Vervoer

Vervoer in de kinderopvang heeft voornamelijk betrekking op kinderen vanaf 4 jaar die naar de bso gaan. Vanaf het moment dat kinderen uit school komen en naar de bso gaan, vallen zij onder de verantwoordelijkheid van het kindercentrum. Officieel moet een bso vanaf dat moment ‘verantwoorde kinderopvang’ aanbieden.

Het ministerie van Sociale Zaken vindt het niet wenselijk om specifieke kwaliteitseisen voor vervoer vast te leggen in wet- en regelgeving. De verantwoordelijkheid voor verantwoorde opvang, ook tijdens vervoer, ligt bij de houder van de bso. De enige regel die vaststaat, is dat er niet per se een beroepskracht tijdens het vervoer aanwezig hoeft te zijn. De houder moet wel beargumenteren waarom hij zijn oplossing in zijn vervoerssituatie verantwoord vindt.

Of een houder tijdens vervoer verantwoorde kinderopvang biedt, is aan de toezichthouders. Zij moeten per situatie beoordelen of de verschillende vormen van vervoer binnen de bso voldoen aan de eisen voor verantwoorde kinderopvang. Consulteer hiervoor de denklijn (zie documenten) die GGD GHOR hanteert. Als een gemeente besluit onverantwoord vervoer te handhaven nadat de GGD melding heeft gemaakt van excessen, moet de gemeente motiveren waarom al dan niet gehandhaafd wordt op het vervoer van de bso.

De algemene eisen voor vervoer zijn vastgelegd in het Besluit kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen.

Alle nieuws en documenten over Vervoer vind je op deze pagina.

Door wegvallen Stint mag toegankelijkheid kinderopvang niet in gedrang komen

Sinds het ongeval met een Stint in september 2018 en het verbod dat volgde, zien kinderopvangorganisaties zich geconfronteerd met grote problemen. De inzet van alternatief vervoer zorgt voor onveilige situaties voor kinderen en kost organisaties handenvol geld. Dit geld ziet de BMK liever geïnvesteerd in de kwaliteit en toegankelijkheid van kinderopvang. Daarnaast lijdt de kwaliteit van de opvang onder het noodgedwongen stopzetten van activiteiten voor kinderen door het wegvallen van de Stints. Voorlopig komt aan deze situatie nog geen einde. Kinderopvangaanbieders hebben ten tijde van de aanschaf en ingebruikneming van de Stints vertrouwd op het oordeel van de inspectie. De BMK vindt het daarom niet meer dan reëel dat houders gecompenseerd worden voor de extra kosten die zij hebben moeten maken en die wellicht nog volgen bij eventuele aanpassingen aan de Stint. De BMK wil te allen tijde voorkomen dat de toegankelijkheid van kinderopvang in het geding komt.

Nieuws: onderaan de pagina

Documenten over Vervoer

Hieronder vind je alle relevante informatie en documenten over Vervoer.

Onderzoeksraad voor de Veiligheid publiceert rapport ‘Veilig toelaten op de weg’

De Onderzoeksraad voor de Veiligheid (OVV) concludeert in haar rapport ‘Veilig toelaten op de weg– Lessen naar aanleiding van het ongeval met de Stint’ dat niet de minister of Tweede Kamer zou moeten beslissen over de toelating van bijzondere voertuigen op de weg, zoals de Stint, maar dat in plaats daarvan de onafhankelijke keuringsinstantie RDW hiervoor eindverantwoordelijk moet worden.

Bekijk en download | PDF | 4546 KB | 16 oktober 2019

Convenant Stint – publicatie Staatscourant

Publicatie van het Convenant dat de Minister van Verkeer en Waterstaat sloot met de BMK, BK en BOinK over de afspraken rond de maatregelen voor veilig gebruik van de Stint op de openbare weg.

Bekijk en download | PDF | 395 KB | 16 juli 2019

Veelgestelde vragen over het Convenant Stint

Op 10 juli is het convenant met afspraken over een veilige terugkeer van de Stint door de minister naar de Tweede Kamer gestuurd. We kunnen ons voorstellen dat er nog vragen zijn over het convenant; in dit document vind je vragen én antwoorden.

Bekijk en download | PDF | 395 KB | 14 juli 2019

TNO Rapport technisch onderzoek Stint

De Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) gaf aan TNO op 16 oktober 2018 de opdracht om een veiligheidsanalyse van de ‘bso Stint’ uit te voeren. Deze veiligheidsanalyse doet uitspraken over het veiligheidsniveau van het voertuig in het algemeen.

Bekijk en download | PDF | 1.649 KB | 13 december 2018

TNO Rapport ‘Analyse verbetervoorstellen bso Stint’

TNO kreeg opdracht om een veiligheidsanalyse van de Stint uit te voeren naar aanleiding van het ongeluk in Oss.

Bekijk en download | PDF | 438 KB | 13 december 2018

Rapport Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) : ‘Modificaties en modellen Stint’

Bekijk en download | PDF | 8.025 KB | 13 december 2018

Aanbiedingsbrief Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT ) ter begeleiding van het onderzoek naar de Stint

ILT biedt het rapport aan aan het Ministerie van Infrastructuur & Waterstaat. Het rapport is het resultaat van het onderzoek naar de verschillende modificaties en modellen van de Stint, dat in het kader van het (technisch) onderzoek naar de Stint als product is uitgevoerd.

Bekijk en download | PDF | 34 KB | 13 december 2018

Kamerbrief van Minister Van Nieuwenhuizen over het onderzoeksrapport van TNO naar de Stint

In deze brief stelt de minister: ‘Op basis van het rapport van TNO stel ik vast dat de eerdere twijfels over de veiligheid van de Stint in dit rapport worden bevestigd. Daarom ben ik dan ook voornemens over te gaan tot een intrekking van het aanwijzingsbesluit van de Stint.’

Bekijk en download | PDF | 152  KB | 13 december 2018

Kamerbrief van Minister Van Nieuwenhuizen over Toelatingskader ‘bijzondere bromfiets’ (Stint)

In deze brief stuurt de minister het korte termijn handelingsperspectief van SWOV en RDW toe. Het definitieve advies verwacht zij in maart 2019. In dit definitieve advies zullen SWOV en RDW nader adviseren over bepaalde punten zoals technische toetsingscriteria en de bescherming van de inzittenden.

Bekijk en download | PDF | 189 KB | 5 december 2018

Input BMK m.b.t. de consequenties van de schorsing van de Stint

Ter voorbereiding van het gesprek met Minister Van Nieuwenhuizen (Infrastructuur & Waterstaat) op 15 november, stuurden we deze brief.

Bekijk en download | PDF | 296 KB | 14 november 2018

Brief BMK, BK en BOinK aan Vaste Kamercommissie Infrastructuur & Waterstaat over de Stintloze periode

Met het oog op het Algemeen Overleg van 6 november, stuurt de BMK samen BK en BOink een brief. Hierin:

  • benadrukken we dat Stintloze periode de veiligheid verder in gevaar brengt;
  • roepen we op het TNO-onderzoek in combinatie met Stint-revisie-verbeterplan te bespoedigen;
  • benadrukken we een tijdige voorbereiding op herintroductie vernieuwde Stint.

Bekijk en download | PDF | 490 KB | 5 november 2018

Brief BMK aan Vaste Kamercommissie Infrastructuur & Waterstaat

De BMK verwoordt in deze brief haar standpunt t.a.v. het verbod op het gebruik van de Stints t.b.v. het algemeen overleg op 1 november 2018

Bekijk en download | PDF | 332 KB | 31 oktober 2018

Brief Ministerie Infrastructuur & Waterstaat aan tweede Kamer over ongeval Stint

Brief van Minister Cora van Nieuwenhuizen naar aanleiding van het ongeval met de Stint op 20 september in Oss.

Bekijk en download | PDF | 200 KB | 21 september 2018

‘Denklijn’ GGD GHOR voor het beoordelen van vervoerssituaties bso

Of een houder tijdens vervoer verantwoorde kinderopvang biedt, is aan de toezichthouders. De toezichthouders moeten per situatie beoordelen of de verschillende vormen van vervoer binnen de bso voldoen aan de eisen voor verantwoorde kinderopvang. GGD GHOR hanteert hierbij deze denklijn.

Bekijk en download | PDF | 375 KB | juni 2018

Voor meer informatie

 info@bmko.nl

 085 021 8500

‘Wij vinden onze maatschappelijke instelling belangrijker dan winstgevend zijn, dus de keus om lid te worden van de BMK was voor ons snel gemaakt.’ (Rachel van den Hoogen, bestuurder Maatschappelijke Onderneming Smallingerland (MOS) en directeur Oink!)