Het heeft even geduurd maar op 10 oktober 2017 heeft de coalitie van VVD, CDA, D66 en de ChristenUnie de plannen voor de komende vier jaar gepubliceerd.
Specifiek voor de kinderopvang zijn de volgende passages uit het regeerakkoord relevant:

 

-het kabinet trekt 250 miljoen euro per jaar extra uit voor de kinderopvangtoeslag.
-ouderparticipatiecrèches behouden hun bestaansrecht.
-er wordt momenteel gewerkt aan een voorstel voor een nieuwe financieringssystematiek voor de kinderopvang, waarbij sprake is van directe financieringsstroom van het Rijk naar kinderopvanginstellingen, in plaats van via ouders. Dit is een kansrijke richting om verder uit te werken, die echter wel zorgvuldigheid vereist vanwege de ingrijpendheid van de wijzigingen.
-het budget voor het onderwijsachterstandenbeleid wordt verhoogd met 15 miljoen euro per jaar en de verdeling wordt geactualiseerd.
-we trekken 170 miljoen euro uit voor versterking van de vroeg- en voorschoolse educatie. Daarmee realiseren we een aanbod van 16 uur per week voor achterstandsleerlingen.

 

Verhoging kinderopvangtoeslag met € 250 mln.
Dit houdt in dat de uitgaven aan kinderopvangtoeslag structureel met 9% stijgen. Als we dat vertalen naar de gemiddelde ouderbijdrage dan zal die dalen van 31% in 2018 naar ca. 25% vanaf 2019.

nieuwsbrief 102017

tabel: SZW begroting 2018

 

De impact voor individuele gezinnen moet nog blijken en hangt af van de wijze waarop de € 250 mln. wordt verwerkt in de toeslagregeling.

 

Ouderparticipatiecrèches (OPC’s) behouden hun bestaansrecht
Het bestaansrecht van het handjevol OPC’s dat actief is in Nederland werd bedreigd doordat zij niet voldoen aan de wettelijke kwaliteitseisen (o.a. de eis voor het werken met betaalde beroepskrachten). Met deze inzet komt aan die onzekerheid een einde.

 

Directe financiering kinderopvang
Het is opvallend dat apart aandacht besteed wordt aan deze maatregel als er geen specifieke reden voor zou zijn. De boodschap zit wellicht in de laatste zin: .. die echter wel zorgvuldigheid vereist vanwege de ingrijpendheid van de wijzigingen.” Dat wijst erop dat in ieder geval de implementatieplanning ter discussie zal komen.

 

Budget voor Onderwijsachterstandenbeleid (OAB)
Het budget voor het onderwijsachterstandenbeleid wordt verhoogd met 15 miljoen euro per jaar en de verdeling wordt geactualiseerd. Dat betekent dat het pleidooi van de grote gemeenten om het OAB budget te verdubbelen niet wordt gerealiseerd in deze kabinetsperiode. Het betekent ook dat de nieuwe geactualiseerde verdeelsleutel van het CBS in deze kabinetsperiode zal worden geïmplementeerd (zie ook https://www.buitenhek.nl/korting-maar-geen-herverdeling-goab-budget-gemeenten).
Voor aanbieders in grote gemeenten kan de impact van deze maatregel op de financiële dekking van het VVE beleid substantieel zijn (https://www.buitenhek.nl/cbs-enorme-impact-op-goab-middellen-per-gemeente-vanaf-2018).

 

Wettelijk minimum voorschoolse educatie vergroot van 10 uur naar 16 uur per week
Het kabinet trekt 170 miljoen euro uit voor versterking van de vroeg- en voorschoolse educatie. Daarmee realiseren ze een aanbod van 16 uur per week voor achterstandsleerlingen. Nu is het wettelijk minimum van het VE aanbod nog 10 uur per week.
Het VE aanbod wordt nu veelal geïntegreerd aangeboden met het reguliere peuteropvangaanbod (het voormalige peuterspeelzaalwerk). Daar wordt vaak gewerkt met openingstijden van 2,5 tot 3,5 uur per dagdeel en wordt het VE aanbod in 3 dagdelen van 3,5 uur of 4 dagdelen van 2,5 uur aangeboden. Binnen die huidige structuur past geen VVE aanbod van minimaal 16 uur per week.
Het ligt voor de hand dat door deze maatregel de structuur van het huidige peuteropvangaanbod op de schop zal moeten.

 

Conclusie
De impuls in de kinderopvangtoeslag en de lagere ouderbijdrage zal de komende jaren een positief effect hebben op de vraag naar opvang. Voor aanbieders van Voorschoolse Educatiearrangementen heeft dit regeerakkoord echter de meeste impact. Enerzijds is het positief dat er een groter VE aanbod wordt gefinancierd, anderzijds ligt er een uitdaging om het geïntegreerde aanbod – in groepen waar ook kinderen zonder achterstandsrisico zitten – in stand te houden.

 

Dit bericht afkomstig uit de nieuwsbrief van Buitenhek Management & Consult.
zie ook: www.buitenhek.nl

Deel dit nieuwsbericht