Standpunten BMK

De BMK vertegenwoordigt het belang van maatschappelijke kinderopvangorganisaties. Met ons maatschappelijke geluid vertegenwoordigen we een belangrijk deel van de markt. Deze standpunten dragen we actief uit en we laten van ons horen!
Dit doen we door snel te reageren op Kamerbrieven of actualiteiten. En door in gesprek te gaan met politici en hun ambtenaren al dan niet samen met partnerorganisaties, om onze zienswijze en input te geven op onderwerpen die aandacht behoeven.

Op deze pagina lees je relevante brieven van de Kamer en het Ministerie en reacties van BMK aan de politiek op actuele onderwerpen in de kinderopvang.

Word lid van BMK

De standpunten van BMK

Hieronder vind je brieven en reacties van BMK aan de politiek op actuele onderwerpen in de kinderopvang.

Kamerbrieven en BMK-standpunten die verschijnen tijdens de coronacrisis vind je in ons corona dossier

Ga naar het corona dossier (maart 2020 t/m….)

Download het bestand | PDF | KB | datum

Gezamenlijk brief met verzoek tot uitstel ‘invoeringsdatum uitbreiding VE aanbod’

BMK, BK, SWN, BOinK en de PO-Raad hebben minister Slob en staatssecretaris Van Ark het dringend verzoek gedaan om de invoeringsdatum voor de uitbreiding van het VE-aanbod uit te stellen naar 1 januari 2021 vanwege de impact van de Coronamaatregelen.

Bekijk en download | PDF | 226 KB | 7 april 2020

Reactie BMK, BK, en BOinK op Vaste gezichten criterium en 3-uursregeling

In juli stuurden SZW, VNG en GGD-GHOR aan alle gemeenten en GGD regio’s een brief om duidelijkheid te verschaffen over de regelgeving inzake het vaste gezichten criterium en de drie-uursregeling. In deze brief van BMK, BK en BOinK onderschrijven we de insteek dat een inspecteur alle omstandigheden in beschouwing moet nemen die tot de vermeende overtreding hebben geleid. De waarnemingen van de inspecteur en de inhoudelijke dialoog met de houder tijdens de inspectie zijn hierbij van groot belang.

Bekijk en download | PDF | 119 KB | 9 oktober 2019

Brief BMK over de inzetbaarheid van BBL studenten in VE aan Slob en Van Ark

BMK brief aan Minister Slob en Staatssecretaris Van Ark naar aanleiding van signalen die de BMK ontving van leden over problemen rond de inzetbaarheid van BBL studenten in VE.

Bekijk en download | PDF | 351 KB | 25 september 2019

Verzamelbrief van BMK, BK en BOinK – Algemeen Overleg 20 juni 2019

In deze brief van BMK, BK en BOinK aan de leden van de Vaste Kamercommissie SZW behoeve van het AO op 20 juni, geven wij onze reactie op de verzamelbrief van Staatsecretaris Van Ark aan de Tweede Kamer ‘Kinderopvang april 2019’.

Bekijk en download | PDF | 192 KB | 17 juni 2019

Position paper ‘Financiering Kinderopvang’ in samenwerking met VoorWerkendeOuders’ ten behoeve van Algemeen Overleg 20 juni 2019

Aan de hand van drie onderwerpen vragen we samen (VWO en BMK) aandacht van de Kamerleden met het oog op het AO op 20 juni,  voor de financiering van de kinderopvang.

Bekijk en download | PDF | 540 KB | 17 juni 2019

Reactie Van Ark, SZW op onze brief over ‘clusteren bso’

In reactie op de brief van de BMK, BOinK en BK over het incidenteel clusteren in de bso, schrijft Van Ark deze brief.

Bekijk en download | PDF | 302 KB | 12 april 2019

Brief BMK aan Van Ark, SZW over ‘clusteren bso’

De BMK schreef met BOinK en BK een brief aan Staatssecretaris Van Ark van SZW om aandacht te vragen voor de problemen rond het incidenteel clusteren in de bso.

Bekijk en download | PDF | 248 KB | 5 maart 2019

Brief BMK aan Minister van Nieuwenhuizen, I&W over het maximaal aantal zitplaatsen Stint.

De BMK schreef met BOinK en BK een brief aan Minister Van Nieuwenhuizen van I&W waarin wij o.a. pleiten om niet het het aantal zitplaatsen te verminderen van 10 naar 8 kinderen.

Bekijk en download | PDF | 269 KB | 18 februari 2019

Brief BMK aan Commissie Infrastructuur & Waterstaat.

De BMK schreef met BOinK en BK een brief aan de Commissie I&W i.v.m. het plenaire debat op 22 januari 2019 met de minister, met als doel hen een beter inzicht te geven in de visie van de sector aangaande de toekomstige ontwikkelingen rond de Stint.

Bekijk en download | PDF | 234 KB | 21 januari 2019

Brief BMK aan de vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid: Reactie op agendapunten voor Algemeen Overleg Kinderopvang d.d. 13 december 2018

Middels deze brief willen we de commissie per agendapunt voorzien van extra informatie die mogelijk een bijdrage levert aan het voeren van een constructief en kritisch debat op 13 december.

Bekijk en download | PDF | 457 KB | 10 december 2018

Brief BMK aan Minister Slob en Staatssecretaris Van Ark: Uitwerking Regeerakkoordmaatregel versterking voorschoolse educatie (VE)

Middels deze brief reageert de BMK op de maatregelen omtrent de versterking voorschoolse educatie (brief van Minister Slob dd. 29 november 2018). Wij betreuren de maximering van de uren voor VE (maximaal 6 uur per dag mag meetellen voor de norm) en vrezen dat dit segregatie in de hand werkt.

Bekijk en download | PDF | 319 KB | 7 december 2018

Brief BMK, BK en BOinK aan Kamercommissie Infrastructuur & Waterstaat: Stintloze periode brengt veiligheid verder in gevaar.

Gezamenlijke brief van de Branchevereniging Maatschappelijke Kinderopvang, Brancheorganisatie Kinderopvang en BOinK, ten behoeve van het voorgezette Algemeen Overleg met minister Van Nieuwenhuizen over de Stint. Naar aanleiding van de eerste termijn van het overleg op 1 november, willen we de minister over drie zaken nader informeren: 1. Stintloze periode brengt veiligheid verder in gevaar, 2. Bespoedig TNO onderzoek i.c.m. Stint-revisie-verbeterplan en 3. Tijdige voorbereiding op herintroductie vernieuwde Stint.

Bekijk en download | PDF | 490 KB | 5 november 2018

Brief BMK aan Kamercommissie Infrastructuur & Waterstaat inzake Stinst.

Brief met standpunt BMK ten aanzien van het verbod op het gebruik van de Stints t.b.v. het algemeen overleg op 1 november 2018.

Bekijk en download | PDF | 330 KB | 31 oktober 2018

Brief vijf partijen aan de Commissie SZW – kabinetsreactie ‘advies Taskforce Samenwerking onderwijs en kinderopvang’

De vijf partijen, BMK, BK, PO-raad, SWN en de VNG,  wijzen erop dat de visie van het kabinet zoals die in de kabinetsreactie beschreven staat, niet op alle punten gedeeld wordt door ons. En wij verzoeken een spoedig inplannen van het algemeen overleg over kinderopvang, waarin de kabinetsreactie uitgebreid besproken kan worden.

Bekijk en download | PDF | 282 KB | 30 augustus 2018

Kamerbrief van Staatssecretaris Van Ark over stand van zaken maatregelen Commissie Gunning

In december 2016 heeft de Kamer het rapport van de evaluatie van de aanbevelingen van de commissie Gunning ontvangen. Uit het rapport van PwC kwam naar voren dat de veiligheid en de kwaliteit in de kinderopvang zijn verbeterd. De Tweede Kamer zou daarnaast geïnformeerd worden over de stand van zaken ten aanzien van de maatregelen. Dat doet Van Ark in deze brief. Zij schrijft dat er de afgelopen jaren grote stappen zijn gezet in de verbetering van de veiligheid en kwaliteit in de kinderopvang.

Bekijk en download | PDF | 166 KB | juli 2018

Verzamelbrief van Staatssecretaris Van Ark over peuters, IKK en ouders

Bekijk en download | PDF | 210 KB | maart 2018

Brief aan het Kabinet over integrale peutervoorziening

Brief van de VNG, PO-raad, BMK, BK, SWN en BOinK aan het kabinet met een oproep om het plan dat we hebben ontwikkeld, om kansengelijkheid voor alle peuters in Nederland te realiseren, te betrekken in het Algemeen Overleg over onderwijsachterstandenbeleid.

Bekijk en download | PDF | 335 KB | februari 2018

Overzicht van BMK over standpunten inzake kinderopvang ten behoeve van de verkiezingen maart 2017

Bekijk en download | PDF | 385 KB | maart 2017

Kamerbrief van Minister Asscher over moties van Weijenberg, Heerma en Yucel over kinderopvang en ouders

Kamerbrief waarin Minister Asscher de Tweede Kamer informeert over de stand van zaken ten aanzien van de twee moties die zijn aangenomen door de Tweede Kamer tijdens de behandeling van de Wet versterking positie ouders kinderopvang en peuterspeelzalen.

Bekijk en download | PDF | 84 KB | december 2016

Kamerbrief van Minister Asscher over voorschoolse voorzieningen kwaliteit samenwerking onderwijs en kinderopvang

In de brief wordt ingegaan op het belang van het voorschoolse stelsel en de adviezen van de Onderwijsraad en de Sociaal-Economische Raad (SER). In het tweede deel van de brief de wordt de aard, omvang en motieven van de huidige samenwerking tussen onderwijs en kinderopvang beschreven. Dit wordt gedaan aan de hand van de uitkomsten van een onderzoek dat Oberon heeft uitgevoerd. Tevens wordt ingegaan op de uitvoering van de moties Yücel c.s. op het terrein van de samenwerking tussen onderwijs en kinderopvang.

Bekijk en download | PDF | 274 KB | oktober 2016

Kamerbrief van Minister Asscher over kwaliteit en risico’s kinderopvang instellingen

In deze brief licht Minister Asscher toe hoe hij  wil omgaan met de motie Voortman en Yucel over informatie over kwaliteit en
risico’s van kinderopvanginstellingen. In de motie wordt de regering opgeroepen om te onderzoeken hoe ouders inzicht kan worden geboden in de kwaliteit van kinderopvangorganisaties en vraagt de regering gemeenten te stimuleren om gegevens over kwaliteit en risico’s openbaar te maken.
Bekijk en download | PDF | 93 KB | september 2016

Brief vijf partijen aan leden Commissie SZW over kwaliteit VVE integrale voorziening kinderopvang

Brief van de BMK, BK, PO-raad, SWN en de VNG waarin wordt opgeroepen om tijdens het AO van 28 september de plannen van minister Asscher (voor een betere kwaliteit en betere toegankelijkheid van de kinderopvang en de bestuurlijke afspraken over een aanbod voor alle peuters) te bespreken en de ontwikkelingen in het veld te ondersteunen.

Bekijk en download | PDF | 105 KB | september 2016

BMK brief met reactie op Kamerbrief Asscher-Dekker over voorschoolse voorziening onderwijs en kinderopvang

Brief van de BMK aan Commisie SZW en Commissie OCW met een reactie op de brief aan de Tweede Kamer van Minister Asscher en Staatssecretaris Dekker (dd 24 juni 2016). In deze brief reageren Asscher en Dekker op verschillende adviezen (van de SER, OESO en de Onderwijsraad) over en onderzoeken naar het voorschools stelsel en de moties Yücel c.s.
De BMK geeft in haar brief een aantal aandachtspunten mee ten behoeve van de kamerbehandeling van de brief van Asscher en Dekker.

Bekijk en download | PDF | 770 KB | juli 2016

Voor meer informatie

 info@bmko.nl

 085 021 8500