We hebben goed nieuws! De stuurgroep van MAO besloot Met Andere Ogen voort te zetten. MAO gaat door in de vorm van een inclusief netwerk. Dit netwerk bundelt de lokale en regionale praktijk van samenwerking tussen onderwijs, zorg, jeugd en ouders met als doel ontwikkelkansen van kinderen te versterken.

De stuurgroep volgt in grote lijnen het advies dat de huidige programma-manager in opdracht van de stuurgroep heeft geschreven. Concreet betekent dit dat er een subsidieaanvraag wordt opgesteld en de werving voor de netwerkregisseur wordt voorbereid.

De stuurgroep heeft ingestemd met het uitdragen aan de eigen achterban, aan lokale, regionale en landelijke partijen, dat waar het gaat om verbinding tussen onderwijs en zorg en jeugd, in MAO II meedoen de norm is. De stuurgroep sprak hierbij uit dat zij hierin een verplichting zien voor henzelf. Ze voelen zich verantwoordelijk voor het vergroten van het bereik van het netwerk en willen zich hieraan committeren.

Vervolg proces

In het vervolg komt de regie (het inhoudelijk opdrachtgeverschap) te liggen bij het netwerk zelf. Hiervoor wordt een MAO-tafel opgericht met deelnemers/representanten uit het netwerk. De precieze invulling en reikwijdte van de sturing en de opdracht aan de MAO-tafel wordt nog verder aangescherpt in de aankomende periode. De huidige programmamanager start met het schrijven van een subsidieaanvraag op basis van het advies. Voor de subsidieaanvraag moeten nog een aantal dingen worden geconcretiseerd. Dat gebeurt in nauwe samenwerking met de leden van het programmateam (beleidsmedewerkers van de stuurgroeppartijen). De VNG dient de subsidieaanvraag vervolgens in. OCW en VWS beoordelen de aanvraag. Hiernaast wordt een netwerkregisseur aangetrokken. De huidige programmamanager Marijke Andeweg beëindigt haar werkzaamheden per 30 juni aanstaande. Het huidige programmabureau wordt gecontinueerd en de werving voor een nieuw regiebureau vindt plaats in het najaar van 2022.

In de tussentijd dat het vervolg wordt vormgegeven gaat MAO gewoon door met bewegen, leren en agenderen. Binnenkort verschijnen de activiteiten voor het tweede kwartaal op de website www.aanpakmetandereogen.nl

Naar aanleiding van het advies zullen we het land intrekken om met jullie in gesprek te gaan over hoe MAO jullie kan faciliteren in het versterken van de lokale samenwerking, en welke rol jij eventueel zou willen vervullen in het MAO-netwerk.

Heb je interesse om hierover in gesprek te gaan? Laat het weten via metandereogen@vng.nl

Meer weten over MAO II, lees dan het uitgebreide artikel.

Deel dit nieuwsbericht