Internetconsultatie: Subsidieregeling groepshulpen in de kinderopvang

Als onderdeel van de bredere aanpak om personeelstekorten in de kinderopvang te verminderen, is het ‘ontwikkelpad kinderopvang’ vormgegeven. Het ontwikkelpad ondersteunt de stapsgewijze ontwikkeling van huidige en toekomstige groepshulpen. Om kinderopvangorganisaties die groepshulpen inzetten en ruimte tot groei bieden, te helpen bij de loonkosten van een groepshulp, heeft het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) een tijdelijke subsidieregeling uitgewerkt.

 De regeling staat nu open ter online consultatie.
Geïnteresseerden kunnen tot en met woensdag 6 maart 2024 reageren op alle onderdelen.

Subsidiebedrag
De subsidie is een bijdrage in de loonkosten van een groepshulp, die scholing via praktijkleren in het mbo wordt geboden. Het subsidiebedrag wordt naar rato van het aantal contracturen van de groepshulp berekend, met als maximum 10.056 euro. Dat bedrag is gebaseerd op 40 procent van het fulltime cao-salaris van een groepshulp over een heel jaar. De verdeling van het totale subsidiebudget gebeurt naar rato van het aantal aanvragen. Bij een hoog aantal aanvragen kan het maximale subsidiebedrag dus lager uitvallen.

Voorwaarden voor subsidie
Om in aanmerking te komen voor subsidie moeten kinderopvangorganisaties aan een aantal voorwaarden voldoen. Hieronder staan deze voorwaarden nader toegelicht.

  • De subsidieaanvraag wordt gedaan door de houder van een kinderopvangorganisatie bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO).
  • Subsidie kan eenmaal per jaar gedurende de maand november worden aangevraagd (in 2024, 2025 en 2026).
  • Er wordt maximaal 1 aanvraag voor 1 groepshulp per houder per aanvraagtijdvak toegekend.
  • De groepshulp moet werkzaam zijn bij de kinderopvangorganisatie van de houder met een arbeidsovereenkomst die minstens 12 maanden geldig is (voor een duurzame inzet).
  • In het kader van ontwikkeling van de groepshulp, moet er een subsidieaanvraag voor een gerealiseerde leerbaan of praktijkleerplaats zijn toegekend (via de Subsidieregeling praktijkleren (BBL), of praktijkleren in de derde leerweg). Hierbij heeft de groepshulp (een deel van) een mbo-opleiding gevolgd in de praktijk, gericht op het behalen een mbo-praktijkverklaring, mbo-certificaat of mbo-diploma.
  • Aanvraag van de subsidie wordt mogelijk voor een groepshulp die ná 1 augustus 2023 gestart is met een leerbaan of praktijkleerplaats.
  • Er kan geen subsidie worden aangevraagd als al op grond van een andere regeling een tegemoetkoming in de loonkosten van de groepshulp wordt gefinancierd. Dit geldt niet voor financiering op grond van de Subsidieregeling praktijkleren (in de derde leerweg).
  • De subsidie is bedoeld voor een groepshulp, niet voor de inzet van een beroepskracht-in-opleiding, pedagogisch medewerker in ontwikkeling of student-medewerker.
  • De subsidie kan maximaal 1 keer per individuele groepshulp worden toegekend.

Reageer tot en met 6 maart 2024 op de internetconsultatie

Het ministerie van SZW streeft ernaar de subsidieregeling in april 2024 in werking te laten treden.

Voor verdere toelichting, kunt u de conceptregeling en toelichting de komende vier weken online consulteren.
Ga naar: https://www.internetconsultatie.nl/subsidieregelinggroepshulpenkinderopvang.

 

 

 

Deel dit nieuwsbericht