Kinderopvang kan een waardevolle bijdrage leveren aan sociale cohesie en het sociaal domein. De kinderopvang kan door te signaleren de ontwikkeling van kinderen vanaf jonge leeftijd monitoren, kind-nabije zorg bieden, segregatie tegengaan en diversiteit bevorderen.

Thema’s | Veiligheid & gezondheid

Veiligheid & gezondheid

Het veiligheids- en gezondheidsbeleid binnen kinderopvangorganisaties staat in de belangstelling. Met de invoering van de Wet IKK moet elk kindercentrum een veiligheids- en gezondheidsbeleid hebben dat voldoet aan de nieuwe eisen. Meer daarover lees je hier.

De Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling draagt bij aan een grotere veiligheid in de kinderopvang. Het is een belangrijk instrument dat iedere kinderopvangorganisatie moet hebben. Het is stappenplan voor medewerkers dat aangeeft hoe te handelen bij signalen van huiselijk geweld en kindermishandeling, bij mogelijk geweld- of zedendelict door een collega en wanneer er sprake is van seksueel grensoverschrijdend gedrag tussen kinderen onderling op de kinderopvang. In het dossier Meldcode vind je alle relevante informatie hierover.

Tenslotte vind je op deze pagina informatie over vaccinaties en een aantal wettelijke regelingen als Bouweisen en Binnenmilieu en de Hygiënecode en Warenwet.

Goede kinderopvang heeft branche-overschrijdende discussie nodig

Kinderen die opgroeien in onveilige situaties, slachtoffer zijn van mishandeling of misbruik en kinderen die in armoede opgroeien hebben minder kans zich even goed te ontwikkelen als leeftijdsgenoten en lopen schade op.

De BMK vindt dat de huidige wettelijke eisen niet volstaan als het om veilige en gezonde kinderopvang gaat. Wij vinden dat we een volgende stap moeten zetten. Daarom agenderen wij thema’s die verder reiken dan de minimale vereiste kwaliteit in de kinderopvang. Wij willen een discussie voeren over de rol van kinderopvang in de maatschappij. Dit doen wij o.a. door branche-overstijgende discussies met elkaar te voeren over onderwerpen als armoede, mishandeling of misbruik en de rol van maatschappelijke kinderopvang. Hoe kan kinderopvang samenwerken met welzijn, onderwijs en gemeenten om te zorgen voor meer veiligheid? En deze schrijnende problemen waar kwetsbare kinderen mee te maken hebben samen het hoofd te bieden?

Ga naar de (samenvatting van de) themadiscussie over dit onderwerp ‘Wanneer is de kinderopvang veilig?
Lees meer over onze andere themadiscussies.