Op dinsdag 24 oktober heeft de Tweede Kamer ingestemd met het amendement op de begroting van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW). Dat amendement heeft betrekking op het verhogen van het minimumloon en op het verhogen van de kinderopvangtoeslag. Over het laatste zegt het amendement:

Dit amendement maakt in 2024 250 miljoen beschikbaar en 508 miljoen euro structureel beschikbaar voor een verhoging van het maximum uurtarief richting het gemiddeld uurtarief voor de dagopvang, buitenschoolse opvang en gastouderopvang. Daarmee zorgt dit amendement ervoor dat de kinderopvangtoeslag die ouders ontvangen beter aansluit bij de daadwerkelijke kosten voor kinderopvang die zij maken. Dit betekent dat het maximum uurtarief per opvangsoort met de volgende percentages wordt verhoogd: 6,22% bij de dagopvang (€ 0,60), 9,90% bij de buitenschoolse opvang (€0,82) en 4,00% in de gastouderopvang (€0,29). De indieners verzoeken de regering de doorwerking in de jaren vanaf 2025 voor te bereiden, middels een groeipad dat oploopt tot structureel 508 miljoen euro.

Hoe verder?
De Eerste Kamer moet instemmen met de begroting van SZW. Die begroting staat binnenkort in de Eerste Kamer geagendeerd. De Eerste Kamer mag overigens niet amenderen. Het hogere KOT-tarief wordt geregeld in het Besluit Kinderopvangtoeslag. Het aanpassen van dit besluit verloopt via een zogenaamde voorhangprocedure in de Tweede en Eerste Kamer. Op 29 september lieten de Minister en de Staatssecretaris van Financiën aan de Tweede Kamer weten: “Afronding van het AMvB-traject voor 1 januari 2024 is ambitieus, maar het is mogelijk om de AMvB met terugwerkende kracht in werking te laten treden en per 1 januari 2024 met de uitvoering te starten. Om in december 2023 (voor de maand januari 2024) uit te keren, dient de wijziging uiterlijk 15 oktober 2023 vastgesteld te zijn. Wijzigingen gedurende het jaar zijn uitvoeringstechnisch mogelijk met terugwerkende kracht over het gehele toeslagjaar”. AMvB staat voor: algemene maatregel van bestuur. De deadline van 15 oktober is niet gehaald. Wij gaan ervanuit dat het hogere tarief uiterlijk in maart 2024 formeel geregeld zal zijn en met terugwerkende kracht vanaf 1 januari 2024 zal gelden. Formeel moeten we de Eerste Kamer afwachten.

Belofte
De indieners van het amendement (GroenLinks, D66 en ChristenUnie) stellen voor, om te voorkomen dat de prijzen in de kinderopvang stijgen, om afspraken te maken met de sector. Afspraken naar aanleiding van de toezegging die is gedaan om een verhoging van het maximum uurtarief slechts te besteden aan hogere salarissen (die inmiddels zijn overeengekomen in een nieuwe cao). Zo leidt een hogere maximum uurprijs niet tot een hogere uurprijs voor ouders. De BMK spreekt in december het ministerie over deze afspraken. Onze eerdere oproep blijft staan: laat deze verhoging geen reden zijn de tarieven extra te verhogen, want dan schieten ouders er niets mee op. De verhoging is bedoeld om het maximale KOT-tarief beter aan te laten sluiten bij de daadwerkelijke tarieven. Ieder dubbeltje boven het maximale KOT-tarief moeten de ouders immers zelf betalen.

Deel dit nieuwsbericht