Thema’s | Veiligheid & gezondheid | Kindermishandeling

Kindermishandeling

De Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling is een stappenplan voor medewerkers in de kinderopvang dat aangeeft hoe te handelen bij signalen van huiselijk geweld en kindermishandeling, bij mogelijk geweld- of zedendelict door een collega en wanneer er sprake is van seksueel grensoverschrijdend gedrag tussen kinderen onderling op de kinderopvang.

Op deze pagina vind je informatie over (het voorkomen van) kindermishandeling, de Meldcode, de handleiding voor de Meldcode en het afwegingskader voor de Meldcode dat nu aangescherpt wordt.

Alle nieuws en documenten over Kindermishandeling vind je op deze pagina.

Een veilige en open organisatiecultuur is een voorwaarde

De BMK vindt het belangrijk dat medewerkers in de kinderopvang goed toegerust zijn om signalen van mogelijke kindermishandeling te kunnen signaleren en bespreekbaar te durven maken. En dat zij hierbij gebruik weten te maken van de meldcode kindermishandeling en huiselijk geweld. Een veilige, open organisatiecultuur is hiervoor een belangrijke voorwaarde.

We zetten ons actief in om de veiligheid in de kinderopvang te vergroten en zetten gevoelige thema’s op de agenda. Zo heeft de BMK in oktober 2017 een themabijeenkomst georganiseerd over (seksueel) grensoverschrijdend gedrag door collega’s. Een uitvloeisel van deze themadiscussie is de training voor pedagogisch medewerkers die we in samenwerking met Movisie hebben gemaakt. De BMK is uiteraard ook betrokken geweest bij het ontwikkelen van de aangescherpte meldcode voor de kinderopvangbranche die per 1 januari 2019 verplicht is.

Nieuws: onderaan de pagina

Documenten over Kindermishandeling

Hieronder vind je alle relevante informatie en documenten over Kindermishandeling.

Protocol kindermishandeling gewijzigd

Het Protocol kindermishandeling en grensoverschrijdend gedrag voor de kinderopvang is op meerdere punten gewijzigd.

Bekijk en download | PDF | 1370 KB | juni 2024

Speciale website over kindermishandeling voor onderwijs en kinderopvang

De nieuwe website, ontwikkeld door BOinK (Belangenvereniging van Ouders in de Kinderopvang) voor professionals uit het onderwijs en in de kinderopvang: kindermishandelingonderwijskinderopvang.nl.

Op de site vinden onderwijzers, onderwijsassistenten, pedagogisch medewerkers, gastouders en andere professionals betrouwbare informatie over het onderwerp, gebundeld en overzichtelijk bij elkaar. Lees meer in het persbericht (zie download).

Bekijk en download | 163 KB |dec 2018

‘Checklist crisiscommunicatie kinderopvang’ – Denk het ondenkbare

In de kinderopvang is het risico op mishandeling, misbruik of een ander incident reëel, zo is de laatste jaren meermalen gebleken. Snel, adequaat en zorgvuldig handelen is essentieel en in het belang van kinderen, ouders, medewerkers en andere betrokkenen. Reputatieschade is snel opgelopen want wie ‘de schijn tegen’ krijgt, is in het nadeel. Het is van belang om goed voorbereid te zijn op onvoorziene omstandigheden.

Bekijk en download | PDF | 806 KB | november 2017

Basisdocument Afwegingskader Meldcode

Dit document is het basisstuk wat door kinderopvangorganisaties gebruikt kon worden om een eigen afwegingskader te maken.

Bekijk en download | PDF | 799KB | juli 2017

Voor meer informatie

 info@bmko.nl

 085 021 8500

Wij zijn niet bang om het gesprek aan te gaan over seksueel misbruik, zo worden onze organisaties veiliger.