Thema’s | Wet & regelgeving | Financiering

Financiering

‘Directe financiering’ is een nieuwe wijze van financieren van de kinderopvang die vanaf 2019 geleidelijk zou worden ingevoerd om vanaf 2020 voor iedereen te gelden. De kinderopvangtoeslag zou dan niet meer direct naar de ouders gaan, maar via een digitale portemonnee via DUO naar kinderopvangorganisaties. Ouders zouden dan alleen nog maar de eigen bijdrage hoeven te betalen. Deze plannen zijn in april 2018 door de Staatssecretaris stopgezet.

Op deze pagina vind je relevante documentatie en nieuws over deze plannen en lees je meer over de inzet van de BMK.

Nieuw systeem van financiering: goed voor ouders en voorkomt hoge terugvorderingen

Op 25 april 2018 meldde Staatssecretaris Van Ark de Kamer in een brief aan de Kamer dat zij de plannen voor Financiering, de nieuwe wijze van financieren van de kinderopvang niet doorzet en verder wil met de uitvoerder van het huidige stelsel op voorwaarde dat er verbeteringen worden doorgevoerd. De BMK liet al direct weten verbijsterd te zijn door dit besluit. Een nieuw systeem van directe financiering zou ouders meer zekerheid geven over hun recht op toeslag en het aantal terugvorderingen zou flink afnemen. Ook zou een reëler beeld over de kosten van kinderopvang ontstaan omdat ouders dan alleen de ouderbijdrage betalen.

De BMK is van mening dat het stelsel van toeslagen voor kinderopvang fundamentele tekortkomingen kent die alleen met een ander stelsel opgelost kunnen worden. Behaalde winst kan nu worden uitgekeerd aan eigenaren en/of aandeelhouders van de organisatie. Financiële middelen, bedoeld voor de kinderopvang, lekken op deze manier weg uit de sector. Als het streven naar winstmaximalisatie de boventoon voert in de bedrijfsvoering van kinderopvangorganisaties, kan dit ten koste gaan van de kwaliteit van de opvang. Wij vinden dat rendementen ten goede moeten komen aan duurzame kwaliteit en innovatie van de kinderopvang.

Nieuws: onderaan de pagina

Documenten over Financiering

Hieronder vind je alle relevante informatie en documenten over Financiering.

Gezamenlijk brief ‘Oplossingen en geleerde lessen Directe Financiering Kinderopvang’

Brief van de BMK, BK, Vereniging Gastouderbranche, SWN en Voor Werkende Ouders aan het Ministerie van SZW.

Bekijk en download | PDF | 731 KB | 15 juni 2018

Kamerbrief Staatssecretaris Van Ark: Aanpassing financieringssystematiek (Stopzetten directe financiering)

In deze brief aan de Kamer schrijft Staatssecretaris Van Ark dat het wetsvoorstel ‘Wet nieuw financieringsstelsel kinderopvang” niet zal worden ingediend bij de Kamer. De Staatssecretaris heeft besloten om de problematiek rond de huidige financieringswijze van kinderopvang die bij een aanzienlijk deel van de ouders resulteert in terugvorderingen en nabetalingen, en in een aantal gevallen tot (zeer) hoge terugvorderingen, aan te pakken door verbeteringen binnen het huidige stelsel van de kinderopvangtoeslag bij de Belastingdienst door te voeren.

Bekijk en download | PDF | 298 KB | 25 april 2018

Kamerbrief Staatssecretaris Van Ark: Aanpassing beoogde invoeringsdata nieuwe financieringssystematiek
kinderopvang

Staatssecretaris Van Ark schrijft dat zij samen met de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en de Staatssecretaris van Financiën, heeft besloten om een jaar extra de tijd te nemen voor de uitwerking en voorbereiding van de nieuwe financieringssystematiek. Deze wordt niet (volledig) ingevoerd op 1 januari 2020. Dat betekent tevens dat de geleidelijke invoering per 1 januari 2019 in elk geval een jaar opschuift. In het voorjaar van 2018 is Tamara Van Ark van plan de Kamer opnieuw te informeren over haar plannen voor de financiering van kinderopvang.

Bekijk en download | PDF | 52 KB | 6 februari 2018

Brief gezamenlijke partijen aan het Ministerie van SZW

Brief van BOinK, BMK, SWN en Voor Werkende Ouders aan het Ministerie. Het afgelopen jaar hebben deze partijen in de kinderopvang intensief met SZW overleg gevoerd over het wetsvoorstel Directe Financiering. Door middel van deze brief willen zij het Ministerie informeren over de voortgang.

Bekijk en download | PDF | 196 KB | 26 september 2016

Kamerbrief van het Ministerie van SZW

Deze brief betreft de uitkomst heroriëntatie Directe Financiering Kinderopvang.

Bekijk en download | PDF | 67 KB | 14 september 2016

Kamerbrief Minister Asscher: Voortgangsbrief Nieuwe financieringssystematiek kinderopvang

In deze brief informeert Minister Asscher van Sociale Zaken en Werkgelegenheid de Kamer over de voortgang van de kabinetsplannen voor de beoogde nieuwe financieringssystematiek in de kinderopvang en reageert hij op het advies van het Bureau ICT-toetsing (BIT) hierover.

Bekijk en download | PDF | 154 KB | 22 juni 2016

Voor meer informatie

 info@bmko.nl

 085 021 8500

Quote van BMK