Minister Asscher heeft vandaag een verzamelbrief gestuurd aan de Tweede Kamer met een aantal voor de kinderopvang belangrijke onderwerpen. De minister gaat in op de toegankelijkheid van kinderopvang voor kinderen met diabetes, de stand van zaken rondom de tweede fase van continue screening en reageert op een onderzoek naar naschoolse activiteiten.

 

Continue screening fase 2

Medewerkers in de kinderopvang vallen nu onder continue screening. Bedoeling van de minister is om met continue screening in een tweede fase te komen, waarin er een personenregister komt waarin alle medewerkers in de kinderopvang zijn opgenomen. Kinderopvangorganisaties kunnen op deze wijze gemakkelijk een medewerker aan- en afmelden voor continue screening, maar ook zou dit in de toekomst kunnen leiden tot een beroepsregister.

 

Na eerdere ICT-problemen met het voorgestelde systeem, heeft de minister een herziening laten uitvoeren. Hieruit komt naar voren dat een andere aanpak – met DUO als uitvoerder – kan leiden tot een haalbaar personenregister. Hiermee wordt DUO een belangrijke partij voor de kinderopvang, dat naast het Landelijk Register Kinderopvang en Peuterspeelzalen (LRKP) en het GIR (Gemeenschappelijke Inspectieruimte) ook het personenregister én het systeem van Directe Financiering zal beheren.

 

Invoering van het systeem zou per eerste kwartaal van 2018 plaats kunnen vinden. De minister zal hier later dit jaar op terug komen.

Diabetes in de kinderopvang

In opdracht van de Tweede Kamer is een verkenning gehouden langs branchepartijen in de kinderopvang en gezondheidszorg over kinderen met diabetes in de kinderopvang. De Tweede Kamer had signalen ontvangen dat hier problemen omtrent zijn.

 

Uit de verkenning komt naar voren dat in de praktijk pragmatisch met kinderen met diabetes wordt omgegaan. Er worden door kinderopvangorganisaties vaak maatwerkoplossingen toegepast. Ook pedagogisch medewerkers kunnen op basis van goede afspraken en instructies van ouders insuline toedienen. Wanneer een kinderopvangorganisatie de zorgvraag van de ouders te groot vindt, kan een kind geweigerd worden, maar hier dienen wel zware en reële gronden voor te zijn. Een rechter kan deze gronden toetsen.

 

Onderzoek pilot gemeentebrede dagarrangementen

In het schooljaar 2015-2016 is onderzoek naar pilots gemeentebrede dagarrangementen gedaan. De conclusies hiervan zijn meegenomen in het eerdere IKK-akkoord. In de totstandkoming van het IKK-akkoord bleek dat het voorstel voor gecombineerde groepen (dat uit deze pilots naar voren kwam) niet paste in de afspraken over de vernieuwde kwaliteitseisen. Daarom is besloten het praktijkonderzoek te stoppen en de voorstellen hieromtrent niet te toetsen in de pilots. De minister beziet of de uitkomsten van het onderzoeksrapport kunnen worden meegenomen in de pilots van het IKK.

 

De brief van de minister en het onderzoek zijn hier te vinden.

Deel dit nieuwsbericht