Afgelopen vrijdag heeft de ministerraad ingestemd met de Algemene Maatregel van Bestuur (AMvB), het ontwerpbesluit kwaliteit kinderopvang, met daarin de nadere uitwerking van de kwaliteitsmaatregelen uit het akkoord Innovatie en Kwaliteit Kinderopvang (IKK). De AMvB is voor een zogenaamde ‘voorhangprocedure’ naar de Eerste en Tweede Kamer gezonden, zodat Kamerleden hier nog op kunnen reageren.

 

Wat staat er in de AMvB?

In de AMvB is gedetailleerde informatie opgenomen over de kwaliteitseisen die vanaf 1 januari 2018 voor de kinderopvang (dagopvang én buitenschoolse opvang) gaan gelden. Voor gastouderopvang zal in de toekomst (mogelijk) een apart traject worden opgestart om de kwaliteiseisen voor de gastouderopvang te herijken.

 

Met het publiceren van de AMvB is een eerste stap gezet in de vertaling van de kwaliteitsmaatregelen naar lagere regelgeving. Eerder werd al werd de Wet Innovatie en kwaliteit kinderopvang én de Wet harmonisatie kinderopvang en peuterspeelzaalwerk aangenomen. Na deze AMvB zullen een aantal zaken nog nader uitgewerkt worden in een ministeriële regeling.

 

Wat zijn de hoogtepunten uit de AMvB:

  • Verandering van de beroepskracht-kindratio
  • Omvorming van de risico-inventarisatie naar actueel veiligheids- en gezondheidsbeleid
  • Aanpassing van de ‘drieuursregeling’
  • Verankering pedagogische doelen
  • Meer aandacht voor ontwikkeling en kennis van pedagogisch medewerkers

 

Hoe gaat het proces verder in z’n werk?

Nog niet alle maatregelen uit het IKK zijn uitgewerkt in lagere regelgeving. Op dit moment loopt er nog een traject om de laatste zaken uit te werken in ministeriële regelingen. De BMK is daar, samen met andere branchepartijen, bij betrokken.

Het ministerie is voornemens om medio juni de definitieve versies van de AMvB en ministeriële regelingen gereed te hebben.

Op basis van een implementatieperiode van een half jaar én een communicatietraject rondom de implementatie, dient het overgrote deel van de kwaliteitsmaatregelen per 1 januari 2018 geïmplementeerd te zijn in de sector.

 

Hoe zal de communicatie rondom de IKK-maatregelen verlopen?

Het ministerie van SZW start met een uitgebreid communicatietraject rondom de implementatie van de kwaliteitsmaatregelen. Daarover wordt binnenkort meer bekend gemaakt. Dit communicatietraject is zowel bedoeld voor leden van brancheorganisaties áls voor niet-leden.

 

De BMK start voor haar leden ook een communicatietraject op, leden kunnen via BMKinsite meer informatie vinden. Een eerste stap in dit traject is een naslagwerk dat leden eind volgende week op BMKinsite kunnen vinden.

 

Waar vind ik de AMvB?

De AMvB, zoals deze naar de Eerste en Tweede Kamer is gestuurd, vindt u hier. De Eerste en Tweede Kamer kunnen nog reacties geven, waardoor er wijzigingen op kunnen treden in de AMvB.

 

Deel dit nieuwsbericht