Thema’s | Wet & regelgeving | Toezicht & Handhaving

Toezicht & Handhaving

Kinderopvangorganisaties moeten vanuit de Wet kinderopvang aan vele kwaliteitseisen voldoen. De gemeente is verantwoordelijk voor het toezicht op en de handhaving van deze kwaliteitseisen. Zij geeft de lokale GGD opdracht om inspecties uit te voeren. Een toezichthouder van de GGD voert deze bij iedere kinderopvanglocatie jaarlijks uit op verschillende kwaliteitsdomeinen, zoals pedagogisch beleid, veiligheid en huisvesting. In het inspectierapport adviseert de GGD de gemeente om wel of niet te handhaven. De gemeente kan dan besluiten tot het nemen van maatregelen.

Op deze pagina vind je relevante informatie over het proces van toezicht en handhaving.

Alle nieuws en documenten over Toezicht & Handhaving vind je op deze pagina.

Onze visie op Toezicht & Handhaving

De BMK is groot voorstander van meer ‘dialoog gestuurd toezicht houden’ in plaats van de ‘afvinklijsten’ waarmee nu nog veelal gewerkt wordt.
Duidelijkheid en eenduidigheid over de geldende regels en de wijze van toezicht houden is van groot belang voor het leveren van goede kwaliteit binnen de kinderopvang. De BMK is daarom actief betrokken in overleggen met de GGD-GHOR en andere partners uit de sector om alle signalen en knelpunten die met de inspectie te maken te hebben, zo tijdig mogelijk te signaleren, te verzamelen en aan te kaarten, zodat we gezamenlijk naar oplossingen kunnen zoeken.

Nieuws: onderaan de pagina

Documenten over Toezicht & Handhaving

Hieronder vind je alle relevante informatie en documenten over Toezicht & Handhaving.

GGD – GHOR: Inhoudelijk afstemming over het locatie-overstijgend opvangen (Clusteren)

De definitieve reactie van GGD GHOR Nederland ten aanzien van het ’locatie-overstijgend opvangen’. Deze inhoudelijke reactie is afgestemd met het ministerie van SZW en de VNG op 1 augustus 2019. Deze reactie van GGD GHOR biedt een werkbare, landelijke oplossing die voor alle partijen gelijk is en waar alle partijen, GGD GHOR, Belastingdienst Toeslagen, Ministerie van SZW en de drie branchepartijen zich in kunnen vinden. Over dit onderwerp heerste veel onrust en onduidelijkheid.

Bekijk en download | PDF | 179 KB | 1 augustus 2019

Brief van VNG, GGD GHOR Nederland aan gemeenten en GGD’en over toezicht op en handhaving van het vaste-gezichtencriterium en de 3-uursregeling

In de praktijk is gebleken dat er verschil van inzicht bestaat over de ruimte die een toezichthouder heeft om wel of geen overtreding vast te stellen als niet aan de wettelijke eisen over het vaste-gezichtencriterium en de 3-uursregeling wordt voldaan. Deze brief verschaft duidelijkheid aan GGD’en en gemeenten en geeft richting en houvast bij het toezicht op en de handhaving van deze twee kwaliteitseisen.

Bekijk en download | PDF | 84 KB | juli 2019

GGD – GHOR Brochure kinderopvang

Deze folder over toezicht en handhaving in de kinderopvang voor ondernemers licht toe aan welke eisen moet worden voldaan vanuit de wet kinderopvang. Daarnaast wordt kort uiteengezet hoe het toezicht en de handhaving in de kinderopvang is georganiseerd.

Bekijk en download | PDF | 600 KB | december 2018

Artikel: In-één-oogopslag uitgelegd (SZW)

Bekijk en download | PDF | 196 KB | april 2018

Landelijke rapportage toezicht en handhaving

Een uitgave van het Ministerie van OCW.

Bekijk en download | PDF | 2874 KB | december 2017

Voor meer informatie

 info@bmko.nl

 085 021 8500

‘We zien een steeds draconischer regelgeving in één bepaalde richting die niet goed is voor het jonge kind. We hebben te maken met een kortzichtige pedagogische visie van een overheid die slechts oog heeft voor het economische model. Er moet een eind komen aan het inconsistente zwabberbeleid van de overheid de laatste jaren.’
 – Petra Weeda, directeur Noach Kinderopvang Maastricht