Tijdelijk aan de slag in Caribisch Nederland? Denk eens aan een uitwisselingstraject met de kinderopvang op Bonaire, Sint Eustatius of Saba. Caribisch Nederland bestaat uit de eilanden Bonaire, Sint Eustatius en Saba in de Caribische Zee. Sinds 10 oktober 2010 zijn zij als openbare lichamen (bijzondere gemeenten) binnen het Koninkrijk der Nederlanden onderdeel van het land Nederland.

De openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba en het Rijk (de ministeries SZW, VWS, OCW en BZK) hebben de gezamenlijke ambitie uitgesproken de kinderopvang en de buitenschoolse voorzieningen in Caribisch Nederland te versterken. Het programma BES(t) 4 kids is ingericht om de 4 deelnemende partners te ondersteunen bij het realiseren van deze ambitie. De focus van BES(t) 4 kids ligt op het creëren van een veilige en zorgzame omgeving voor kinderen tot en met 12 jaar die voor alle ouders toegankelijk is. Vanaf 2020 zijn er extra middelen voor het BES(t) 4 kids programma beschikbaar. Hiermee kunnen de kosten die ouders betalen voor de opvang naar beneden, komt er meer ruimte voor het opleiden en bijscholen van pedagogisch medewerkers en het verbeteren van de arbeidsvoorwaarden en kan de kwaliteit worden versterkt.

Het beste voor kinderen en de ouders

Kinderopvang is in verhouding duur op de eilanden en veel ouders kunnen zich de kosten voor dagopvang of buitenschoolse opvang niet veroorloven. Tegelijkertijd zijn ouders (veel alleenstaande moeders) genoodzaakt hun kinderen naar de opvang te brengen zodat ze kunnen werken. Ook vanwege het grote aantal kinderen dat een risico heeft op een ontwikkel- of leerachterstand, wil het kabinet de toegankelijkheid van kinderopvang op de eilanden bevorderen, om zo de ontwikkeling van kinderen te stimuleren.

Er wordt daarom ingezet op een verhoging van de kwaliteit van de kinderopvang en het aanbieden van voorschoolse educatie aan alle kinderen. Ook de buitenschoolse opvang wordt daarbij betrokken. Er komen kwaliteitseisen voor de opvangvoorzieningen, goed toezicht wordt georganiseerd en scholing aan medewerkers aangeboden. Daarbij kan kennis en ervaring vanuit Europees Nederland behulpzaam zijn. Uiteraard is ook het omgekeerde van belang: dat medewerkers van de eilanden in Europees Nederland ervaring op kunnen doen.

In samenwerking met het Ministerie van SZW zijn we op zoek naar organisaties die mogelijkheden zien om een uitwisselingstraject te starten met een kinderopvangorganisatie op één van de eilanden in Caribisch Nederland. Het gaat dan onder meer om het hands on, op de werkvloer samenwerken in de organisaties, trainen/coachen van pedagogisch medewerkers en management en het uitwisselen van medewerkers zodat van elkaar kan worden geleerd. Voor de organisatie en ervaren pedagogisch medewerkers is dit een mooie kans om, tijdelijk, ervaring en kennis te delen en het verschil te maken. En natuurlijk biedt het werken in Caribisch Nederland een unieke leerervaring.

Hieronder omschrijven de eilanden waar de kinderopvangorganisaties op hun eiland behoefte aan hebben (welke functies en welke randvoorwaarden daarbij gelden). Voor alle eilanden geldt dat het belangrijk is dat kandidaten:

 • een goed beeld hebben van de kleinschaligheid van de eilanden en wat het betekent om op een klein eiland te wonen en werken, en
 • zich bewust zijn van de culturele verschillen tussen kinderen en (pedagogisch) medewerkers van de eilanden en uit Europees Nederland.

Heb je ideeën voor een uitwisseling of wil je samenwerken met een of meerdere eilanden? Meld je dan aan via Info@bmko.nl
De BMK zal je gegevens delen met het projectbureau op het ministerie, zij zullen verdere bemiddeling doen en contact met je opnemen.

Algemene informatie over de eilanden en het soort uitwisseling:

Bonaire

Algemeen

 • Het accent ligt op versterking van bestuur en management.
 • Moet ervaring hebben met het managen van een opvang.
 • Advies kunnen geven inzake het opstellen van pedagogisch beleidsplan, ziekteprotocol, veiligheidsbeleid, klachtenprocedure, financieel beleid en registratiesystemen.
 • Mogelijkheid dat personen van het lokale management team kunnen participeren in een vergelijkbare organisatie in Europees Nederland.
 • Personen die het Papiaments machtig zijn, genieten de voorkeur.

Voorschoolse Educatie

 • Helpen met de warme-overdracht van de kinderopvang naar de basisschool, bijvoorbeeld door overdrachtsformulieren en portfolio’s/observaties.

Buitenschoolse opvang

 • Advies kunnen geven over programmering van leeftijd-adequate activiteiten en talentontwikkeling

St. Eustatius

In het algemeen is het beheersen van de Engelse taal een vereiste. Naast ondersteuning op het eiland door mensen uit Europees Nederland is het gewenst dat de directeur en/of medewerkers op een vergelijkbaar niveau kunnen participeren in een Europees Nederlandse organisatie.

Voorschoolse Educatie

 • Persoon (personen) op management niveau om de directeuren te adviseren over management in de organisatie, zoals het organiseren van vergaderingen met het personeel, over kindbespreking, over organisatorische zaken, smooth transition naar basisonderwijs , en omgaan met ouders e.a.
 • Persoon(personen) met ervaring in voorschoolse educatie op school (VVE?) om te adviseren over de beste wijze om de Early Stimulation Group te organiseren in school, ervan uitgaande dat aan de kinderen ontwikkelingsgerichte activiteiten worden aangeboden .

Buitenschoolse opvang

 • Persoon ( personen) op management niveau om de directeuren te adviseren over het organiseren van kindbesprekingen en het uitvoeren van het pedagogisch beleid. Ook het omgaan met conflicten bij het personeel en het omgaan met ouders.

Saba

In general we are seeking persons who are qualified in early childhood education, at the level of teacher as well as management. A key point for a twinning to work on Saba is the person should be fluent in English.

Both organizations need:

 • Management level expertise
 • Class Leader level expertise
 • Policy Plans; pedagogical, staff and parents
 • For staff to also be able to visit similar organizations in NL

Day Care:

 • To assist in setting up pedagogical plans for each child
 • Advising the director with ways to improve working conditions for staff and other related topics
 • More efficient and effective working staff with children
 • Use the high scope method and help implement it
 • Assist with a policy for continuos education from DC to Kindergarten
 • Assist with the Pre-K and how a pre-k functions (curriculumn)

After School Care:

 • Management training for the assistant director
 • Assist with planning of activities for ASC
 • Advise the board of ASC on their role and actions that may need to be taken

About Saba: Persons interested in visiting Saba should know that it is a very small island and main language of instruction is English. Need to travel by small plane to get to the island. The island is very rustic and tranquil, a lot of nature land and sea. People are very friendly and welcoming.

Deel dit nieuwsbericht