Wet Innovatie en Kwaliteit Kinderopvang (IKK)

De Wet IKK is op 1 januari 2018 in werking getreden met als doel de kwaliteit en de toegankelijkheid van de kinderopvang te verbeteren. De wijzigingen komen voort uit het akkoord Innovatie en Kwaliteit Kinderopvang dat minister Asscher van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW), de Brancheorganisatie Kinderopvang, Sociaal Werk Nederland, BOinK (Belangenvereniging Ouders in Kinderopvang), de FNV Zorg en Welzijn en het CNV Zorg en Welzijn in 2016 sloten. In mei 2016 kon het ‘IKK-akkoord’ worden gesloten: het Convenant Innovatie en Kwaliteit Kinderopvang (IKK).

De BMK werd opgericht in april 2016, waardoor we niet direct een plaats hadden aan de onderhandelingstafel. Alhoewel het IKK-akkoord niet afgesloten is met de BMK, heeft de BMK de inhoudelijke doelen van het IKK-akkoord wel onderschreven. We zijn door het ministerie van SZW gevraagd om vanaf september 2016 aan te schuiven bij de besprekingen over de uitwerking van het akkoord. Inmiddels is ook Voor Werkende Ouders bij het akkoord aangesloten.

Het akkoord IKK heeft een vertaling gekregen in de Wet IKK, die per 1 januari 2018 van kracht is gegaan. Een verdere uitwerking van de wet staat in het Besluit kwaliteit kinderopvang (AMvB). Tenslotte is een aantal zaken verder uitgewerkt in een Ministeriële regeling (Regeling Kwaliteit Kinderopvang).

Op deze pagina vind je documentatienieuws en brieven aan de politiek over het IKK.

Blij met de maatregelen maar betaalbaarheid en toegankelijkheid zijn voorwaarden!

De BMK zet zich in voor verdere verbetering van de kwaliteit in de kinderopvang. We zien de IKK-maatregelen als een belangrijke stap voorwaarts in de verdere verbetering van de kwaliteit van kinderopvang.

Maar we plaatsen ook kanttekeningen. Zo levert de bkr voor de BSO met ingang van 1 januari 2019 geen kwaliteitsverbetering op. En ook maakt de BMK zich zorgen over de financiële consequenties van de aanpassing van de bkr voor baby’s, ook met ingang van 1 januari 2019. Dit kan een goede maatregel zijn om de kwaliteit te verhogen, maar dan moet de opvang wel betaalbaar en toegankelijk blijven. De prijs van kwaliteitsverbetering mag niet op het bordje van de ouders terecht komen. Dat is niet in het belang van een goede toegankelijkheid voor met name de laagste inkomenscategorieën.

Vandaar dat de BMK samen met de andere partijen onderzoek heeft geïnitieerd naar deze kosteneffecten. Blijven de kosten binnen de afspraken die daarover gemaakt zijn? Ook brengen we in kaart welke mogelijke alternatieven er zijn. En tenslotte hebben we samen met andere partijen met de Kamer een rondetafelgesprek gevoerd in juni over dit onderwerp.

Nieuws: onderaan de pagina

Documenten over IKK

Hieronder vind je alle relevante informatie en documenten over IKK.

‘IKK op een rijtje’ voor de doelgroep medewerkers

Handig overzicht voor medewerkers: Werk je op een kinderopvang? En wil je meer weten over IKK? Of waar je informatie over deze wet kunt vinden? Gebruik dan dit overzicht met verwijzingen naar de plaatsen waar deze informatie te vinden is. Zodat je op je werkplek het gesprek hierover aan kunt gaan met collega’s, ouders of inspecteurs. Laat je inspireren door vlogs en video’s, bekijk de meest gestelde vragen en lees wat je zelf kunt doen.

Bekijk en download | PDF | 256 KB | juli 2019

Rekenhulp bkr berekening

Bekijk en download | .xls | 18.851 KB | april 2017

Akkoord Innovatie en Kwaliteit Kinderopvang (inhoud van het akkoord)

Bekijk en download | PDF | 153 KB | mei 2016

Bekendmaking Aanwijzing geregistreerde certificaten EHBO aan kinderen (01-09-2017)

Bekendmaking in de Staatscourant 21 augustus 2017.

Bekijk en download | PDF | 252 KB | september 2017

Besluit (AMvB) 23 augustus 2017 Kwaliteit Kinderopvang en Peuterspeelzalen (01-09-2017)

Aankondiging in Staatsblad.

Bekijk en download | PDF | 327 KB | september 2017

Brief Van Ark aan Tweede Kamer over Voortgang Harmonisatie en IKK

Brief Staatssecretaris Van Ark van 29 januari 2018, aan de Tweede Kamer over de voortgang van de Harmonisatie Peuterspeelzaakwerk en Innovatie Kwaliteit Kinderopvang. De brief geeft de antwoorden op de vragen gesteld door de vaste Kamercommissie SZW naar aanleiding van de brief van Van Ark dd. van 16 november 2017.

Bekijk en download | PDF | 229 KB | januari 2018

Brief aan Vaste Kamercommissie SZW i.v.m. AMvB-IKK03-04-2017.pd

Gezamenlijke brief dd 3 april 2017 van de BMK, BK, BOinK, SWN en FNV.

Bekijk en download | PDF | 247 KB | april 2017

Brief/notitie VNG Communicatie branche partijen

Deze notitie dd. 13 december 2017, geeft inzicht in hoe de toezichthouder tot een professioneel oordeel komt. en geeft aandachtspunten voor handhaving weer.

Bekijk en download | PDF | 486 KB | december 2017

Gezamenlijke brief aan Tweede Kamer m.b.t. input procedurevergadering (Kostprijsonderzoek financiele uitwerking IKK)

Deze brief van de BMK, BK, BOink, FNV en SWN dd. 8 mei 2017, geeft input voor de procedurevergadering m.b.t. het kostprijsonderzoek, de implementatie van de wet IKK en de regelgeving m.b.t. buitenruimte.

Bekijk en download | PDF | 229 KB | mei 2017

Kamerbrief van SZW: Betere kwaliteit en betere toegankelijkheid in de kinderopvang

Brief van het Ministerie van SZW aan de Tweede Kamer, dd. 27 mei 2016

Bekijk en download | PDF | 312 KB | mei 2016

Ledenbericht BMK over de inzet van de BMK  m.b.t. het IKK

Bericht van de BMK aan leden over de BMK-inzet, dd 16-12-2016.

Bekijk en download | PDF | 298 KB | december 2016

Ledenbericht AMvB IKK en BKR-versie

Bericht aan alle leden betreffende de AMvB IKK en BKR-versie.

Bekijk en download | PDF | 298 KB | december 2016

Ministriële Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen

Regeling van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid tot wijziging van de regeling Kwaliteit en de Wet kinderopvang en kwaliteitseisen.

Bekijk en download | PDF | 1016 KB | september 2017

Ontwerpbesluit Kwaliteit Kinderopvang en Peuterspeelzaalwerk

Ontwerpbesluit tot het stellen van eisen aan de kwaliteit van de kinderopvang en het peuterspeelzaalwerk.

Bekijk en download | PDF | 1016 KB | september 2017

Reactie van Asscher op brief van BOinK 9 mei

Reactie op de brief van BOinK namens partijen over wetsbehandeling wet Innovatie en Kwaliteit Kinderopvang.

Bekijk en download | PDF | 143 KB |mei 2017

Toelichting BMK op wetsvoorstel  Innovatie en Kwaliteit  Kinderopvang

Reactie op de brief van BOinK namens partijen over wetsbehandeling wet Innovatie en Kwaliteit Kinderopvang.

Bekijk en download | PDF | 275 KB | november 2016

Wetsvoorstel IKK

Wetsvoorstel voor de wijziging van de Wet Kinderopvang  en Kwaliteitseisen Peuterspeelzalen.

Bekijk en download | PDF | 52 KB | oktober2016

Wetsvoorstel IKK MvT

Wetsvoorstel voor wijzigingen aan de Wet Innovatie en Kwaliteit Kinderopvang

Bekijk en download | PDF | 116 KB | oktober 2016

Voor meer informatie

 info@bmko.nl

 085 021 8500

We zien de IKK-maatregelen als een belangrijke stap voorwaarts in de verbetering van de kwaliteit van de kinderopvang. Maar we plaatsen ook kanttekeningen.