Verbetertraject Belastingdienst en uitvoering van de Kinderopvangtoeslag

BMK-leden hebben gehoor gegeven aan onze oproep eerder dit jaar, om vanuit hun eigen praktijkervaringen input te leveren voor het verbetertraject dat is ingezet bij de Belastingdienst.

Wat ging vooraf?
In april 2018 liet Staatssecretaris Van Ark weten dat zij de plannen voor de nieuwe wijze van financieren (zgn. ‘Directe Financiering’) van de kinderopvang niet doorzet ‘omdat er “altijd risico’s verbonden zijn aan een stelselwijziging”. Van Ark zoekt verbetervoorstellen binnen het huidige stelsel, uitgevoerd door de belastingdienst. In maart dit jaar vonden de eerste panelgesprekken met de Belastingdienst als onderdeel van het verbetertraject kinderopvangtoeslag, plaats. In drie panels is gewerkt aan drie thema’s die samen als einddoel hebben om het aantal (hoge) terugvorderingen terug te dringen.

Thema A: Eerder signaleren
De verbetermogelijkheden waren onderverdeeld in drie verschillende thema’s. BMK leden konden vanuit hun eigen praktijkervaringen input leveren op de invulling en uitwerking van de thema’s. De Belastingdienst gaf aan dat zij meer en beter gebruikmaken wil maken van de maandelijkse gegevenslevering door kinderopvangorganisaties. Er wordt bekeken of afwijkende opvanguren automatisch gecorrigeerd kunnen worden en of het aantal gewerkte uren door ouders tussentijds gecontroleerd kan worden, evenals een gewijzigde doelgroepstatus.

Vanuit de BMK wordt het belang van eerder en beter signaleren zeker erkend. Echter, naast het aanleveren van gegevens aan de Belastingdienst om terugvorderingen bij ouders te verminderen, willen organisaties op hun beurt graag ingelicht worden over ouders die toeslag aanvragen terwijl ze al schulden hebben bij de Belastingdienst. Organisaties lopen dan namelijk een groot risico wanneer zij ouders wel al opvang aanbieden en pas na enkele maanden blijkt dat ouders geen of verminderd recht hebben op toeslag en daardoor bij de kinderopvang een (grote) schuld opbouwen. Privacy speelt hierin uiteraard een belangrijke rol, maar we zouden graag zien dat de Belastingdienst nader onderzoekt welke mogelijkheden hierin wel zijn om verdere schulden van ouders waar dan ook te voorkomen.
Andere aanbevelingen die genoemd zijn, is een concretere terugkoppeling bij foutmeldingen die de organisatie ontvangt na aanlevering van gegevens, zodat de procedure geen verdere vertraging oploopt en het verbeteren van de leesbaarheid van de brieven die de Belastingdienst verstuurt.

Thema B: Begeleiden burgers
Ouders met een grote kans op terugvorderingen gaan begeleid worden, het zogenaamde ‘casemanagement’. Deze kwetsbare groepen krijgen persoonlijke begeleiding bij het doorgeven van wijzigingen die van belang zijn voor de kinderopvangtoeslag, zoals veranderingen in aantal gewerkte uren, salaris en wijzigingen in de opvang.

Bij dit thema is vanuit de BMK benadrukt dat de casemanager veel eerder in het proces betrokken kan en moet worden. Niet pas nadat ouders hun aanvraag voor toeslag gedaan hebben. Liever zien we een samenwerkingsdriehoek tussen ouders, houders en casemanager waarbij ook de kinderopvangorganisatie – in overleg en met akkoord van ouders – het initiatief kan nemen contact op te nemen met een casemanager. Daarnaast lijkt het ons goed als de casemanagers regionaal werken, zodat zij kennis hebben van de gemeentelijke afspraken rondom financiering van peuteropvang en waar de zorggebieden zijn. Tot slot moeten we ervoor waken dat het ondersteunen van ouders niet als vanzelfsprekend teveel bij de organisaties komt te liggen: ouders blijven hier zelf hoofdverantwoordelijk voor, met betere ondersteuning vanuit de Belastingdienst.

Thema C: Verbeteren digitale dienstverlening
Hierbij gaat het om het doorvoeren van verbeteringen op de site van de Belastingdienst. Ook wordt er gekeken of het mogelijk is een app te ontwikkelen waarmee wijzigingen eenvoudig aan de Belastingdienst kunnen worden doorgegeven.

Het belangrijkste aandachtspunt dat hier genoemd is, is de noodzaak van snelle verwerking door de Belastingdienst van de doorgegeven wijzigingen.

Kennisdeling
Alle aanwezigen vonden het waardevol om met elkaar in gesprek te gaan en kennis te delen. Niet alleen over de onderwerpen uit het verbetertraject, maar ook om meer zicht te krijgen op elkaars werkzaamheden en onderlinge samenwerking tussen de belastingdienst en kinderopvangorganisaties.

Vanuit de BMK blijven we het verbetertraject kinderopvangtoeslag nauwgezet volgen.

Bericht 20 mei 2018 over het stopzetten van de Directe Financiering

Deel dit nieuwsbericht