Nederland kan de combinatie van werk en zorg zóveel beter organiseren! Dat is de belangrijkste conclusie van het lang verwachte SER rapport ‘Een werkende combinatie’ dat vandaag centraal staat tijdens de Arbeid- en Zorgbijeenkomst 2016. De opeenstapeling van werk, leren, opvoeding en mantelzorg leidt vaak tot oververmoeide ouders en een onrustige omgeving voor kinderen.

Verantwoordelijkheden combineren

Tijd is een schaars goed. De SER wil dat het makkelijker wordt voor mensen om hun verschillende verantwoordelijkheden te combineren, bijvoorbeeld door het gebruik van verlofvoorzieningen te stimuleren. Maar ook benadrukt de raad opnieuw het belang van sluitende dagarrangementen voor kinderen, als een eerste stap in de ontwikkeling naar integrale kindcentra voor 0-12 jarigen.

Ontwikkelkansen aan kinderen

De BMK is blij dat de SER opnieuw de kindvoorzieningen op de agenda plaatst. Dit keer niet alleen vanwege de ontwikkelkansen die het biedt aan kinderen, zoals in het advies uit januari ‘Gelijk goed van start’, maar ook vanwege de ruimte die deze sluitende dagarrangementen aan ouders biedt. Het belang van kind en ouder gaan hier gelijk op.

Op dit moment zijn er te veel breuklijnen in de dag van een kind van 4-12 jaar. Naast school, gaan veel kinderen ook naar voor-, tussen- en naschoolse opvang. Soms zijn dat ‘gescheiden circuits’. Voor een brede en stabiele ontwikkeling is het beter te kiezen voor sluitende en eigentijdse dagarrangementen van 0-12 jaar. De SER pleit voor een universeel systeem waarbinnen maatwerk geboden wordt, maar maakt ook duidelijk dat de huidige wet- en regelgeving zo’n breed aanbod nu in de weg staat. Het pleit daarom voor aanpassing daarvan.

Slechts voorstellen voor de kortere termijn

De BMK is het eens met de probleemanalyse van de SER en de oproep van de raad aan de overheid om dringend werk te maken van de sluitende dagarrangementen door een lange termijnvisie te ontwikkelen en te investeren in schoolgaande kinderen. Maar de BMK is teleurgesteld over de concrete voorstellen van de SER om de lange termijnvisie te realiseren. Het rapport bevat voorstellen voor de korte termijn, waarvan de meeste een verbetering zijn ten opzichte van de huidige situatie, maar ze brengen echte integrale voorzieningen nog niet binnen handbereik. Ze beogen vooral om de samenwerking tussen de bestaande instellingen van onderwijs en opvang te verbeteren. Zo moet het makkelijker worden om gezamenlijk huisvesting te vinden, in aantrekkelijke gebouwen, en om medewerkers te delen. Ook wil de SER de scheiding tussen voor- tussen- en naschoolse opvang opheffen. Maar de scheiding met het onderwijs blijft vooralsnog wel in stand. De BMK pleit voor een versnelling, om daarmee de integrale voorzieningen voor een grote groep kinderen daadwerkelijk te kunnen aanbieden.

Deel dit nieuwsbericht