools Page is een docent en onderzoeker, verbonden aan de universiteit van Brighton. Ze is gespecialiseerd in vroegkinderlijke ontwikkeling in de kinderopvang en heeft het initiatief genomen tot het onderzoeksproject The Professional Love in Early Years Settings. Zij ontwikkelde het concept ‘professional love’.

   

  Doelgroep

  Het seminar is bedoeld voor begeleiders, coaches en managers van pedagogisch medewerkers, docenten van pedagogische opleidingen, bestuurders, managers en beleidsmakers in kinderopvang en onderwijs.

   

  Programma

  Datum: 23 november 2017 van 09.30 tot 13:30, inclusief lunch.
  Locatie: De Witte Vosch, Oudegracht 46, 3511 AR Utrecht
  Kosten: € 150,00 incl. lunch en BTW
  Voertaal: Engels, er zal indien nodig, getolkt worden.

   

  09:30 – 10:00
  Inloop en registratie, koffie en thee

  10:00 – 10:10
  Welkom en inleiding van het thema: Anke van Keulen, voorzitter ChildCare International

  10:10 – 10:50
  Jools Page over het onderzoeksproject The Professional Love in Early Years Settings. Achtergronden, resultaten.

  10:50 – 11:25
  Reflectievragen in subgroepen, oefeningen uit de Attachment Toolkit.

  11:25 – 11:45
  Pauze

  11:45 – 12:45
  Toelichting op toolkit, na-bespreking en discussie

  12:45 – 13:30
  Lunch

   

  Ga naar inschrijfformulier

 • 16 oktober 2017

  Met 56.000 kinderen meer naar de opvang!

   

  De Belastingdienst en het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid hebben dat vandaag met de publicatie van cijfers over Q2-2017 bekend gemaakt..

   

  Groeiende economie en hogere arbeidsparticipatie
  Door groei van de economie en op de arbeidsmarkt is er meer vraag naar (een vorm van) kinderopvang en gaan er meer kinderen naar de opvang. Veel werkzoekende vonden in het eerste half jaar van 2017 weer werk.

   

  Vrouwen werken nu gemiddeld bijna 26 uur per week. Moeders met jonge kinderen tot en met 11 jaar nog een half uur meer, gemiddeld 26,5 uur.

   

  In het tweede kwartaal van 2017 gingen er 293.000 kinderen naar de dagopvang, 341.000 naar de buitenschoolse opvang en 121.000 kinderen naar gastouders. Sommige kinderen maken gebruik van meerdere vormen van opvang.

   

  Het afgelopen jaar zijn er meer kinderopvanglocaties bijgekomen. 628 centra voor dagopvang. Daarvan zijn er nu 7.643. Ook het aantal locaties voor buitenschoolse opvang is het afgelopen jaar toegenomen. Er kwamen 238 bso’s bij en daarvan zijn er nu 6.733.

   

  Er zijn nu bijna 1.400 gastouders minder dan in de zomer vorig jaar. Het aantal gastouders daalt al jaren.

   

  Kwalitatieve opvang
  Minister Lodewijk Asscher van Sociale Zaken en Werkgelegenheid: ,,Het is fantastisch om te zien dat steeds meer moeders werken en dat hun kinderen dan terecht kunnen bij kwalitatief goede en betaalbare opvang. Zij kunnen in die tijd spelenderwijs al veel leren en natuurlijk ook gezellig samen spelen met andere kinderen. Daar hebben zij later veel profijt van. Goed voor hun taal en goed voor hun ontwikkeling.’’

   

   

 • 12 oktober 2017

  Regeerakkoord Rutte III: geen visie op kinderopvang

  Het regeerakkoord is gereed maar de BMK is teleurgesteld en mist visie in dit regeerakkoord. Het nieuwe kabinet trekt 250 miljoen uit voor de kinderopvangtoeslag en 170 miljoen voor VVE. Het is goed nieuws dat het kabinet investeert, wat mist is een visie op kinderopvang. Het regeerakkoord blijkt niet het langverwachte moment waarop de politiek het belang van kinderopvang voor ons land uitdraagt. Kinderopvang is van groot belang voor de ontwikkeling van kinderen. Dat besef lijkt niet doorgedrongen in Den Haag. Ziet het kabinet de toegevoegde waarde van kinderopvang voor alle kinderen of blijft kinderopvang in de kern een arbeidsmarktinstrument?

   

  Ondanks de prachtige adviezen van de Taskforce Samenwerking onderwijs en kinderopvang en de SER, waarin nadrukkelijk wordt gepleit voor een basisrecht op toegang tot de opvang voor alle kinderen van nul tot vier en op termijn voor alle kinderen tot twaalf jaar, ontbreekt dit in de kabinetsplannen. En ook de langverwachte versterking van de samenwerking tussen kinderopvang en onderwijs – die op veel plekken ontstaat maar die te vaak tegen praktische problemen aanloopt – maakt geen onderdeel uit van de plannen van de vier kabinetspartijen. Sterker nog: de samenwerking tussen kinderopvang en onderwijs wordt nergens genoemd.

   

  Sharon Gesthuizen (voorzitter BMK): ‘Dit betekent dat er werk aan de winkel is voor ons als branchevereniging. Wij zetten ons in voor een betere toegankelijkheid van kinderopvang voor alle kinderen en meer mogelijkheden voor kinderopvang en basisscholen om samen te werken. En juist op die twee onderwerpen ontbeert dit regeerakkoord Rutte III visie.’


  Het kabinet noemt de nieuwe financieringssystematiek voor de kinderopvang ‘een kansrijke richting om verder uit te werken’; daar is de BMK het mee eens. Uiteraard, zoals het kabinet stelt, uit te werken met de nodige zorgvuldigheid vanwege de ingrijpendheid van de wijzigingen.

   

  Het nieuwe kabinet trekt 170 miljoen uit voor VVE en 250 miljoen voor de kinderopvangtoeslag. Het regeerakkoord geeft geen uitsluitsel over de wijze waarop deze gelden ingezet worden. Het kabinet kan kiezen voor het verbeteren van de toegankelijkheid voor werkende ouders door de toeslag op te hogen. Het kabinet zou er ook voor kunnen kiezen dit geld in te zetten om alle kinderen, te beginnen met de 0-4 jarigen, een recht op kinderopvang te geven, onafhankelijk van het werk van hun ouders. Inzetten op enerzijds VVE en anderzijds kinderopvangtoeslag maakt dat er nog steeds schotten zullen zijn tussen voorzieningen voor jonge kinderen. BMK pleit voor inclusieve voorzieningen voor alle kinderen en voor kinderopvang als basisvoorziening waar ouders en kinderen (langdurig) op kunnen rekenen. De BMK pleit ook voor het toegankelijk maken van de buitenschoolse opvang voor alle kinderen om kinderen gelijke kansen te bieden en de talenten van kinderen in de volle breedte tot ontwikkeling te laten komen. Het zou mooi geweest zijn als we dit terug hadden gezien in het regeerakkoord.

   

  Er leek in de afgelopen jaren een groeiend besef bij de politiek van de toegevoegde waarde van kinderopvang voor de ontwikkeling van kinderen. Niet langer leek het slechts als arbeidsmarktinstrument gezien te worden. Helaas wordt dit niet bekrachtigd in het huidige regeerakkoord.

   

  Gesthuizen: ‘Het kan zijn dat de onderhandelaars te druk en te zeer gefocust zijn geweest op andere zaken; problemen die moesten worden opgelost, verschillen van inzicht die moesten worden beslecht. Wij zullen het nieuwe kabinet en ook de Kamerleden opnieuw herinneren aan de basis voor een gezond, gelukkig en welvarend land; investeren in kinderen. Dat is het beste wat dit kabinet zou kunnen doen.’

 • 12 oktober 2017

  Vooraankondiging Personenregister kinderopvang

  In de loop van het eerste kwartaal van 2018 gaat het Personenregister kinderopvang van start. Iedereen die woont of werkt op een adres waar kinderen worden opgevangen, moet zich inschrijven in het register. Met de invoering van het personenregister kunnen vaste én tijdelijke medewerkers continu gescreend worden. De exacte datum waarop het personenregister start, is op dit moment nog niet bekend.


  Vooraankondiging aan houders

  Deze week krijgen alle houders van kinderopvangorganisaties een vooraankondiging in hun brievenbus. Hierin staat wat het personenregister voor u als kinderopvangorganisatie en alle betrokkenen betekent en wat u alvast voor kunnen bereiden. Naar verwachting is de invoerdatum van het register in november bekend. Dan volgt een tweede brief, waarin in meer detail uitgelegd wordt wat u moet doen. Vanaf dat moment kunt u voor meer informatie ook terecht op de website voor het personenregister. Daar kunt u zich ook aanmelden voor een webinar en voorlichtingsmiddelen downloaden waarmee u uw medewerkers kunt informeren.

 • image_alt_text

  Zet in je agenda!

 • Wat: BMK Themadiscussie: ‘Is kinderopvang wel voor iedereen? – 25/04/2018

  MK Themadiscussie 25 april 2018 (16.00 – 19.30 uur)

  Is kinderopvang wel voor iedereen?’

  Wat doet jouw organisatie voor kinderen in armoede?

   

  Een op de negen kinderen in Nederland groeit op in armoede, zo blijkt uit onderzoek van de Kinderombudsman[1]. Deze kinderen hebben het gevoel er niet bij te horen, schamen zich en worden aan de voortdurende stress van hun ouders blootgesteld. Daardoor vallen ze vaak buiten de boot en hebben zij minder kans zich even goed te ontwikkelen als leeftijdsgenoten. Wat betekent dit voor de rest van hun leven? En welke rol kan maatschappelijke kinderopvang hierin spelen? Over dit onderwerp gaan we graag met jou in discussie op 25 april!

   

  De maatschappelijke schade die kinderen oplopen als gevolg van opgroeien in armoede, is groot. In deze discussie richten we ons op de kinderen die al bij de kinderopvang bekend zijn. Wat bieden we hen? Maar het gaat ook over kinderen die níet naar de kinderopvang gaan. Hoe kunnen we hen bereiken? Uiteraard gaan we ook in op de obstakels die organisaties tegenkomen als zij deze groep kinderen wil helpen.

   

  Sprekers en ronde-tafel discussie
  We starten met drie beknopte en inspirerende lezingen. Onze drie sprekers die na hun betoog zullen plaatsnemen aan de ronde tafel zijn:

  • Jacqueline Beekman (senior adviseur en projectleider Armoede en Schulden bij Sociaal Werk Nederland)
  • Marilse Eerkens (sociaal-psycholoog en zelfstandig journalist/publicist)
  • Marco Florijn (voorzitter NVVK, de branchevereniging Schuldhulpverlening en sociaal bankieren)

  (Meer informatie over de sprekers vind je in de bijlage).

   

  Aansluitend volgt een discussie tussen de ronde-tafel deelnemers en alle aanwezigen in de zaal onder leiding van Sharon Gesthuizen, voorzitter Branchevereniging Maatschappelijke Kinderopvang. We voeren de discussie met deelnemers van binnen en buiten de branche om zoveel mogelijk expertise en invalshoeken in de discussie mee te nemen; experts, onderzoekers en wetenschappers, beleidsmakers, gemeenten en vertegenwoordigers uit de politiek. Daarnaast nodigen we vertegenwoordigers uit zorg en welzijn uit want ook zij werken met gezinnen en kinderen die in armoede leven.

  Vanzelfsprekend worden alle aanwezigen van harte uitgenodigd deel te nemen aan de discussie! NB: Niet alleen bestuurders van kinderopvangorganisaties worden uitgenodigd; juist ook hun stafmedewerkers, zorgcoördinatoren, aandachtfunctionarissen en alle andere medewerkers die betrokken zijn vanuit hun functie met dit onderwerp, zijn van harte welkom!

   

  Afsluitende borrel
  Het programma start om 16.00 uur en eindigt om 19.30 uur met een gezellige netwerkborrel met een snack en een broodje.

   

  Inschrijven?
  Stuur een email naar: info@bmko.nl

  Vermeld je voor- en achternaam, organisatie, emailadres en telefoonnummer.
  Deelname gratis, de exacte locatie volgt na inschrijving (Utrecht).

   

  BMK Themadiscussie 25 april 2018_programma2

   

  [1] ‘Alle kinderen kansrijk’, de Kinderombudsman, december 2017.

 • Wat: 3e Jaarcongres Brede School | Kindcentrum – 10/04

  Het programma voor het 13e Jaarcongres Brede School | Kindcentrum staat online! 

  Het congres biedt een breed programma met inspirerende sprekers, goede praktijkvoorbeelden en verrassende verbanden tussen praktijk en beleid.

   

  Dagvoorzitter Wilma van Esch zal het congres onder deskundige leiding voorzitten. Zij laat u in een afwisselend en inspirerend praktijkverhaal, onderbouwd door theorie, nadenken over hoe kinderen het fundament en bindmiddel kunnen zijn van uw kindcentrum. Drs. Jacques Verheijke neemt u mee naar waar het allemaal om draait: opvoeden, leren en ontmoeten. Welke dimensies kent het begrip integraliteit in uw praktijk en op welke wijze krijgt de meest belangrijke dimensie –de pedagogische- vorm en inhoud? In de presentatie van Iliass El Hadioui MSc. staan de effecten van een (super-) diverse buitenschoolse leefwereld op de schoolcultuur in een stedelijke omgeving centraal. De basis moet op orde zijn. Marjoleine Jansen zet uiteen waarom dit een absolute voorwaarde is en hoe u dit kunt bewerkstelligen binnen uw brede school of kindcentrum.

   

  Het volledige programma en overzicht van de deelsessies kun je nalezen op www.bredeschoolcongres.nl.

  Voor vragen over het programma of de organisatie kun je contact opnemen met de congresorganisatie.
  E. office@logacom.nl
  T. 020-3203364

 • Wat: HCB seminar: – AVG-proof in 10 kwartier’ – 14/06/18

  Nieuwspoort Seminar ‘AVG-proof in 10 kwartier – Voor kinderopvang, basisonderwijs en kindcentra’

  14 juni 2018, Internationaal Perscentrum Nieuwspoort, Den Haag
  13.30 – 17.00 uur met lunch vanaf 12.30 uur

   

  Bent u klaar voor de AVG per 25 mei 2018?

  Praktisch seminar om uw organisatie voor te bereiden op de Algemene Verordening Gegevensbescherming

  m.m.v. Ina Brouwer, advocaat bij Borg Advocaten en Marius van Rijswijk, Senior Consultant bij Verdonck, Klooster & Associates (VKA)

   

  U werkt met kinderen in een kinderopvangorganisatie, basisschool of kindcentrum. Op 25 mei 2018 dient u te voldoen aan de eisen die de AVG stelt. Bent u daar voldoende op voorbereid?

   

  In 2018 wordt de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP) vervangen door de AVG; de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Gezien de grote wijzigingen dient u zich er terdege op voor te bereiden. Weet u bijvoorbeeld wanneer u een datalek moet melden? Tijdens het praktijkseminar ‘AVG-proof in 10 kwartier’ krijgt u in 1 compacte middag  theoretische kaders aangereikt en gaat u aan de slag met:

   

  – De begrippen en kaders van de nieuwe wet

  – De verschillen tussen de WBP en de AVG

  – De implementatie; hoe voorkomt u dat het te complex wordt?

  – De implementatie; hoe zorgt u er voor dat u stapsgewijs tot invoering komt?

  – Toch een datalek, wat nu?

  – De toezichthouder komt op bezoek; wat is mijn verhaal?

   

  Dit seminar is de herhaling van de editie op 9 februari die zeer goed is ontvangen. Kijk voor ervaringen van deelnemers op de website van de HCB.

   

  Let op: Leden BMK betalen €255,- ex. BTW per deelnemer (i.p.v. € 295,-). Dit geldt ook voor tegelijkertijd aangemelde directeuren en bestuurders bij ‘hun’ school.

   

  Meer informatie en aanmelden? Zie kijk op de website!

 • Wat: Algemene Ledenvergadering – 21 juni 2018

  wanneer: donderdag 21 juni 2018

  tijdstip en locatie: 16.00 uur tot 19.00 uur in Utrecht – locatie volgt

 • Nieuws van onze leden

  Leden van de BMK brengen zelf geregeld nieuws- en persberichten uit. Sommige daarvan plaatsen we graag door, omdat ze aansluiten bij onze gezamenlijke missie en visie.
 • Stichting Kinderopvang Stad Groningen (SKSG) heeft woensdag bij al haar kinderdagverblijven, peuterspeelzalen en buitenschoolse opvang een fruitboom of -struik geplant.

   

  Zij deed dit in het kader van Nationale Boomfeestdag. Bovendien is Natuur & Duurzaamheid één van de vijf speerpunten van SKSG; naast Kunst & Cultuur, Koken & Voeding, Wetenschap & Techniek en Sport & Beweging.

  (meer…)

 • 29 september 2016

  Stichting Kinderopvang Hoorn bestaat 20 jaar

   

  Ter gelegenheid hun 20-jarig bestaan organiseert Stichting Kinderopvang Hoorn op 3 november een seminar ‘spelend de wereld in’. (meer…)

 • 4 juli 2016

  Peuters leren tweede taal met hulp van sociale robot

   

  Onderzoekers aan de universiteit van Tilburg ontwikkelen in samenwerking met andere Europese universiteiten en bedrijven een sociale robot die jonge kinderen kan helpen om op een interactieve en speelse wijze Engels of Nederlands te leren. Het is wereldwijd gezien het eerste experiment waarin een sociale robot een taalprogramma aanbiedt voor peuters en kleuters uit verschillende culturen met verschillende moedertalen. Het uiteindelijke doel van het project is om een serie taalprogramma’s te maken over verschillende onderwerpen (zoals getallen en ruimtelijke begrippen).

   

  Lees hier het hele persbericht van Servicebureau Kinderopvang

 • In de media

  Artikel Management Kinderopvang ‘Partijen verdeeld over uitstel bkr’
  (nr. 5 – september 2017, p. 10 en 11)

   

  Artikel Management Kinderopvang ‘Leren in het onderwijs en kinderopvang’
  (nr. 5 – september 2017, pagina 14 en 15 en pagina 16)

   

  Interview Sharon Gesthuizen, Management Kinderopvang
  (nr. 4 – 6 juli 2017)
  Dit artikel is met toestemming van de redactie overgenomen uit Management Kinderopvang 2017, nr. 4.

   

  Voorzitter Sharon Gesthuizen op BNR – Nieuwsradio over kinderopvang

  (uitzending ‘Ask me anything’ 30 mei 2017, duur: 60 Minuten)

   

  Gastcolumn Voorzitter Sharon Gesthuizen in ‘Breed’
  (Breed is een online platform voor integrale kindcentra en brede scholen, 11 mei 2017) 

   

  Portret van Kathalijne Buitenweg (voormalig voorzitter BMK) in de Volkskrant
  (12 juni 2017, let op aanmelden/inloggen bij de Volkskrant vereist)

   

  ***

   

  Persberichten BMK

   

  Persbericht van 3 april 2017

  Akkoord ‘Ontwikkelrecht van 16 uur per week voor ieder kind’

   

  Persbericht van 21 april 2017

  Maatschappelijke ondernemers in de kinderopvang slaan handen ineen: meer kwaliteit en gelijke kansen voor ieder kind.

   

  ***

   

  Artikelen 2016

  Interview KinderopvangTotaal met Kathalijne Buitenweg – november 2016

   

  Artikel in VN – Pleidooi voor samenvoegen kinderopvang en onderwijs – november 2016

   

  Opinie Algemeen Dagblad: Kinderopvang mag geen bron van verrijking zijn

   

  Opinie Volkskrant: Maak van kinderopvang een publieke voorziening

   

  Interview in Trouw met onze Kathalijne Buitenweg