In de afgelopen periode waarin noodopvang werd verzorgd voor zowel kinderen met ouders uit de cruciale beroepen als kinderen uit kwetsbare gezinnen is duidelijk geworden dat door de Corona crisis sommige gezinnen in nog grotere problemen kwamen dan voorheen. BMK en BK vragen, zoals meerdere landelijke partners aandacht voor blijvende zorg voor de kinderen uit kwetsbare gezinnen. Wij blijven aandacht vragen voor deze kinderen, en specifiek voor kinderen in de leeftijd van 0 tot 4 jaar oud.

Actief blijven participeren binnen het sociale netwerk in de gemeente

De VNG roept (medewerkers van) gemeenten, scholen, kinderopvang, Veilig Thuis, leerplicht en jeugdzorg op om de nieuwe professionele verbanden en contacten die zijn gelegd in de afgelopen periode vooral in stand te houden.  Ook geeft de VNG aan dat de coördinatoren van de noodopvang binnen de veiligheidsregio’s voorlopig nog de regie blijven houden.

Wij vragen aan onze leden om ook in contact te blijven of te komen met het sociale netwerk en met de bestaande en nieuwe professionele verbanden op het gebied van het (jonge) kind, zeker als er zorgen zijn over specifieke gezinnen of kinderen. Ook kinderopvangorganisaties kunnen met vragen over kinderen uit kwetsbare gezinnen terecht bij de gemeentelijke coördinatoren. Gezamenlijk kan er nagedacht worden over een passend aanbod als kinderen en hun ouders bijvoorbeeld extra opvang of ondersteuning nodig houden.

Kortom, blijf alert op de thuissituatie en wees actief onderdeel van het sociale netwerk rondom het kind. Op die manier levert ook de kinderopvang bij aan meer zicht op de omvang en de aard van de problematiek en kan het toekomstige beleid hierop aangepast worden.

Verdwenen kinderen

Afgelopen maand is in de media de noodklok geluid over verdwenen kinderen. Zie daarvoor onder andere artikelen op Nu.nl en in de Volkskrant. De BK en BMK hebben deelgenomen aan een overleg met onder meer het Ministerie van OCW over deze verdwenen kinderen. Kinderopvangorganisaties kunnen een belangrijke rol hierin spelen door contact te zoeken met de gemeentelijke coördinator als zij geen contact krijgen met gezinnen. Veel gemeenten hebben allerlei mogelijkheden om toch in contact te komen met deze “verdwenen kinderen/gezinnen”, bijvoorbeeld via leerplicht, kinderwerk, regelmatig overleg met onderwijs en kinderopvang, e.d. Veel kinderopvangorganisaties zijn de afgelopen maanden zeer actief geweest in het contact zoeken en onderhouden met gezinnen vanuit hun grote maatschappelijke betrokkenheid. Maar als het dan ondanks de inspanningen, niet lukt en het contact met een kwetsbaar gezin toch verdwijnt, trek dan aan de bel!

 

Deel dit nieuwsbericht