In deze blog van De Koning Vergouwen Advocaten (DKVA), samenwerkingspartner van BMK, lees je alles over het nieuwe SER-advies.

Recent presenteerde de Sociaal Economische Raad (SER) een nieuw advies over de knelpunten in onze huidige arbeidsmarkt. Nederland moet evenwicht vinden tussen flexibele arbeidsrelaties. Flex moet weer gaan over ‘piek en ziek’, waarbij vaste contracten de norm zijn. Het SER-advies stelt voor het hele arbeidsrecht weer op de schop te gooien.

Wat is de SER
De SER is een onafhankelijk adviesorgaan. Het bestaat uit sociale partners en onafhankelijke deskundigen. Zij adviseren de regering en het parlement gevraagd én ongevraagd over hoofdlijnen van het sociaal economisch beleid. Kort gezegd over alles wat werkgevers en werknemers aangaat, zoals het arbeidsrecht, sociale zekerheid en duurzaam ondernemen. Een SER advies is niet bindend, maar de regering kan hier niet zomaar omheen. Het advies is veelal maatgevend voor de toekomstige ontwikkeling van het arbeidsrecht.

Het nieuwe SER-advies
In het nieuwe SER-advies staan enkele opvallende punten, die wij voor het gemak even samenvatten per onderwerp:

  • Ketenregeling: de keten van 3 tijdelijke arbeidsovereenkomsten in 3 jaar wordt gehandhaafd, maar de onderbrekingstermijn van 6 maanden alsmede de afwijkingsmogelijkheden bij Cao worden afgeschaft.
  • Oproepovereenkomst: de oproepovereenkomst wordt afgeschaft en vervangen door basiscontracten met tenminste een kwartaaluren-norm. Het gemiddeld aantal gewerkte uren in het vorige kwartaal zijn de norm voor de nieuwe periode (rechtsvermoeden van arbeidsomvang).
  • Uitzendkrachten: uitzendkrachten krijgen recht op dezelfde arbeidsvoorwaarden als werknemers in gelijkwaardige functies in dienst van de inlener. In het SER advies worden ze volledig gelijkgeschakeld, net zoals is gebeurd voor payrollkrachten.
  • Transitievergoeding: werkgever en werknemer kunnen -met wederzijds goedvinden- bij dreigend ontslag kiezen voor beëindiging van de arbeidsovereenkomst met inbegrip van de werk-naar-werk-route waarmee de transitievergoeding komt te vervallen.
  • Maatschappelijk verlof: huidige maatschappelijke verlofregelingen gaan op de schop, zoals geboorte,- vaderschap, calamiteiten- en zorgverlof, etc.
  • Ziekte en arbeidsongeschiktheid: primair gericht op herstel en terugkeer (eerste spoor). In het tweede ziektejaar vervallen de re-integratie inspanningen voor de werkgever. Dat neemt het UWV over. De werkgever betaalt nog wel de loonkosten tijdens het 2e ziektejaar.
  • Rechtsvermoeden van arbeidsovereenkomst: er komt een rechtsvermoeden van werknemerschap bij een tarief onder het maximum dagloon ad € 30,- tot € 35,- per uur.

Werk aan de winkel!
Als bovenstaande voorstellen worden aangenomen, dan is er werk aan de winkel. Het belang van het vaste dienstverband en daarmee het belang van Cao’s wordt enorm vergroot. Zeker omdat bij het – door de SER geïntroduceerde – rechtsvermoeden van arbeidsovereenkomst meer werknemers onder een Cao worden gebracht. Dit is ook van invloed op de representativiteitscijfers bij een avv-aanvraag. Met een geschillenregeling over het rechtsvermoeden van arbeidsovereenkomst in de Cao kunnen Cao-partijen regie houden. Zij kunnen ook besluiten de flexibele schil te beperken door in de Cao een maximum te stellen aan de inhuur van personeel. De SER pleit daarnaast voor meer ruimte in de wetgeving voor (sectoraal) collectieve afspraken en arrangementen over van werk naar werk, plaatsmaakregelingen en aanvullende sociale zekerheid waarmee sociale partners hun rol kunnen pakken.

Tot slot
Na alle grote wijzigingen in 2015 (WWZ) en 2020 (WAB) is dit advies een nieuwe mijlpaal voor de Nederlandse arbeidsmarkt. Uiteraard houden we bij de BMK en de DKVA de boel scherp in de gaten. Zodra één van bovenstaande voorstellen werkelijkheid lijkt te worden, dan geven wij de details via blogs, white papers en seminars zoals de online ledensessies zoals jullie van ons gewend zijn. Houd onze websites dus goed in de gaten!

Lees hier het hele SER-advies: https://www.ser.nl/-/media/ser/downloads/adviezen/2021/sociaal-economisch-beleid-2021-2025.pdf

Deel dit nieuwsbericht