Gelukkig zijn landelijke versoepelingen van de coronamaatregelen aangekondigd en we zijn heel blij dat Nederland weer open gaat. Blij dat we elkaar weer mogen ontmoeten. Blij dat er weer mogelijkheden komen het leven te leven dat we graag willen!

Maar corona is nog niet voorbij. En aan de versoepelingen kleeft ook een ander kant; meer besmettingen en dus meer ziekteverzuim en quarantaines. Dit zien we terug in de kinderopvang. In de afgelopen twee jaar heeft de kinderopvang iedere dag klaar gestaan voor de kinderen en om ouders werkzaam in essentiële beroepen te helpen en om ouders te ontzorgen. Maar de hectiek van de afgelopen twee jaar begint zijn tol te eisen. Sinds een paar maanden zien we dat de rek eruit is. Kinderopvangmedewerkers vallen om, zijn niet meer in staat te werken en worden ziek.

Ziekteverzuim
Het ziekteverzuim is hoog, soms wel tot 25% (normaal 4%). Veel professionals zitten thuis, soms zonder of met heel milde klachten. Medewerkers die wel op de groep staan zijn bang om corona op te lopen. Een BMK-lid geeft aan als gevolg van het hoge personeelstekort dagelijks 5% van de groepen te moeten sluiten. Dit betekent dat deze grote organisatie dagelijks 13 à 14 groepen moet sluiten. Geen opvang voor honderd kinderen en een groot probleem voor honderd ouders, want; wat nu?

Sluiten groepen vanwege ziekteverzuim
Het sluiten van een groep is het laatste middel dat een kinderopvangorganisatie zal inzetten omdat zij liever doen waar ze goed in zijn, de kinderen opvangen. Als er dan toch een groep gesloten moet worden zijn de consequenties groot. Ouders worden gecompenseerd maar de kosten lopen door. Dit betekent inkomstenderving en gaat ten koste van de reserve van een organisatie.

Noodkreet kinderopvang
De grote hoeveelheid regels en het hoge personeelsuitval drijft houders soms tot wanhoop. De BMK krijgt veel telefoontjes van leden die om hulp vragen, op zoek zijn naar begrip en hopen op een oplossing voor deze ongelooflijk lastige situatie. Wij vragen landelijk om aandacht en coulance vanuit de ministeries en het toezicht in deze tijd van het onvoorspelbare corona-virus. De complexe protocollen en richtlijnen hebben echter een functie in het bieden van een zo groot mogelijke veiligheid.

Dat neemt niet weg dat de maatregelen soms onnavolgbaar zijn, veelvuldig veranderen en tot onwerkbare situaties kunnen leiden. Dit vraagt veel van de flexibiliteit van ouders en ook van de organisaties en van de pedagogisch professionals in de sector die hierop moeten anticiperen. Ook voor kinderen kunnen de effecten groot zijn.

Vertaling richtlijnen RIVM
Op basis van het OMT-advies maakt het kabinet haar keuzes. Als branchevereniging kunnen we dit OMT-advies niet wijzigen of beïnvloeden, maar geven wel de signalen vanuit onze leden wekelijks mee aan het ministerie. Het ministerie van SZW zorgt samen met de branchepartijen voor de vertaling van een kabinetsbesluit en van richtlijnen van het RIVM, naar een protocol. We zien de dilemma’s waar de overheid mee worstelt in de afweging van de verschillende belangen.

Inzet BMK
Vanzelfsprekend blijven we duidelijke signalen afgeven over de impact van de maatregelen tijdens onze afstemming met ministeries. We zorgen ervoor dat de geluiden uit de sector meegenomen worden in de afwegingen die het  kabinet en het RIVM maken.

Waar nodig kunnen vanuit coulance uitzonderingen gemaakt worden op toezichtregels in overleg met de toezichthouder. Indien mogelijk kan personeel van andere afdelingen binnen de organisatie, die voldoen aan de basis-opleidingscriteria, ingezet worden om zieke collega’s te vervangen.

Tenslotte hebben we branchebreed veel (wervings-)initiatieven ontplooid maar de toestroom van nieuwe medewerkers is niet voldoende om de huidige grote uitval op te vangen.

In het kort
Kinderopvangorganisaties doen er alles aan om kinderen en hun ouders de opvang te bieden die is afgesproken. Maar de nood is inmiddels extreem hoog.

Een professional schreef hier kort geleden een blog over voor onze website. In deze blog doet zij een oproep om vooral begrip voor elkaar te hebben en lief te zijn voor elkaar.

We hopen allemaal vurig dat het tij snel zal keren en de besmettingen afnemen. Daarmee ontstaat weer lucht in alle sectoren en ook in de kinderopvang. We realiseren ons na twee jaar corona dat het nooit meer zal worden zoals vóór corona. Maar we vertrouwen erop dat we leren omgaan met wat nu onvoorstelbaar lijkt en dat er oplossingen komen die we nu nog niet zien of hebben. We komen weer in rustiger vaarwater en kinderopvang zal iedere dag haar deuren kunnen openen voor alle kinderen en alle ouders. Dat is ons toekomstbeeld en daar koersen we op af!

Deel dit nieuwsbericht