Thema’s | Wet & regelgeving | Kindontwikkeling & kwaliteit

Kindontwikkeling & kwaliteit

Idealiter zou kinderopvang gratis zijn voor ouders. Net als onderwijs. Het is belangrijk voor de ontwikkeling van kinderen. Tot het zover is pleit de BMK ervoor dat kinderopvang zeer betaalbaar is en toegankelijk wordt voor alle kinderen. Nu wordt kinderopvang vooral gezien als een dienst aan de ouders: de Wet kinderopvang is ingericht op werkende of studerende ouders. Kinderen van niet-werkende of studerende ouders kunnen dus niet naar de kinderopvang. Dit leidt tot versnippering en segregatie.

Om een bijdrage aan de ontwikkeling van kinderen te leveren moet kinderopvang van kwalitatief hoogwaardig niveau zijn. ‘In het verbeteren van de pedagogische kwaliteit gaat het om de structurele kwaliteit (stabiele kenmerken zoals de inrichting van de ruimte, de groepsgrootte, de beroepskrachtkindratio en het opleidings- en kwalificatieniveau van de medewerkers), maar ook om de proceskwaliteit (dagelijkse ervaringen van kinderen in de activiteiten en interactie met andere kinderen en medewerkers)’, aldus het pre-COOL onderzoek van het Kohnstamm Instituut uit juli 2016.

Alle nieuws en documenten over Kindontwikkeling & kwaliteit vind je op deze pagina.

Kwalitatief goede kinderopvang draagt bij aan de ontwikkeling van kinderen

BMK pleit voor kinderopvang vanwege de toegevoegde waarde voor de ontwikkeling van kinderen. En als de financiële drempel laag is, zullen meer ouders kiezen voor kinderopvang omdat het goed is voor de ontwikkeling van hun kind en niet hoofdzakelijk omdat zij het nodig hebben om arbeid en zorg te kunnen combineren. Vandaar dat wij pleiten voor de invoering van een zeer betaalbaar basispakket.

De BMK stelt niet per se extra kwaliteitseisen voor. De BMK wil dat het stelsel aangepast wordt zodat de prijsprikkels die nu bepalend zijn in het systeem vervangen kunnen worden door kwaliteitsprikkels. Op het moment dat rendementen niet meer kunnen wegvloeien uit de sector kunnen wettelijke regels beperkt blijven tot die regels die echt nodig zijn.

De BMK pleit ervoor dat de gewenste en wetenschappelijk onderbouwde pedagogische kwaliteit leidend wordt en niet het een systeem van marktwerking waarin prijs het dominante principe is. Wij pleiten voor een systeem waarbij organisaties, net als scholen, min of meer dezelfde prijs krijgen  voor een in omvang vergelijkbare dienst. Een dergelijk systeem  maakt dat organisaties gestimuleerd worden om zich te onderscheiden op kwaliteit om  kinderen en ouders (en daarmee middelen) aan zich te binden. Pas dan zal het vanzelfsprekend maatschappelijk vertrouwen in de kinderopvang groeien en kan ze  haar maatschappelijke opdracht ten volle realiseren.

Nieuws: onderaan de pagina

Documenten over Kindontwikkeling & kwaliteit

Rapport LKK 2019

De Landelijke Kwaliteitsmonitor Kinderopvang (LKK) meet jaarlijks de kwaliteit van de Nederlandse kinderopvang. Het rapport van het consortium van de Universiteit Utrecht en Sardes voert jaarlijks deze kwaliteitsmeting uit voor het ministerie van SZW. In maart 2020 verscheen de derde meting van de Landelijke Kwaliteitsmonitor Kinderopvang (LKK 2019). Het rapport presenteert de resultaten van de gecombineerde metingen van 2017, 2018 en 2019, schetst de ontwikkelingen in kwaliteit over de tijd en biedt een internationale vergelijking.

Bekijk en download | PDF | 1821 KB | maart 2020

Rapport LKK 2017-2018

De Landelijke Kwaliteitsmonitor Kinderopvang (LKK) meet jaarlijks de kwaliteit van de Nederlandse kinderopvang. Lees het rapport van het consortium van de Universiteit Utrecht en Sardes over 2017-2018 dat jaarlijks de LKK uitvoert voor het ministerie van SZW. Op de website LKK vindt je alle rapporten inclusief die van voorafgaande jaren.

Bekijk en download | PDF | 1806 KB | februari 2019

Effecten van armoede op de hersenontwikkeling van jonge kinderen

Presentatie van Marilse Eerkens (journalist) voor de BMK themadiscussie april 2018, over de effecten van armoede op (de hersenontwikkeling) van jonge kinderen. Ze vertelt wat de gevolgen van opgroeien in armoede zijn voor hen en hoe dat hun (latere) leven beïnvloedt. Marilse staat stil bij de problematiek, geeft aan hoe de politiek hier mee omgaat, hoe wij dit hier in Nederland geregeld hebben en hoe het anders kan. Zo laat Marilse voorbeelden zien uit de Verenigde Staten en vertelt tot welke effecten dat heeft geleid.

Bekijk en download | PDF | 933 KB | april 2018

Voor meer informatie

 info@bmko.nl

 085 021 8500

Kinderopvang is van belang voor onze burgers van de toekomst. Investeren in jonge kinderen loont, de WRR zei het ook al. Het op jonge leeftijd aanleren van bijvoorbeeld 21e eeuwse vaardigheden levert goed toegeruste burgers en medewerkers van de toekomst op.
(WRR advies ‘Naar een lerende economie’ uit 2013.)