Van 28 augustus tot en met 29 september 2023 kunnen scholen weer subsidie aanvragen om, samen met gemeenten en lokale organisaties, extra activiteiten voor leerlingen op te zetten of uit te breiden en schooldagen te verrijken. De subsidieregeling is bedoeld voor scholen met een hoge onderwijsachterstandsscore en voor scholen binnen bestaande coalities die al deelnemen aan het programma School en Omgeving. De doelstelling van het  programma sluit nauw aan bij de overtuigingen van de BMK. We juichen de toenadering van kinderopvang en onderwijs en andere betrokken sectoren toe. Uit onderzoek blijkt dat wanneer buitenschools leren wordt verbonden met binnenschools leren, dit de ontwikkeling van kinderen kan stimuleren en bijdragen aan het bevorderen van kansengelijkheid. Hier ligt een rol voor de buitenschoolse opvang. BMK leden zijn met de lokale coalities volop bezig een goedlopend programma neer te zetten. 

Programma School en Omgeving

Kinderen en jongeren ontwikkelen zich thuis, op school en in hun buurt. Een aanzienlijk deel van de ontwikkeling vindt buiten school(tijd) plaats. Denk bijvoorbeeld aan voorlezen door familie, samen huiswerk maken, voetbaltraining of een bijbaantje. Het programma School en Omgeving van het ministerie van OCW stimuleert scholen om samen met hun omgeving leerlingen extra activiteiten aan te bieden. In dit programma werken in totaal meer dan 127 coalities in heel Nederland samen, vanuit een lerende aanpak, om kansengelijkheid te vergroten.

Scholen in categorie A en B

Behalve voor scholen die al aan het programma meedoen, is de nieuwe subsidieregeling specifiek bedoeld voor scholen waar dit, zoals in het coalitieakkoord gesteld ‘het hardste nodig is’. Schoolvestigingen die in deze doelgroep vallen krijgen vanaf volgend jaar relatief meer geld. Hiervoor is een categorisering gemaakt op basis van de relatieve achterstandsscore zoals berekend door het CBS. Scholen die nog geen deel uitmaken van het huidige programma, kunnen subsidie aanvragen als zij in deze categorie vallen. De gebruikte indicatoren en lijst met schoolvestigingen in categorie A (scholen met de hoogste achterstandsscores) en categorie B (scholen in bestaande coalities in het programma) zijn te vinden in de regeling.

Subsidie aanvragen

De nieuwe subsidieregeling is op 6 juli 2023 gepubliceerd. In de regeling vind je alle voorwaarden, eisen en de lijsten van scholen in categorie A en B. Van 28 augustus tot en met 29 september 2023 kunnen coalities van scholen, gemeente en betrokken (maatschappelijke) organisaties subsidie aanvragen via Dus-I. Om de subsidie aan te vragen, moeten aanvragers een aantal stappen volgen. Op de website van de Gelijke Kansen Alliantie vind je meer informatie over deze stappen en het programma. De BMK adviseert haar leden hierover contact te zoeken met de samenwerkende scholen.

Specifieke uitkering gemeente

Vijf coalities die onderdeel uitmaken van een focusgebied van het Nationaal Programma Leefbaarheid en Veiligheid nemen deel aan een pilot. Hierin worden middelen via de gemeente aangevraagd en verkend of gebieden hierdoor beter integraal beleid kunnen voeren. Meer informatie over deze specifieke uitkering is hier te vinden.

Links:

Deel dit nieuwsbericht