Vanaf medio mei 2021 komen zelftesten voor personeel in de kinderopvang beschikbaar waarmee medewerkers zichzelf tot de zomer preventief kunnen testen. Zelftesten kunnen een positieve bijdrage leveren aan de continuïteit van de kinderopvang. Door regelmatig (twee keer per week) preventief te testen, kan een besmetting vroegtijdig worden opgespoord en een grotere uitbraak worden voorkomen.

In bijgaande brief van Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid wordt uitgelegd wat dit betekent voor kinderopvangorganisaties en medewerkers. Wij adviseren deze brief te bespreken met medewerkers en de ondernemingsraad (OR). In de brief vind je meer praktische informatie, zoals informatie over de levering van en de communicatie over zelftesten. Hieronder de uitgangspunten voor het gebruik van de zelftesten in de kinderopvang.

Kinderopvanglocaties in scholen

Maandag 19 april werd gestart met de distributie van zelftesten naar de scholen voor primair onderwijs. Kinderopvanglocaties die op hetzelfde adres als een school zijn gevestigd ontvangen dan ook zelftesten. De zelftesten worden voor zowel het onderwijspersoneel als het personeel in de kinderopvang afgeleverd op hetzelfde adres. Aan de school en de kinderopvang wordt gevraagd hier rekening mee te houden in de verdeling van de zelftesten. Meer informatie over zelftesten in het onderwijs is beschikbaar op www.zelftesteninhetonderwijs.nl.

Overige kinderopvanglocaties

Het streven is dat vanaf maandag 3 mei de zelftesten voor overige kinderopvanglocaties worden gedistribueerd naar de houders. Voorwaarde is dat de fabrikanten voldoende zelftesten leveren. De distributie duurt twee weken en vindt automatisch plaats. Je hoeft hiervoor geen aanvraag te doen. Aan de houders wordt gevraagd om de testen na ontvangst zo snel mogelijk te verspreiden onder de locaties (uitgezonderd die op hetzelfde adres als een school zijn gevestigd; die hebben dan al testen ontvangen via de school).

Per (school en) kinderopvanglocatie wordt voor iedere medewerker één doos met 25 zelftesten afgeleverd. De hoeveelheid testen voor medewerkers is een inschatting op basis van de cijfers over de kinderopvangorganisatie die bekend zijn bij DUO. Het kan zijn dat je iets te veel of te weinig ontvangt. We vragen je om de zelftesten zo goed mogelijk en naar eigen inzicht te verdelen onder medewerkers.

Communicatie

Voor de communicatie over het bezorgen van de zelftesten maakt het ministerie gebruik van het e-mailadres dat bij DUO in het Landelijk Register Kinderopvang (LRK) bekend is.

De bezorging vindt op houderniveau plaats. Voor de bezorging wordt gebruik gemaakt van het (locatie)adres van de houder zoals dat bij DUO in het LRK bekend is. Als er geen bezoekadres van de houder bekend is, zal de bezorging plaatsvinden op één van de opvanglocaties die bekend is in het LRK.

SZW vraagt u om drie dingen te doen:

  1. Controleer in het Landelijk Register Kinderopvang welk e-mailadres en locatie adres bij SZW bekend is.
  2. Houd het e-mailadres nauwgezet in de gaten.
  3. Wijs iemand aan die de levering in ontvangst neemt.

Communicatie

SZW wil u zo goed mogelijk ondersteunen bij het gebruik van de zelftesten. Op www.zelftestenkinderopvang.nl komt meer informatie over het gebruik van de zelftesten beschikbaar. Deze informatie wordt waar nodig verder aangevuld. Zo komt er onder meer een handreiking voor het toepassen van de zelftesten binnen de kinderopvangorganisatie, evenals informatie voor medewerkers over het gebruik van de zelftesten. De documenten worden op basis van de praktijk geactualiseerd. Houd daarom www.zelftestenkinderopvang.nl in de gaten.

Voor vragen kun je terecht op de website www.zelftestenkinderopvang.nl of neem contact op met de helpdesk ‘zelftesten in het onderwijs en kinderopvang’. De helpdesk is bereikbaar vanaf 26 april via 088-7674077.

Wij hopen je hiermee (voorlopig) voldoende te hebben geïnformeerd. Zodra aanvullende informatie beschikbaar is dan wordt deze via bovengenoemde website of met een nieuwe mailing vanuit SZW gedeeld.

Deel dit nieuwsbericht