De BMK streeft naar een brede toegankelijkheid en algehele verhoging van de kwaliteit van de kinderopvang. We willen van kinderopvang een publieke basisvoorziening maken, waarin de kwaliteit echt op een hoger plan wordt getild. Organisaties onderscheiden zich dan in aanpak, in plaats van te concurreren met een zo laag mogelijke prijs. Toch kunnen ook binnen de huidige wet Kinderopvang stappen vooruit worden gezet. De BMK heeft zich daar hard voor gemaakt tijdens de onderhandelingen over de uitwerking van het IKK-akkoord.

 

IKK-akkoord
In mei 2016 is het akkoord Innovatie en Kwaliteit in Kinderopvang, het IKK-akkoord, gesloten tussen de branchepartijen (BOinK, de Brancheorganisatie Kinderopvang, CNV, FNV en Sociaal Werk Nederland) en SZW om de kwaliteit van de kinderopvang binnen de huidige kaders te verbeteren. De BMK was toen net opgericht, en was daarom niet betrokken geweest bij het voortraject. De BMK heeft zich later bij het IKK-akkoord aangesloten om invloed te hebben op de uitwerking van het akkoord in wet- en regelgeving.

Inmiddels zijn de meeste maatregelen uit het IKK-akkoord naar een algemene maatregel van bestuur (AMvB) vertaald. Deze AMvB treedt op 1 januari 2018 in werking.

 

Inzet BMK

De BMK heeft binnen de gegeven kaders van het IKK-akkoord geprobeerd waar mogelijk en vanuit onze visie nodig, de inhoud van de AMvB aan te passen. Onze inzet was om de kwaliteit te verhogen en tegelijkertijd te voorkomen  dat de toegankelijkheid van kinderopvang voor ouders met vooral lagere inkomens onder druk komt te staan.

 

De zeer intensieve inzet van de BMK heeft dan ook geleid tot een alternatieve tabel om de beroepskracht-kindratio (BKR) te berekenen. Door deze alternatieve tabel worden de te verwachten financiële consequenties, ten opzichte van de eerste SZW tabel, beperkt. De BMK heeft zich, met andere partijen, hard gemaakt voor een onderzoek naar het te verwachten effect van de maatregelen op de toegankelijkheid van de kinderopvang. Dit onderzoek zal voor de zomer moeten worden afgerond.

 

De BMK heeft daarnaast een signaleringsfunctie van pedagogisch medewerkers in de BSO ingebracht en een latere invoering van de opleidingseisen voor pedagogisch beleidsmedewerkers (HBO) kunnen bewerkstelligen, zodat er voldoende tijd is voor opleiden en implementeren.

 

Zorgen
De concept AMvB heeft tot 9 januari ter consultatie voorgelegen. De organisaties die reageerden, uiten hun zorgen over de AMvB en vragen zich af of we met deze AMvB tot een daadwerkelijke verhoging van de kwaliteit kunnen komen en of de toegankelijkheid geborgd blijft. De BMK herkent zich in deze zorgen en heeft tevens in het onderhandelingsproces een deel van die zorgen weg kunnen nemen. Inmiddels zijn er namelijk verschillende wijzigingen doorgevoerd in het concept besluit dat ter consultatie voorlag, waaronder de gewijzigde BKR tabel (de tabel die door SZW gepresenteerd is bij de internetconsultatie was onrealistisch en wordt bijgesteld).

 

Een deel van de (financiële) zorgen blijft echter bestaan. Het onderzoek is nodig om daar duidelijkheid over te verschaffen. De BMK deelt ook de door verschillende organisaties opgeworpen vraag of het IKK nu echt het juiste antwoord is op de vraag voor kwaliteitsverbetering. Het is nodig om veel verder te gaan, met een stelselwijziging, waarin onder meer de samenwerking tussen onderwijs en kinderopvang beter vorm kan worden gegeven.

Deel dit nieuwsbericht