Nieuwe cao

De BMK heeft samen met de BK en de vakbonden FNV, CNV en De Unie een onderhandelingsresultaat bereikt voor een nieuwe cao Kinderopvang! Dit resultaat is na een groot aantal onderhandelingsrondes tot stand gekomen.

Al eerder in het onderhandelingsproces had de BMK overeenstemming bereikt met de vakbonden maar het punt van de niet-groepsgebonden uren bleek een struikelblok voor de BK. Ook over dat punt zijn nu alle partijen het eens. Met het resultaat dat er nu ligt, wordt een goede invulling gegeven aan hoe kwaliteit en goed werkgeverschap tot uitdrukking zouden moeten komen.

Sharon Gesthuizen, voorzitter BMK: ”We hebben in de cao ruimte weten te realiseren voor de kwaliteit van de dienstverlening en werkdrukverlaging, onder andere door de afspraak over de niet-groepsgebonden uren. Samen met de overeengekomen salarisstijging vormt dit tevens een investering in de sector, waarmee we bovendien interessant blijven voor (potentiële) medewerkers in de concurrentie met andere sectoren. Daarnaast hechten we veel belang aan goede scholing van de medewerkers. We vinden het onderzoek naar de wijze waarop bovenwettelijke scholing een plaats kan krijgen in de cao Kinderopvang, een goede stap in die richting.”

De nieuwe cao heeft een looptijd van 2 jaar: vanaf 1 januari 2018 tot en met 31 december 2019.

De afspraken

•    Met ingang van 1 januari 2019 komt er een minimumaantal niet-groepsgebonden uren in de cao van 37,5 uur per fte per jaar per vestiging. Daarnaast zal onderzoek worden gedaan naar welke taken onder deze niet-groepsgebonden uren komen te vallen en of het overeengekomen aantal afdoende is om de taken die hieronder komen te vallen, uit te laten voeren.

•    De salarisschalen worden als volgt verhoogd:
o    Per 1juli 2018 met 2,25%
o    Per 1 januari 2019 met 3,0 %
o    Daarnaast ontvangen de medewerkers die op 1 juli 2018 in dienst zijn een eenmalige uitkering van € 185,00 bruto naar rato van de omvang van het dienstverband.

•    Om medewerkers meer de kans te geven werk en privé beter op elkaar af te stemmen, worden richtlijnen in de cao opgenomen voor het vaststellen van nieuwe werkroosters of een wijziging van bestaande werkroosters, en voor noodzakelijke afwijking van het rooster vanwege onvoorziene omstandigheden.

•    Er wordt ten behoeve van het verbeteren van de kwaliteit van de kinderopvang, onderzoek gedaan naar de mogelijkheden van bovenwettelijke scholing en de mogelijkheid om hierbij een gezamenlijke verantwoordelijkheid voor werkgevers en medewerkers te realiseren. Tevens wordt onderzocht hoe deze scholing een plaats kan krijgen in de cao. De uitkomst van het onderzoek zal onderdeel zijn van de volgende cao-onderhandelingen.

De onderhandelingsdelegatie van de BMK bestond uit Monique Wittebol, Geert de Wit en Jorrit Berenschot.

In de bijlage vind je het overzicht van alle gemaakte afspraken.

Deel dit nieuwsbericht