Thema’s | Wet & regelgeving | Basistoegangsrecht

Basistoegangsrecht

Een basistoegangsrecht geeft ieder kind het recht om naar de kinderopvang te gaan; een duurzame publieke voorziening die voor álle kinderen toegankelijk en wettelijk verankerd is. Deze publieke voorziening bestaat uit een breed aanbod aan alle kinderen van werkende en niet werkende ouders, met bijzondere aandacht voor kwetsbare kinderen.

Als de financiële drempel laag is, zullen meer ouders kiezen voor kinderopvang omdat het goed is voor de ontwikkeling van hun kind en niet hoofdzakelijk omdat zij het nodig hebben om arbeid en zorg te kunnen combineren. Kinderopvang zou gratis moeten zijn net als onderwijs, maar in elk geval betaalbaar voor iedereen. Dit basistoegangsrecht bestaat (nog) niet in Nederland. Het advies van de Taskforce Onderwijs-Kinderopvang: Voer een publiek gefinancierd basistoegangsrecht in voor kinderen van twee tot vier jaar, voor zestien uur per week en voor kinderen van vier tot en met twaalf jaar voor tien uur per week . (Rapport ‘Tijd om door te pakken’, maart 2017)

Om kinderopvang toegankelijk en betaalbaar te maken voor alle kinderen zetten wij ons in voor die onderwerpen die je vind op deze pagina.

Alle nieuws en documenten over het Basistoegangsrecht vind je op deze pagina.

‘Toegankelijke’ kinderopvang; betaalbaar en voor ieder kind!

Wij vinden dat kinderopvang toegankelijk moet zijn. Aan de ene kant bedoelen we dat alle kinderen er gebruik van moeten kunnen maken, ongeacht of hun ouders werken of niet. Alle kinderen mogen naar de kinderopvang. Aan de andere kant bedoelen we dat er geen financiële belemmering zouden moeten zijn om kinderen naar de kinderopvang te brengen. Dit kan door kinderopvang gratis of in ieder geval zeer betaalbaar te maken. Daarom pleit de BMK voor een zeer betaalbaar basispakket.

De BMK wil van kinderopvang een recht maken voor alle kinderen, zodat zij gelijke kansen hebben en achterstanden worden voorkomen. We willen dat de kinderopvang zich primair richt op de ontwikkeling van kinderen en pas daarna als dienst aan de ouders wordt beschouwd.

Als kinderopvang een structurele voorziening zou zijn in alle wijken, levert dat een waardevolle bijdrage aan sociale cohesie en het sociaal domein. De kinderopvangorganisatie heeft dan een signalerende functie, kan de ontwikkeling van kinderen vanaf jonge leeftijd monitoren, kind-nabije zorg bieden, segregatie tegengaan en diversiteit bevorderen.

Nieuws: onderaan de pagina

Documenten over Basistoegangsrecht

Brief van de Minister van SZW en de Staatssecretaris van OC&W aan de Tweede kamer

In deze brief schrijven de Minister en de Staatsecretaris dat het kabinet veel waarde hecht aan een kwalitatief goed en toegankelijk stelsel van voorschoolse voorzieningen. In deel 1 van de brief wordt ingegaan op het belang van het voorschoolse stelsel en de adviezen van de Onderwijsraad en de Sociaal-Economische Raad (SER). In deel 2 van de brief wordt de aard, omvang en motieven van de huidige samenwerking tussen onderwijs en kinderopvang beschreven. Dit wordt gedaan aan de hand van de uitkomsten van een onderzoek dat Oberon, in opdracht van de Ministeries van OCW en SZW, heeft uitgevoerd.

Bekijk en download | PDF | 83 KB | 24 juni 2016

Rapport Taskforce ‘Tijd om door te pakken’ in de samenwerking tussen onderwijs en kinderopvang

Eindrapport van de Taskforce Samenwerking Onderwijs en Kinderopvang. Er moet een einde komen aan de kloof tussen kinderopvang en basisschool. De taskforce concludeert dat voor een optimale ontwikkeling van kinderen, school en kinderopvang compleet moeten kunnen samengaan in een geïntegreerd leer- en ontwikkelcentrum voor 0 tot en met 12 jaar. Daarnaast dienen alle kinderen van 2 tot 4 jaar een publiek gefinancierd toegangsrecht te krijgen voor zestien uur opvang per week. En kinderen van 4 tot en met 12 jaar van 10 uur per week. Zodat ook kinderen van niet-werkende ouders toegang hebben tot opvang.

Bekijk en download | PDF | 1900 KB | 27 maart 2017

Voor meer informatie

 info@bmko.nl

 085 021 8500

‘Wij hebben voor de BMK gekozen vanwege de maatschappelijke insteek zonder winstoogmerk. Wij staan voor lokaal maatwerk waarin we samen met onze ketenpartners initiatieven ontwikkelen – kinderopvang is daar een onderdeel van.’
Katinka Felten, directeur/bestuurder bij ’t Rovertje