Presentatie drie onderzoeken naar samenwerking tussen kinderopvang en onderwijs en IKC’s

Kasteel Nyenrode was 27 maart het decor van de meest recente ontwikkelingen en publicaties over kindcentra, de samenwerking tussen kinderopvang en onderwijs en IKC’s. De onderzoeken werden uitgevoerd in opdracht van de “kennistafel” van PACT voor Kindcentra/het Kinderopvangfonds. Uit de resultaten blijkt dat samenwerking tussen kinderopvang en basisscholen is geïntensiveerd. Ook gebeurt het vaker dat scholen en kinderopvang zich gezamenlijk presenteren als één kindcentrum. Deze verschuiving is de laatste drie jaar zichtbaar, blijkt uit het onderzoek van onderzoeksbureau Oberon en wijst uit dat de ontwikkeling van kindcentra doorzet en geen hype is gebleken. Ook presenteerde Pauline Slot de literatuurstudie die zij samen met Paul Leseman deed, waarin zij (internationaal) bewijs laten zien van het nut van toegankelijke voorzieningen en het nut van samenwerking. Mariëtte Hamer, voorzitter van de SER, sprak de aanwezigen toe over het belang van goede en toegankelijke kinderopvang en kindcentra voor alle kinderen. 27 maart was een dag waarop alle lijntjes samen kwamen.

Resultaten van de onderzoeken onderbouwen BMK visie

De BMK is verheugd met de uitkomsten van de onderzoeken. Wij vinden dat kinderopvang een cruciale rol vervult in de ontwikkeling van kinderen en kinderopvang zou daarom samen met het onderwijs onderdeel moeten uitmaken van ons funderend stelsel voor kinderen. De verschillen tussen opvang en primair onderwijs op het gebied van financiering, bestuurlijke inbedding, huisvesting en wet- en
regelgeving, maken het realiseren van doorlopende ontwikkellijnen en integrale kindcentra ingewikkeld. Bovendien zien sommige gemeenten en onderwijspartners kinderopvang als een commerciële partij wat een gelijkwaardige en duurzame samenwerking bemoeilijkt.

De uitkomsten van deze onderzoeken laten zien dat er geen weg terug meer is als partijen eenmaal zijn begonnen met samenwerken en dat de samenwerkende partners eenmaal op weg, door willen gaan. Gijs van Rozendaal: ‘Op de lange termijn wil bijna de helft van de bestuurders toewerken naar een integrale organisatie voor onderwijs en kinderopvang. Dat laatste wordt een gigantische opgave voor de kinderopvang. Voor de kinderopvang is het een moeilijke operatie omdat het initiatief voor samengaan praktisch gezien meestal vanuit de school komt. En die moet dan met één partij die entiteit gaan vormen.’

Kohnstamm Instituut – “Integrale Kindcentra – wat hen kenmerkt”

Onderzoeker Annemiek Veen van het Kohnstamm Instituut gaf een toelichting op het onderzoek naar de inhoud van de term IKC en constateerde dat IKC een verzamelbegrip is met gemene delers. Er is een uitgesproken visie met sterk leiderschap en teams worden gedeeld. Medewerkers zijn tenminste ondersteunend aan elkaar. IKC’s bieden maatwerk, waarbij elk kind in eigen tempo een persoonlijk programma volgt. Het werk van kinderen en hun eigen reflectie daarop staan centraal.

Download het onderzoek “Integrale Kindcentra – wat hen kenmerkt”, Kohnstamm Instituut, 2019.

Universiteit Utrecht – “Bevindingen uit de wetenschap”

Tenslotte gaf Pauline Slot (Universiteit Utrecht) een toelichting op de resultaten van het verzamelonderzoek “Investeren in kinderen van 0-12 jaar, bevindingen uit de wetenschap”, door Pauline Slot en Paul Leseman. Dit onderzoek brengt  de beschikbare wetenschappelijke kennis over wat werkt voor het ontwikkelen en leren van jonge kinderen (0-12 jaar) in kaart. Slot en Leseman hebben gekeken naar wat de deelname aan de onderzochte pedagogische voorzieningen voor (jonge) kinderen brengt. Hieruit blijkt dat investeren in jonge kinderen aantoonbaar loont en dat de samenleving op tal van manieren hiervan profiteert.

Download het rapport ‘Bevindingen uit de wetenschap’, Pauline Slot & Paul Leseman, Universiteit Utrecht, 2019.

Oberon – “Samenwerking in Beeld II”

Michiel van der Grinten gaf een toelichting op het Oberon onderzoek ‘De stand van het land 2019′, een vervolg op het landelijk onderzoek naar de samenwerking tussen onderwijs en kinderopvang dat de ministeries van Onderwijs en Sociale zaken in 2016 als nulmeting hebben laten uitvoeren. Hieruit blijkt dat deze samenwerking ten opzichte van 2016 sterk is toegenomen. Vrijwel alle scholen werken samen met de kinderopvang. En dat gebeurt in ruim 80 procent ook op bestuurlijk niveau. Nagenoeg de helft van de scholen (48%) werkt een-op-een samen met één kinderopvangorganisatie. De overige scholen (52%) werken met twee of meer kinderopvangorganisaties samen.

Lees de factsheet onderzoek ‘Samenwerking in beeld 2019’

Download het rapport “Samenwerking in Beeld II”, Oberon, 2019.

Lees het bericht (27 maart 2019) waarin we de onderzoeken aankondigde.

 

Deel dit nieuwsbericht