Thema’s | Wet & regelgeving | VVE & Harmonisatie

VVE & Harmonisatie

Het doel van VVE (voor- en vroegschoolse educatie) is het voorkomen door vroegtijdig aanpakken van taal- en onderwijsachterstanden bij jonge kinderen. De kinderopvang speelt hierin een belangrijke rol. De BMK voert samen met BK en SWN een ondersteuningstraject voor de VVE uit.
Sinds 1 januari 2018 worden alle peuterspeelzalen als gevolg van de harmonisatie gezien als kinderopvang. De doelen van de harmonisatie zijn gelijke kwaliteitseisen en gelijke financiële toegankelijkheid voor werkende ouders.

Alle nieuws en documenten over VVE & Harmonisatie vind je op deze pagina.

Goed dat kinderen met een achterstand worden ondersteund, maar voorkom segregatie.

De BMK hecht belang aan het feit dat kinderen met een achterstand worden ondersteund. Alleen de vorm waarin dit nu gebeurt binnen het huidige systeem moet anders omdat het segregatie in de hand werkt.
De BMK pleit voor brede toegankelijkheid van de kindvoorzieningen en daar valt ook de peuteropvang onder. De harmonisatie leidt ertoe dat het voortbestaan van de peuteropvang met name in de achterstandswijken, krimpgebieden en kleine kernen onder druk komt te staan. De BMK pleit juist voor het in stand houden van deze voorzieningen en juist in de achterstandswijken zitten kinderen die gebaat zijn bij de toegankelijkheid van peuteropvang.

Nieuws: onderaan de pagina

Documenten over VVE & Harmonisatie

Hieronder vind je alle relevante informatie en documenten over VVE & Harmonisatie.

Link naar ‘Webinare Zware VE-groepen’ – 12 december 2023-(Sardes)

Webinar terugkijken  – Heb je een vraag mail goab@sardes.nl

Bekijk |  december 2023

Nieuwe handreikingen urenuitbreiding voorschoolse educatie

Op 1 augustus 2020 wordt het Wijzigingsbesluit urenuitbreiding voorschoolse educatie van kracht. Daarin is bepaald dat gemeenten verplicht zijn om peuters van 2,5 – 4 jaar 960 uur voorschoolse educatie (VE) aan te bieden. Ter ondersteuning van aanbieders bij de implementatie; twee nieuwe handreikingen:

Bekijk |  september 2019

Wettekst van het Besluit basisvoorwaarden kwaliteit voorschoolse educatie

Onderstaande tekst op de site van de overheid is een leesbare versie van de wettekst waarin de basisvoorwaarden voor kwaliteit genoemd worden die gelden voor voorschoolse educatie.

Bekijk |  februari 2019

Wet Innovatie en Kwaliteit Kinderopvang: Taaleis Nederlands voor IKK en voorschoolse educatie (ve)e

Eén van de maatregelen onder de IKK-pijler ‘Kinderopvang is een vak’ is dat pedagogisch medewerkers beschikken over taalniveau 3F1 voor Mondelinge taalvaardigheid. Om te kunnen werken op een groep met voorschoolse educatie (ve-groep) moet ook aan taalniveau 3F worden voldaan. In dit overzicht vind je aan de hand van een aantal vragen een uitwerking van de taaleis 3F, zowel voor IKK (door Cao-partijen uitgewerkt) als voor ve (door ministerie van OCW uitgewerkt). De informatie voor deze factsheet is gebaseerd op Bijlage IV behorend bij onderdeel h van de kwalificatie-eis pedagogisch medewerker in de Cao Kinderopvang, en op de Factsheet Taalniveau 3F pedagogisch medewerkers die (willen) werken in de voorschoolse educatie van het ministerie van OCW.

Bekijk en download |  PDF  | 574 KB  | november 2018

170622 Presentatie kieswijzers Sardes

Presentatie over het traject naar de nieuwe taalnorm en het kiezen een taaltoets en taalcursus.

Bekijk en download | PDF | 1741 KB | 2018

Sardes Kieswijzer Taalcursussen Pedagogisch medewerkers in ve

Deze Kieswijzer Taalcursussen is samengesteld door Sardes in opdracht van het Ministerie van OCW, directie Primair Onderwijs.

Bekijk en download | PDF | 1155 KB | dec 2016

Sardes Kieswijzer Toetsen taalniveau pedagogisch medewerkers in ve

Kieswijzer samengesteld door Sardes in opdracht van het Ministerie van OCW, directie Primair Onderwijs.

Bekijk en download | PDF | 757 KB | dec 2016

Factsheet taalniveau 3F pedagogisch medewerkers voorschoolse educatie

Wie wil werken in de voorschoolse educatie dient niet alleen te voldoen aan de opleidingseisen die gelden vanuit de Wet Kinderopvang, maar ook aan de aanvullende opleidingseiseneisen die gelden vanuit het Besluit basisvoorwaarden kwaliteit voorschoolse educatie. Dit besluit is onlangs op een aantal punten gewijzigd. In deze factsheet wordt nader ingegaan op de nieuwe taaleis in het Besluit.

Bekijk en download | PDF | 612 KB | juli 2017

Besluit basisvoorwaarden kwaliteit voorschoolse educatie

Besluit voor wijziging van het Besluit basisvoorwaarden kwaliteit voorschoolse educatie in verband met aanscherping van de kwaliteitseisen aan de beroepskrachten voorschoolse educatie.

Bekijk en download | PDF | 119 KB | april 2017

Besluit over de wijziging van het Besluit basisvoorwaarden kwaliteit voorschoolse educatie

Besluit over de voorgestelde wijziging van het Besluit basisvoorwaarden kwaliteit voorschoolse educatie in verband met de aanscherping van de kwaliteitseisen aan beroepskrachten voorschoolse educatie

Bekijk en download | PDF | 268 KB | 2017

170622 Presentatie Besluit ve

Presentatie over het Besluit basisvoorwaarden kwaliteit voorschoolse educatie (ve)

Bekijk en download | PDF | 990 KB | juli 2017

170622 Presentatie VVE 3F Overig

Presentatie over het taalniveau 3F van VVE in kleine gemeenten.

Bekijk en download | PDF | 890 KB | juni 2017

170705 Handreiking 3F VVE juli 2017

Presentatie met handreikingen en tips voor werkgevers en gemeenten.

Bekijk en download | PDF | 991 KB | juli 2017

Factsheet 170523 Besluit Basisvoorwaarden ve

Factsheet van het Besluit Basisvoorwaarden voorschoolse educatie.

Bekijk en download | PDF | 115  KB | mei 2017

Factsheet 170704 3F gemeenten en houders

Factsheet over taalniveau 3F en gemeenten en houders.

Bekijk en download | PDF | 115  KB | mei 2017

Handreiking 3F VVE november 2017

Factsheet over taalniveau 3F en gemeenten en houders.

Bekijk en download | PDF | 1594  KB | november 2017

Voor meer informatie

 info@bmko.nl

 085 021 8500

Wij vangen al jaren kinderen van statushouders op. En ook kunnen wij dankzij onze gemeente iets betekenen voor kinderen die tijdelijk door omstandigheden thuis, baat hebben bij een beetje structuur.
(Katinka Felten, directeur/bestuurder bij Kindcentrum ‘t Rovertje)