Maatschappelijke kinderopvang gebruikt winst voor de organisatie en biedt alle kinderen opvang

Maatschappelijke kinderopvangorganisaties kiezen uitdrukkelijk voor een bedrijfsvoering waarbij de winst opnieuw wordt geïnvesteerd in de organisatie. Met de winst kunnen we duurzame kwaliteit borgen en innovatie mogelijk te maken.

Maatschappelijke kinderopvangorganisaties willen kinderopvang bieden aan alle kinderen, óók in die wijken waar het niet rendabel is maar kinderen het wél hard nodig hebben. Kinderopvang blijft open ook in die wijken waar geen winst word gemaakt.

Dit doen maatschappelijke kinderopvang-organisaties vanuit hun verantwoordelijkheidsgevoel.

Onze opdracht

BMK staat voor kwaliteit van de kinderopvang, niet de hoogte van de winst

De BMK denkt dat een dergelijke maatschappelijke kinderopvang alleen haalbaar is als het huidige systeem van marktwerking flink op de schop gaat. De volledige marktwerking binnen de sector heeft geleid tot veel nieuwe toetreders en veel concurrentie. Dat klinkt gezond, maar leidt er wel toe dat organisaties de kosten moeten drukken en daardoor investeringen in zaken als scholing, methodes en inrichting uit- of zelfs afstellen. Iedereen wil kwaliteit leveren, maar onvermijdelijk maakt men keuzes om bedrijfsmatige redenen en niet om pedagogische. Het gevolg is dat de kwaliteit nu optimaal is binnen de kaders, maar zeker niet ideaal.

En het einde is nog niet in zicht. We vrezen voor een neerwaartse spiraal waarin de prijzen steeds meer onder druk komen te staan. Dit zal enerzijds leiden tot het structureel inleveren op kwaliteit en anderzijds een ongewenste tweedeling veroorzaken – waarbij de hogere inkomens zich kwalitatief betere opvang kunnen veroorloven dan de lagere.

We pleiten dus voor een situatie waarin niet de prijs maar de kwaliteit het leidend principe is in de kinderopvang.

Het mooie aan de BMK is, dat alle leden hetzelfde denken. Het aannamebeleid is daar ook op gericht. Dat vind ik terecht, want anders verlies je je geloofwaardigheid. Door lid te worden van de BMK laten we als organisatie bewust zien waar we voor staan. Zo versterken we ook het geluid naar de politiek.

Rudie Peeters
Bestuurder
Hoera Kindercentra

Doelstellingen en activiteiten

Doelstellingen BMK

 • Centraal in een maatschappelijke aanpak van de kinderopvang staat voor ons dat het rendement van organisaties niet wordt uitgekeerd. Dit rendement moeten worden geïnvesteerd in duurzame kwaliteit en innovatie van de organisatie; dit maatschappelijk uitgangspunt is bepalend. Daarbij maakt het niet uit of een organisatie een stichting of een BV is. En ook mag de eigenaar verdienen aan zijn werk. Maar we signaleren wel dat op dit moment, zeker met buitenlandse investeerders, winstmaximalisatie vaak belangrijker lijkt te zijn in de bedrijfsvoering dan het leveren van kwaliteit.
 • We stimuleren ondernemerschap en innovatie binnen een systeem waarin in enige mate sprake is overheidsregulering.
 • We streven naar een systeem waarbij (een groot deel van) de kosten van kinderopvang publiek worden gefinancierd.
 • We willen het aantal regels terugbrengen en samenwerking stimuleren. Uit deze doelstellingen ontstaan onze visie en missie.

Deze doelstellingen liggen ten grondslag aan wie we zijn en waar we voor staan.

Onze activiteiten

Wij gaan namens onze leden de dialoog aan over specifieke thema’s met stakeholders zoals:

 • de politiek en beleidsmakers
 • andere brancheorganisaties
 • vertegenwoordigers van ouders
 • werknemersorganisaties
 • wetenschap
 • onderwijs-, zorg- en welzijnsorganisaties
 • pers
BMK Maatschappelijke kinderopvang

Is de BMK iets voor jou?

Herken je je in onze visie en aanpak en zijn jouw belangen dezelfde als de onze? Wij behartigen ze graag en zijn altijd op zoek naar partners die onze visie actief onderschrijven en samen met ons invulling geven aan het waarmaken van onze droom. Er zijn veel mogelijkheden om een actieve rol te spelen binnen onze jonge organisatie.

Om misverstanden te voorkomen, zowel BV’s als stichtingen zijn welkom bij de BMK. Het criterium voor aansluiting is niet de rechtsvorm van de organisatie. Wat telt is dat verdiend geld wordt geherinvesteerd in de organisatie. Want zo investeren wij 100% van wat wordt verdiend terug in de kwaliteit van onze opvang zodat dit uiteindelijk 100% ten goede komt aan het kind.

Belangenbehartiging

Belangenbehartiging branche

We nemen deel aan bestuurlijke overleggen op verschillende niveaus, we agenderen de voor ons relevante thema’s en oefenen invloed uit op de publieke opinie en de overheid. Zo brengen we het debat op gang over de maatschappelijke opdracht van kinderopvang en willen we komen tot de daartoe noodzakelijke fundamentele veranderingen in wet- en regelgeving. Lees meer over de belangenbehartiging op bij de thema’s en in onze standpunten.

Belangenbehartiging leden

We behartigen de belangen van onze leden in de volle breedte. We zijn de vertegenwoordiger van de werkgeversbelangen in onze sector. Onze dienstverlening richt zich onder meer op informatieverstrekking over actuele ontwikkelingen, juridische hulpverlening en optreden namens de maatschappelijke ondernemers in de cao-onderhandelingen. Lees mee over de belangenbehartiging voor de leden.

“Wij zijn een groot voorstander van een hechte samenwerking met en naadloze overgang tussen kinderopvang en onderwijs. De BM zet zich in voor een hechte samenwerking met het onderwijs en zorgpartners. In onze regio uit zich dat in ‘startgroepen’ voor kinderen van 2-4 jaar. Voor ouders is dit vrijwel kosteloos. In deze groepen bieden wij jonge kinderen de mogelijkheid om zich spelenderwijs te ontwikkelen. Bovendien stromen deze kinderen op hun 4e jaar naadloos door naar de basisschool. De Zeeuws-Vlaamse startgroepen zijn kwalitatief hoogwaardige kindvoorzieningen waar onderwijs, opvang en zorg nauw samenwerken.”

Rianne Vons
Directeur bestuurder Kinderopvang Zeeuws-Vlaanderen

Kindontwikkeling

“Kinderopvang is een ontwikkelinstrument én een instrument voor kansengelijkheid. Kijk naar de mooie projecten in onze peuteropvang en KDV, en ook de spannende ontwikkelingen rondom de rijke schooldag. Kinderopvang is vooral ook een samenwerkingsinstrument. Met onderwijs en i.s.m. sociaal werk biedt  kinderopvang meerwaarde. Een verbindend vakgebied in een dynamische branche in een veranderde wereld!”

Raymond Clement
Directeur bestuurder MIK-PIW groep

Ieder kind heeft recht op ontwikkeling

Kinderopvang wordt nog altijd vooral gezien als een dienst aan de ouders: de Wet kinderopvang is ingericht op werkende of studerende ouders. Kinderen van niet-werkende of studerende ouders kunnen dus niet naar de kinderopvang. Dit leidt tot versnippering en segregatie. De BMK wil van kinderopvang een recht maken voor alle kinderen, zodat zij gelijke kansen hebben en achterstanden worden voorkomen. We willen dat de kinderopvang zich primair richt op de ontwikkeling van kinderen en pas daarna als dienst aan de ouders wordt beschouwd.
Deze doelstellingen liggen ten grondslag aan wie we zijn en waar we voor staan.

Toegankelijk voor iedereen

Als kinderopvang een structurele voorziening zou zijn in alle wijken, levert dat een waardevolle bijdrage aan sociale cohesie en het sociaal domein. De kinderopvangorganisatie heeft dan
een signalerende functie, kan de ontwikkeling van kinderen vanaf jonge leeftijd monitoren, kind-nabije zorg bieden, segregatie tegengaan en diversiteit bevorderen.

BMK Maatschappelijke kinderopvang

Betaalbaar basispakket voor kinderopvang

We pleiten voor een zeer betaalbaar basispakket: als de financiële drempel laag is, zullen meer ouders kiezen voor kinderopvang omdat het goed is voor de ontwikkeling van hun kind en niet hoofdzakelijk omdat zij het nodig hebben om arbeid en zorg te kunnen combineren.
Om de ontwikkeling van kinderen op jonge leeftijd te bevorderen, maken wij ons hard voor een aantal dossiers.

“Wij stimuleren kinderen van jongs af aan om op ontdekkingstocht te gaan en de wereld te verkennen. Wij brengen kinderen van verschillende leeftijden en uiteenlopende achtergronden met elkaar in contact. Ze leren van elkaar, ontwikkelen hun sociale vaardigheden en ontdekken hun eigen rol binnen de groep en groeien zo op tot zelfstandige, sociale volwassenen. Vanwege dit maatschappelijk perspectief zijn wij lid van het BMK; het gaat niet om winst, maar om het kind.”

Dolinda Immerzeel (Directeur/bestuurder KomKids)

‘Voorzieningen voor jonge kinderen zijn niet alleen een belangrijk arbeidsmarktinstrument, zij leveren ook een belangrijke bijdrage aan de ontwikkeling van kinderen, het verminderen van achterstanden, het bevorderen van gelijke kansen, de participatie van ouders én aan een ontspannen en zorgzame samenleving. Dat is de conclusie die de Raad trekt na nauwkeurige bestudering van (mogelijke) effecten van kindvoorzieningen op zowel de arbeidsparticipatie van ouders als de ontwikkeling van kinderen. Kindvoorzieningen zijn een belangrijk onderdeel van een plezierig woon-, werk- en leefklimaat in Nederland. Vanwege deze effecten loont het om gericht te investeren in de deze voorzieningen. De raad pleit op de lange termijn voor een ‘universeel systeem’ van kindvoorzieningen met extra ondersteuning van kinderen met een achterstand.’

(SER advies, 2021 en Rapport van de SER, 2016)