Kinderopvang belangrijke rol bij integratie kinderen van 0-4 jaar Oekraïne en hun ouders

Verslag en presentatie van de webinar Nieuwkomersonderwijs in de voorschool en het PO nu beschikbaar

Op 17 maart 2022 heeft het GOAB consortium (Gemeentelijk Onderwijsachterstandenbeleid) een webinar georganiseerd over nieuwkomersonderwijs in de voorschool en het primair onderwijs en de rol van gemeenten en kinderopvang hierbij. Het was een interactieve bijeenkomst waarbij de nadruk lag op wat gemeenten en opvangaanbieders kunnen doen om nieuwkomerskinderen goed te ontvangen en begeleiden. Dit is nu een actueel thema, maar het vraagstuk van het goed kunnen ondersteunen van de ontwikkeling van kinderen uit andere landen speelt natuurlijk al veel langer.

In het webinar was plaats voor nieuwe ontwikkelingen zoals het NP Onderwijs en gemeentelijke taken bij de inburgering, informatie van voorbeeldgemeentes en uitwisseling. Ook werd er tijdens dit webinar aandacht besteed aan de komst van Oekraïense kinderen binnen het Nederlandse onderwijs en de kinderopvang. De gesprekken werden aangevuld met nuttige informatiebronnen omtrent nieuwkomers die beleidsmakers of aanbieders kunnen raadplegen.

Interessante punten:

 • Partnerschap
  Boudien Bakker van het LOWAN (ondersteuning onderwijs nieuwkomers) onderstreept het belang van het zoeken van partners, zeker als je als organisatie nog onvoldoende kennis hebt over nieuwkomers.
 • Visie
  Begin als partners met een gezamenlijke visie op het onderwijs en de kinderopvang voor deze kinderen. Doelgroep, leeftijd, afbakening van de regio, welke partners te betrekken, budget, vervoer, aantrekken personeel, enzovoorts.
 • Traumaverwerking
  Er moet goed rekening worden gehouden met trauma’s bij de kinderen. De sense of belonging is van groot belang. Kijk er niet van op als de spanning er na een paar jaar alsnog uitkomt bij de kinderen. Zijn pedagogisch professionals op VE-locaties bekwaam om kinderen met een oorlogstrauma te ondersteunen? Een ‘gewoon’ vve-aanbod biedt al heel veel voor deze kinderen. Via het Leerplatform van Pharos is er een gratis onlinetraining voor de kinderopvang beschikbaar die dieper op dit onderwerp ingaat. Daarnaast kan één professional niet alleen deze ondersteuning aanbieden, verwijs door naar experts.
 • Opvoeders
  Het gaat om een gezamenlijke aanpak, het is echt heel belangrijk dat ouders/opvoeders meegenomen worden. Ouders/opvoeders integreren tegelijkertijd met de kinderen. Hoe werkt het schoolsysteem en voorschoolse systeem? Wat kunnen ze doen? Neem ze mee in schoolse vaardigheden, maar ook sport, cultuur, wijk, enz.
 • Regie
  De gemeente is regisseur waar het gaat om de uitvoering van de inburgeringswet. Nieuwkomers moeten hun kind veilig kunnen achterlaten in de kinderopvang en het onderwijs, terwijl ze zelf bezig zijn met (onder meer) de inburgeringslessen.
 • Inspiratie
  Er komt ontzettend veel af op gemeenten, hoe organiseren we het aanbod voor 2 tot 4 jaar? Gemeente Zutphen is een pilot 0-4 jaar gestart. Aanbod voor kinderen met risico op achterstand en ook nieuwkomers komen hiervoor in aanmerking.
 • NPO
  Er is 8,5 miljard euro beschikbaar voor de scholen (PO en VO) en gemeenten hebben 300 miljoen beschikbaar gekregen om inhaal – en ondersteuningsprogramma’s in het kader van de corona-vertragingen te financieren. Bestedingsdoel voorschoolse periode kan ook worden ingezet voor Nieuwkomers.
 • Taalaanbod
  Het gaat hier om ‘absolute beginners’ in de Nederlandse taal.

Praktische tips voor kinderopvang en groepen 1 en 2: Toolbox Meertaligheid in de Kinderopvang via de SLO website.

Verslag en presentaties: Webinar Nieuwkomersonderwijs in de voorschool en het primair onderwijs | GOAB

Deel dit nieuwsbericht