Op 8 februari starten de onderhandelingen over de nieuwe cao Kinderopvang. De deelnemende cao-partijen zijn de BMK, BK, FNV Zorg en Welzijn en CNV Zorg en Welzijn. De onderhandelingen starten met het toelichten van de inzetbrieven die de partijen met elkaar hebben gedeeld. Hierin staan de onderwerpen waarover partijen graag afspraken willen maken.

Inzet BMK en BK
De BMK en BK zijn tot een gezamenlijke inzetbrief gekomen. De voorstellen van de BMK en BK zijn opgesteld aan de hand van de input van onze leden. Beide partijen willen graag dat haar leden aantrekkelijke werkgevers blijven voor de huidige medewerkers en voor nieuwe medewerkers. Ook in deze onzekere tijd. Een goed salaris en ontwikkelmogelijkheden zijn voor ons twee belangrijke elementen van goed werkgeverschap. De cao zien wij als het belangrijkste instrument om dit te realiseren. Daarnaast willen we graag goede kwaliteit kinderopvang voor alle kinderen in Nederland. Aandacht voor professionaliteit, inzetbaarheid en kwaliteit zijn hierbij belangrijk. Wij vinden dat zowel de werkgever als de medewerker hierin een verantwoordelijkheid hebben. Duurzame inzetbaarheid en ontwikkeling van onze medewerkers vinden wij ook belangrijk.

In onze inzetbrief laten we ook weten dat we een bijzondere periode zitten en dat de effecten op langere termijn van COVID-19 op onze economie, onze maatschappij en op de Kinderopvang nog onbekend zijn. De financiële resultaten stonden en staan onder druk vanwege Corona maar ook vanwege stijgende personeelskosten.

Via de cao maken we branchebrede afspraken om zo de lat te bepalen waar alle kinderopvangorganisaties en medewerkers aan moeten voldoen. Zodat kinderen en ouders zeker zijn van kwalitatief goede kinderopvang met professionele medewerkers waarbij de medewerkers kunnen rekenen op goede arbeidsvoorwaarden en eigen regelcapaciteit.

We zullen deze cao-onderhandelingen ingaan met een passende inzet. Daarnaast vinden we het belangrijk dat de gemaakte afspraken uit het vorige cao-akkoord verder uitgewerkt worden.

Gezamenlijk zullen de BMK en BK zich inspannen voor vruchtbare overleggen die zullen resulteren in een cao-akkoord waar alle partijen zich in kunnen vinden.

Lees hier de gezamenlijke inzetbrief van de BMK en BK.

Overige partijen
De inzetbrieven van de vakbonden lees je hier:

De onderhandelingen vinden verder plaats op 1 maart, 17 maart, 30 maart en 14 april.

Wij zullen jullie waar mogelijk op de hoogte houden van de voortgang van het onderhandelingsproces. Zeker is dat we het er tijdens onze ALV’s aandacht aan besteden. Een overzicht van de ALV’s vind in de agenda.

Deel dit nieuwsbericht