Thema’s | Veiligheid & gezondheid | Bouweisen & binnenmilieu

Bouweisen & Binnenmilieu

Houders van een kinderdagverblijf of een locatie voor buitenschoolse opvang moeten zorgen voor passend ingerichte ruimtes voor spelen en rusten. Deze ruimtes moeten afgestemd zijn op de leeftijd en het aantal op te vangen kinderen. In het Bouwbesluit 2012 en het Besluit kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen staan bouweisen voor kindercentra. De meeste specifieke eisen gelden voor kinderopvang waar geslapen wordt en kinderopvang voor kinderen jonger dan 4 jaar.

Alle nieuws en documenten over Bouweisen & Binnenmilieu vind je op deze pagina.

Uniforme (ge)bouwvoorschriften voor onderwijs en opvang

Op dit moment verschillen de (ge)bouwvoorschriften voor kinderopvang van de (ge)bouwvoorschriften voor het onderwijs ondanks het feit dat de kinderen die in de ruimtes verblijven niet verschillen. Het verschil in voorschriften maakt het samenvoegen/ bij elkaar brengen van opvang en onderwijs onnodig complex en staat integrale en duurzame samenwerking tussen kinderopvang en onderwijs in de weg. Daarom juicht de BMK het uniformiseren van regelgeving op dit vlak toe. Ook is de BMK er voorstander van dat gemeentes middelen voor de bouw van IKC’s beschikbaar stellen waarbij financiële lasten die te maken hebben met de extra investering ten behoeve van de opvang door de opvang gedragen worden. Regels voor het binnenmilieu gelden voor alle vormen van kinderopvang, ongeacht de locatie. Deze regels dragen bij aan de gezondheid van kinderen én medewerkers.

Voorzieningenplanning
Gemeenten zijn verantwoordelijk voor investeringen in de huisvesting van het primair en voortgezet onderwijs en maken daarom periodiek een voorzieningenplanning. Sommigen gemeenten gaan een stapje verder en maken een integraal huisvestingsplan (IHP) waarin gemeente en scholen hun gedeelde visie op het scholenlandschap van de toekomst vastleggen. Gemeenten gaan steeds vaker aan de slag met IHP’s, hoewel het (nog) niet verplicht is. Gemeenten zijn niet verplicht te voorzien in de huisvesting voor kinderopvang, alleen in het geval van een IKC is een integraal voorzieningenplan nodig. De BMK vindt dat een IHP niet alleen in samenspraak met scholen moet worden ontwikkeld, maar dat de kinderopvang altijd bij dit IHP betrokken worden. Ook als er geen sprake is van een IKC. Zo kunnen gemeente en besturen van scholen én kinderopvangorganisaties afspraken maken en samen een duidelijk huisvestingsbeleid voeren.

Nieuws: onderaan de pagina

Documenten over Bouweisen & Binnenmilieu

Hieronder vind je alle relevante informatie en documenten over Bouweisen & Binnenmilieu.

Factsheet Binnenmilieu Kinderopvang

Bekijk en download | PDF | 114KB | juli 2011

Informatie Bouwbesluit Rijksoverheid Kinderopvang

Link naar de meest recente versie op de site van de Rijksoverheid

Bekijk en download | PDF | 847KB | 2012

Voor meer informatie

 info@bmko.nl

 085 021 8500

‘Wij voelen aansluiting bij de BMK want we zijn een wat andere kinderopvang. Jullie doen echt moeite zaken goed uit te zoeken. Wij voelen ons ondersteund door jullie.’ (Petra Weeda, directeur Noach kinderopvang)