Maatschappelijke kinderopvang gebruikt winst voor de organisatie en biedt alle kinderen opvang

Maatschappelijke kinderopvangorganisaties kiezen uitdrukkelijk voor een bedrijfsvoering waarbij de winst opnieuw wordt geïnvesteerd in de organisatie. Met de winst kunnen we duurzame kwaliteit borgen en innovatie mogelijk te maken.

Maatschappelijke kinderopvangorganisaties willen kinderopvang bieden aan alle kinderen, óók in die wijken waar het niet rendabel is maar kinderen het wél hard nodig hebben. Kinderopvang blijft open ook in die wijken waar geen winst word gemaakt.

Dit doen maatschappelijke kinderopvang-organisaties vanuit hun verantwoordelijkheidsgevoel.

Onze opdracht

BMK staat voor kwaliteit van de kinderopvang, niet de hoogte van de winst

De BMK denkt dat een dergelijke maatschappelijke kinderopvang alleen haalbaar is als het huidige systeem van marktwerking flink op de schop gaat. De volledige marktwerking binnen de sector heeft geleid tot veel nieuwe toetreders en veel concurrentie. Dat klinkt gezond, maar leidt er wel toe dat organisaties de kosten moeten drukken en daardoor investeringen in zaken als scholing, methodes en inrichting uit- of zelfs afstellen. Iedereen wil kwaliteit leveren, maar onvermijdelijk maakt men keuzes om bedrijfsmatige redenen en niet om pedagogische. Het gevolg is dat de kwaliteit nu optimaal is binnen de kaders, maar zeker niet ideaal.

En het einde is nog niet in zicht. We vrezen voor een neerwaartse spiraal waarin de prijzen steeds meer onder druk komen te staan. Dit zal enerzijds leiden tot het structureel inleveren op kwaliteit en anderzijds een ongewenste tweedeling veroorzaken – waarbij de hogere inkomens zich kwalitatief betere opvang kunnen veroorloven dan de lagere.

We pleiten dus voor een situatie waarin niet de prijs maar de kwaliteit het leidend principe is in de kinderopvang.

Het mooie aan de BMK is, dat alle leden hetzelfde denken. Het aannamebeleid is daar ook op gericht. Dat vind ik terecht, want anders verlies je je geloofwaardigheid. Door lid te worden van de BMK laten we als organisatie bewust zien waar we voor staan. Zo versterken we ook het geluid naar de politiek.

Rudie Peeters
Bestuurder
Hoera Kindercentra

Doelstellingen en activiteiten

Doelstellingen BMK

 • Centraal in een maatschappelijke aanpak van de kinderopvang staat voor ons dat het rendement van organisaties niet wordt uitgekeerd. Dit rendement moeten worden geïnvesteerd in duurzame kwaliteit en innovatie van de organisatie. Daarmee zeggen we niet dat de organisatie altijd een stichting moet zijn of dat de eigenaar niet mag verdienen aan zijn werk. We signaleren wel dat op dit moment, zeker met buitenlandse investeerders, winstmaximalisatie vaak belangrijker lijkt te zijn in de bedrijfsvoering dan het leveren van kwaliteit.
 • We stimuleren ondernemerschap en innovatie binnen een systeem waarin in enige mate sprake is overheidsregulering.
 • We streven naar een systeem waarbij (een groot deel van) de kosten van kinderopvang publiek worden gefinancierd.
 • We willen het aantal regels terugbrengen en samenwerking stimuleren. Uit deze doelstellingen ontstaan onze visie en missie.

Deze doelstellingen liggen ten grondslag aan wie we zijn en waar we voor staan.

Onze activiteiten

Wij gaan namens onze leden de dialoog aan over specifieke thema’s met stakeholders zoals:

 • de politiek en beleidsmakers
 • andere brancheorganisaties
 • vertegenwoordigers van ouders
 • werknemersorganisaties
 • wetenschap
 • onderwijs-, zorg- en welzijnsorganisaties
 • pers
BMK Maatschappelijke kinderopvang

Is de BMK iets voor jou?

Herken je je in onze visie en aanpak en zijn jouw belangen dezelfde als de onze? Wij behartigen ze graag en zijn altijd op zoek naar partners die onze visie actief onderschrijven en samen met ons invulling geven aan het waarmaken van onze droom. Er zijn veel mogelijkheden om een actieve rol te spelen binnen onze jonge organisatie.

Om misverstanden te voorkomen, zowel BV’s als stichtingen zijn welkom bij de BMK. Het criterium voor aansluiting is niet de rechtsvorm van de organisatie. Wat telt is dat verdiend geld wordt geherinvesteerd in de organisatie. Want zo investeren wij 100% van wat wordt verdiend terug in de kwaliteit van onze opvang zodat dit uiteindelijk 100% ten goede komt aan het kind.

Belangenbehartiging

Belangenbehartiging branche

We nemen deel aan bestuurlijke overleggen op verschillende niveaus, we agenderen de voor ons relevante thema’s en oefenen invloed uit op de publieke opinie en de overheid. Zo brengen we het debat op gang over de maatschappelijke opdracht van kinderopvang en willen we komen tot de daartoe noodzakelijke fundamentele veranderingen in wet- en regelgeving. Lees meer over de belangenbehartiging op bij de thema’s en in onze standpunten.

Belangenbehartiging leden

We behartigen de belangen van onze leden in de volle breedte. We zijn de vertegenwoordiger van de werkgeversbelangen in onze sector. Onze dienstverlening richt zich onder meer op informatieverstrekking over actuele ontwikkelingen, juridische hulpverlening en optreden namens de maatschappelijke ondernemers in de cao-onderhandelingen. Lees mee over de belangenbehartiging voor de leden.

Wij vinden het belangrijk dat de BMK positie inneemt aan de onderhandelingstafels in Den Haag in samenwerking met sociale partners. Het veld vertegenwoordigen en het belang van ons als maatschappelijke ondernemers. Laten zien dat maatschappelijke kinderopvang een bijdrage levert aan de ontwikkeling van kinderen. En dat is natuurlijk een heel andere aanpak dan die van de puur commerciële aanbieders. Wij moeten onze toegevoegde waarde laten zien.

Paul Moltmaker
Voormalig bestuurder bij Plateau Integrale Kindcentra

Kindontwikkeling

Kinderen zijn de volwassenen van morgen. Als we ze de kans bieden om zich van kleins af aan te ontwikkelen, hebben we daar straks als samenleving heel veel plezier van. Het belang van goede kinderopvang hoef je dus eigenlijk niet eens meer uit te leggen. Daarom denk ik ook dat de BMK groot gaat worden; ze staat voor het maatschappelijk perspectief. Ik vind dat we daarin stelling mogen nemen: het gaat bij ons niet om winst.

Yde Dragstra
oud-directeur Komkids Kinderopvang

Ieder kind heeft recht op ontwikkeling

Kinderopvang wordt nog altijd vooral gezien als een dienst aan de ouders: de Wet kinderopvang is ingericht op werkende of studerende ouders. Kinderen van niet-werkende of studerende ouders kunnen dus niet naar de kinderopvang. Dit leidt tot versnippering en segregatie. De BMK wil van kinderopvang een recht maken voor alle kinderen, zodat zij gelijke kansen hebben en achterstanden worden voorkomen. We willen dat de kinderopvang zich primair richt op de ontwikkeling van kinderen en pas daarna als dienst aan de ouders wordt beschouwd.
Deze doelstellingen liggen ten grondslag aan wie we zijn en waar we voor staan.

Toegankelijk voor iedereen

Als kinderopvang een structurele voorziening zou zijn in alle wijken, levert dat een waardevolle bijdrage aan sociale cohesie en het sociaal domein. De kinderopvangorganisatie heeft dan
een signalerende functie, kan de ontwikkeling van kinderen vanaf jonge leeftijd monitoren, kind-nabije zorg bieden, segregatie tegengaan en diversiteit bevorderen.

BMK Maatschappelijke kinderopvang

Betaalbaar basispakket voor kinderopvang

We pleiten voor een zeer betaalbaar basispakket: als de financiële drempel laag is, zullen meer ouders kiezen voor kinderopvang omdat het goed is voor de ontwikkeling van hun kind en niet hoofdzakelijk omdat zij het nodig hebben om arbeid en zorg te kunnen combineren.
Om de ontwikkeling van kinderen op jonge leeftijd te bevorderen, maken wij ons hard voor een aantal dossiers.

Via peuterarrangementen bereiken wij kinderen die niet naar de kinderopvang gaan. Wij organiseren samen met het onderwijs en de gemeente, BSO-achtige activiteiten voor kinderen in achterstandswijken. Dat kost geld, maar wij staan voor een pedagogisch rendement en voor financiële balans. De toegevoegde waarde van kinderopvang mag niet voorbehouden blijven aan alleen kinderen uit gezinnen met twee werkende ouders.

Jan Willem Bedeaux
voormalig directeur Kanteel Kinderopvang

‘Voorzieningen voor jonge kinderen zijn niet alleen een belangrijk arbeidsmarktinstrument, zij leveren ook een belangrijke bijdrage aan de ontwikkeling van kinderen, het verminderen van achterstanden en het bevorderen van gelijke kansen. Dat is de conclusie die de Raad trekt na nauwkeurige bestudering van (mogelijke) effecten van kindvoorzieningen op de arbeidsparticipatie van ouders en de ontwikkeling van kinderen.
Vanwege deze effecten loont het om gericht te investeren in de deze voorzieningen. De raad pleit op de lange termijn voor een ‘universeel systeem’ van kindvoorzieningen met extra ondersteuning van kinderen met een achterstand.’

(Rapport van de SER, 2016)