BMK insiteinloggen

Nieuwsoverzicht

 • 16 februari 2018

  Alles weten over de pedagogisch beleidsmedewerker/coach?

  Vanaf 2019 moet elke kinderopvangorganisatie en peuterspeelzaal een pedagogisch beleidsmedewerker /coach hebben. De functieomschrijving is in de maak. Voor sommige medewerkers, die al vóór 1 januari 2019 als coach werken, komt er een overgangsregeling. Ook komt er de mogelijkheid een gelijkstellingsverzoek in te dienen.

   

  Alle informatie en veelgestelde vragen over de pedagogisch beleidsmedewerker/coach vind je op de site van het FCB.

   

  Check ook de aangevulde lijst met goedgekeurde babyscholing.

 • 16 februari 2018

  Informatie-bijeenkomst: ‘Signaleren grensoverschrijdend gedrag’ met Aafke Scharloo en Movisie:19 of 26 maart, of 15 mei!

  Helaas: seksueel grensoverschrijdend gedrag door medewerkers komt voor. Dit was een van de pijnlijke conclusies van Themadiscussie over dit onderwerp die we in oktober organiseerden. Reden te meer om continu te werken aan het voorkomen van grensoverschrijdend gedrag door bijvoorbeeld bewustzijn te creëren op de werkvloer, bij management en bestuur. Ook het herkennen van signalen en elkaar durven aanspreken werkt preventief. 

   

  I Informatie-bijeenkomsten 
  BMK heeft daarom in samenwerking met Movisie een compacte en ervaringsgerichte training voor teams ontwikkeld die we tijdens drie bijeenkomsten dit voorjaar introduceren bij onze leden. Tijdens deze bijeenkomsten, waar ook niet-leden van harte welkom zijn, zal Aafke Scharloo een inspirerende én confronterende toelichting geven op het fenomeen misbruik en mishandeling. Aansluitend vertelt Movisie meer over de inhoud van de training en worden éen of twee oefeningen gedaan die in de training terugkomen. En tenslotte besteden we aandacht aan het belang van een ‘veilige organisatiecultuur’ en geven we praktische tips en adviezen hoe je het bewustzijn rond grensoverschrijdend gedrag kunt integreren in je beleid zodat het onderwerp op de agenda blijft staan. Iedere dag weer.

   

  Doelgroep: bestuurders, managers en stafmedewerkers

   

  Data bijeenkomsten
  De bijeenkomsten over de training ‘Signaleren en bespreekbaar maken van grensoverschrijdend gedrag’ bieden we breed aan, want we vinden het belangrijk dat zoveel mogelijk organisaties profiteren van deze preventieve training. Leden krijgen voorrang bij de inschrijving. Als er ruimte over is kunnen ook niet-leden zich inschrijven:

  • maandag 19 maart (14.00 – 17.00 uur)
  • maandag 26 maart (10.00 – 13.00 uur)
  • dinsdag 15 mei (10.00 – 13.00 uur)

   

  Inschrijven: deelname is gratis. Mail info@bmko.nl met naam, organisatie, functie, telefoonnummer en aantal deelnemers.

   

  Locatie: Utrecht, details volgen.

   

  II Workshop organisatiecultuur voor management en bestuurders
  Een ‘veilige organisatiecultuur’ is een voorwaarde voor medewerkers om seksueel grensoverschrijdend gedrag door collega’s te durven aankaarten. Daarom organiseren we later dit jaar workshops voor management en bestuurders waarin het onderwerp organisatiecultuur en de impact daarvan op medewerkers, aan bod komt. Want werken aan veiligheid vereist een open cultuur waarin het thema bespreekbaar is, waarin medewerkers elkaar feedback geven en signalen – hoe klein ook – met elkaar bespreken. Het management speelt een heel belangrijke rol hierin; zij moeten deze open cultuur vóór leven. Zodra er meer bekend is over deze ‘organisatiecultuur workshops’ informeren we jullie hierover via onze website.

   

  Klik hier voor een link naar het korte filmpje ‘Aafke Scharloo over mishandeling en misbruik’ (2 min.)

 • 15 februari 2018

  Staatssecretaris Van Ark (SZW) geeft antwoord op vragen over het personeelstekort in de kinderopvang

  Een deel van het personeelstekort in de dagopvang zou opgevangen kunnen worden door medewerkers van de buitenschoolse opvang. Dat stelt Tamara van Ark, staatssecretaris van Sociale Zaken, voor in haar antwoord op Kamervragen «Kinderopvang kampt met personeelstekort» (ingezonden 16 januari 2018).

   

  https://zoek.officielebekendmakingen.nl/ah-tk-20172018-1149.html

 • 15 februari 2018

  Uitnodiging: Nationaal debat ‘Integrale voorzieningen in sociale domein’ – 22/03/18

  Op 6 maart organiseren Kindcentra 2020 en Ruimte-OK een debat over de vraag: ‘Hoe organiseren we de beste integrale voorzieningen voor kinderen’. Hoe kunnen gemeenten, scholen, kinderopvang en jeugdzorg integraliteit in het sociale domein samen realiseren? 

   

  Na afloop van het panelgesprek zal Sharon Gesthuizen (BMK) namens de vijf sectorpartijen (Branchevereniging Maatschappelijke Kinderopvang, Brancheorganisatie Kinderopvang, VNG, PO-Raad en Sociaal Werk Nederland) een slotstatement geven over onze visie op dit thema.

   

  Integrale voorzieningen voor álle kinderen, investeren in  gelijke kansen en het bestrijden van onderwijsachterstanden zijn vandaag de dag belangrijke thema’s. De ontwikkeling naar kindcentra is in de afgelopen jaren een sterke beweging in het veld geworden. Ook de SER heeft zich in haar advies ‘Gelijk goed van start’ (2016) positief uitgesproken over de realisatie van integrale kindvoorzieningen. Het maatschappelijk draagvlak voor deze ontwikkeling groeit. Daarmee groeit ook de vraag naar de mogelijkheden om de ontwikkeling richting kindcentra te faciliteren.

   

  Opvolging aanbevelingen landelijke Taskforce
  De door de voormalige bewindspersonen ingestelde Taskforce Samenwerking Onderwijs en Kinderopvang, benoemde concrete mogelijkheden om verdere stappen te zetten in het faciliteren van de samenwerking tussen onderwijs en kinderopvang. Het regeerakkoord biedt hiertoe niet veel aanknopingspunten. Hoe krijgen deze mogelijkheden in de praktijk nu een invulling? Kan de suboptimale situatie van de wetgeving worden doorbroken zonder de wet aan te passen? Wat kunnen gemeenten doen om kindcentra te stimuleren nu de Rijksoverheid (nog) geen concrete stappen zet?

   

  Tijdens het Nationale DebatIntegraliteit in het sociale domein gaan gemeenten, scholen, kinderopvangorganisaties en organisaties voor jeugdhulp met elkaar in debat over de wijze waarop wij deze basis voor kinderen gaan regelen. Het debat staat onder leiding van journalist en schrijver Frénk van der Linden.

   

  Het debat vindt plaats op 6 maart van 10.00 – 11.30 uur in Amsterdam (IJburgcollege 2)
  Deelname is gratis (Klik hier om je vooraf aan te melden.)

 • 15 februari 2018

  Personenregister: de feiten over structurele aanwezigheid (FAQ)

  Zoals jullie weten moet iedereen die werkt of woont op een plek waar kinderen op worden gevangen zich vanaf 1 maart 2018 inschrijven in het personenregister kinderopvang. Ook personen die structureel aanwezig zijn op de opvanglocatie moeten zich inschrijven in het personenregister.

   

  In bijgevoegd bericht wordt meer duidelijkheid gegeven over het begrip structureel aanwezig en komen de meest gestelde vragen aan de orde. Klik hier voor de meest gestelde vragen over het personenregister

   

  Voor meer informatie, kijk ook op: https://duo.nl/campagne/personenregister-kinderopvang.jsp

   

   

 • 12 februari 2018

  Een goede start voor álle kinderen in Nederland – Zestien uur peutervoorziening voor alle peuters –

  Op 8 februari stuurde de BMK samen met de PO-raad, BK, VNG, BOinK en de VNG een brief aan de Tweede Kamer. In deze brief roepen we op niet alleen te investeren in peuters met een achterstand (door extra investeringen in de voorschool) maar om voor alle kinderen een goede start mogelijk te maken.

   

  Hiertoe hebben we samen met de andere partijen een plan ontwikkeld om kansengelijkheid voor alle peuters  in Nederland te realiseren. Wij verzoeken de Vaste Commissie voor OC&W om op 14 februari bij het Algemeen Overleg over onderwijsachterstandenbeleid ons plan te betrekken.

   

  In de bijlage de brief en het plan.

 • 8 februari 2018

  ‘Is kinderopvang wel voor iedereen? Wat doet jouw organisatie voor kinderen in armoede? ‘ 25 april: themadiscussie!

  De BMK organiseert op woensdag 25 april tussen 16.00 – 19.30 uur haar derde themadiscussie in Utrecht. Noteer deze datum vast in je agenda!

   

  Kinderen uit gezinnen waar armoede heerst hebben minder kans zich even goed te ontwikkelen als leeftijdsgenoten. Als maatschappelijke vereniging zetten wij ons in voor alle kinderen. Juist deze kwetsbare kinderen die vaak buiten de boot vallen, verdienen onze aandacht en steun.

   

  We voeren de discussie met deelnemers van binnen en buiten de branche om zoveel mogelijk expertise en invalshoeken in de discussie mee te nemen. We verwelkomen inspirerende vak-experts en wetenschappers. Daarnaast nodigen we vertegenwoordigers uit zorg en welzijn uit want ook zij werken met de groepen die in armoede leven.

   

  Doel
  Wat komen we in de (maatschappelijke) kinderopvang tegen als het om armoede gaat? Hoe kunnen we leren van concrete, soms schrijnende situaties die laten zien wat het gevolg van armoede is en wat armoede betekent voor kinderen? Wat weten we over de mogelijkheden die kinderopvang kan realiseren ter verbetering van de situatie van jonge kinderen die in armoede opgroeien; is kinderopvang een logisch instrument in de bestrijding van armoede – en zo ja: hoe dan? Tijdens de themadiscussie is er alle ruimte om kennis en inzichten te delen. We hopen zodoende ideeën, inspiratie en concrete handvatten op te doen en door te geven.

   

  Spreker, genodigden en interactie
  Net als bij onze eerdere themadiscussies, staat interactie in deze dialoog centraal. Sprekers en genodigden voor de ronde-tafel-discussie zullen de dialoog van interessante invalshoeken voorzien en hun kennis en ervaring over dit onderwerp delen. Maar een echte dialoog staat of valt met de bijdrage, mening en visie van de aanwezigen!

   

  Inschrijven

  Je kan je nu al opgeven, mail naar: info@bmko.nl

  Toegang is gratis.

  Locatie: Utrecht (details volgen bij inschrijving)

  Binnenkort volgt meer informatie over spreker en ronde-tafel-gasten.

   

  We hopen je te ontmoeten op 25 april!

 • 7 februari 2018

  Het vaste gezichten criterium, hoe zit het ook alweer?

  De regelgeving voortkomend uit het IKK akkoord is in januari 2018 in werking getreden. Daar is, zeker rondom het ‘vaste gezichten criterium’, nogal wat aan voorafgegaan. Wij zetten het nog even voor je op een rij.

  Artikel 9 van het Besluit stelt eisen aan het zogenoemde vaste gezicht op een groep: twee vaste beroepskrachten voor nuljarigen (of drie als de groepsgrootte daartoe leidt) en drie vaste beroepskrachten voor oudere kinderen.

   

  Twee onderdelen van deze bepalingen vragen om een nadere uitleg: het criterium ‘werkzaam op de dag’ en de afwezigheid van de vaste gezichten in geval van ziekte, vakantie en calamiteiten. GGD GHOR stelt in het advies aan de GGD inspecteurs over het eerste onderdeel: de toezichthouder ziet er op toe of de vaste beroepskracht werkzaam is op de groep (ingeroosterd is op die dag) en gedurende een substantieel deel van de dag op de groep van het kind werkt als het kind feitelijk aanwezig is. Het beleid van de kinderopvangorganisatie is er tevens op gericht stabiliteit en emotionele veiligheid van het kind optimaal te waarborgen, ook op momenten van de dag dat de vaste beroepskracht niet aanwezig is. Die uitleg is helder.

   

  Meer discussie is er over de afwezigheid van het vaste gezicht, in geval van een calamiteit, verlof of ziekte. Naar onze stellige indruk was die discussie met de uitleg van staatssecretaris Van Ark in grote lijnen beslecht.

   

   

  Net voor de kerstvakantie gaf zij immers dit aan, in antwoord op vragen van D66: “Met het wijzigen van de vaste gezichteneis is alleen de norm voor baby’s veranderd: van drie naar twee vaste gezichten. In de toelichting bij de AMvB die tot 1 januari 2018 geldt, is opgenomen dat de toezichthouder met een aantal situaties van overmacht rekening kan houden. In de nieuwe AMvB, die op 1 januari 2018 ingaat, is deze opsomming niet opgenomen in de toelichting. Omdat de opsomming de suggestie van volledigheid wekt, terwijl er ook andere situaties denkbaar zijn waarin sprake is van overmacht. Met het laten vervallen van deze passage in de toelichting van de AMvB is nooit beoogd om overmacht situaties uit te sluiten bij het oordeel van de toezichthouder. De staatssecretaris gaat in overleg met de GGD GHOR om hier helderheid over te scheppen.”

   

  Dit betekende, naar ons idee, dat de kinderopvangorganisatie zorgt voor twee (of drie) vaste gezichten en afwijkingen, in geval van ziekte, vakantie en verlof (en mogelijk om andere redenen, zoals scholing) zo goed mogelijk oplost. Bij die oplossingen probeert de ondernemer uiteraard zoveel mogelijk stabiliteit voor kinderen te realiseren. Juist daarover moet het gesprek tussen toezichthouder en ondernemer kunnen gaan. GGD GHOR lijkt (nog) niet overtuigd van de uitleg: formeel gezien moet de inspecteur een onvoldoende geven, is hun uitleg. Het gesprek tussen GGD GHOR en SZW moet hier uitsluitsel over geven. Dat houden we in de gaten!

   

  Het is van groot belang dat de ondernemer onderbouwt hoe hij/zij verantwoorde kinderopvang biedt, en hoe hij/zij bij afwezigheid van het vaste gezicht zoveel mogelijk stabiliteit biedt, bijvoorbeeld door een invaller in te zetten die goed bekend is bij de kinderen of anderszins. GGD GHOR adviseert ondernemers, terecht: ‘leg uit en ga in gesprek’. Mocht de toezichthouder hier toch een bevinding uit voort laten komen, ondanks de onderbouwing, zorg er dan voor dat je in de zienswijze van de houder uitlegt hoe je de stabiliteit hebt bevorderd, ook in geval van ziekte, scholing, verlof of calamiteiten. De BMK hoort graag jullie praktijkervaringen, het IKK meldpunt (zie BMK site) staat voor jullie open. Signalen nemen we mee naar SZW voor de (technische) evaluatie.

 • 7 februari 2018

  ‘AVG-proof’ in 10 kwartier voor de kinderopvang, onderwijs & kindcentra – 9 februari

  Onze samenwerkingspartner heeft een nieuw en actueel seminar ontwikkeld voor de branche. In 10 kwartier weet je alles over de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en hoe je het moet implementeren. Voor leden van de BMK geld een leuke (exclusieve) korting:

   

  HCB Seminar AVG-proof in 10 kwartier – Voor kinderopvang, basisonderwijs en kindcentra

  Bent u klaar voor de AVG per 25 mei 2018?

  9 februari 2018 – Koninklijk Instituut Van Ingenieurs, Den Haag

  Praktisch seminar om uw organisatie voor te bereiden op de Algemene Verordening Gegevensbescherming

   

  U werkt met kinderen in een kinderopvangorganisatie, basisschool of kindcentrum. Op 25 mei 2018 dient u te voldoen aan de eisen die de AVG stelt. Bent u daar voldoende op voorbereid?

   

  In 2018 wordt de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP) vervangen door de AVG; de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Gezien de grote wijzigingen dient u zich er terdege op voor te bereiden. Weet u bijvoorbeeld wanneer u een datalek moet melden? Tijdens het praktijkseminar ‘AVG-proof in 10 kwartier’ krijgt u in 1 compacte middag theoretische kaders aangereikt en gaat u aan de slag met:

  – De begrippen en kaders van de nieuwe wet

  – De verschillen tussen de WBP en de AVG

  – De implementatie; hoe voorkomt u dat het te complex wordt?

  – De implementatie; hoe zorgt u er voor dat u stapsgewijs tot invoering komt?

  – Toch een datalek, wat nu?

  – De toezichthouder komt op bezoek; wat is mijn verhaal?

   

  Op de website van het HCB vindt u het volledige programma. Daar kunt u zich ook inschrijven.

   

  Let op: Leden BMK betalen €255,- ex. BTW per deelnemer (i.p.v. € 295,-). Dit geldt ook voor tegelijkertijd aangemelde directeuren en bestuurders bij ‘hun’ school.

 • 7 februari 2018

  Invoering directe financiering wordt met een jaar uitgesteld – vanaf 2020 geleidelijke invoering

  Niet per 1 januari 2019 zoals aanvankelijk gepland, maar een jaar later  wordt gestart met de geleidelijke invoering van de directe financiering. 

   

  Als gevolg hiervan gaat de toeslag voor de kinderopvang niet meer naar de ouders, maar direct naar de organisaties voor kinderopvang. Ouders betalen dan alleen nog de eigen bijdrage. Dat wordt nu zeker een jaar later. Om het nieuwe systeem zo zorgvuldig mogelijk in te voeren, heeft verantwoordelijk staatssecretaris Tamara van Ark besloten tot uitstel.

   

  Kamerbrief Staatssecretaris Van Ark.

   

 • 1 februari 2018

  Staatssecretaris Van Ark geeft antwoord op vragen Tweede Kamer (n.a.v. voortgangsbrief Harmonisatie en IKK)

  Naar aanleiding van de voortgangsbrief Harmonisatie en IKK van 16 november 2017, heeft de Tweede Kamer een aantal schriftelijke vragen gesteld.

   

  Op 29 januari heeft staatssecretaris Van Ark van SZW de beantwoording van deze vragen naar de Tweede Kamer gestuurd.

   

  In de bijlage vind je de vragen en de antwoorden van de staatssecretaris.

 • 31 januari 2018

  Zo werkt een cao!

  Zo werkt een cao
  De laatste paar weken hebben we regelmatig geschreven over de stand van zaken rond de cao-onderhandelingen. Op dit moment is er sprake van een cao-loze periode. Maar wat betekent dat nu precies? En wanneer moet een cao verplicht nageleefd worden door de werkgever? En wat is een algemeen bindend verklaarde cao? Niet iedereen weet precies hoe dit allemaal zit. Vandaar dat we even stil staan bij de ins en outs van een cao. Handig om te weten!

   

  Waarom een cao?
  De BMK streeft een cao na die concurrerend is ten opzichte van gelijksoortige banen in andere branches, waardoor het werken in de kinderopvang voor werknemers aantrekkelijk wordt gemaakt en professionals hoge kwaliteit kunnen leveren. Scholing, kwaliteit en goed werkgeverschap zijn belangrijke pijlers in de cao Kinderopvang voor de BMK.

   

  Wat is een cao?
  Een cao is een overeenkomst aangegaan tussen één of meer werkgevers of werkgeversverenigingen enerzijds en één of meer werknemersverenigingen anderzijds. Hierbij worden afspraken gemaakt over (voornamelijk) arbeidsvoorwaarden.

  In deze overeenkomst wordt het resultaat van de onderhandelingen tussen werkgevers(verenigingen) en werknemersverenigingen vastgelegd. De looptijd bedraagt maximaal vijf jaar. In de praktijk bedraagt de looptijd veelal één tot twee jaar.

  Cao’s kunnen zowel op ondernemings- als op bedrijfstakniveau worden gesloten. De cao Kinderopvang is ook een zogenoemde bedrijfstak-cao en heeft betrekking op onze branche.

   

  Ben je verplicht je te houden aan de cao?
  Werkgevers en werknemers kunnen op verschillende manieren gebonden zijn aan een cao. Een werkgever is gebonden door lidmaatschap van een werkgeversvereniging die partij is bij de cao. De werknemer is gebonden als hij lid is van een vakbond die partij is bij de cao. Let wel: als de werknemer is gebonden maar de werkgever niet, dan kan de werknemer geen aanspraak maken op naleving van de cao door de werkgever.

  De werkgever kan ook verplicht zijn de cao na te leven als gevolg van een zogenaamd incorporatiebeding. Dit is een bepaling in de arbeidsovereenkomst waarin wordt aangegeven dat een cao van toepassing is. En daarmee gaan de cao-bepalingen deel uitmaken van de arbeidsovereenkomst.

  Als laatste kunnen werkgevers en werknemers gebonden worden aan de cao middels een ‘algemeen verbindend verklaring’. Een algemeen verbindend verklaarde cao geldt voor alle werkgevers en werknemers in een bepaalde bedrijfstak, ongeacht of ze lid zijn van een werkgeversorganisatie of de vakbond. De cao Kinderopvang werd tot nu toe altijd algemeen verbindend verklaard.

   

  Consequenties gebondenheid aan cao?
  Bij gebondenheid aan de cao kunnen er in beginsel geen afspraken worden gemaakt die in strijd zijn met de cao. Dergelijke afspraken zijn nietig. De cao bepaling is in dat geval leidend.

  De cao Kinderopvang bestaat grotendeels uit standaardbepalingen waarvan noch ten nadele noch ten voordele mag worden afgeweken. Daarnaast zijn er een aantal bepalingen in de cao Kinderopvang waarin expliciet is opgenomen dat met instemming van de OR of PVT (of bij het ontbreken ervan het personeel) het mogelijk is om binnen de gestelde kaders afwijkende afspraken te maken.

   

  Wanneer eindigt een cao?
  Een cao eindigt door het verstrijken van de looptijd waarvoor de cao is aangegaan of door opzegging. In de cao Kinderopvang is afgesproken dat deze eindigt door het verstrijken van de looptijd (artikel 1.3 cao kinderopvang), opzegging is dan ook niet aan de orde. Na het einde van de looptijd van de cao herleeft de contractsvrijheid tussen werknemers en werkgevers. Dit betekent dat er vanaf dat moment afspraken kunnen worden gemaakt die van de cao afwijken. Dit is niet het geval voor werkgevers die door lidmaatschap van een werkgeversorganisatie gebonden zijn en voor niet gebonden werkgevers die de werknemers aan de cao binden middels een incorporatiebeding. Bij nawerking blijven de oude bepalingen van kracht tot er een nieuwe cao is gesloten.

   

  Welke partijen onderhandelen over de cao Kinderopvang?
  Voor de cao Kinderopvang zijn er twee werkgeversverenigingen namelijk de Brancheorganisatie Kinderopvang (BK) en de Branchevereniging Maatschappelijke Kinderopvang (BMK). Aan werknemerszijde zitten er drie partijen aan de cao-tafel, namelijk FNV Zorg & Welzijn, CNV Zorg & Welzijn en De Unie.

  Om tot een cao te komen moet er een pakket van afspraken komen waarin alle partijen zich kunnen vinden. Op het moment dat wij als BMK (zonder BK) een cao zouden sluiten met één of meer vakbonden dan zijn de leden van de BMK gebonden aan de gesloten cao. De leden van BK en organisaties die níet lid zijn van een werkgeversorganisatie, zijn dan niet gebonden aan de cao. Op dit moment is het echter zo dat beide partijen te klein zijn om afzonderlijk een algemeen verbindend verklaring te realiseren.

   

  Wat is de huidige stand van zaken?
  Voor de nieuwe cao Kinderopvang hebben er eind 2017 vier onderhandelingsrondes plaatsgevonden. Deze onderhandelingen hebben tot nu toe niet geleid tot een resultaat dat kan worden voorgelegd aan de achterbannen. Dit betekent dat er op dit moment sprake is van een cao-loze periode. Een cao-loze periode betekent dat voor een deel van de kinderopvangorganisaties sprake is nawerking. Dat betekent dus dat de bepalingen uit de verlopen cao Kinderopvang van toepassing blijven. Let wel; dit geldt niet voor de proeftijd en de opzegtermijn. Voor leden; lees ook het bericht op BMK insite over dit onderwerp [https://bmk.plek.co/#/message/5a33e5acb0368d32b0514d83 ]

   

  Hoe nu verder?
  De BMK wil zo snel mogelijk weer aan de onderhandelingstafel plaatsnemen om met alle partijen tot een goede cao te komen waarin scholing, kwaliteit en goed werkgeverschap tot uiting komen.

 • 31 januari 2018

  Werkgevers nemen petitie FNV in ontvangst

  Ruim negenduizend pedagogisch medewerkers zetten hun handtekening onder de petitie van de FNV tegen werkdruk en flexibiliteit in de kinderopvang. De petitie werd op 31 januari aangeboden aan de werkgevers.

   

  De petitie is het gevolg van de vastgelopen cao-onderhandelingen in de kinderopvang, begin december. De BMK heeft mede de petitie in ontvangst genomen en wil zo snel mogelijk weer aan de onderhandelingstafel plaatsnemen om met alle partijen tot een goede cao te komen waarin scholing, kwaliteit en goed werkgeverschap tot uiting komen.

 • 30 januari 2018

  De Landelijke Kwaliteitsmonitor Kinderopvang 2018 start binnenkort!

  De Landelijke Kwaliteitsmonitor Kinderopvang 2018 staat alweer voor de deur. In februari en maart 2018 gaat Sardes beginnen met het benaderen van locaties / gastouders die door hen worden geselecteerd. Daarvoor trekken zij elk jaar een andere steekproef met een landelijke spreiding.

   

  In de bijlage staan de COROP-gebieden en gemeenten (per regio) die voor de LKK2018 zijn geselecteerd. De organisaties / bureaus die in deze gebieden actief zijn, kunnen dus t.z.t. worden benaderd voor deelname aan de LKK2018.

 • 23 januari 2018

  Kwaliteit kinderopvang is op orde!

  De kwaliteit van de kinderopvang in Nederland is overwegend voldoende tot goed. Ook in vergelijking met andere landen in Europa als België, Duitsland en Denemarken scoort ons land goed. Dit blijkt uit de nulmeting van de Landelijke Kwaliteitsmonitor Kinderopvang (LKK), uitgevoerd door een consortium van de Universiteit Utrecht en Sardes. De komende jaren vinden vervolgmetingen plaats.

   

  Kwaliteit

  Uit de nulmeting van de LKK (uitgevoerd in 2017) blijkt dat in alle kinderopvangtypen de emotionele kwaliteit, verwijzend naar warme relaties, emotionele veiligheid en bevordering van de autonomie, gemiddeld voldoende tot goed is. In de gastouderopvang zijn de verschillen in emotionele kwaliteit tussen individuele gastouders groter, met uitschieters naar beneden. De educatieve kwaliteit, verwijzend naar stimulering van de competentieontwikkeling, is in alle kinderopvangtypen gemiddeld matig tot net voldoende, opnieuw met uitschieters naar beneden in de gastouderopvang.  Het lijkt er we op dat vooral met betrekking tot de educatieve kwaliteit er een (lichte) vooruitgang is.

   

  De gemiddelde scores voor de opvang van peuters (kinder- en peuteropvang samen) zijn hoger dan wat met dezelfde meetinstrumenten gevonden is in representatieve studies in Duitsland, Portugal, de VS, België  en Zwitserland. Op emotioneel vlak scoort de Nederlandse kinderopvang even hoog als Finland, maar op educatief vlak iets lager. De emotionele kwaliteit van de Nederlandse kinderopvang is iets lager dan wat in een Deense studie werd gevonden, maar de educatieve kwaliteit is weer aanmerkelijk hoger.

   

  Er zijn eerste aanwijzingen dat verticale groepen (0 tot 4 jaar) voor zowel peuters als baby’s minder gunstig zijn dan horizontale groepen (0 tot 2 en 2 tot 4 jaar). In de buitenschoolse opvang is er meer aandacht voor kinderparticipatie dan in de kinderdagopvang, peuteropvang en gastouderopvang. In de gastouderopvang bestaat voor de professionalisering de minste aandacht.

   

  Stabiel beeld

  De kwaliteit van de kinderopvang komt in grote lijnen overeen met de kwaliteit van de voorgaande kwaliteitsmetingen en toont een stabiel beeld over de jaren heen. Voor de buitenschoolse opvang laten de huidige resultaten een iets lagere kwaliteit zien in vergelijking met voorgaande metingen in 2012. De kwaliteit van de Nederlandse kinderopvang steekt overwegend gunstig af bij die in andere landen.

   

   

  Staatssecretaris van Ark heeft het rapport op 22 januari aan de Tweede Kamer gestuurd: “Hoewel de resultaten van deze eerste meting vanwege de beperkte omvang van de steekproef nog voorzichtig moeten worden geïnterpreteerd, stemt deze uitkomst mij positief. De eerste resultaten geven richting en kleur aan de vraag waar de kwaliteit op orde is en op welke onderdelen verbeteringen mogelijk zijn”.

  Lees de Brief staatssecretaris over de Kwaliteitsmonitor  en het definitieve rapport

 • 23 januari 2018

  Kom naar onze bijeenkomsten, ze zijn er voor jou!

  De BMK organiseert diverse bijeenkomsten in het land over zaken die de branche kinderopvang raken. Voor leden zijn er Algemene Ledenvergaderingen waarin zij kunnen meepraten en besluiten over de inzet van de BMK.

  Belangrijk want de BMK is een vereniging met, voor en door leden. Je input is ten alle tijden van harte welkom.

   

  Maar ook organiseren we inspirerende themadiscussies, workshops en regiobijeenkomsten waar je ook als (nog) niet lid van harte welkom bent.

   

  Samen met het Haags Congres Bureau organiseren we binnenkort een workshop over het onderwerp van dit moment, de AVG. In 10 kwartier praten deskundigen je bij en beantwoorden al je vragen over het onderwerp. Door de samenwerking met het Haags Congres Bureau (HCB) krijgen BMK-leden een leuke korting op de workshop. Het HCB organiseert nog veel meer trainingen, workshops en andere bijeenkomsten binnen de kinderopvang, kijk in de agenda voor het actuele aanbod.

   

  De komende maanden staan er nog bijeenkomsten op stapel over Kinderopvang, Onderwijs & Veilig Thuis en een speciaal CCI-seminar met de roep om ‘Meer mannen in de Kinderopvang’.

   

  Allemaal het bezoeken waard!

  Leden krijgen automatisch bericht als we nieuwe bijeenkomsten toevoegen. Wil je dat ook? Denk dan eens na over een lidmaatschap bij de BMK. Wat we doen en hoe we dat voor elkaar krijgen lees je op deze website.

   

  Heb je vragen? Mail ons op info@bmko.nl of bel naar 085-0218500.

   

   

 • 23 januari 2018

  Kom naar de bijeenkomst Samenwerking Kinderopvang-onderwijs & Veilig Thuis

  Wij nodigen u van harte uit voor de bijeenkomst ‘Samenwerking onderwijs, kinderopvang en Veilig Thuis’ voor de provincie Utrecht op maandag 19 februari 2018. U kunt zich aanmelden door een mail te sturen naar aanmelden@samen-veilig.nl. Deelname is gratis.

  UITNODIGING
  Samenwerking onderwijs, kinderopvang en Veilig Thuis Utrecht
  Tiberdreef 8 in Utrecht
  19 februari 2018 14.00 – 17.00 uur

  Voor wie?
  Deze bijeenkomst is bedoeld voor intern begeleiders, zorgcoördinatoren, schooldirecteuren, docenten, aandachtsfunctionarissen, pedagogisch coaches, pedagogisch medewerkers, locatiemanagers en andere professionals werkzaam in kinderopvangcentra, het primair en voortgezet onderwijs in de provincie Utrecht. U heeft een belangrijke rol als u te maken krijgt met een vermoeden van kindermishandeling.

   

  Doel bijeenkomst
  Het doel van deze bijeenkomst is vast te stellen wat goed gaat in de onderlinge samenwerking tussen kinderopvang, onderwijs en Veilig Thuis en wat voor verbetering vatbaar is. Uiteindelijk gaat het erom dat we optimaal samenwerken zodat we kinderen, die zich in een onveilige situatie bevinden, eerder in het vizier hebben en beter kunnen begeleiden. Aan het einde van de middag willen we de belangrijkste knelpunten in de samenwerking helder hebben en zo mogelijk ook voorstellen hoe deze gezamenlijk op te lossen.

   

  Programma (onder voorbehoud)

  14.00-14.30 uur Ontvangst met koffie en thee
  14.30-14.40 uur Welkom/introductie door Tanno Klijn,
  bestuurder Veilig Thuis Utrecht
  14.40-15.00 uur Voorbeelden samenwerking (kinderopvang, scholen
  en Veilig Thuis)
  15.00-16.30 uur In gesprek met elkaar onder leiding van Fleur Imming
  wethouder gemeente Amersfoort
  16.30-16.45 uur Afsluiting

   

  Organisatie
  De bijeenkomst wordt georganiseerd door Veilig Thuis Utrecht en de Beweging tegen Kindermishandeling (PO-Raad, VO-raad, Brancheorganisatie Kinderopvang, Branchevereniging Maatschappelijke Kinderopvang, Sociaal Werk Nederland, Algemene Vereniging Schoolleiders en BOinK en Ouders & Onderwijs).

   

  Aanmelden

  U kunt zich aanmelden door een mail te sturen naar aanmelden@samen-veilig.nl. Zodra uw aanmelding is verwerkt, ontvangt u een bevestiging van deelname. Bent u na aanmelding toch verhinderd? Geef dit aan ons door zodat anderen in uw plaats kunnen deelnemen.

   

  Datum
  Maandag 19 februari 2018, 14.00 – 17.00 uur

  Locatie

  Samen Veilig Midden-Nederland, Tiberdreef 8 in Utrecht

 • 23 januari 2018

  Bereid u goed voor op het Personenregister kinderopvang

  Nog een paar weken en dan is het zover: per 1 maart gaat het Personenregister kinderopvang van start. Iedereen die woont of werkt op een locatie waar kinderen worden opgevangen, moet zich inschrijven in het register op duo.nl/personenregisterkinderopvang. Daarna moet de kinderopvangorganisatie deze persoon koppelen aan de organisatie. Bent u als houder of als medewerker nog niet begonnen bent met de voorbereidingen, doe dit dan zo snel mogelijk. Houd daarbij rekening met het volgende:

   

  Uitzendkrachten, stagiairs, vrijwilligers en zelfstandigen: nieuwe VOG aanvragen
  Uitzendkrachten, stagiairs, vrijwilligers en zelfstandigen worden op dit moment nog niet continu gescreend. Daarom moeten zij zich op 1 maart of direct daarna  inschrijven in het register en gekoppeld worden door de kinderopvangorganisatie. Hun VOG mag op het moment van inschrijven niet ouder zijn dan 2 maanden. Dit betekent dat als iemand vóór 1 januari 2018 al werkzaam was in de kinderopvang,  deze persoon zo snel mogelijk een nieuwe VOG moet aanvragen. Het uitzendbureau, de school of de houder kan de VOG-aanvraag voor deze personen voorbereiden.

   

  Structureel aanwezigen: ook VOG-plichtig en inschrijven in register

  Personen die structureel aanwezig zijn op een opvanglocatie, zijn straks ook VOG-plichtig. Zij moeten zich ook op 1 maart 2018 of direct daarna inschrijven in het personenregister en gekoppeld worden.

  Als richtlijn geldt dat iemand structureel aanwezig is, als deze persoon minstens 1 keer in de 3 maanden een halfuur tijdens opvanguren op de opvanglocatie is. Voorbeelden hiervan zijn een schoonmaakster of een buurvrouw die regelmatig tijdens opvanguren op bezoek komt. Meer informatie hierover leest u in de factsheet Personenregister op rijksoverheid.nl.

  Structurele aanwezigheid doet zich vooral voor bij de gastouderopvang. Het is belangrijk dat gastouders personen die structureel aanwezig zijn op hun locatie informeren over de inschrijvingsplicht in het personenregister. Ook moeten gastouders aan hun gastouderbureau doorgeven wanneer een persoon structureel aanwezig is. Voor deze persoon moet namelijk een VOG worden aangevraagd.

   

  Vaste medewerkers, gastouders en huisgenoten: tot 1 juli de tijd

  Omdat vaste medewerkers, gastouders en huisgenoten al continu gescreend worden, krijgen zij langer de tijd om zich in te schrijven. Zij moeten op 1 juli 2018 ingeschreven en gekoppeld zijn. Ze kunnen voor de inschrijving hun bestaande VOG gebruiken, als deze is afgegeven na 1 maart 2013.

   

  Meer informatie

  Kijk voor uitgebreide informatie over het personenregister opduo.nl/personenregisterkinderopvang.

 • 10 januari 2018

  Meer mannen in de kinderopvang, seminar CCI op 6 februari.

  Seminar 6 februari door CCI

  Er woedt een heftig debat over de feminisering van het basisonderwijs en de vermeende effecten daarvan op jongens. Speelt dit ook in de kinderopvang? Slechts 2 procent van de pedagogisch medewerkers in de bso is man. Dit is minder dan in bijvoorbeeld Duitsland en Zweden waar 20 procent van de begeleiders in de bso man is. In de hele dagopvang in Nederland werken zelfs bijna geen mannen meer.
  Is dit een probleem? Willen we graag meer mannen in de opvang en waarom? Zo ja, hoe krijgen we dat voor elkaar?

  Onderzoek van Fukkink, Colonnesi, Van Polanen en Tavecchio toont aan dat er geen grote verschillen zijn tussen mannen en vrouwen wat betreft sensitiviteit in de dagopvang. Jongens en meisjes bleken in deze studie even vaak veilig gehecht aan de mannelijke en de vrouwelijke pedagogisch medewerker. De bso laat weer andere patronen zien.
  In Duitsland is de overheid in 2011 een groot project gestart om meer mannen in de kinderopvang te krijgen. Wat kunnen we daarvan leren?

  Vragen waarop we in dit seminar een antwoord op willen geven zijn:

  Is het belangrijk dat er meer mannen in de kinderopvang gaan werken en waarom?
  Wat zijn de oorzaken dat er weinig mannen in de kinderopvang werken?
  Op welke wijze kun je de instroom van mannen vergroten?
  Hoe houd je mannen vast die nu in de opvang werken?
  Welke aanbevelingen kunnen we formuleren?

   

  Bijdragen/lezingen
  ”Over mannen en vrouwen en jongens en meisjes in de Nederlandse kinderopvang: Wat doen pedagogisch medewerkers, wat vinden de kinderen?’
  Door: prof. Ruben Fukkink, hoogleraar kinderopvang aan de Universiteit van Amsterdam & lector pedagogiek aan de Hogeschool van Amsterdam.

  ‘Tjonge jonge JONGENS! De ervaringen van kinderopvang Mundo met het aantrekken en vasthouden van meer mannen.’
  Door: Yoran Blom, initiatiefnemer van het project en pedagogisch medewerker bij kinderopvang Mundo.

  The German Federal Programme “More Men in Early Childhood Education and Care (ECEC)” – Insights and lessons learned.
  Door: Jens Krabel, coordinator and team member of the Koordinationsstelle ‘Männer in Kitas’/ Catholic University of Applied Sciences, Berlin. (Inleiding in het Engels)

  Volledige programmabeschrijving

  Inschrijfformulier

  Vragen? Stuur een mail!

 • 22 december 2017

  Foto-verslag BMK themadiscussie ‘Wanneer is de kinderopvang veilig?’ (31 oktober 2017)

  Op 31 oktober j.l. organiseerde de BMK haar tweede themadiscussie ‘Wanneer is de kinderopvang veilig?’ over het voorkomen van mishandeling en misbruik in de kinderopvang.

   

  Bijgaand een foto-verslag van de levendige en zeer informatieve dialoog die ontstond met deelnemers van binnen en buiten de branche. We constateerden dat er verbeterpunten zijn als het gaat om veiligheid. Samen kwamen we tot nieuwe inzichten en concrete handvatten waar we in het nieuwe jaar mee aan de slag gaan!

   

  Lees meer hierover in het verslag: BMK Dialoog2 31_10_2017_Hoe veilig is de kinderopvang.

 • 21 december 2017

  Helderheid over uitleg vaste gezichten

  Staatssecretaris van Ark heeft, in antwoord op vragen van D66, meer duidelijkheid gecreëerd over het oordeel over het vaste gezichten criterium in geval van overmacht. Van Ark biedt ruimte aan de (uitleg van de) kinderopvangorganisatie, waar GGD GHOR en VNG uitgingen van een zwart-wit beoordeling.

   

   

  Van Ark stelt, onder meer:

  “Met het wijzigen van de vaste gezichten-eis in alleen de norm voor baby’s veranderd: van drie naar twee vaste gezichten. In de toelichting bij de AMvB die tot 1 januari 2018 geldt, is opgenomen dat de toezichthouder met een aantal situaties van overmacht rekening kan houden. In de nieuwe AMvB, die op 1 januari 2018 ingaat, is deze opsomming niet opgenomen in de toelichting. Omdat de opsomming de suggestie van volledigheid wekt, terwijl er ook andere situaties denkbaar zijn waarin sprake is van overmacht. Met het laten vervallen van deze passage in de toelichting van de AMvB is nooit beoogd om overmacht situaties uit te sluiten bij het oordeel van de toezichthouder. De staatssecretaris gaat in overleg met de GGD GHOR om hier helderheid over te scheppen.”

   

  Dit betekent, naar ons idee, dat de kinderopvangorganisatie tijdens structurele roosters zorgt voor twee (of drie) vaste gezichten. Afwijkingen, bijvoorbeeld in geval van ziekte, vakantie en verlof (en mogelijk om andere redenen, zoals scholing) lost de organisatie zo goed mogelijk op. Bij die oplossingen probeert de ondernemer uiteraard zoveel mogelijk stabiliteit voor kinderen te realiseren. Dat is immers waar het ons allen om te doen is! Juist daarover moet het gesprek tussen toezichthouder en ondernemer kunnen gaan. Die ruimte lijkt er nu weer te zijn.

   

  De BMK dankt D66 heel hartelijk voor het stellen van deze vragen en staatssecretaris van Ark en haar ambtenaren voor het snelle antwoord!

 • 18 december 2017

  Sectorrapport Kinderopvang 2017 gepubliceerd!

  Vanaf vandaag kun je het Sectorrapport Kinderopvang 2017 bekijken! Dit rapport is opgesteld aan de hand van de cijfers van 208 kinderopvangorganisaties, waaronder veel BMK-leden die hebben deelgenomen aan de Benchmark Kinderopvang 2017.

   

  Het sectorrapport is een objectief en onafhankelijk rapport dat de financiële ontwikkeling van de kinderopvangsector weergeeft. Het sectorrapport is vanaf nu voor iedereen gratis te downloaden.

   

  Waarborgfonds Kinderopvang zet zich al jaren in voor transparantie in de sector. Sinds 2011 wordt dit gedaan in de vorm van een benchmark. De benchmark en het sectorrapport kunnen worden gemaakt mede dankzij commitment van de BMK en haar leden, de BK, BOinK, Voor Werkende Ouders en VGOB.

   

  Met het sectorrapport geven we kinderopvangondernemers, de politiek, financiers, ouders en overige maatschappelijke stakeholders inzage in feiten, cijfers en ontwikkelingen uit de sector. Deelnemers aan de Benchmark Kinderopvang kunnen vanaf 18 december beginnen met benchmarken.

   

  Vergelijk via deze link hoe je er als organisatie voorstaat tegenover andere kinderopvang organisaties. 

   

  Download hier het Sectorrapport Kinderopvang 2017      

 • 18 december 2017

  Factsheet Arbeidsmarkt werkgeversonderzoek (FCB): cijfers voor de kinderopvang

  De resultaten van het werkgeversonderzoek 2017 van het FCB zijn bekend.

  Belangrijke uitkomst:

  • 47% van de organisaties in de Kinderopvang heeft vacatures en 45% van de werkgevers in Kinderopvang verwacht een groei van het personeelsbestand.
  • Op 1 augustus 2017 heeft de branche Kinderopvang 80.000 werknemers, die gemiddeld 37 jaar oud zijn en gemiddeld 21 uur werken. Het aantal medewerkers en FTE neemt sinds 2015 weer toe.

   

  Overzicht van de belangrijkste uitkomsten:

  • In 2017 heeft bijna de helft van de organisaties in Kinderopvang vacatures.
  • 27% heeft te maken met moeilijk vervulbare vacatures;
  • Het aandeel organisaties met vacatures is gestegen ten opzichte van 2015;
  • Bij 61% van de organisaties is het aantal banen toe genomen, in 2016 was dit nog bij 48% het geval;
  • Het aandeel organisaties waarbij het aantal banen is afgenomen is gedaald van 11% in 2016 naar 5% in 2017;
  • Ongeveer een derde van de organisaties verwacht in de komende 12 maanden een tekort in bepaalde functies, twee derde verwacht dit niet;
  • Het aandeel dat tekorten verwacht in bepaalde functies is in 2017 gestegen ten opzichte van 2016.

   

  Klik hier voor het volledige factsheet Arbeidsmarkt Kinderopvang op de site van het FCB, of download de bijlage.

 • 15 december 2017

  SAVE THE DATE: 19 FEBRUARI: Bijeenkomst ‘Samenwerking onderwijs, kinderopvang en Veilig Thuis Utrecht’

  Op maandag 19 februari 14.00 – 17.00 uur organiseren Veilig Thuis Utrecht, de PO-Raad, de VO-Raad, de Brancheorganisatie Kinderopvang, de Branchevereniging Maatschappelijke Kinderopvang en Sociaal Werk Nederland een bijeenkomst ‘Samenwerking onderwijs, kinderopvang en Veilig Thuis’ voor de provincie Utrecht. Je bent daar van harte welkom.

   

  Voor wie?
  Deze bijeenkomst is bedoeld voor intern begeleiders, schooldirecteuren, docenten, locatiemanagers, zorgcoördinatoren en andere professionals werkzaam in kinderopvangcentra, het primair en voortgezet onderwijs in de provincie Utrecht. Je hebt een belangrijke rol als je te maken krijgt met een vermoeden van kindermishandeling.

   

  Doel bijeenkomst
  Het doel van deze bijeenkomst is vast te stellen wat goed gaat in de onderlinge samenwerking en wat voor verbetering vatbaar is. Uiteindelijk gaat het erom dat kinderopvangcentra en scholen optimaal samenwerken met Veilig Thuis zodat kinderen, die zich in een onveilige situatie bevinden, eerder in het vizier zijn en beter geholpen kunnen worden.

  Wij vragen je deze datum alvast te reserveren in je agenda. De uitnodiging met programma en de mogelijkheid tot aanmelden volgt begin januari.

   

  Datum 
  Maandag 19 februari 2018, 14.00 – 17.00

 • 15 december 2017

  Kabinet: het kan ook anders!

  PO-Raad, Sociaal Werk Nederland, VNG, Brancheorganisatie kinderopvang en de BMK hebben de handen ineen geslagen en de Kamercommissie SZW opgeroepen de financiële middelen die het kabinet voor kinderopvang en VVE beschikbaar stelt, om te (laten) buigen naar een brede toegankelijkheid voor alle peuters. Zo kunnen we voor hetzelfde geld meer maatschappelijke waarde creëren.

   

  De vijf partijen wijzen de commissie tevens op de ontwikkelingen in het werkveld, waarin kinderopvang, onderwijs, jeugdhulp en gemeenten nauw samenwerken om te komen tot integrale voorzieningen voor kinderen van nul tot en met twaalf jaar.

  Maak het hen iets gemakkelijker en haal belemmeringen in wet- en regelgeving weg en maak nieuwe integrale voorzieningen mogelijk!

   

  Klik hier voor de brief aan SZW.

   

 • 11 december 2017

  Informatie voor houders van peuteropvang over aanvragen KOT door ouders en de uitbetaling ervan op de rekening van de houder.

  Sociaal Werk Nederland heeft samen met BOinK een document opgesteld met informatie voor houders van peuterspeelzalen en ouders over hoe om te gaan met kinderopvangtoeslag voor ouders in de nieuwe situatie (na 1 januari 2018).

   

  Deze ‘“Checklist en voorbeeldovereenkomst” is te downloaden bij dit bericht.

 • 7 december 2017

  Onderhandelingen nieuwe CAO Kinderopvang gestrand

  Op 8, 13 en 27 november en 4 december hebben de Brancheorganisatie Kinderopvang (BK) en Branchevereniging Maatschappelijke Kinderopvang (BMK) met de vakbonden FNV, CNV en De Unie onderhandeld over een nieuwe CAO Kinderopvang.

   

  In de inzetbrieven van partijen waren onder meer de volgende thema’s opgenomen: loonontwikkeling, werkdruk, flexibele inzet van personeel, duurzame inzetbaarheid, scholing, loopbaanperspectief, naleving van de cao, ethiek en doorbetaald vaderschapsverlof. BK en BMK hadden op basis van de input van hun leden voorstellen opgesteld.

   

  Tijdens de onderhandelingen is uitgebreid van gedachten gewisseld over deze thema’s. Helaas is geen overeenstemming bereikt over met name de thema’s werkdruk en flexibele inzet van personeel. Ook over de loonontwikkeling is geen overeenstemming bereikt.

   

  BK en BMK betreuren dat de onderhandelingen zijn gestrand. We zijn bereid ons in te blijven zetten voor een goede CAO.

   

  De komende tijd zullen BK en BMK hun leden nader informeren over het verloop van de onderhandelingen, de huidige situatie en het mogelijke vervolg.

 • 4 december 2017

  Meld je aan voor het webinar Personenregister kinderopvang op 12 december a.s.

  Vorige week hebben alle houders van kinderopvangorganisaties een brief van Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) ontvangen over de invoering van het Personenregister kinderopvang op 1 maart 2018. Het lijkt misschien nog ver weg, maar het is van groot belang om nu al te starten met de voorbereidingen. Om je daarbij te ondersteunen, organiseert DUO een webinar.

   

  Webinar: hoe werkt het Personenregister kinderopvang?

  Op dinsdag 12 december 2017 kun je vanaf 15.00 uur kijken naar een live webinar van 30 tot 40 minuten over het personenregister. Medewerkers van DUO, GGD GHOR Nederland en Justis vertellen over het register, en je kunt ze vragen stellen.

  Het webinar richt zich vooral op houders van kinderopvangorganisaties en  gastouderbureaus en op uitzendbureaus met medewerkers in de kinderopvang. Gastouders en andere medewerkers in de kinderopvang kunnen zich uiteraard ook aanmelden.

  Tijdens deze online registratie krijg je onder andere een antwoord op de volgende vragen:

  Waarom komt er een personenregister?

  Hoe werkt de continue screening?

  Wie moet zich inschrijven?

  Hoe werkt het inschrijven en koppelen?

  Wat moet ik als houder doen?

  Hoe kan ik mijn medewerkers inlichten?

   

  Aanmelden

  Om deel te nemen aan het webinar moet je je van tevoren aanmelden op duo.nl/webinar/personenregister-kinderopvang.jsp

   

  Meer informatie

  Kijk voor meer informatie over het personenregister op duo.nl/personenregisterkinderopvang

 • 28 november 2017

  Sharon Gesthuizen en Staatssecretaris Tamara van Ark op NPO radio n.a.v. het Personenregister

  Sven Kockelmann sprak op 28 november met staatssecretaris Tamara van Ark van de VVD en Sharon Gesthuizen (onze voorzitter) op NPOradio 1.

   

  ‘Iedereen die een vertrouwd gezicht is in een kinderopvang moet worden geregistreerd. Maar wat houdt dit precies in? En wanneer moet je als gastouder of medewerker bij een kinderopvang iemand aanmelden voor het register?’

   

  Beluister hier de uitzending.

 • 28 november 2017

  Invoering Personenregister per 1 maart 2018

  Deze week ontvangen kinderopvangorganisaties informatie over het nieuwe Personenregister. Iedereen die werkt  of woont op een locatie waar kinderen worden opgevangen, moet zich vanaf 1 maart 2018 inschrijven in dit Personenregister kinderopvang. Op die manier worden alle medewerkers in de kinderopvang continu gescreend op strafbare feiten die belemmerend zijn voor het werken met kinderen. Zo draagt het personenregister bij aan de veiligheid binnen de kinderopvang.

   

  Sinds 1 maart 2013 worden vaste medewerkers in de kinderopvang, gastouders en hun volwassen huisgenoten continu gescreend. Per 1 maart 2018 wordt deze continue screening uitgebreid naar álle personen in de kinderopvang die een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) nodig hebben, dus inclusief uitzendkrachten, stagiairs, vrijwilligers en zelfstandigen. Hiervoor moet iedereen zich inschrijven in het Personenregister kinderopvang.

   

  Verschillende inschrijvingstermijnen

  De inschrijvingstermijn is niet voor iedereen gelijk. Personen die nu nog niet continu gescreend worden, zijn verplicht om zich op 1 maart 2018 of direct daarna in te schrijven. Iedereen die al wel gescreend wordt, krijgt hiervoor tot 1 juli 2018 de tijd.

   

  Informatie voor kinderopvangorganisaties

  Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) is uitvoerder van het personenregister. In oktober heeft DUO alle houders van kinderopvangorganisaties een brief gestuurd om hen te informeren over de komst van het personenregister. Deze week krijgt je een tweede brief. Hierin staat wat er van je als houder en van je medewerkers verwacht wordt.

   

  Op duo.nl/personenregisterkinderopvang vind je meer informatie en kunt u voorlichtingsmaterialen downloaden waarmee je je medewerkers kunt informeren.

   

  Klik hier voor het Factsheet.

  Daarnaast organiseert DUO op 12 december om 15.00 uur een webinar over het personenregister. Op de site kun je je hiervoor aanmelden.

 • 28 november 2017

  Van Ark: voortgangsbrief naar de Tweede kamer over Harmonisatie en IKK

  Staatssecretaris Van Ark heeft op 16 november jl. een voortgangsbrief naar de Tweede kamer gestuurd over de Wet harmonisatie en IKK.

  Van Ark stelt in deze brief dat gemeenten de mogelijkheid hebben onder bepaalde voorwaarden, een extra tegemoetkoming te geven voor kortdurende peuteropvang aan ouders met recht op kinderopvangtoeslag.

  In de alinea ‘juridische vraagstukken’ schrijft de staatssecretaris dat veel gemeenten een extra subsidiebijdrage geven aan ouders die kinderopvangtoeslag ontvangen. De reden is dat kortdurende peuteropvang duurder is dan dagopvang. In de Handreiking Juridische vraagstukken Harmonisatie van Sociaal Werk Nederland (SWN) staat dat dit niet past binnen de kaders van wetgeving rondom subsidies, staatssteun en aanbesteding. De angst is dat de toegankelijkheid van peuteropvang door deze juridische interpretatie in het geding zou komen.

  De staatssecretaris geeft aan dat zij het denkbaar vindt dat gemeenten indirect een rol vervullen voor werkende ouders door het omlaag brengen van de uurprijs, zolang een gelijk speelveld voor alle kindercentra wordt geborgd en er rekening wordt gehouden met het staatssteun- en mededingingsrecht.

 • 26 november 2017

  ING: ‘Kinderopvang kruipt uit dal’

  Financiën blijven zorgenkind

  Meer werkende ouders en een hogere kinderopvangtoeslag zorgen voor een versnelling van het herstel in de kinderopvang. De brancheomzet groeit in 2018 naar verwachting met zo’n 7 procent. Voor opvangorganisaties is strakke financiële sturing noodzakelijk om de weerbaarheid te vergroten en investeringen te kunnen doen.

  Meer lezen? Klik hier.

 • 26 november 2017

  Voorzitterschap Beweging tegen Kindermishandeling gaat over naar de kinderopvang

  Op 1 januari 2018 draagt Rinda den Besten het voorzittersstokje van de Beweging tegen Kindermishandeling over aan een collega uit de sector kinderopvang. In het kader van de Week tegen Kindermishandeling blikken we met haar terug op het eerste jaar van de Beweging: Wat is er bereikt, wat nog niet en welke tips heeft ze voor haar opvolger?

  Klik hier voor het interview met Rinda den Besten

  foto: Katja Mali

 • 20 november 2017

  Werken bij de BMK? Dat kan, we zijn op zoek naar talent!

  De Branchevereniging Maatschappelijke Kinderopvang (BMK) is een jonge en sterke organisatie. Opgericht in april 2016 vanuit een gedeelde visie op kinderopvang, bestaat de BMK uit kinderopvangorganisaties die kinderopvang zien als een maatschappelijke opdracht, waarin het welzijn en de ontwikkeling van kinderen centraal staan. De BMK wil dat kinderopvang een basisvoorziening wordt voor alle kinderen van nul tot en met twaalf jaar. Er is veel draagvlak voor de ideeën van de BMK. De vereniging groeit.

   

  Vanwege die groei zijn wij op zoek naar een Beleidsmedewerker voor 24 tot 36 uur per week.

   

  Lees  de hele vacaturetekst.

 • 13 november 2017

  Informatiebijeenkomsten rond invoering IKK: ‘Toezicht gewijzigde kwaliteitseisen’

  Het ministerie van SZW organiseert opnieuw informatiebijeenkomsten door het hele land over de invoering van IKK. De bijeenkomsten zijn bedoeld voor (vertegenwoordigers van) ondernemers die dagopvang, peuterspeelzaalwerk en/of buitenschoolse opvang aanbieden. De bijeenkomsten gaan dus niet over gastouderopvang.

   

  Er gaan nieuwe kwaliteitseisen gelden in de kinderopvang. Dit is afgesproken in het akkoord Innovatie en Kwaliteit Kinderopvang (IKK) en vastgelegd in de Wet IKK. De wijzigingen gelden voor alle kindercentra, dus ook voor peuterspeelzalen. Je krijgt als ondernemer in de kinderopvang direct met deze veranderingen te maken.

   

  Eerdere bijeenkomsten
  De bijeenkomsten hebben een andere inhoud en zijn dus niet hetzelfde als de informatiebijeenkomsten in het voorjaar en de zomer van 2017.

  Tijdens de eerste serie bijeenkomsten is vooral ingegaan op het proces van totstandkoming van de nieuwe kwaliteitseisen en wat de kwaliteitseisen inhouden. In deze tweede serie bijeenkomsten wordt u geïnformeerd over het toezicht rondom de gewijzigde kwaliteitseisen.

   

  Werkwijze en programma
  Het projectteam Implementatie IKK van het ministerie van SZW nodigt je daarom samen met GGD GHOR Nederland (de vereniging van GGD’en) van harte uit voor de bijeenkomst die hiervoor georganiseerd wordt. De wijzigingen in het toezicht worden kort en bondig uitgelegd, je krijgt de gelegenheid ervaringen uit te wisselen met andere deelnemers over IKK en de voorbereidingen op IKK.

  GGD GHOR Nederland zal in grote lijnen uitleggen hoe invulling wordt gegeven aan het toezicht vanaf 2018.
  NB: Hierbij ligt de focus níet op individuele situaties van ondernemers of op de uitvoering van het toezicht ter plekke door uw GGD.

  De bijeenkomsten duren van 15:00 tot ca. 17:00 uur.

   

  Een bijeenkomst in de buurt

  De bijeenkomsten worden door heel Nederland georganiseerd.

  Groningen                   Donderdag 30 november

  Assen                          Maandag 4 december

  Zwolle                          Woensdag 6 december

  Almere                        Donderdag 14 december

  Eindhoven                   Maandag 18 december

  Leeuwarden                 Maandag 8 januari

  Roermond                   Donderdag 11 januari

  Maastricht                    Maandag 15 januari

  Roosendaal                  Dinsdag 16 januari

  Dordrecht                    Dinsdag 23 januari

  Leiden                         Woensdag 24 januari

  Nieuwegein                  Maandag 29 januari

  Meppel                        Maandag 5 februari

  Tilburg                         Woensdag 7 februari

  Goes                            Donderdag 15 februari

  Bussum                       Vrijdag 16 februari

  Alkmaar                       Maandag 19 februari

  Arnhem                       Donderdag 22 februari

   

  Aanmelden
  Je kunt je aanmelden via de onderstaande website voor de bijeenkomsten. Op deze website zullen de locaties en het definitief programma worden toegevoegd zodra deze bekend zijn.
  www.bijeenkomstenveranderingenkinderopvang.nl

   

  Blijf op de hoogte
  Meer inhoudelijke informatie over de veranderingen in de kinderopvang kun je vinden op de website www.veranderingenkinderopvang.nl.

   

  Ook via de online nieuwsbrief wordt je op de hoogte gehouden van de stand van zaken rondom IKK. Aanmelden: https://abonneren.rijksoverheid.nl/nieuwsbrieven.

 • 7 november 2017

  Congres ‘De Harmonisatie in perspectief, peuterspeelzaalwerk van de toekomst’ -17/11/17

  Herijkte kwaliteitseisen, gewijzigde financieringsstructuren en nieuwe bestuursafspraken: de Harmonisatie kinderopvang en peuterspeelzaalwerk is in feite een ‘total makeover’. En die is de betrokken partijen niet in de kouwe kleren gaan zitten. Nog steeds zorgt de wetswijziging bij peuterspeelzaalwerk, kinderopvangen gemeenten voor de nodige stress, want 1 januari 2018 komt nu wel erg snel dichtbij…

   

  Sociaal Werk Nederland heeft de afgelopen jaren het peuterspeelzaalwerk en de gemeenten ondersteund bij de voorbereidingen op de harmonisatie. Dat heeft een schat aan ervaringen, tips en knelpunten opgeleverd die SWN op vrijdag 17 november graag deelt d.m.v. een gevarieerd congresprogramma.

   

  Harmonisatie: de ins en outs, facts en figures. Stand van zaken!
  Buitenhek Management & Consult is betrokken geweest bij harmonisatie-trajecten in meer dan 100 gemeenten. Met ‘facts and figures’ en voorbeelden uit de praktijk gaat Ed Buitenhek in op het prille begin, de huidige stand van zaken en het toekomstperspectief van de harmonisatie.

   

  Ook het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) kent een lange traditie van onderzoek naar kindvoorzieningen. Dr. Anne Roeters laat zien hoe de overheid, werkgevers, werknemers en ouders naar kinderopvang kijken en hoe dit zich ontwikkeld heeft. Ook gaat zij in op het gebruik van kinderopvang door lagere inkomensgroepen.

   

  Deelsessies
  Daarnaast kun je twee deelsessies volgen. Een vragenuurtje met experts, een gesprek met ambtenaren van ministeries, informatie halen vanuit ouderperspectief en verhalen uit de praktijk. Meld je snel aan voor de sessie van je keuze, want vol is vol!

   

  Pittig de dag door
  Elisabeth van den Hoogen, journalist en debatdame, is op 17 november dagvoorzitter. Met haar gedegen kennis van de wereld van gemeenten, welzijn en zorg zal zij het programma begeleiden van begin tot eind. Dat doet zij op een sfeervolle manier, met een frisse en scherpe blik op de sector.

  17 november 9.30- 16.30 uur, Utrecht

  Aanmelden en meer informatie

 • 3 november 2017

  Week tegen Kindermishandeling; 20 t/m 26 november: breng deze week onder de aandacht!

  Waarom is er een Week tegen Kindermishandeling?

  In Nederland groeien ruim 118.00 kinderen op in onveilige gezinssituaties. Samen hebben we een belangrijke verantwoordelijkheid om de veiligheid van deze kinderen te vergroten. In de Week tegen Kindermishandeling wordt aandacht gegenereerd, niet alleen voor de aard en omvang van het probleem, maar ook voor wat wij als professionals kunnen doen om de aanpak van kindermishandeling te versterken.

   

  Thema 2017
  Het thema van de Week tegen Kindermishandeling 2017 is ‘Verbind voor het kind’, omdat we samen de sterkste aanpak tegen kindermishandeling realiseren. Iedere professional is een onmisbare schakel en kan vanuit zijn expertise bijdragen aan een veiligere situatie.

   

  Wat kun je nu al doen in aanloop naar de Week?
  Je kunt nu al helpen door in je netwerk of op je website een vooraankondiging van de Week tegen Kindermishandeling te plaatsen.  En meld vooral je initiatief of project aan via deze site: activiteit aanmelden.

  Op deze site vindt je ook alle actuele informatie en de voorwaarden voor het aanmelden van uw activiteit.

   

  Wat kan je in de week doen?
  Je kunt een activiteit organiseren, bijeenkomsten bijwonen en de Week onder de aandacht brengen via uw sociale media-accounts.

   

  Programma van de Week
  Op maandag 20 november is de aftrap-bijeenkomst, onder voorzitterschap van Dolores Leeuwin.

  De Week tegen Kindermishandeling worden lokaal en regionaal activiteiten georganiseerd. In het activiteitenoverzicht vind je verschillende activiteiten die te maken hebben met kinderen die mogelijk mishandeld of misbruikt worden. Denk aan bijeenkomsten op scholen over de (mogelijke) gevolgen van een vechtscheiding voor kinderen, theatervoorstellingen over hoe je kindermishandeling en huiselijk geweld kunt herkennen, bijeenkomsten voor professionals over geweld in gezinnen, met aandacht voor: preventief handelen, gezinnen in beter beeld krijgen én samenwerken voor een duurzame oplossing.

   

  Welke vormen van mishandeling?
  De activiteiten in de week kunnen betrekking hebben op alle vormen van kindermishandeling, of het nu verwaarlozing, mishandeling of seksueel misbruik betreft. Of dat kinderen getuige zijn van huiselijk geweld.

   

  Lees meer over kindermishandeling

 • 1 november 2017

  Tweede BMK Thema-discussie groot succes! Over het voorkomen mishandeling en seksueel misbruik door medewerkers.

  Prikkelende sprekers die nieuwe inzichten boden, veel interactie in de zaal en dynamiek in de discussie. Na afloop gaven deelnemers aan naar huis te gaan met meer kennis over het fenomeen en een groter bewustzijn van het belang van structureel agenderen van dit onderwerp in alle lagen van hun organisatie.

   

  Ook werd gewaardeerd dat de discussie concrete zaken bood waarmee aanwezigen thuis aan de slag kunnen. En handvatten om binnen hun eigen organisatie dit onderwerp onder de aandacht te brengen en te houden. Een checklist crisismanagement en hoe de regie te houden als een crisis zich aandient, toegelicht door Paul Stamsnijder (crisiscommunicatie), bleek heel welkom.

   

  Aafke Scharloo (klinisch psycholoog) gaf een bij vlagen confronterende presentatie waarin ze scherp stelde hoe groot het probleem van seksueel misbruik is. De menselijke neiging als antwoord op dit afschuwelijke gebeuren is wegkijken …. het zaak juist dát onder ogen te zien #ikkijknietweg. Aan de slag ermee en onderwerp van gesprek maken binnen teams. Dat een organisatiecultuur daar een grote rol in speelt werd duidelijk uit de discussie die ontstond.

   

  Richard Korver (advocaat zedendelicten) deelde zijn ervaringen vanuit het juridische perspectief in crisissituaties. Dan ineens ontstaat een enorm complexe situatie waarin ouders, raad van bestuur, OR, OM, politie en andere partijen over elkaar heen tuimelen terwijl er gebrek aan informatie is. Wees daar op voorbereid, was zijn boodschap. Maar ook wees hij onze branche erop dat we veel opener en veel doortastender te werk moeten gaan als we een vermoeden hebben. We wachten nog veel te lang af. Dat kan anders. Richard Korver gaf daar een aantal heel duidelijke oplossingen en tips voor!

   

  Dit geeft ons, als branchevereniging, veel handvatten om zaken te verbeteren in de branche en om onze leden beter te faciliteren als het gaat om het voorkomen van mishandeling en seksueel misbruik van kinderen door medewerkers.

  Binnenkort komen we hier op terug!

   

  Volgende week ontvangen leden een inhoudelijk terugblik op de middag met een foto-impressie en plaatsen we een aantal korte filmpjes die we maakten!

  Hier een eerste video-impressie.

 • 24 oktober 2017

  Annelies Snijders, MIK kinderopvang, ontwikkelt spel: Maak kindermishandeling bespreekbaar

  ‘Kindermishandeling zou net zo’n bespreekbaar onderwerp moeten zijn binnen de kinderopvang als de bestrijding van taalachterstanden, speelgoedkeuze of de communicatie met ouders. Toch wordt het onderwerp gemeden. Te bang om ouders ermee lastig te vallen of ze onterecht te beschuldigen. Daarom ontwikkelde Annelies Snijders, werkzaam bij één van onze leden MIK, voor haar masteropleiding Pedagogiek samen met vijf medestudenten afkomstig uit het onderwijs en de (jeugd)zorgsector het spel PAKVASt.’ Dit schrijft KinderopvangTotaalin een bericht dd 20 oktober.

  Een heel mooi initiatief dat volledig aansluit bij de visie van de BMK op kindermishandeling. Kindermishandeling dient continu aandacht te hebben in iedere organisatie, dient een terugkerend onderwerp op de agenda te zijn en zou onderdeel moeten vormen van een HR-beleid dat voorziet in training van kennis en vaardigheden van medewerkers en management.

   

  KinderopvangTotaal bericht over dit initiatief van Annelies Snijders:

  ‘Veel van die angst komt voort uit onbekendheid met het onderwerp, denkt Annelies Snijders, staffunctionaris beleid & kwaliteit bij MIK Kinderopvang en student aan de masteropleiding Pedagogiek aan de HAN. Voor deze opleiding ontwikkelde ze met medestudenten een spel waarmee kindermishandeling gemakkelijk tijdens een teambijeenkomst gespeeld kan worden of op de agenda van het teamoverleg gezet kan worden. 

  Het spel, PAKVAST geheten, biedt pm’ers en managers concrete opdrachten rond vijf thema’s. ‘Door casussen met elkaar te bespreken en vervolgens te oefenen hoe je daarop kunt reageren, kunnen pm’ers hun kennis testen en oefenen met gesprekstechnieken met ouders. Zo verdwijnt het onderwerp hopelijk uit de angstsfeer.’

   

  BMK Thema-discussie 31 oktober
  De BMK vindt dat mishandeling en misbruik van kinderen een onderwerp is dat veel aandacht verdient. Naast het bespreekbaar maken van mishandeling en misbruik in de thuissituatie waar het spel van Annelies zich op richt, vindt mishandeling en misbruik ook plaats door medewerkers in de kinderopvang. Op 31 oktober a.s. organiseert de BMK een thema-discussie over dit onderwerp: in Utrecht  – van 16.00 – 19.30 uur.

  Schrijf je in via: info@bmko.nl

   

  Uitnoding BMK Themadiscussie 31-10-2017 Wanneer is de kinderopvang veilig

   

  Lees het hele artikel op de website van KinderopvangTotaal

 • 16 oktober 2017

  Het CCI-Seminar over ‘Professionele genegenheid’

  Hoe kunnen kinderopvangprofessionals in hun omgang met de kinderen op een persoonlijke manier betrokken zijn zonder de grenzen van professionaliteit te overschrijden? Dat is de centrale vraag van het CCI Seminar: Professionele genegenheid: waar ligt de grens?

   

  Kinderen leren het meest van volwassenen met wie zij een wederzijds betrokken betekenisvolle relatie hebben. Liefdevolle relaties met volwassenen zijn voor kinderen een voorwaarde om op te groeien tot gelukkige volwassenen. Echter: persoonlijke en emotionele betrokkenheid kan ook op gespannen voet staan met professionaliteit. Er is dan een spanningsveld tussen ‘houden van’ en ‘teveel houden van’.

  Hoe gaan we in de kinderopvang om met dit dilemma? Is er ruimte voor genegenheid, zorg en intimiteit in de relaties tussen medewerkers en kinderen? Kan deze betrokkenheid ook ‘te groot, te heftig’ zijn? Wat betekent dat voor de emotionele veiligheid van de kinderen en voor medewerkers?
  Hebben we woorden en begrippen om het spanningsveld tussen professionele betrokkenheid en persoonlijke genegenheid bespreekbaar te maken?

   

  In dit CCI-seminar presenteert dr. Jools Page de inhoud van de toolkit die zij en haar collega’s ontwikkelden om de thema’s zorg, intimiteit en liefde/genegenheid in de kinderopvang te bespreken. De toolkit bevat verschillende praktijkvoorbeelden (filmpjes), reflectie-instrumenten en een stappenplan waarmee deze thema’s bespreekbaar gemaakt kunnen worden in een team. Na het seminar stellen wij de materialen van de Attachment Toolkit beschikbaar via de website van ChildCare International.

  Jools Page en haar collega’s ontwikkelden de Attachment Toolkit als uitkomst van het onderzoeksproject The Professional Love in Early Years Settings.
  De aanleiding voor dit onderzoeksproject was negatief: de onderzoekers constateerden een toenemende angst onder kinderopvangprofessionals om beschuldigd te worden van overschrijdend gedrag (het overschrijden van grenzen in uitingen van liefde en genegenheid, die niet per se seksueel van aard hoeven te zijn). Hun natuurlijke en vanzelfsprekende uitingen van genegenheid werden hierdoor geblokkeerd. Dat is niet goed voor de professionals en zeker ook niet voor de kinderen. Daarom onderzochten Jools Page en haar collega’s naar een theoretische basis en naar praktische kennis om deze uitingen een plaats te geven in het professionele handelen.

  Over Jools Page

  Jools Page is een docent en onderzoeker, verbonden aan de universiteit van Brighton. Ze is gespecialiseerd in vroegkinderlijke ontwikkeling in de kinderopvang en heeft het initiatief genomen tot het onderzoeksproject The Professional Love in Early Years Settings. Zij ontwikkelde het concept ‘professional love’.

   

  Doelgroep

  Het seminar is bedoeld voor begeleiders, coaches en managers van pedagogisch medewerkers, docenten van pedagogische opleidingen, bestuurders, managers en beleidsmakers in kinderopvang en onderwijs.

   

  Programma

  Datum: 23 november 2017 van 09.30 tot 13:30, inclusief lunch.
  Locatie: De Witte Vosch, Oudegracht 46, 3511 AR Utrecht
  Kosten: € 150,00 incl. lunch en BTW
  Voertaal: Engels, er zal indien nodig, getolkt worden.

   

  09:30 – 10:00
  Inloop en registratie, koffie en thee

  10:00 – 10:10
  Welkom en inleiding van het thema: Anke van Keulen, voorzitter ChildCare International

  10:10 – 10:50
  Jools Page over het onderzoeksproject The Professional Love in Early Years Settings. Achtergronden, resultaten.

  10:50 – 11:25
  Reflectievragen in subgroepen, oefeningen uit de Attachment Toolkit.

  11:25 – 11:45
  Pauze

  11:45 – 12:45
  Toelichting op toolkit, na-bespreking en discussie

  12:45 – 13:30
  Lunch

   

  Ga naar inschrijfformulier

 • 16 oktober 2017

  Met 56.000 kinderen meer naar de opvang!

   

  De Belastingdienst en het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid hebben dat vandaag met de publicatie van cijfers over Q2-2017 bekend gemaakt..

   

  Groeiende economie en hogere arbeidsparticipatie
  Door groei van de economie en op de arbeidsmarkt is er meer vraag naar (een vorm van) kinderopvang en gaan er meer kinderen naar de opvang. Veel werkzoekende vonden in het eerste half jaar van 2017 weer werk.

   

  Vrouwen werken nu gemiddeld bijna 26 uur per week. Moeders met jonge kinderen tot en met 11 jaar nog een half uur meer, gemiddeld 26,5 uur.

   

  In het tweede kwartaal van 2017 gingen er 293.000 kinderen naar de dagopvang, 341.000 naar de buitenschoolse opvang en 121.000 kinderen naar gastouders. Sommige kinderen maken gebruik van meerdere vormen van opvang.

   

  Het afgelopen jaar zijn er meer kinderopvanglocaties bijgekomen. 628 centra voor dagopvang. Daarvan zijn er nu 7.643. Ook het aantal locaties voor buitenschoolse opvang is het afgelopen jaar toegenomen. Er kwamen 238 bso’s bij en daarvan zijn er nu 6.733.

   

  Er zijn nu bijna 1.400 gastouders minder dan in de zomer vorig jaar. Het aantal gastouders daalt al jaren.

   

  Kwalitatieve opvang
  Minister Lodewijk Asscher van Sociale Zaken en Werkgelegenheid: ,,Het is fantastisch om te zien dat steeds meer moeders werken en dat hun kinderen dan terecht kunnen bij kwalitatief goede en betaalbare opvang. Zij kunnen in die tijd spelenderwijs al veel leren en natuurlijk ook gezellig samen spelen met andere kinderen. Daar hebben zij later veel profijt van. Goed voor hun taal en goed voor hun ontwikkeling.’’

   

   

 • 12 oktober 2017

  Regeerakkoord Rutte III: geen visie op kinderopvang

  Het regeerakkoord is gereed maar de BMK is teleurgesteld en mist visie in dit regeerakkoord. Het nieuwe kabinet trekt 250 miljoen uit voor de kinderopvangtoeslag en 170 miljoen voor VVE. Het is goed nieuws dat het kabinet investeert, wat mist is een visie op kinderopvang. Het regeerakkoord blijkt niet het langverwachte moment waarop de politiek het belang van kinderopvang voor ons land uitdraagt. Kinderopvang is van groot belang voor de ontwikkeling van kinderen. Dat besef lijkt niet doorgedrongen in Den Haag. Ziet het kabinet de toegevoegde waarde van kinderopvang voor alle kinderen of blijft kinderopvang in de kern een arbeidsmarktinstrument?

   

  Ondanks de prachtige adviezen van de Taskforce Samenwerking onderwijs en kinderopvang en de SER, waarin nadrukkelijk wordt gepleit voor een basisrecht op toegang tot de opvang voor alle kinderen van nul tot vier en op termijn voor alle kinderen tot twaalf jaar, ontbreekt dit in de kabinetsplannen. En ook de langverwachte versterking van de samenwerking tussen kinderopvang en onderwijs – die op veel plekken ontstaat maar die te vaak tegen praktische problemen aanloopt – maakt geen onderdeel uit van de plannen van de vier kabinetspartijen. Sterker nog: de samenwerking tussen kinderopvang en onderwijs wordt nergens genoemd.

   

  Sharon Gesthuizen (voorzitter BMK): ‘Dit betekent dat er werk aan de winkel is voor ons als branchevereniging. Wij zetten ons in voor een betere toegankelijkheid van kinderopvang voor alle kinderen en meer mogelijkheden voor kinderopvang en basisscholen om samen te werken. En juist op die twee onderwerpen ontbeert dit regeerakkoord Rutte III visie.’


  Het kabinet noemt de nieuwe financieringssystematiek voor de kinderopvang ‘een kansrijke richting om verder uit te werken’; daar is de BMK het mee eens. Uiteraard, zoals het kabinet stelt, uit te werken met de nodige zorgvuldigheid vanwege de ingrijpendheid van de wijzigingen.

   

  Het nieuwe kabinet trekt 170 miljoen uit voor VVE en 250 miljoen voor de kinderopvangtoeslag. Het regeerakkoord geeft geen uitsluitsel over de wijze waarop deze gelden ingezet worden. Het kabinet kan kiezen voor het verbeteren van de toegankelijkheid voor werkende ouders door de toeslag op te hogen. Het kabinet zou er ook voor kunnen kiezen dit geld in te zetten om alle kinderen, te beginnen met de 0-4 jarigen, een recht op kinderopvang te geven, onafhankelijk van het werk van hun ouders. Inzetten op enerzijds VVE en anderzijds kinderopvangtoeslag maakt dat er nog steeds schotten zullen zijn tussen voorzieningen voor jonge kinderen. BMK pleit voor inclusieve voorzieningen voor alle kinderen en voor kinderopvang als basisvoorziening waar ouders en kinderen (langdurig) op kunnen rekenen. De BMK pleit ook voor het toegankelijk maken van de buitenschoolse opvang voor alle kinderen om kinderen gelijke kansen te bieden en de talenten van kinderen in de volle breedte tot ontwikkeling te laten komen. Het zou mooi geweest zijn als we dit terug hadden gezien in het regeerakkoord.

   

  Er leek in de afgelopen jaren een groeiend besef bij de politiek van de toegevoegde waarde van kinderopvang voor de ontwikkeling van kinderen. Niet langer leek het slechts als arbeidsmarktinstrument gezien te worden. Helaas wordt dit niet bekrachtigd in het huidige regeerakkoord.

   

  Gesthuizen: ‘Het kan zijn dat de onderhandelaars te druk en te zeer gefocust zijn geweest op andere zaken; problemen die moesten worden opgelost, verschillen van inzicht die moesten worden beslecht. Wij zullen het nieuwe kabinet en ook de Kamerleden opnieuw herinneren aan de basis voor een gezond, gelukkig en welvarend land; investeren in kinderen. Dat is het beste wat dit kabinet zou kunnen doen.’

 • 12 oktober 2017

  Vooraankondiging Personenregister kinderopvang

  In de loop van het eerste kwartaal van 2018 gaat het Personenregister kinderopvang van start. Iedereen die woont of werkt op een adres waar kinderen worden opgevangen, moet zich inschrijven in het register. Met de invoering van het personenregister kunnen vaste én tijdelijke medewerkers continu gescreend worden. De exacte datum waarop het personenregister start, is op dit moment nog niet bekend.


  Vooraankondiging aan houders

  Deze week krijgen alle houders van kinderopvangorganisaties een vooraankondiging in hun brievenbus. Hierin staat wat het personenregister voor u als kinderopvangorganisatie en alle betrokkenen betekent en wat u alvast voor kunnen bereiden. Naar verwachting is de invoerdatum van het register in november bekend. Dan volgt een tweede brief, waarin in meer detail uitgelegd wordt wat u moet doen. Vanaf dat moment kunt u voor meer informatie ook terecht op de website voor het personenregister. Daar kunt u zich ook aanmelden voor een webinar en voorlichtingsmiddelen downloaden waarmee u uw medewerkers kunt informeren.

 • 10 oktober 2017

  Impact nieuw Regeerakkoord 2017 – 2021 voor kinderopvang (bron: Buitenhek)

  Het heeft even geduurd maar op 10 oktober 2017 heeft de coalitie van VVD, CDA, D66 en de ChristenUnie de plannen voor de komende vier jaar gepubliceerd.
  Specifiek voor de kinderopvang zijn de volgende passages uit het regeerakkoord relevant:

   

  -het kabinet trekt 250 miljoen euro per jaar extra uit voor de kinderopvangtoeslag.
  -ouderparticipatiecrèches behouden hun bestaansrecht.
  -er wordt momenteel gewerkt aan een voorstel voor een nieuwe financieringssystematiek voor de kinderopvang, waarbij sprake is van directe financieringsstroom van het Rijk naar kinderopvanginstellingen, in plaats van via ouders. Dit is een kansrijke richting om verder uit te werken, die echter wel zorgvuldigheid vereist vanwege de ingrijpendheid van de wijzigingen.
  -het budget voor het onderwijsachterstandenbeleid wordt verhoogd met 15 miljoen euro per jaar en de verdeling wordt geactualiseerd.
  -we trekken 170 miljoen euro uit voor versterking van de vroeg- en voorschoolse educatie. Daarmee realiseren we een aanbod van 16 uur per week voor achterstandsleerlingen.

   

  Verhoging kinderopvangtoeslag met € 250 mln.
  Dit houdt in dat de uitgaven aan kinderopvangtoeslag structureel met 9% stijgen. Als we dat vertalen naar de gemiddelde ouderbijdrage dan zal die dalen van 31% in 2018 naar ca. 25% vanaf 2019.

  nieuwsbrief 102017

  tabel: SZW begroting 2018

   

  De impact voor individuele gezinnen moet nog blijken en hangt af van de wijze waarop de € 250 mln. wordt verwerkt in de toeslagregeling.

   

  Ouderparticipatiecrèches (OPC’s) behouden hun bestaansrecht
  Het bestaansrecht van het handjevol OPC’s dat actief is in Nederland werd bedreigd doordat zij niet voldoen aan de wettelijke kwaliteitseisen (o.a. de eis voor het werken met betaalde beroepskrachten). Met deze inzet komt aan die onzekerheid een einde.

   

  Directe financiering kinderopvang
  Het is opvallend dat apart aandacht besteed wordt aan deze maatregel als er geen specifieke reden voor zou zijn. De boodschap zit wellicht in de laatste zin: .. die echter wel zorgvuldigheid vereist vanwege de ingrijpendheid van de wijzigingen.” Dat wijst erop dat in ieder geval de implementatieplanning ter discussie zal komen.

   

  Budget voor Onderwijsachterstandenbeleid (OAB)
  Het budget voor het onderwijsachterstandenbeleid wordt verhoogd met 15 miljoen euro per jaar en de verdeling wordt geactualiseerd. Dat betekent dat het pleidooi van de grote gemeenten om het OAB budget te verdubbelen niet wordt gerealiseerd in deze kabinetsperiode. Het betekent ook dat de nieuwe geactualiseerde verdeelsleutel van het CBS in deze kabinetsperiode zal worden geïmplementeerd (zie ook https://www.buitenhek.nl/korting-maar-geen-herverdeling-goab-budget-gemeenten).
  Voor aanbieders in grote gemeenten kan de impact van deze maatregel op de financiële dekking van het VVE beleid substantieel zijn (https://www.buitenhek.nl/cbs-enorme-impact-op-goab-middellen-per-gemeente-vanaf-2018).

   

  Wettelijk minimum voorschoolse educatie vergroot van 10 uur naar 16 uur per week
  Het kabinet trekt 170 miljoen euro uit voor versterking van de vroeg- en voorschoolse educatie. Daarmee realiseren ze een aanbod van 16 uur per week voor achterstandsleerlingen. Nu is het wettelijk minimum van het VE aanbod nog 10 uur per week.
  Het VE aanbod wordt nu veelal geïntegreerd aangeboden met het reguliere peuteropvangaanbod (het voormalige peuterspeelzaalwerk). Daar wordt vaak gewerkt met openingstijden van 2,5 tot 3,5 uur per dagdeel en wordt het VE aanbod in 3 dagdelen van 3,5 uur of 4 dagdelen van 2,5 uur aangeboden. Binnen die huidige structuur past geen VVE aanbod van minimaal 16 uur per week.
  Het ligt voor de hand dat door deze maatregel de structuur van het huidige peuteropvangaanbod op de schop zal moeten.

   

  Conclusie
  De impuls in de kinderopvangtoeslag en de lagere ouderbijdrage zal de komende jaren een positief effect hebben op de vraag naar opvang. Voor aanbieders van Voorschoolse Educatiearrangementen heeft dit regeerakkoord echter de meeste impact. Enerzijds is het positief dat er een groter VE aanbod wordt gefinancierd, anderzijds ligt er een uitdaging om het geïntegreerde aanbod – in groepen waar ook kinderen zonder achterstandsrisico zitten – in stand te houden.

   

  Dit bericht afkomstig uit de nieuwsbrief van Buitenhek Management & Consult.
  zie ook: www.buitenhek.nl

 • 10 oktober 2017

  BMK stelt vragen over harmonisatie

  De datum waarop de harmonisatie van kinderopvang en peuterspeelzaalwerk geëffectueerd wordt, nadert met rasse schreden. De juridische handreiking van Pels Rijcken geeft niet op alle vragen antwoord. De praktijk laat meerdere interpretaties zien. BMK heeft aangedrongen op duidelijkheid.

   

  De Wet harmonisatie kinderopvang en peuterspeelzaalwerk treedt op 1 januari 2018 in werking.

   

  Advocatenkantoor Pels Rijcken heeft in opdracht van Sociaal Werk Nederland (SWN) de gevolgen van die wet op subsidierechtelijk, aanbestedingsrechtelijk en staatssteunrechtelijk gebied in kaart gebracht en opgenomen in de Handreiking Juridische vraagstukken Harmonisatie. Met ingang van 1 januari 2018 worden peuterspeelzalen onder de definitie van kinderopvang gebracht en krijgen met dezelfde kwaliteitseisen te maken als de kinderopvang. Ouders die in aanmerking komen voor kinderopvangtoeslag, kunnen die toeslag ook aanvragen voor het voormalig peuterspeelzaalwerk. Gemeenten zorgen voor een aanbod voor peuters van ouders die geen kinderopvangtoeslag kunnen krijgen: kostwinners en niet-werkende ouders. Dat laatste is neergelegd in de bestuurlijke afspraken tussen Rijk en VNG d.d. april 2016. (‘Een aanbod voor alle peuters’).

   

  Gemeenten kunnen op verschillende manieren zorgen voor een toereikend en financieel toegankelijk aanbod van kinderopvang voor kinderen van kostwinners en niet-werkende ouders:
  1) inkopen van kindplaatsen bij aanbieders;
  2) aanbieders subsidiëren voor kindplaatsen voor deze groep peuters;
  3) ouders subsidiëren zodat zij zelf een kindplaats kunnen inkopen (de subsidiëring kan in dat geval ook via aanbieders verlopen).

   

  Pels Rijcken omschrijft wat er bij deze opties komt kijken en waar gemeenten rekening mee moeten houden. Dat klinkt eenvoudig. De praktijk is echter weerbarstig. Sommige gemeenten kiezen voor optie 1, sommige voor 2, weer andere voor 3 en komen daarbij voor lastige dilemma’s te staan.
  De BMK pleit er voor niet-werkende ouders en kostwinners op een zelfde wijze te benaderen als ouders die kinderopvangtoeslag krijgen. Dat kan door hen een ‘vervangende kinderopvangtoeslag van de gemeente’ te verstrekken en hen zo toegang tot kinderopvang naar eigen keuze te geven (optie 3). Dat sluit aan bij één van de belangrijkste uitgangspunten van de Wet kinderopvang, namelijk keuzevrijheid van ouders.

   

  Vragen aan SZW

  De BMK ziet grote verschillen en mogelijk onjuiste interpretaties in gemeentelijk beleid ontstaan en heeft een aantal vragen aan het ministerie gesteld.

   

  – Welke van de drie opties is het meest in lijn met het beleid dat de Minister voorstaat? Deelt de Minister (het ministerie) onze voorkeur om de keuzevrijheid van ouders centraal te stellen?

   

  – Komt de toegankelijkheid van kortdurende opvang in gevaar?
  Kortdurende opvang kan om twee redenen duurder zijn dan reguliere kinderopvang. Een prijs boven het fiscaal maximum voor de kinderopvangtoeslag kan voortkomen uit het kortdurende karakter van de opvang of uit extra eisen, extra taken en extra kwaliteit.
  Pels Rijcken stelt dat het gemeenten niet is toegestaan om (ouders van) kinderopvangorganisaties die kortdurende opvang bieden een toeslag (‘plus’) op de uurprijs te geven die voortkomt uit het kortdurende karakter van de opvang (dat mag volgens Pels Rijcken in ieder geval niet voor ouders die Kinderopvangtoeslag krijgen). Een ‘plus’ mag alleen als die aantoonbaar voor extra taken ingezet wordt, aldus Pels Rijcken. Het is voor de BMK de vraag of gemeenten zo’n ‘kortdurende plus’ niet mogen financieren. Een aantal gemeenten heeft al in het beleid voor 2018 aangekondigd zo’n ‘plus’ te zullen financieren. Als de conclusie van Pels Rijcken juist is, komt de toegankelijkheid van de kortdurende opvang in gevaar, in weerwil van wat het ministerie wenst. BMK heeft SZW gevraagd hier uitsluitsel over te geven.

   

  – Naast de ‘plus’ op de uurprijs vanwege het kortdurend karakter van de opvang is er soms sprake van een ‘plus’ vanwege extra kosten die voortkomen uit extra eisen en extra taken, waar gemeenten voor willen betalen om extra kwaliteit te realiseren. Pels Rijcken adviseert gemeenten terughoudend om te gaan met het stellen van aanvullende kwaliteitseisen.
  Sommige gemeenten maken een verplichte koppeling tussen het ene element van de ‘plus’ (kortdurend) en het andere element van de ‘plus’ (extra taken/kwaliteit). Kinderopvangorganisaties mogen echter hun eigen pedagogisch beleid vormgeven. Die verplichte koppeling maakt dat de ‘kortdurende plus’ niet voor alle kinderopvangorganisaties (en hun ouders) geldt en zij daarom door gemeenten uitgesloten worden van deze subsidie op kortdurende opvang. Acht de Minister (het ministerie) die verplichte koppeling terecht?

   

  – Er zijn gemeenten die 2018 als overgangsjaar zien, vooral als het gaat om de financiering van het aanbod voor kostwinners en niet-werkende ouders. De Wet harmonisatie kent geen overgangsjaar. Hoe zit het dan met een gelijk speelveld in 2018?

   

  De klankbordgroep Harmonisatie, waarin veldpartijen met SWN meedenken over de gevolgen van de harmonisatie, heeft ook een aantal knelpunten bij het ministerie neergelegd. Een van die punten betreft de positie van vve in relatie tot harmonisatie. Volgens Pels Rijcken heeft de Wet harmonisatie geen juridische gevolgen voor voor- en vroegschoolse educatie. De klankbordgroep vraagt zich af hoe de ‘dienst vve’ dan gedefinieerd wordt. Gaat dit over het werken met een vve-programma, het bieden van vve-kwaliteit in de reguliere kinderopvang, de aanwezigheid van 1, 8, 16 doelgroepkinderen? Het ministerie van OCW zal hierover duidelijkheid verschaffen.

   

  Op de site van SWN staan voorbeeldovereenkomsten tussen de kinderopvangaanbieder en
  1) ouders die in aanmerking komen voor kinderopvangtoeslag;
  2) ouders die in aanmerking komen voor kinderopvangtoeslag en een gemeentelijke bijdrage vanuit gemeentelijk onderwijsachterstandenbeleid;
  3) ouders die niet in aanmerking komen voor kinderopvangtoeslag maar voor financiering van de gemeenten.

  De voorbeeldovereenkomsten zijn hier te vinden.

 • 10 oktober 2017

  Het Regeerakkoord Rutte III: BMK teleurgesteld

  Het nieuwe kabinet trekt 170 miljoen uit voor VVE en 250 miljoen voor de kinderopvangtoeslag.
  Sharon Gesthuizen (voorzitter BMK) over dit nieuwe regeerakkoord: ‘We zijn natuurlijk blij met de investeringen in kinderopvangtoeslag door het nieuwe kabinet. Maar we vinden wel dat snel duidelijk moet worden waar die investering dan terechtkomt: welke inkomensgroepen krijgen er wat bij, en hoeveel? En hoe zal dit geld bijdragen aan de toegankelijkheid voor ouders en kinderen?

   

  Ook vinden we het een gemiste kans dat er niets in het regeerakkoord staat over een basis-toegangsrecht voor kinderen van nul tot vier jaar en ook niet voor de leeftijd vier tot twaalf jaar. En tenslotte heeft het ons verbaasd dat er in het regeerakkoord met geen woord gerept wordt over de versterking van de samenwerking tussen onderwijs en kinderopvang.’

   

  Al met al vindt de BMK het een teleurstellend resultaat. Gesthuizen: ‘We informeren de politiek zo snel mogelijk over onze opvattingen.’

   

  Regeerakkoord Rutte III

 • 10 oktober 2017

  ‘Wanneer is de kinderopvang veilig?’ Over het voorkomen van mishandeling en misbruik in de kinderopvang – 31 oktober

  BMK Themadiscussie – 31 oktober 2017, 16.00 – 19.30 uur – Utrecht

  Deze inhoudelijke discussie organiseren we over een actueel onderwerp in onze branche dat aandacht verdient; het voorkomen van mishandeling en misbruik door professionals. Je bent van harte uitgenodigd hierbij aanwezig te zijn en mee te discussiëren!

   

  Het programma bestaat uit twee korte lezingen en een ronde-tafel-discussie over het voorkomen van mishandeling en misbruik in de kinderopvang: Uitnoding BMK Themadiscussie 31-10-2017 Wanneer is de kinderopvang veilig

   

  Doelgroep en doel
  We voeren deze dialoog met deelnemers van binnen en buiten de branche om zoveel mogelijk expertise en invalshoeken in de discussie mee te nemen. We nodigen kinderopvangorganisaties, wetenschappers, deskundigen en vertegenwoordigers uit de politiek, sportwereld, zorg en welzijn uit.

   

  Doel van de discussie is tweeledig. Enerzijds willen we openheid en transparantie over het onderwerp creëren binnen organisaties, binnen de branche én branche-overstijgend. Zo delen we kennis en leren we van elkaar en voorkomen we fouten.
  Daarnaast willen we duidelijk krijgen hoe we kunnen werken aan optimale veiligheid en wat daarvoor nodig is. Denk aan wet-en regelgeving, het selectiebeleid van een kinderopvangorganisatie, het ontbreken van kennis bij medewerkers om tijdig signalen te herkennen of een organisatiecultuur waarin medewerkers zich op hun gemak voelen om over grensoverschrijdend gedrag te praten. Waar laten we kansen liggen, welke risico’s spelen mee, en waar valt winst te behalen als het gaat om het vergroten van veiligheid?


  Lezing Aafke Scharloo (16.05 – 16.30 uur)
  Aafke Scharloo geeft in deze lezing haar visie op mishandeling en misbruik door professionals in de kinderopvang en besteedt aandacht aan het tijdig herkennen en voorkomen hiervan. Ook belicht ze aspecten binnen een organisatie die een rol spelen, zoals bijvoorbeeld het aannamebeleid en wat daarin te verbeteren valt. Ze zal aandacht besteden aan onze (Nederlandse) visie op privacy versus veiligheid, nut en noodzaak van het screenen van mensen en de invloed van een organisatiecultuur op het al dan niet benoemen van vermoedens of twijfels tussen en door collega’s.

   

  Richard Korver’s visie op veiligheid in de kinderopvang (16.30 – 16.50 uur)
  Richard Korver zal een korte toelichting geven vanuit zijn ervaringen als advocaat in zedenzaken, op het voorkomen van misbruik en mishandeling in de kinderopvang. Richard Korver is van mening dat we veel creatiever kunnen omgaan met situaties waarin we geconfronteerd worden met ‘niet-pluis’ gevoelens en dat we te laat in actie komen. Waar gaat het fout in de bedrijfsvoering? En hoe is het mogelijk dat wij – en met ons onze medewerkers – zo weinig kennis hebben van mishandeling, seksualiteit en misbruik in de werkomgeving? Continue screening als onderdeel van het HR-beleid, de noodzaak van snel ingrijpen en mogelijkheden om tijdig bij te sturen zijn onderwerpen waarop hij ingaat. En hoe handel je in geval van een escalatie?

   

  Ronde-tafel discussie (16.50 – 18.40 uur)
  Aansluitend volgt een discussie met de ronde-tafel deelnemers en alle aanwezigen in de zaal onder leiding van Sharon Gesthuizen, voorzitter Branchevereniging Maatschappelijke Kinderopvang. Tijdens de discussie worden een aantal stellingen ingebracht. Vanzelfsprekend worden alle aanwezigen van harte uitgenodigd deel te nemen aan de discussie! De ronde-tafel wordt gevormd door:

  • Aafke Scharloo, zelfstandig gevestigd klinisch psycholoog
  • Richard Korver, advocaat met als rechtsgebied kindermishandelingszaken
  • Paul Stamsnijder, expert reputatiemanagement

   

  Jouw inbreng telt!
  We willen van jou horen wat er nodig is, zodat we ons in kunnen zetten voor nog meer veiligheid in de kinderopvang. We hopen op jouw inbreng!

   

  Inschrijven?
  Stuur een mail naar info@maatschappelijkekinderopvang.nl
  Vermeld je naam, organisatie, emailadres en telefoonnummer

  Deelname gratis  |  Exacte locatie volgt na inschrijving

 • 9 oktober 2017

  ‘Meer geld naar de kinderopvangtoeslag’ meldt NU.nl over het concept regeerakkoord

  Niet alleen gaat er meer geld naar naar de kinderopvangtoeslag, ook het kindgebonden budget en de kinderbijslag stijgen, meldt NU.nl

   

  Natuurlijk is het heel goed nieuws dat er meer geld gaat naar de kinderopvang. We hopen dat investeringen in de kinderopvangtoeslag ten goede komen aan de kwaliteit van de opvang en aan kwetsbare en kansarme kinderen in het bijzonder. Het is natuurlijk niet de bedoeling dat extra geld wegvloeit. Voor de BMK staat een hoge kwaliteit en een brede toegankelijkheid voorop; we zetten ons in voor kinderopvang voor álle kinderen, ook van niet-werkende ouders!

 • 22 september 2017

  Seminar ‘Professionele genegenheid: waar ligt de grens?’ (23 november, Utrecht)

  Hoe kunnen kinderopvangprofessionals in hun omgang met de kinderen liefdevolle genegenheid tonen zonder daarbij de grenzen van het betamelijk te overschrijden? Deze vraag stelden de Engelse onderzoeker dr. Jools Page en haar collega’s zich in het onderzoeksproject The Professional Love in Early Years Settings.

   

  De aanleiding voor hun onderzoek was een negatieve. De onderzoekers constateerden een toenemende angst onder professionals om beschuldigd te worden van overschrijdend gedrag (het overschrijden van grenzen in uitingen van liefde en genegenheid, die niet per se seksueel hoeven te zijn). Hun natuurlijke en vanzelfsprekende uitingen van genegenheid werden hierdoor geblokkeerd. Dat is niet goed voor de professionals en zeker ook niet voor de kinderen. Daarom onderzochten Jools Page en haar collega’s naar een theoretische basis en naar praktische kennis om deze uitingen een plaats te geven in het professionele handelen.

   

  Themadiscussie BMK 31 oktober

  Dit seminar ligt in het verlengde van de Themadiscussie die de BMK op 31 oktober organiseert , ook in Utrecht, over het onderwerpWanneer is de kinderopvang veilig?‘ over kindermishandeling en misbruik door professionals. Deelname is gratis, inschrijven hiervoor kan via: info@maatschappelijkekinderopvang.nl

   

   

  Attachment toolkit

  Jools Page en haar team ontwikkelden verschillende materialen waaronder de Attachment toolkit. In dit seminar, georganiseerd dor Childcare International, vertelt Jools Page over de resultaten van haar onderzoek naar de vrijheden, begrenzingen en beperkingen van professionele genegenheid, over de reacties van ouders en medewerkers en over de begeleiding van pedagogisch medewerkers.

   

  Doelgroep
  Het seminar is bedoeld voor begeleiders, coaches en managers van pedagogisch medewerkers, docenten van pedagogische opleidingen, bestuurders, managers en beleidsmakers in kinderopvang en onderwijs.

   

  Programma
  Datum: 23 november 2017 van 09.30 tot 13:30, inclusief lunch.
  Locatie: De Witte Vosch, Oudegracht 46, 3511 AR Utrecht
  Kosten: € 150,00 incl. lunch en BTW
  Voertaal: Engels, er zal indien nodig, getolkt worden.

  Meer informatie, ga naar: http://www.childcareinternational.nl/seminars/prof…

 • 22 september 2017

  Handreiking juridische vraagstukken harmonisatie peuterspeelzalen

  In bijgaand rapport heeft Pels Rijcken in kaart gebracht welke gevolgen de Wet harmonisatie kinderopvang en peuterspeelzaalwerk heeft op subsidierechtelijk, aanbestedingsrechtelijk en staatssteunrechtelijk gebied. Het lijkt er op dat de uitkomsten van het rapport consequenties hebben voor de praktijk. Binnen de BMK wordt nagedacht over deze consequenties en hoe daar mee om te gaan.

  Handreiking Jurische Vraagstukken Harmonisatie sept2017

 • 22 september 2017

  Marloes van den Berg (Kanteel Kinderopvang) uitgeroepen tot Pedagogisch Professional van het jaar!

  De 32-jarige Marloes van den Berg is op 21 september verkozen tot Pedagogisch Professional van het Jaar. De Brabantse ging afgelopen weken met vijf andere medewerkers uit de kinderopvang de strijd aan voor de titel. Haar Facebookfilmpje werd maar liefst 4986 keer geliket en gedeeld en bereikte 50.000 mensen.

  Filmpje van Marloes: https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=584279…

   

  De verkiezing werd dit jaar voor het eerst georganiseerd door PPINK. De beroepsvereniging, deze zomer opgericht, wil dat meer mensen oog krijgen voor de belangrijke maatschappelijke taak van pedagogisch medewerkers. Daarom doopte PPINK de Dag van de Leidster (21 september) om tot Dag van de Pedagogisch Professional.

   

  Vakmensen
  Beroepsvereniging PPINK (Pedagogisch Professionals in Kinderopvang) is er voor én door medewerkers in de kinderopvang. “Politici, vakbonden en ouders nemen veel besluiten over het hoe en wat in onze branche”, zegt voorzitter Marijke Schuurkes. “Maar de pm’ers zelf hebben tot nu toe te weinig stem. Daar willen we verandering in brengen. Pedagogisch medewerkers zijn vakmensen met een grote maatschappelijke waarde.”

  Komend jaar wil PPINK groeien naar 10.000 leden. “Met een ledenpotentieel van 80.000 gaan we daar keihard mee aan de slag”, aldus Schuurkes.

   

   

   

 • 22 september 2017

  BMK aan de onderhandelingstafel: CAO Kinderopvang!

  De CAO Kinderopvang loopt aan het eind van dit jaar af en dat betekent dat er weer moet worden onderhandeld voor een nieuwe CAO. Aan onze leden hebben we de afgelopen periode een mandaat voorgelegd en gekregen; we zijn klaar om de onderhandelingen met de andere partijen te gaan voeren. Deze starten op 2 oktober afgetrapt met een ‘benen-op-tafelsessie’ waarna in oktober en november in totaal drie onderhandelingsdagen volgen.

   

  Naast de CAO-onderhandelingen zijn er gedurende het jaar een aantal reguliere overleggen. Deze overleggen staan momenteel in het teken van implementatie van het IKK akkoord in de CAO Kinderopvang. Ook bij deze overleggen zit de BMK aan de CAO-tafel.

 • 19 september 2017

  Benchmark 2017 Kinderopvang gestart, doe mee!

  Hoe gezond is jouw kinderopvangorganisatie vergeleken met anderen? En hoe staat de gehele kinderopvangsector er financieel voor? Op deze en vele andere vragen krijg je antwoord als je deelneemt aan de Benchmark Kinderopvang 2017.

   

  Branchevereniging Maatschappelijke Kinderopvang en andere sectororganisaties hechten waarde aan inzicht in de financiële positie van de sector. De uitkomsten van de Benchmark worden daarom verwerkt in het Sectorrapport Kinderopvang. Een rapport vol feiten, cijfers en ontwikkelingen. Daarnaast is het goed jezelf te vergelijken met andere kinderopvangorganisaties. Een succesvolle kinderopvangorganisatie met tevreden kinderen, ouders en medewerkers, heeft immers een financieel sterke basis nodig.

   

   

  De Benchmark Kinderopvang 2017 start op maandag 18 september. Ga voor deelname naar www.benchmarkkinderopvang.nl

 • 13 september 2017

  Vlog: Werken als man in de kinderopvang!

  René Spierings, pedagogisch medewerker, neemt je mee naar zijn werk!

   

  (Klik op ‘lees verder’)

   

  Dit is de tweede vlog in deze reeks over mannen in de kinderopvang waarin Wout en René je mee nemen naar hun werk. Beide hebben een CIOS sportopleiding afgerond en geven leiding aan een sport-bso waar ze zelf ’s middags ook op de groep staan. Aan bod komen het contact met kinderen, ouders en met scholen, hun betrokkenheid bij hun vak en hoe zij het werken als man in onze branche ervaren.

   

  Klik hier voor de vlog van René waarin hij vertelt over de toegevoegde waarde van mannen in de kinderopvang.

   

  ‘Mijn naam is René en werk 17 jaar in de kinderopvang. Via een vriend kwam ik in aanraking met de kinderopvang. Ik kreeg een leuke baan aangeboden bij een BSO; geweldig! Met veel eigen verantwoordelijkheid kon ik aan de slag op sportief gebied. In de loop der jaren bleek het combineren van een jong gezin (inmiddels zijn mijn kinderen 10 en 15 jaar), studie en werken een schot in de roos. Nog steeds werk ik met veel plezier parttime zodat ik naast mijn werk ook met andere dingen bezig kan zijn. Ik werk nu als leidinggevende bij Kindercentrum Grebbe en sta regelmatig een middag op de groep, heerlijk een middag bezig zijn met kunst, koken proefjes of sport, de afwisseling is geweldig!’

 • 4 september 2017

  Besluit kwaliteit kinderopvang en de Min. Regeling IKK, per 1 september definitief

  Op 1 september is het Besluit kinderopvang en peuterspeelzaalwerk definitief vastgesteld en gepubliceerd in het Staatsblad (ingangsdatum 1 januari 2018).

   

  Ook is de Min. Regeling IKK definitief vastgesteld en gepubliceerd in de Staatscourant (ingangsdatum 1 januari 2018).

   

  Tenslotte is een bekendmaking gepubliceerd in verband met de aanwijzing van geregistreerde certificaten EHBO (gepubliceerd in de Staatscourant).

   

  De stukken zijn hier te downloaden:

   

  Ook kan je alle stukken vinden op www.veranderingenkinderopvang.nl.

 • 1 september 2017

  Hoe is dat, werken als man in de kinderopvang?

  Wout Jansen en René Spierings, beide pedagogisch medewerker, nemen je mee naar hun werk in een wekelijkse vlog!

   

  (Klik op ‘lees verder’)

   

  Zowel Wout als René hebben een CIOS sportopleiding afgerond en geven leiding aan een sport-bso waar ze zelf ’s middags ook op de groep staan. Aan bod komen het contact met kinderen, ouders en met scholen, hun betrokkenheid bij hun vak en hoe zij het werken als man in onze branche ervaren.

   

  Klik hier voor de eerste vlog van Wout. Volgende week volgt de vlog van René.

   

  ‘Ik ben Wout en ik werk nu zeven jaar in de kinderopvang. Na mijn sportopleiding (CIOS) ben ik gaan studeren aan de PABO in Breda. Tijdens mijn studie had ik een bijbaan op de bso. Ik ben er nooit meer weggegaan!

  Ik heb een nieuwe buitensport-bso opgestart, waarvan ik sinds 2015 directeur ben, de Outdoor-bso Warande en Sport-bso Pelikaan. Gelukkig zit ik alleen ’s ochtends achter mijn bureau. En ik sta vier middagen per week op de groep. Prachtig vind ik hoe kinderen die eerst als druk of vervelend werden gezien, zich bij ons kunnen ontplooien.’

   

  Wout Jansen
  Directeur Outdoor BSO Warande en Sport BSO Pellikaan

   

   

   

 • 29 augustus 2017

  Kamerleden op bezoek: Lisa Westerveld maakt kennis met een nieuwe wereld in Uden!

  Deze zomer bezoeken Kamerleden op uitnodiging van de BMK leden voor een inhoudelijke uitwisseling over kinderopvang. En voor het opdoen van ‘praktijkervaring’! Op 28 augustus was Lisa Westerveld, woordvoerder kinderopvang voor GroenLinks, op bezoek bij Speelleercentrum De Wijde Wereld in Uden. Gastheer Jos van Zutphen (directeur) en Sharon Gesthuizen (voorzitter BMK) ontvingen Lisa Westerveld.

   

  Na haar studie werkte Lisa Westerveld als persvoorlichter en politiek lobbyist voor de Algemene Onderwijsbond. In 2009 werd ze lid van GroenLinks en sinds maart dit jaar is zij Tweede Kamerlid en woordvoerder kinderopvang.

   

  Jos start met een rondleiding door het gebouw dat volledig is toegesneden op geïntegreerde opvang en onderwijs. Tijd voor sport, ‘eigen tijd’, onderwijs, spelen en eten wisselen elkaar gedurende de dag af. Overal zijn kinderen aan het sporten, spelen, leren of eten samen een warme maaltijd. Als gevolg daarvan werken pedagogisch medewerkers, leerkrachten en sportdocenten de hele dag door intensief samen. ‘Alle onderdelen waar we verantwoordelijk voor zijn – meer bewegen en sporten, gezonde voeding en meer aandacht voor de talentontwikkeling – is heel goed in één concept onder te brengen,’ zegt Jos.

   

  Jos van Zutphen leidt Lisa Westerveld en Sharon Gesthuizen rond in ‘De Wijde Wereld’.

   

  In het gesprek dat volgt benadrukt Jos het belang van een professionele begeleiding van kinderen tussen 0 en 4 jaar. Hij vertelt hoe juist in deze periode taalgevoeligheid en de sociale en emotionele ontwikkeling van kinderen veel baat heeft bij professionele begeleiding. En hoe dat zijn vruchten afwerpt als diezelfde kinderen een paar jaar later in groep 1 terecht komen.

   

  Lisa is benieuwd naar de knelpunten in de landelijke wet-en regelgeving waar IKC’s tegen aanlopen. Dat blijken er nogal wat te zijn. ‘Des te opvallender’, zegt ze, ‘ is het dat Jos met De Wijde Wereld toch in staat is geweest de problemen en knelpunten in de praktijk op te lossen en tot samenwerking te komen.’

  Jos: ‘Geef organisaties hier de ruimte voor. De inspectie moet vertrouwen hebben. Ik heb hier zelfs inspecteurs gehad die zeiden, jullie doen het anders maar het is hier veel beter!’

   

  Alle kinderen gaan samen warm eten.

   

  Na afloop van het gesprek geeft Lisa aan dat ze door dit bezoek een veel beter beeld heeft gekregen van de praktijk. ‘En dat je, wanneer je een goede samenwerking wil, ook zaken als het gebouw en de ruimte belangrijk zijn, omdat dat zoveel impact heeft op kinderen. Het is voor ons Kamerleden belangrijk om naar dit praktijkvoorbeeld te kijken.’

   

  Sharon Gesthuizen voegt toe ‘Geweldig om weer bij De Wijde Wereld te zijn, een prachtig voorbeeld van hoe de sector zich samen met het onderwijs ontwikkelt.  En bijzonder fijn dat Lisa Westerveld zo uitgebreid de tijd heeft genomen voor dit werkbezoek.’

   

  Jos: ‘Ik vond het erg zinvol om met Lisa dit gesprek te voeren en hoop natuurlijk dat zij, door dit completere beeld van een IKC, een bijdrage zal gaan leveren aan alle discussies rondom wet- en regelgeving. En dat alles natuurlijk in het belang van de best mogelijke ontwikkeling voor onze kinderen!’

 • 10 augustus 2017

  Kamerleden op bezoek: Rens Raemakers bijt de spits af in Limburg

  De BMK heeft kamerleden uitgenodigd voor een werkbezoek tijdens de zomermaanden aan onze leden. Op 9 augustus bezocht Rens Raemakers, woordvoerder kinderopvang voor D66, Hoera Kindercentra in Panningen en ging hij langs bij een locatie in Maasbree. Rudie Peeters (directeur Hoera Kindercentra) en Sharon Gesthuizen (voorzitter BMK) vergezelden hem en gingen met hem in gesprek.

   

  Rens Raemakers heeft zijn roots in Limburg waar hij drie jaar raadslid was in de Limburgse gemeente Leudal voor hij de landelijke politiek instapte. Met zijn 26 jaar is hij het jongste kamerlid. Voor Rens Raemakers ligt het belang van werkbezoeken in de combinatie van het zien van de praktijk en de kennisoverdracht met eindverantwoordelijken van kinderopvangorganisaties en bestuurders. Hij kan beter inspelen op wet- en regelgeving door te horen hoe in de praktijk de wettelijke ontwikkelingen worden ervaren.

   

  Sharon Gesthuizen: ‘Ik vind het geweldig dat een aantal kamerleden tijd vrijmaakt hiervoor! Het is belangrijk dat kamerleden met de portefeuille kinderopvang goed op de hoogte zijn van de ontwikkelingen in de branche en de actualiteit bij kinderopvangorganisaties. Ik weet als geen ander hoe waardevol dat is. Vandaar dat wij hen graag hier met hen in gesprek gaan.’

   

  Rens Raemakers: ‘Ik heb dit bezoek als heel informatief ervaren. De visie op babies van Hoera Kindercentra is voor mij een eye-opener. Zo staan er specialisten op de babygroep, inzichten vanuit het buitenland worden meegenomen in hun visie – kindjes slapen bijvoorbeeld buiten – en ook de ratio 1:3 wordt door hen op de baby-groepen al gehanteerd.’

  ‘Wat betreft het uitstel van een aantal IKK-maatregelen; de sector heeft behoefte aan rust en continuïteit en wat dat betreft is het jammer zaken zijn uitgesteld. Hier zie ik dat iedereen bewust bezig is de kwaliteit zo hoog mogelijk te maken en dat is geen kwestie van blind staren op ratio’s. Maar focus op het pedagogisch plan, op visie, cultuur en ouderbetrokkenheid. Die ouderbetrokkenheid wordt bijvoorbeeld gestimuleerd door inzet van nieuwe communicatiemogelijkheden zodat ouders gedurende de dag even kunnen zien hoe het met hun kindje gaat. De wettelijke ontwikkelingen heb ik wel op mijn netvlies maar juist dit soort zaken bieden nieuwe inzichten.’

   

  Rudie Peeters: ‘Dergelijke bezoeken zijn echt waardevolle ontmoetingen. Juist iemand als Rens die zelf uit Limburg komt, is sterk geïnteresseerd in hetgeen er speelt in de regio en niet alleen in de Randstedelijke problematiek. Dat is belangrijk voor ons; zo worden we gehoord. We hebben uitgebreid gesproken over het uitstel van een aantal IKK-maatregelen en over de complexe problematiek van de bkr waar we echt de tijd voor hebben genomen omdat goed uit te leggen. Dat kwaliteitsverbetering essentieel is maar dat hem dat niet persé in de bkr zit.  Daarnaast hebben we gesproken over de verbetering van de kwaliteit van de gastouderopvang. En tenslotte is het onderwerp van de kosten van kinderopvang voor ouders aan de orde gekomen.’

 • 10 augustus 2017

  Wet IKK en Harmonisatie in de CAO’s Kinderopvang en Welzijn

  Omdat er onder ondernemers in de kinderopvang veel vragen zijn over de diploma- en opleidingseisen vanaf 2018  heeft het FCB heeft op hun eigen website een overzicht gemaakt waar, voor zover nu mogelijk is, meer informatie gegeven wordt over de uitwerking van deze wetswijzigingen door de cao-tafels Kinderopvang en W&MD.

   

  Vanaf 1 januari 2018 en in volgende jaren krijgen alle kinderopvangorganisaties en peuterspeelzalen te maken met wijzigingen op grond van de wet Innovatie en Kwaliteit Kinderopvang (IKK) en de wet Harmonisatie kinderopvang en peuterspeelzaalwerk.

   

  Vooraf is het goed te weten dat zowel het IKK en Harmonisatie actuele dossiers vormen waarover nog gesproken wordt tussen branchepartijen en het ministerie. De informatie is dus de meeste actuele die wij (en het FCB) op dit moment kunnen geven.

   

  Lees er alles over op de website van het FCB.

 • 10 augustus 2017

  Nieuwe brochure ‘Toezicht en Handhaving Kinderopvang’

  Er is een nieuwe brochure ontwikkeld voor (nieuwe) houders in de kinderopvang.

  Deze brochure geeft de houder een overzicht van de belangrijkste eisen waar een (nieuwe) kinderopvangorganisatie aan moet voldoen vanuit de Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen. Daarbij gaat de brochure in op de taken en verantwoordelijkheden van de GGD en de gemeente.

   

  Nieuwe brochure Toezicht en Handhaving in de Kinderopvang

 • 3 augustus 2017

  Brochure: Nieuwe kwaliteitseisen in de kinderopvang op een rijtje

  De kwaliteitseisen in de kinderopvang en het peuterspeelzaalwerk veranderen door de Wet innovatie en kwaliteit kinderopvang (Wet IKK). De belangrijkste aanpassingen staan in deze brochure.

  Brochure Veranderingen in de kwaliteitseisen voor kinderopvang

 • 31 juli 2017

  Twee themamiddagen voor P&O-ers en Juristen in oktober

  Op 17 en 19 oktober a.s. organiseren we, samen met Sociaal Werk Nederland (SWN) twee themamiddagen voor leden over twee onderwerpen waarover de meeste vragen binnenkomen bij de juridische helpdesk. We willen onze leden graag goed informeren en hopen d.m.v. deze middagen een hoop vragen weg te nemen.

   

  De middagen zijn samen met leden van SWN en inschrijven kan via de link in onderstaande tabel. Leden betalen 175 euro (excl. BTW). Niet leden zijn natuurlijk ook van harte welkom, zij betalen echter 250 euro (excl. BTW)

   

  Klik op de aanmeldlinks voor meer informatie.

   

  Het cursusaanbod:

   

  Datum Cursus/thema Tijdstip Aanmeld link

   

  Dinsdag 17 oktober Themamiddag, de zieke werknemer 13.00 – 17.00 uur (inloop vanaf 12.45uur) Aanmelden 17 oktober
  Donderdag 19 oktober Themamiddag, ontslagrecht 13.00 – 17.00 uur (inloop vanaf 12.45uur) Aanmelden 19 oktober

   

 • 21 juli 2017

  In gesprek met Mark Aapkes over kinderopvang

  We zijn een jonge snelgroeiende branchevereniging en bieden een verfrissende kijk op kinderopvang. Dit willen we onder meer doen door in gesprek te gaan met bekende én minder bekende ouders over kinderopvang.

  Mark heeft samen met Alexandra twee dochters van vier en twee jaar oud en woont in Bussum. Ze hebben allebei een carrière; Mark werkt fulltime, Alexandra werkt 3 dagen. Wat vindt Mark van kinderopvang?

   

  Hoe combineer je werk en je gezin?
  Ja dat blijft een uitdaging want we werken allebei en we hebben twee jonge kinderen. Mijn oudste dochter gaat naar de basisschool en de jongste naar het kinderdagverblijf. Op vrijdag kijken we samen naar onze agenda’s en stemmen af voor de komende week hoe we het gaan oplossen.
  Mijn gezin gaat gevoelsmatig altijd voor maar de praktijk, ik werk in het onderwijs, wil er nog wel eens voor zorgen dat dat anders uitpakt. Soms moet ik op een onverwacht moment toch op mijn werk zijn. Dan moet je de hulptroepen inschakelen; opa’s en oma’s of op het allerlaatste moment verlengde opvangtijd regelen. Zowel ikzelf als mijn partner werken buiten onze woonplaats dus reistijd met soms files maakt de praktijk wat complexer dan ik zou willen.

   

  Welke rol speelt kinderopvang in jouw leven? En hoe lossen mensen in jouw omgeving het op?

  Wat ik veel in onze omgeving zie is dat mensen voor gastouders of vaste oppassen kiezen. De meeste vrienden en kennissen kiezen toch wel voor kinderopvang en ouders/schoonouders. Onze jongste gaat twee dagen naar het KVDV en één dag naar opa en oma. Want drie dagen opvang zou wel een dure oplossing zijn. Wij betalen nu €350-400 per maand netto. Terwijl onze maatschappij wel verwacht dat zowel vader als moeder werken, maar de kosten dragen wij als ouder voor een groot deel zelf. En die zijn hoog. De regering zou best een duit in het zakje richting de ouders mogen doen.

   

  Kinderopvang is niet alleen een arbeidsmarktinstrument, maar – veel belangrijker – is van toegevoegde waarde voor de ontwikkeling van kinderen want die maken in hun eerste levensjaren een gigantische breinontwikkeling door. Deze ontwikkeling is sterk afhankelijk van de zorg en de aandacht die kinderen op dat moment krijgen en is bepalend voor hun ‘intelligentie, persoonlijkheid en gedrag’, aldus de OESO.

   

  Uit onderzoek is gebleken dat er geen periode is waarin het ‘rendement op investering in menselijk kapitaal’ hoger is dan in de eerste vier levensjaren.
  Was je bekend met dergelijke feiten en heeft dit meegespeeld in je keuze voor kinderopvang?

  Het feit dat kinderopvang ook een ontwikkelingsinstrument is, heeft niet mee gespeeld in mijn keuze indertijd. Van de toegevoegde waarde van kinderopvang waren we ons toen we de keuze voor kinderopvang maakten, niet bewust.

  In navolging van bovenstaande; juist kinderen uit achtergestelde milieus of met laagopgeleide ouders profiteren van kinderopvang  voor de rest van hun leven.
  Wat vind jij van het voorstel dat ook de BMK omarmt, om alle kinderen 16 uur per week kosteloos toegang te geven tot kinderopvang?

  Daar ben ik het helemaal mee eens; ik vind dat kinderen uit achtergestelde milieus of van ouders met lagere inkomens ook recht hebben op professionele kinderopvang. Die eerste levensjaren zijn cruciaal. En een grote groep kinderen gaat niet naar de opvang en krijgt dus niet dezelfde ontwikkelingskansen als kinderen die wel naar de opvang gaan. Die groep zou er zeker profijt van hebben. Het voorstel van de BMK om álle kinderen 16 uur professionele opvang te bieden vind ik een heel mooi initiatief, maar de vraag is, is het haalbaar? En hoe ga je die doelgroep die er nu geen gebruik van maakt, bereiken?

   

  In Nederland komt de nauwe samenwerking tussen kinderopvang, het basisonderwijs en andere voorzieningen steeds meer tot uiting in integrale kindcentra. Hier kunnen kinderen van 0-12 jaar binnen één voorziening spelen, zich ontwikkelen, leren en ontspannen. Een team professionals draagt zorg voor een ononderbroken en optimale ontwikkellijn van ieder kind.
  Zijn er IKC’s in jouw woonplaats?
  Hoe sta jij tegenover zo’n integraal kindcentrum?

  Ik heb dit even nagevraagd en in Bussum is één school die iets soortgelijks doet; zij hebben de BSO aan de school. Ik heb gehoord van mensen die hun kinderen daar naar toe brengen, dat de school daar meer mee wil. Dus één voorziening realiseren voor onderwijs, BSO en dat soort zaken.

   

  Ik werk zelf op een MBO-opleiding. En ook daar zie ik dat de overgang MBO naar HBO groot is. Als ik kinderen vraag hoe de aansluiting is geweest; dan zeggen ze dat ze zouden willen dat er meer samenwerking is tussen MBO en HBO zodat er een minder grote overgang is.

  Hoe hebben jouw kinderen de overgang ervaren tussen kinderopvang en basisschool op 4-jarige leeftijd?

  Als ik kijk naar de overgang van onze oudste van het kinderdagverblijf naar school; dat was best pittig. We hebben haar goed voorbereid indertijd. Maar ze heeft toch slapeloze nachten gehad en vond het heel erg spannend al die nieuwe kindjes in de klas en die andere locatie.

   

  Ze vond zelfs op het kinderdagverblijf de wisseling van de babygroep naar de oudere groep al spannend! Die eerste week was crisis! Terwijl dat nog op dezelfde locatie was met mensen die ze kende en die ze dagelijks zag…
  Dus als je één voorziening zou hebben met niet die enórme overgang dan zou dat een geweldig iets zijn.

  Wat vind jij van de mentaliteit in Nederland ten opzichte van de spagaat carrière-en- kinderzorg die het soms is? Kiezen Nederlandse vrouwen (en mannen) genoeg voor hun carrière of zijn we toch geneigd traditionele keuzes?

  Bij ons is de keus minder te gaan werken niet voortgekomen uit traditionele overwegingen, zo van man zorgt voor inkomen dus vrouw gaat minder werken. Het liefst zou ik vier om vier dagen willen zien. Hiervoor werkte ik in de commerciële wereld, daar was dat niet denkbaar geweest. Ik heb me om laten scholen want ik werkte me een slag in de rondte. Ik heb nu meer rust en meer tijd voor het gezin. Dat is me veel waard.

   

  Als ik kijk naar vrienden, en dan m.n. naar de mannen, die hebben die ruimte niet. En die hebben traditionelere keuzes gemaakt; de man werkt veel dus de vrouw gaat wat minder werken. En vrienden die leuk hoog in de boom zitten in de commerciële sector die zijn soms jaloers op mijn situatie.

   

  Maar dat ouderschapsverlof mag wat mij betreft nog wel wat opgerekt worden. In Scandinavische landen krijg je geloof ik een jaar ouderschapsverlof als vader, dat is misschien wel te lang. Maar ik vond het heel raar bij de geboorte van mijn oudste dochter dat na een paar dagen alweer aan het werk moest. Ik had nauwelijks tijd haar te leren kennen. De overheid moet misschien wel een stap in die richting doen, maar ik vraag me af of ze dat gaan doen. Want het is toch een investering.

   

  Naar welke kinderopvangorganisatie gaan jouw kinderen en waarom?

  Mijn kinderen gaan naar SKBNM in Bussum. Bij ons heb je verscheidene locaties waar je je kind heen kan brengen. Ik let onder andere op de prijs, en dat is tevens de reden dat ik niet voor de twee kinderopvangorganisaties in Bussum kies die een heel hoog uurtarief hanteren. Dat zijn commerciële jongens. Naast prijs zijn openingstijden en de locatie voor mij belangrijk. En natuurlijk vraag je referenties op bij mensen in je omgeving.

   

  SKBNM is een maatschappelijke kinderopvang organisatie. Als beginnend ouder heb je er geen weet van wat nu die verschillen zijn tussen de diverse organisaties. Nu, bij onze tweede zijn we een stuk verder. Als ik terugkijk zie ik dat we een heel goede keus indertijd gemaakt hebben voor SKBNM. Onze kinderen komen thuis met zaken die ze hebben gemaakt of als ik kijk waar ze naar toe zijn geweest, of als ik eventjes stiekem kijk als ik mijn dochter heb weggebracht, dan zie ik zoveel leuke dingen! Er wordt geknutseld en er wordt heel erg gestuurd op de ontwikkeling van het kind. Dat vinden wij echt heel erg belangrijk. Ik hoor dat soort zaken niet van vrienden en kennissen van wie de kinderen naar andere kinderopvangorganisaties gaan. Maar toen zij net geboren was, waren dat aspecten waar we niet bij stil stonden.

   

  Wat vind je van de houding van de Nederlandse man ten opzichte van de combinatie kinderen en veeleisende loopbaan? Hoe is de verdeling zorg- en werk in jullie gezin opgelost?

  Zoals ik al zei; een paar dagen na de geboorte van mijn dochter moest ik alweer fulltime aan de slag. In het gewenningsproces van het kind heeft dat natuurlijk impact. En vaders geven weer een ander voorbeeld aan kinderen dan moeders. De moeder regelt de boel erom heen, en ik ben meer van het stoeien en gek doen. En als vaders langer thuis zijn, worden ze eerder geconfronteerd met praktische zaken van een huishouden met jonge kinderen en wordt dat verschil tussen mannen en vrouwen kleiner. Ik zou wel willen weten of daar onderzoek naar gedaan is; wat is de invloed van verlengd ouderschapsverlof op de band tussen vader en kind?

   

  Hoe vind jij dat de kinderopvang in Nederland geregeld is; wat zou er beter of anders kunnen?
  En waaraan kunnen wij wat kinderopvang betreft een voorbeeld aan nemen?

  Tsja, over het algemeen vind ik het prima geregeld. En zo’n voorziening waar alles op één locatie zit dat lijkt me een uitkomst.
  Ik ben ook blij met meer flexibiliteit in bijvoorbeeld het kunnen ruilen van de dagen die je niet afneemt in de vakantie. Die kan ik nu inzetten op andere momenten. Dat vind ik een vorm van flexibiliteit in de kinderopvang waar ik blij mee ben.
  Daarnaast heeft onze kinderopvang verlengde openingstijden. Je kan je kinderen een half uur eerder dan 8 uur ’s ochtends brengen. En een half uur later ophalen dan om 18.00 uur. De meeste ouders halen 18.00 uur niet want de meeste mensen werken niet in hun woonplaats. Voor die verlengde openingstijden moet je extra betalen, dat vind ik trouwens niet zo sympathiek.

   

  Tenslotte, wat ik mooi vind, is dat kinderen hun ouders óók opvoeden. Kinderen creëren situaties waarin je als ouder moet reageren op je kind en je geconfronteerd wordt met jezelf. Ze houden je een spiegel voor. Dat vind ik heel leuk. Door kinderen wordt je gedwongen meer over je eigen acties en proces na te denken.

   

   

   

 • 19 juli 2017

  Voorlopige maximum uurprijzen 2018 bekend

  Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft het ontwerpbesluit voor de maximum uurprijzen voor 2018 bekend gemaakt. Deze uurprijzen zijn nog onder voorbehoud en kunnen nog gewijzigd worden. De maximum uurprijs bedraagt voor:

   

  Dagopvang: € 7,45

  Buitenschoolse opvang: € 6,95

  Gastouderopvang: € 5,91

   

  Download hier de stukken: Ontwerpbesluit kinderopvangtoeslag 2018 en Oplegbrief uurprijzen 2018

   

  Bron: https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukk…

 • 13 juli 2017

  IKK: Nieuwe eisen buitenspeelruimte uitgesteld tot januari 2019 (Brief Minister Asscher aan de Tweede Kamer, 12 juli)

  Minister Asscher stuurde op 12 juli bijgaande brief aan de Tweede Kamer over de uitkomsten van het gesprek dat hij onlangs voerde met de BMK en de andere sectorpartijen.

  Kamerbrief-uitkomst-gesprek-sectorpartijen-kinderopvang_12 juli 2017

   

  Belangrijkste uitkomst van het gesprek: in overleg tussen de minister en de sectorpartijen (BMK, Boink, SWN, FNV, Voorwerkende Ouders en de BK) is besloten om de inwerkingtreding van de nieuwe eisen aan de buitenspeelruimte één jaar op te schuiven, naar 1 januari 2019.

   

  Buitenspeelruimte
  Tijdens het gesprek met Asscher heeft de BMK samen met de andere partijen aangegeven dat de huidige eisen geen duidelijkheid bieden aan situaties waarin instanties hun buitenspeelruimte delen. De regels moeten verhelderd worden en BMK en sectorpartijen willen graag uitzoeken of de huidige regelgeving verduidelijkt kan worden naar aanleiding van praktijkvoorbeelden.

  Op basis hiervan zal de Minister bekijken of de nieuwe eisen aan de buitenspeelruimte aanpassing behoeven. Indien dit niet het geval is, zullen de nieuwe eisen met ingang van 1 januari 2019 in werking treden.

   

  Verschillende financieringsstromen voor ouders
  Naast de verduidelijking van de eisen voor de buitenspeelruimte, is op 30 juni gesproken over communicatie richting ouders met betrekking tot de verschillende geldstromen door de harmonisatie van kinderopvang en peuterspeelzaalwerk.

  In het voorschoolse stelsel is er een rol voor zowel het Rijk als voor de gemeenten. Dit zorgt ervoor dat er voor ouders een samenloop kan ontstaan van verschillende financieringsstromen. Dit kan bijvoorbeeld gebeuren als een ouder recht heeft op kinderopvangtoeslag en het kind daarnaast in aanmerking komt voor voorschoolse educatie. Hierdoor kan het aanvragen van kinderopvangtoeslag bij de Belastingdienst ingewikkeld kan zijn voor ouders. Het indienen van een juiste aanvraag is belangrijk, want bij een onjuiste aanvraag kan de ouder te maken krijgen met een terugvordering.

   

  De Minister geeft aan dat hij daarom inzet op goede communicatie hierover richting ouders, peuterspeelzalen en gemeenten i.s.m. de VNG, de Belastingdienst en veldpartijen.

  Sociaal Werk Nederland zal peuterspeelzalen ondersteunen bij de omvorming tot kindercentra. Daarnaast heeft de Minister alle houders van peuterspeelzalen een brief gestuurd met daarin onder andere de oproep om de ouders goed te informeren

  Tenslotte wordt er een digitale folder voor ouders gemaakt. Deze zal in september naar de houders van de peuterspeelzalen gestuurd worden.

 • 12 juli 2017

  Interview met voorzitter Sharon Gesthuizen in Management Kinderopvang

  Klik hier voor het interview.

   

  (Dit artikel is met toestemming van de redactie overgenomen uit Management Kinderopvang 2017, nr. 4.)

 • 12 juli 2017

  Meldcode kindermishandeling en huiselijk geweld aangescherpt

  De BMK, Boink en de BK hebben het initiatief genomen om voor de kinderopvangsector zelfstandig een afwegingskader te ontwikkelen voor de meldcode kindermishandeling. Dit afwegingskader moet helderheid scheppen over in welke gevallen er een melding moet worden gedaan. Dit in voorbereiding op de aangescherpte wet ‘verplichte meldcode kindermishandeling en huiselijk geweld’ die in gaat op 1 januari 2019. Met ingang van 1 januari moeten professionals ernstige situaties van kindermishandeling en huiselijk geweld altijd melden bij Veilig Thuis.

   

  Aanleiding
  De aanleiding van deze aanscherping is het feit dat in de vijfde stap van de huidige meldcode het de hulpverlener vrij staat om wel of geen melding te doen, ook als het een ernstige zaak betreft. Met behulp van de nieuwe afwegingskaders kan de professional bepalen of er al dan niet een melding moet worden gedaan.
  Daarnaast wil men een radarfunctie beleggen bij Veilig Thuis om zoveel mogelijk zicht te houden en adequaat in te kunnen grijpen/ondersteunen.

   

  Signalerende functie van kinderopvang

  De kinderopvang is geschaard onder het cluster ‘signaleerders’ samen met het primair en het voortgezet onderwijs. Anders clusters zijn: politie, medisch, paramedisch en justitie. In afwijking van het oorspronkelijke voorstel is op initiatief van Boink, BK en de BMK voorgesteld om voor de kinderopvang een zelfstandig afwegingskader te ontwikkelen. Dit is mede ingegeven doordat de kinderopvang werkt in een ander kader, met andere leeftijdsgroepen en vanwege het op een andere manier in contact staan met de ouders.

   

  Voorlichting overheid
  De rijksoverheid zal de ontwikkeling van de afwegingskaders op verschillende manieren ondersteunen. Zo komt op korte termijn een basisdocument ‘Het afwegingskader in de Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling’ beschikbaar. Tevens wordt een factsheet ‘De radarfunctie van Veilig Thuis’ gepubliceerd. In oktober volgt een handreiking ‘Praten met kinderen’.
  Deze publicaties zijn t.z.t. te downloaden via de website van de rijksoverheid. Zodra de genoemde publicaties beschikbaar zijn, laten we dit weten via BMK insite.

   

  Augeo maakte een animatie over de aanpassing van de meldcode

 • 10 juli 2017

  Nieuwe website Waarborgfonds Kinderopvang

  Het team van Waarborgfonds Kinderopvang en experts staat klaar om je bij uiteenlopende onderwerpen te ondersteunen. Denk aan de groeiende vraag naar kinderopvang, harmonisatie peuterspeelzalen, Wet Innovatie en Kwaliteit Kinderopvang en investeringsvragen vanwege het einde van de vrijstelling bouwbesluit 2012 inzake ventilatie. In de komende jaren komt daar wellicht de invoering van de directe financiering nog bij, wat tot nieuwe vraagstukken zal leiden.

   

  Op de nieuwe website van het Waarborgfonds vind je thema-pagina’s over financiering, integrale kindcentra, duurzaamheid en huisvesting. Ook vind je er relevante informatie en evenementen uit de branche, actuele onderzoeken en een helpdesk.

   

  Op 2 november organiseert het Waarborgfonds een gratis Meetup in Utrecht getiteld: Een beter klimaat in de kinderopvang!
  Maaike van Tuyll van Serooskerken (directeur Kinderopvang bij het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid) praat je bij over de actuele ontwikkelingen en Anne-Marie Pronk (Klimaatzuster) prikkelt je met een sessie over duurzaamheid.

   

  Meld je hier alvast aan.

 • 7 juli 2017

  Nieuws over de taaleis in de VVE

  In juni en juli dit jaar vonden bijeenkomsten plaats voor organisaties in de kleinere gemeente over de taaleis 3f in de VVE. Het beleid evenals de kieswijzers voor toetsen en trainingen zijn uitvoerig toegelicht. Ook is toen stilgestaan bij de meest recente informatie over het nieuwe Besluit basisvoorwaarden kwaliteit voorschoolse educatie, dat begin mei werd gepubliceerd.

  In het najaar organiseert het Ondersteuningstraject vve een nieuwe ronde van vijf bijeenkomsten.

   

  Vanuit het Ondersteuningstraject vve is een digitale handreiking ontwikkeld met tips voor de uitvoeringsvraagstukken bij de invoering van het verhoogd taalniveau en het inzetten van hbo’ers in de vve. Deze handreiking krijgt periodiek een update.

   

  De handreiking, de presentaties en de factsheets zijn onderstaand bijgevoegd. Let op: de handreiking is aan verandering onderhevig en het is daarom te adviseren om de online versie te raadplegen zodat je zeker weet dat je de meest recente informatie hebt.

   

  Factsheet_170523_Besluit_basisvoorwaarden_kwaliteit_ve_mei_2017

  Presentatie VVE 3F G overig Rob Vergeer

  Factsheet_170727_3F_gemeenten_en_houders

  170622 presentatie kieswijzers Sardes

  170622 presentatie besluit ve

 • 3 juli 2017

  Artikel in AD (3 juli) over wachtlijsten kinderopvang

  Onderstaand artikel waarin bestuurslid BMK Monique Wittebol geciteerd wordt, verscheen vandaag in het AD.

  Monique Wittebol/de BMK nuanceert in dit artikel het beeld van de wachtlijsten. Want in bepaalde wijken in de wat grotere steden groeit inderdaad de vraag naar kinderopvang op de populaire dagen. De werkeloosheid daalt, meer ouders gaan werken en het is natuurlijk een heel positieve ontwikkeling dat ouders dan kiezen voor professionele kinderopvang. Want professionele en hoogwaardige kinderopvang levert een positieve bijdrage aan de ontwikkeling van kinderen.

   

   

  Maar dit vormt tevens een risico, vindt de BMK want hiermee wordt kinderopvang overgelaten aan marktwerking met een jojo-effect als gevolg. Gaat het slecht met de economie, dan zeggen ouders contracten op, vallen er gaten in groepen op vestigingen, blijven organisaties met onbenutte capaciteit zitten in huisvesting en medewerkers moeten worden ontslagen. Dit is niet goed voor kinderen, ouders, personeel en organisaties.
  En gaat het beter, dan is er onvoldoende goed geschoold personeel want blijken medewerkers overgestapt naar andere branches en moeten ouders die meer willen gaan werken wachten.

   

  Kinderopvang is vooral een ontwikkelingsinstrument en niet alleen een arbeidsmarktinstrument. Kinderopvang zou niet afhankelijk moeten zijn van de conjunctuur. Wat we nodig hebben is een stabiel overheidsbeleid dat zorg draagt voor een stabiel en kwalitatief hoogwaardig aanbod. Vandaar dat wij pleiten voor een overheid die structureel investeert in kinderopvang zodat kinderopvang een duurzame publieke voorziening wordt en die voor álle kinderen toegankelijk en wettelijk verankerd is.

   

  Daarnaast is zo dat een aantal onderdelen van de wet Innovatie Kwaliteit en Kinderopvang (IKK) niet met ingang van 1 januari 2018 wordt ingevoerd zoals was gepland, maar een jaar wordt uitgesteld. Deze wet streeft kwaliteitsverbetering na van de sector. Gezien de onduidelijkheid die we op dit moment hebben over een nieuw kabinet en welke partijen er gaan regeren, is het nu onzeker wat er tot 1 januari 2019 gaat gebeuren met de invoering van de wet. Dit brengt opnieuw onzekerheid in de sector. Terwijl we juist op dit moment bij ouders meer vertrouwen zien in kinderopvang én een groeiend besef van de toegevoegde waarde van kwalitatief goede kinderopvang voor de ontwikkeling van kinderen. Juist nu de branche weer uit het dal klimt zijn alle partijen gebaat bij een stabiel overheidsbeleid.

   

  Artikel AD, 3 juli

 • image_alt_text

  Zet in je agenda!

 • Wat: Informatie-bijeenkomst: ‘Signaleren grensoverschrijdend gedrag’: 19/03, 26/03 en 15/05

  Helaas: seksueel grensoverschrijdend gedrag door medewerkers komt voor. Dit was een van de pijnlijke conclusies van Themadiscussie over dit onderwerp die we in oktober organiseerden. Reden te meer om continu te werken aan het voorkomen van grensoverschrijdend gedrag door bijvoorbeeld bewustzijn te creëren op de werkvloer, bij management en bestuur. Ook het herkennen van signalen en elkaar durven aanspreken werkt preventief. 

   

  I Informatie-bijeenkomsten 
  BMK heeft daarom in samenwerking met Movisie een compacte en ervaringsgerichte training voor teams ontwikkeld die we tijdens drie bijeenkomsten dit voorjaar introduceren bij onze leden. Tijdens deze bijeenkomsten, waar ook niet-leden van harte welkom zijn, zal Aafke Scharloo een inspirerende én confronterende toelichting geven op het fenomeen misbruik en mishandeling. Aansluitend vertelt Movisie meer over de inhoud van de training en worden éen of twee oefeningen gedaan die in de training terugkomen. En tenslotte besteden we aandacht aan het belang van een ‘veilige organisatiecultuur’ en geven we praktische tips en adviezen hoe je het bewustzijn rond grensoverschrijdend gedrag kunt integreren in je beleid zodat het onderwerp op de agenda blijft staan. Iedere dag weer.

   

  Doelgroep: bestuurders, managers en stafmedewerkers

   

  Data bijeenkomsten
  De bijeenkomsten over de training ‘Signaleren en bespreekbaar maken van grensoverschrijdend gedrag’ bieden we breed aan, want we vinden het belangrijk dat zoveel mogelijk organisaties profiteren van deze preventieve training. Leden krijgen voorrang bij de inschrijving:

  • maandag 19 maart (14.00 – 17.00 uur)
  • maandag 26 maart (10.00 – 13.00 uur)
  • dinsdag 15 mei (10.00 – 13.00 uur)

   

  Inschrijven: deelname is gratis. Mail info@bmko.nl met naam, organisatie, functie, telefoonnummer en aantal deelnemers.

   

  Locatie: Utrecht, details volgen.

   

  II Workshop organisatiecultuur voor management en bestuurders
  Een ‘veilige organisatiecultuur’ is een voorwaarde voor medewerkers om seksueel grensoverschrijdend gedrag door collega’s te durven aankaarten. Daarom organiseren we later dit jaar workshops voor management en bestuurders waarin het onderwerp organisatiecultuur en de impact daarvan op medewerkers, aan bod komt. Want werken aan veiligheid vereist een open cultuur waarin het thema bespreekbaar is, waarin medewerkers elkaar feedback geven en signalen – hoe klein ook – met elkaar bespreken. Het management speelt een heel belangrijke rol hierin; zij moeten deze open cultuur vóór leven. Zodra er meer bekend is over deze ‘organisatiecultuur workshops’ informeren we jullie hierover via onze website.

   

  Klik hier voor een link naar het korte filmpje ‘Aafke Scharloo over mishandeling en misbruik’ (2 min.)

 • Wat: Uitnodiging: Nationaal debat ‘Integrale voorzieningen in sociale domein’ – 22/03/18

  Op 6 maart organiseren Kindcentra 2020 en Ruimte-OK een debat over de vraag: ‘Hoe organiseren we de beste integrale voorzieningen voor kinderen’. Hoe kunnen gemeenten, scholen, kinderopvang en jeugdzorg integraliteit in het sociale domein samen realiseren? 

  Na afloop van het panelgesprek zal Sharon Gesthuizen (BMK) namens de vijf sectorpartijen (Branchevereniging Maatschappelijke Kinderopvang, Brancheorganisatie Kinderopvang, VNG, PO-Raad en Sociaal Werk Nederland) een slotstatement geven over onze visie op dit thema.

   

  Integrale voorzieningen voor álle kinderen, investeren in  gelijke kansen en het bestrijden van onderwijsachterstanden zijn vandaag de dag belangrijke thema’s. De ontwikkeling naar kindcentra is in de afgelopen jaren een sterke beweging in het veld geworden. Ook de SER heeft zich in haar advies ‘Gelijk goed van start’ (2016) positief uitgesproken over de realisatie van integrale kindvoorzieningen. Het maatschappelijk draagvlak voor deze ontwikkeling groeit. Daarmee groeit ook de vraag naar de mogelijkheden om de ontwikkeling richting kindcentra te faciliteren.

   

  Opvolging aanbevelingen landelijke Taskforce
  De door de voormalige bewindspersonen ingestelde Taskforce Samenwerking Onderwijs en Kinderopvang, benoemde concrete mogelijkheden om verdere stappen te zetten in het faciliteren van de samenwerking tussen onderwijs en kinderopvang. Het regeerakkoord biedt hiertoe niet veel aanknopingspunten. Hoe krijgen deze mogelijkheden in de praktijk nu een invulling? Kan de suboptimale situatie van de wetgeving worden doorbroken zonder de wet aan te passen? Wat kunnen gemeenten doen om kindcentra te stimuleren nu de Rijksoverheid (nog) geen concrete stappen zet?

   

  Tijdens het Nationale Debat ‘Integraliteit in het sociale domein gaan gemeenten, scholen, kinderopvangorganisaties en organisaties voor jeugdhulp met elkaar in debat over de wijze waarop wij deze basis voor kinderen gaan regelen. Het debat staat onder leiding van journalist en schrijver Frénk van der Linden.

   

   

  Het debat vindt plaats op 6 maart van 10.00 – 11.30 uur in Amsterdam (IJburgcollege 2)
  Deelname is gratis (Klik hier om je vooraf aan te melden.)

 • Wat: Algemene Ledenvergadering – 22/03/18

  wanneer: donderdag 22 maart 2018

  tijdstip en locatie: 16.00 uur tot 19.00 uur in het van der Valk Hotel, Winthontlaan 6  te Utrecht
  Aanmelden: via BMK – Insite

 • Wat: AVG-proof in 10 kwartier – 09/02/18

  Tijdens het nieuwe HCB Seminar ‘AVG-proof in 10 kwartier’ op 9 februari bij het Koninklijk Instituut Van Ingenieurs in Den Haag, leert u in 1 compacte middag welke stappen u moet zetten om op een juiste en planmatige manier aan de slag te gaan met de invoering van de AVG, de wet die voor u geldt vanaf 25 mei 2018.

   

  U kunt zich als BMK-lid inschrijven voor de kortingsprijs van 255, – euro (ex btw) inclusief de presentatie (wordt nagezonden), lunch en consumpties.  U vindt alle informatie op http://www.haagscongresbureau.nl/congressen/avg-proof-voor-ko-po-ikc/ Daar kunt u zich ook inschrijven.

 • Wat: Bijeenkomst ‘Samenwerking onderwijs, kinderopvang en Veilig Thuis Utrecht’ – 19/02/2018
  UITNODIGING
  Samenwerking onderwijs, kinderopvang en Veilig Thuis Utrecht
  Tiberdreef 8 in Utrecht
  19 februari 2018 14.00 – 17.00 uur
  Wij nodigen u van harte uit voor de bijeenkomst ‘Samenwerking onderwijs, kinderopvang en Veilig Thuis’ voor de provincie Utrecht op maandag 19 februari 2018. U kunt zich aanmelden door een mail te sturen naar aanmelden@samen-veilig.nl. Deelname is gratis.

   

  Voor wie?
  Deze bijeenkomst is bedoeld voor intern begeleiders, zorgcoördinatoren, schooldirecteuren, docenten, aandachtsfunctionarissen, pedagogisch coaches, pedagogisch medewerkers, locatiemanagers en andere professionals werkzaam in kinderopvangcentra, het primair en voortgezet onderwijs in de provincie Utrecht. U heeft een belangrijke rol als u te maken krijgt met een vermoeden van kindermishandeling.

   

  Doel bijeenkomst
  Het doel van deze bijeenkomst is vast te stellen wat goed gaat in de onderlinge samenwerking tussen kinderopvang, onderwijs en Veilig Thuis en wat voor verbetering vatbaar is. Uiteindelijk gaat het erom dat we optimaal samenwerken zodat we kinderen, die zich in een onveilige situatie bevinden, eerder in het vizier hebben en beter kunnen begeleiden. Aan het einde van de middag willen we de belangrijkste knelpunten in de samenwerking helder hebben en zo mogelijk ook voorstellen hoe deze gezamenlijk op te lossen.

   

  Programma (onder voorbehoud)

  14.00-14.30 uur Ontvangst met koffie en thee
  14.30-14.40 uur Welkom/introductie door Tanno Klijn,
  bestuurder Veilig Thuis Utrecht
  14.40-15.00 uur Voorbeelden samenwerking (kinderopvang, scholen
  en Veilig Thuis)
  15.00-16.30 uur In gesprek met elkaar onder leiding van Fleur Imming
  wethouder gemeente Amersfoort
  16.30-16.45 uur Afsluiting

   

  Organisatie
  De bijeenkomst wordt georganiseerd door Veilig Thuis Utrecht en de Beweging tegen Kindermishandeling (PO-Raad, VO-raad, Brancheorganisatie Kinderopvang, Branchevereniging Maatschappelijke Kinderopvang, Sociaal Werk Nederland, Algemene Vereniging Schoolleiders en BOinK en Ouders & Onderwijs).

   

  Aanmelden

  U kunt zich aanmelden door een mail te sturen naar aanmelden@samen-veilig.nl. Zodra uw aanmelding is verwerkt, ontvangt u een bevestiging van deelname. Bent u na aanmelding toch verhinderd? Geef dit aan ons door zodat anderen in uw plaats kunnen deelnemen.

   

  Datum
  Maandag 19 februari 2018, 14.00 – 17.00 uur

   

  Locatie

  Samen Veilig Midden-Nederland, Tiberdreef 8 in Utrecht

 • Wat: Meer mannen in de kinderopvang? Seminar CCI – 06/02/2018

  Over het aantrekken én vasthouden van mannelijke pedagogisch medewerkers

  Er woedt een heftig debat over de feminisering van het basisonderwijs en de vermeende effecten daarvan op jongens. Speelt dit ook in de kinderopvang? Slechts 2 procent van de pedagogisch medewerkers in de bso is man. Dit is minder dan in bijvoorbeeld Duitsland en Zweden waar 20 procent van de begeleiders in de bso man is. In de hele dagopvang in Nederland werken zelfs bijna geen mannen meer. Is dit een probleem? Willen we graag meer mannen in de opvang en waarom? Zo ja, hoe krijgen we dat voor elkaar?
  In Duitsland is de overheid in 2011 een groot project gestart om meer mannen in de kinderopvang te krijgen. Wat kunnen we daarvan leren?
  Meer info en inschrijven: http://www.childcareinternational.nl/meer-mannen/

 • Wat: HCB Seminar & masterclasses: Checklist Kinderopvang PRO – vanaf 09/03/18

  wanneer: Vrijdag 9 maart (seminar, 10.00 uur tot 17.00 uur), 23 maart en 6 april 2018 Masterclasses van 13.30 uur tot 17.00 uur (met lunch vanaf 12.30 uur)

  tijdstip en locatie:  Koninklijk Instituut Van Ingenieurs, Den Haag

   

  Georganiseerd in samenwerking met Branchevereniging Maatschappelijke Kinderopvang (BMK) – uitgevoerd door het HCB

   

  HCB Seminar en 2 masterclasses
  Checklist Kinderopvang PRO
  Een KINDCENTRUM: Waarom, hoe en wat?

   

  HCB Seminar vrijdag 9 maart 2018 10.00 uur tot 17.00 uur
  HCB Masterclasses vrijdag 23 maart en 6 april 2018 13.30 – 17.00 uur met een lunch vanaf 12.30 uur

   

  Kijkt u als aanbieder van kinderopvang of onderwijs positief naar de mogelijkheden van het aanbieden van een integraal en samenhangend aanbod voor kinderen van nul tot dertien jaar? En overweegt u of heeft u besloten dat in een KINDCENTRUM te gaan organiseren? Dan biedt deze reeks van 1 HCB Seminar en 2 masterclasses richting en houvast. Aan bod komen het WAAROM het HOE en het WAT.

   

  Heel vaak begint men met het WAT. Kunnen we met de buitenschoolse opvang gebruik maken van ruimten in het schoolgebouw? We willen een combinatiefunctionaris. Maar het is belangrijk om eerst de WAAROM-vraag zo concreet mogelijk te beantwoorden. Het beginnen met de WAAROM-vraag zorgt ervoor dat u een gezamenlijk startpunt heeft. Dat voorkomt een hoop onduidelijkheid gedurende de volgende stappen in het proces.

  Het voorbereiden en vormgeven van een KINDCENTRUM is een ingewikkeld proces. Hoe kun je enerzijds de verandering planmatig organiseren en tegelijkertijd zorgen voor de broodnodige ruimte om te ontdekken en te ‘spelen’ tijdens de reis? Hoe zorg je ervoor dat uw medewerkers het gewenste gedrag gaan vertonen en dat de verandering onomkeerbaar wordt?

   

  Praktijkervaren sprekers Yvette Vervoort, Job van Velsen en Shirine Moerkerken leiden u door het proces en leren u valkuilen omzeilen. U werkt samen met hen aan vragen als:

   

  -Wat zijn de redenen om te veranderen?

  -Wat is uw gedroomde ideaalbeeld? Waar wilt u naartoe?

  -Hoe komen we daar? Welke stappen moeten we zetten?

  -Aan welke voorwaarden moeten we voldoen?

  -Wat zal dan de uitkomst van het proces zijn?

  -Hoe maken de we verandering onomkeerbaar?

  Bij deelname ontvang je ook nog een mooi boekenpakket.

   

  Geef je op voor dit seminar bij het Haags Congres Bureau 

 • Nieuws van onze leden

  Leden van de BMK brengen zelf geregeld nieuws- en persberichten uit. Sommige daarvan plaatsen we graag door, omdat ze aansluiten bij onze gezamenlijke missie en visie.
 • Stichting Kinderopvang Stad Groningen (SKSG) heeft woensdag bij al haar kinderdagverblijven, peuterspeelzalen en buitenschoolse opvang een fruitboom of -struik geplant.

   

  Zij deed dit in het kader van Nationale Boomfeestdag. Bovendien is Natuur & Duurzaamheid één van de vijf speerpunten van SKSG; naast Kunst & Cultuur, Koken & Voeding, Wetenschap & Techniek en Sport & Beweging.

  (meer…)

 • 29 september 2016

  Stichting Kinderopvang Hoorn bestaat 20 jaar

   

  Ter gelegenheid hun 20-jarig bestaan organiseert Stichting Kinderopvang Hoorn op 3 november een seminar ‘spelend de wereld in’. (meer…)

 • 4 juli 2016

  Peuters leren tweede taal met hulp van sociale robot

   

  Onderzoekers aan de universiteit van Tilburg ontwikkelen in samenwerking met andere Europese universiteiten en bedrijven een sociale robot die jonge kinderen kan helpen om op een interactieve en speelse wijze Engels of Nederlands te leren. Het is wereldwijd gezien het eerste experiment waarin een sociale robot een taalprogramma aanbiedt voor peuters en kleuters uit verschillende culturen met verschillende moedertalen. Het uiteindelijke doel van het project is om een serie taalprogramma’s te maken over verschillende onderwerpen (zoals getallen en ruimtelijke begrippen).

   

  Lees hier het hele persbericht van Servicebureau Kinderopvang

 • In de media

  Artikel Management Kinderopvang ‘Partijen verdeeld over uitstel bkr’
  (nr. 5 – september 2017, p. 10 en 11)

   

  Artikel Management Kinderopvang ‘Leren in het onderwijs en kinderopvang’
  (nr. 5 – september 2017, pagina 14 en 15 en pagina 16)

   

  Interview Sharon Gesthuizen, Management Kinderopvang
  (nr. 4 – 6 juli 2017)
  Dit artikel is met toestemming van de redactie overgenomen uit Management Kinderopvang 2017, nr. 4.

   

  Voorzitter Sharon Gesthuizen op BNR – Nieuwsradio over kinderopvang

  (uitzending ‘Ask me anything’ 30 mei 2017, duur: 60 Minuten)

   

  Gastcolumn Voorzitter Sharon Gesthuizen in ‘Breed’
  (Breed is een online platform voor integrale kindcentra en brede scholen, 11 mei 2017) 

   

  Portret van Kathalijne Buitenweg (voormalig voorzitter BMK) in de Volkskrant
  (12 juni 2017, let op aanmelden/inloggen bij de Volkskrant vereist)

   

  ***

   

  Persberichten BMK

   

  Persbericht van 3 april 2017

  Akkoord ‘Ontwikkelrecht van 16 uur per week voor ieder kind’

   

  Persbericht van 21 april 2017

  Maatschappelijke ondernemers in de kinderopvang slaan handen ineen: meer kwaliteit en gelijke kansen voor ieder kind.

   

  ***

   

  Artikelen 2016

  Interview KinderopvangTotaal met Kathalijne Buitenweg – november 2016

   

  Artikel in VN – Pleidooi voor samenvoegen kinderopvang en onderwijs – november 2016

   

  Opinie Algemeen Dagblad: Kinderopvang mag geen bron van verrijking zijn

   

  Opinie Volkskrant: Maak van kinderopvang een publieke voorziening

   

  Interview in Trouw met onze Kathalijne Buitenweg