De maximum uurtarieven voor de kinderopvang worden in 2021 waarschijnlijk verhoogd met 3,5 procent. Dat staat in de aanbiedingsbrief en het ontwerpbesluit, dat staatssecretaris Tamara van Ark (SZW) naar de Tweede Kamer heeft gestuurd. Het ontwerpbesluit is een concept dat eerst nog bij de Tweede Kamer en de Raad van State ter advies wordt voorgelegd. In het najaar wordt de knoop doorgehakt.

dagopvang: € 8,17  (2020)- € 8,46 (2021).
buitenschoolse opvang: € 7,02 (2020) – € 7,27 (2021)
gastouderopvang: € 6,27 (2020) –  € 6,49 (2021)

Loon- en prijsontwikkeling en indexering
De voorgestelde verhoging van 3,5 procent heeft te maken met de verwachte loon- en prijsontwikkeling voor het kalenderjaar 2021 (2,98 procent). Daarnaast is een correctie toegepast op de indexering voor dit jaar (0,52 procent) omdat de verwachte loon- en prijsontwikkeling voor 2020 naar boven is bijgesteld. Het gaat hier om het landelijke beeld, niet specifiek de kinderopvang. In de Wet Kinderopvang is vastgelegd dat de indexatie op de landelijke ontwikkeling wordt gebaseerd.

Indexering toetsingsinkomens
Ook de toetsingsinkomens van de inkomensgroepen zijn met ingang van 1 januari geïndexeerd. De toetsingsinkomens worden naar verwachting verhoog met 2,07 procent.

Download het ontwerpbesluit en de bijlage met je inkomensgroepen

Wat vindt de branche ?
Samen met BK en BOiNK schreven we een brief aan de Commissie SZW over het Ontwerpbesluit kinderopvangtoeslag 2021. In deze brief geven wij aan welke ontwikkelingen en risico’s wij signaleren in de kostenontwikkeling binnen de kinderopvang.

Zo zien we dat er een groot verschil bestaat tussen de toeslagtarieven en de werkelijke tarieven. Ook geven we aan dat de toegankelijkheid van kinderopvang voor lagere inkomens op de tocht staat omdat voor steeds meer ouders een deel van de kosten niet gedekt wordt door de toeslag. Wij vinden dat de toeslagtarieven moeten worden aangepast aan de realiteit met het oog op deze toegankelijkheid. Daarvoor is een herijking van de maximum uurprijzen op basis van de reële kostprijs van kinderopvang en de werkelijke tarieven die kinderopvangorganisaties (moeten) hanteren, nodig.

Tenslotte stellen we een vereenvoudiging van de kinderopvangtoeslagtabel voor; de meest gedetailleerde inkomensafhankelijke regeling in Nederland. Door het reduceren van het aantal inkomensklassen en percentages van de regeling kan het aandeel terugvorderingen en nabetalingen sterk teruggebracht worden

In de COVID-19 crisis is duidelijk geworden hoe flexibel en wendbaar de kinderopvang kan inspelen op snel veranderende omstandigheden, en hoe belangrijk de kinderopvang is om Nederland draaiend te houden. Een cruciale sector als de kinderopvang behoort niet voorbehouden te zijn aan hen die zich het kunnen veroorloven, maar dient breed toegankelijk te zijn voor alle inkomens.

In navolging op bovenstaande brief gaan we in gesprek met SZW over het voorstel dat er nu ligt van de staatssecretaris ten aanzien van de nieuwe maximum uurtarieven. We houden jullie op de hoogte van onze inzet en uitkomst daarvan.

 

Deel dit nieuwsbericht