De jaarlijkse kwaliteitsmetingen van de Landelijke Kwaliteitsmonitor Kinderopvang (LKK) gaan weer van start. De periode van werven en meten loopt van maart tot en met half juli 2022.

Maatschappelijke kinderopvangorganisaties hechten veel belang aan het aanbieden van kwalitatief hoogwaardige kinderopvang. Goede kwaliteit kinderopvang draagt bij aan het welbevinden van kinderen en is ook belangrijk voor de sociaal emotionele- , cognitieve- en taalontwikkeling.
Meten is weten, dus meedoen aan dit onderzoek is belangrijk! Dit jaar worden in vier regio’s 128 kinderopvangorganisaties, waarin alle vormen van kinderopvang zijn vertegenwoordigd, benaderd.

Ben je geselecteerd?
Is je locatie geselecteerd, dan ontvang je een uitnodiging per mail en word je kort daarna gebeld door één van de medewerkers van het consortium LKK.
Samen met jou wordt een dagdeel afgesproken waarop de onderzoeker observaties zal doen op locatie. Bij jouw kinderdagverblijf, peuteropvang of buitenschoolse opvang komen twee getrainde pedagogiekstudent(en) (met een VOG) langs om een dagdeel te observeren. Tijdens deze observatie wordt er geobserveerd en video-opnamen gemaakt.
Naast het bezoek wordt gevraagd of de leidinggevende van de locatie en de pedagogisch medewerkers die de dag van de observatie op de groep staan een online vragenlijst willen invullen (lijst duurt ongeveer 1 tot 1,5 uur).

Gebieden
De gebieden waar het LKK van maart tot en met half juli 2022 aan de slag gaat zijn: Noord-Friesland (Noord), de Achterhoek en Flevoland (Midden-Oost), de Zaanstreek, Agglomoratie Leiden en Bollenstreek, Agglomoratie ’s-Gravenhage en Groot-Rijnmond (West) en Zuid-Limburg (Zuid).
Het rapport wordt hoogstwaarschijnlijk in januari/februari 2023 openbaar gemaakt.

Download het overzicht met de gebieden.

LKK
De Landelijke Kwaliteitsmonitor Kinderopvang (LKK) meet jaarlijks de kwaliteit van de Nederlandse kinderopvang. Het rapport van het consortium van de Universiteit Utrecht en Sardes doet in opdracht van het ministerie van SZW. In maart 2020 verscheen de derde meting van de Landelijke Kwaliteitsmonitor Kinderopvang (LKK 2019). Het rapport presenteert de resultaten van de gecombineerde metingen van 2017, 2018 en 2019, schetst de ontwikkelingen in kwaliteit over de tijd en biedt een internationale vergelijking.

Veelgestelde vragen (+ antwoorden) over het LKK onderzoek

 • Hoe draagt deze meting bij aan de kwaliteit van de kinderopvang?
  De meting (Kwaliteitsmonitor) brengt in beeld wat de kwaliteit van de kinderopvang is. Er worden veel verschillende aspecten van kwaliteit belicht, zoals de kwaliteit van interacties in de groep, maar ook het aanbod van professionalisering in de organisatie. Het regelmatig meten van kwaliteit vergroot het inzicht in hoe kwaliteit zich ontwikkelt in de tijd en welke rol veranderingen in beleid (zoals IKK) hierin spelen. Resultaten van de metingen kunnen zo bijdragen aan een verdere verbetering van de kwaliteit en het landelijk beleid hierin.
  Kennis over de kwaliteit van de kinderopvang is belangrijk omdat opvang van goede kwaliteit bijdraagt aan het welzijn en de ontwikkeling van kinderen. Hoe meer organisaties meewerken aan het onderzoek, hoe beter het beeld van de kwaliteit wordt.
 • Wat levert deelname mij als kinderopvanglocatie op? 
  Meedoen aan LKK is in het belang van de hele kinderopvangsector! Zo ontstaat namelijk een goed beeld van de kwaliteit in de kinderopvangsector. Daarnaast levert het jou als locatie ook wat op. Nadat kwaliteitsmetingen hebben plaatsgevonden ontvang je een korte terugkoppeling waarin enkele tips en tops worden gedeeld. Zo kun je zien waar jouw locatie al goed op scoort en welke punten verder verbeterd kunnen worden. Dit kan bijdragen aan de eigen kwaliteitsmonitoring.
 • Hoeveel locaties nemen er deel aan LKK?
  Vanaf 2017 wordt de kwaliteit jaarlijks gemeten in steekproeven van 32 locaties per opvangsoort, behalve de gastouderopvang waar grotere aantallen zijn meegenomen. Om de betrouwbaarheid van de gegevens te verhogen en de conclusies te versterken, worden de jaarlijkse metingen gecombineerd in periodes. Zoals voor de periode 2017-2019. Zo is er voor die periode een steekproef van ongeveer 96 locaties per opvangsoort (in totaal 287 groepen).
 • Zijn de resultaten van het onderzoek representatief voor de Nederlandse Kinderopvang?
  Zowel locaties van lagere als hogere kwaliteit hebben in 2017-2019 deelgenomen aan LKK. Landelijk voldoet zo’n 57% van alle instellingen aan alle kwaliteitseisen van de GGD-inspectie en krijgt daarmee ‘code groen’. In de LKK-steekproef is het percentage aan deelnemende ‘code groen’ instellingen vergelijkbaar, maar iets lager: 51%. Het aandeel aan instellingen dat landelijk ‘code rood’ krijgt – waar de inspectie zich ernstig zorgen over maakt en verscherpt toezicht op houdt – is 4%. In de LKK-steekproef is dit percentage vergelijkbaar, maar iets hoger: 8%. Deze vergelijking laat zien dat de instellingen die aan LKK deelnemen, representatief zijn voor de kinderopvangsector en een realistisch beeld van de kwaliteit schetsen.
 • Hoe gaan jullie om met de privacy van de deelnemende locaties?
  De verzamelde gegevens worden door ons strikt vertrouwelijk behandeld en geheel anoniem gebruikt. Wij houden ons aan de beroepscode voor wetenschappelijk onderzoek en volgen de richtlijnen van de Europese Unie voor de opslag en bescherming van privacygevoelige gegevens.
 • Hoe wordt de meting gedaan?
 • Welke instrumenten gebruikt LKK om de kwaliteit te meten?
  LKK gebruikt dezelfde instrumenten om kwaliteit te meten als in eerder onderzoek, zoals de ITERS/ECERS-R om de globale kwaliteit te meten en de NCKO-schalen voor de interactievaardigheden van medewerkers. Zo kunnen veranderingen in de kwaliteit over de tijd goed kunnen worden gevolgd. Verder worden er ook andere internationaal veelgebruikte instrumenten toegepast, zoals de CLASS, om kwaliteit te meten waardoor er ook een internationale vergelijking mogelijk is. De leeftijdsspecifieke versies van de CLASS geven een goed beeld van de interacties voor zowel de emotionele kwaliteit, zoals de sensitiviteit en de mate van kindgerichtheid en autonomiebevordering, als de educatieve kwaliteit, bijvoorbeeld de ondersteuning van exploratie en de stimulering van de cognitieve en taalontwikkeling van kinderen. Daarnaast zijn er vragenlijsten voor pedagogisch medewerkers en managers die meer inzicht geven in medewerker-, groeps- en organisatiekenmerken en het aanbod van spel en activiteiten in de groep.

Meer informatie

Staat jouw vraag er niet bij?
Neem dan contact op met het LKK. Stuur een mail via de site van LKK of bel: 030 – 232 62 00.

Deel dit nieuwsbericht