Versie: 5 oktober 2020

Dit document is bedoeld voor houders, eigenaren en managers van kinderopvangorganisaties en gastouderbureaus en geeft informatie over onderwerpen die binnen de huidige stand van zaken van de coronacrisis relevant zijn voor de kinderopvangsector. De informatie is gebaseerd op het Servicedocument funderend onderwijs – COVID-19* (OCW). De BMK en de BK hebben dit document opgesteld in afstemming met het Ministerie van SZW, directie Kinderopvang. De inhoud gaat uit van de huidige situatie en wordt geactualiseerd als de Tijdelijke wet maatregelen COVID-19 van kracht is.

– Het document is aangepast met nieuwe of veranderde informatie. De wijzigingen zijn geel gearceerd.
– Onderaan het document zijn is een FAQ met veelgestelde vragen en antwoorden over dit onderwerp  opgenomen.

*Servicedocument funderend onderwijs – COVID-19, van 31 augustus 2020 (Ministerie van OCW), pag. 9 en verder.

Informatiedocument Kinderopvang COVID-19 versie 5 oktober gearceerd

Deel dit nieuwsbericht