Een peiling onder BMK-leden
48% van de leden heeft gereageerd, de informatie hieronder is gebaseerd op deze reacties.

Noodopvang kdv en bso

Reguliere ouders & kinderen
De vraag naar noodopvang blijft toenemen onder onze leden, 80% geeft aan een toename in vraag te ervaren ten opzichte van vorige week. In de grafiek hieronder is de opvangvraag van vaste ouders bij de meeste leden tussen de 5-10 en 10-15% ligt. Significant is echter dat het aantal respondenten dat aangeeft tussen de 0-5% op te vangen is afgenomen en het aantal respondenten dat aangeeft tussen de 15-20% en 20-30% is toegenomen.

 

 

 

 Figuur 1. Gebruik kdv/bso – week 16

Figuur 2. Gebruik kdv/bso – week 15

(Verticale as = percentage respondenten, horizontale as = aantal reguliere ouders dat gebruik maakt van opvang in procenten)

Het urengebruik lijkt vrij stabiel, met 50% van de ouders die evenveel uren gebruiken als voorheen, 40% die meer uren afnemen en 10% minder.

Nieuwe ouders & kinderen
Wederom geeft 85% aan kinderen op te vangen die voor de coronacrisis niet kwamen en 60% geeft aan meer nieuwe kinderen op te vangen dan vorige week. ‘Nieuwe ouders en kinderen’ maken bij de meeste respondenten wel nog steeds een klein deel (0-5%) uit van de totale opvangvraag, met enkele uitschieters tot wel 50%.

Ook gaan er meer locaties open, een kleine 40% heeft aangegeven één of meerdere locaties te hebben geopend wegens de toenemende opvangvraag. Een kleine 30% geeft aan alle locaties weer in gebruik te hebben, dit inclusief organisaties met één locatie.

24-uurs opvang
De vraag naar 24-uurs opvang blijft 0-5% van de totale opvangvraag uitmaken, bij hen die het aanbieden. De helft van de respondenten geeft aan dat de vraag gelijk is aan vorige week, 40% ziet nog een toename. De meesten bieden alle vormen van 24-uursopvang: weekend, avond en nacht. Het aanbod van weekend-opvang is daarna het grootst, gevolgd door avondopvang. Nachtopvang maakt het kleinste deel uit van de 24-uurs opvang.

Gastouders

Reguliere ouders & kinderen
Gastouders zien inmiddels ook een toename in vraag van hun vaste ouders en kinderen. Hoewel het merendeel nog steeds tussen de 0-5% van hun vaste kinderen opvangt, neemt het aantal gastouders dat tussen de 5 tot 30 % opvangt toe.
                   
 Figuur 3. Gebruik gastouderopvang – week 16                     

Figuur 4. Gebruik gastouderopvang – week 15

(Verticale as = percentage respondenten die gastouderopvang bieden, horizontale as = aantal reguliere ouders dat gebruik maakt van opvang in procenten)

Het aantal gebruikte uren neemt toe, 40% van de gastouders geeft aan dat de kinderen die komen meer uren dan gebruikelijk komen, waar dit vorige week nog maar een kleine 20% was.

Nieuwe ouders & kinderen
Het aantal gastouders dat kinderen opvangt van ouders die voorheen géén gebruik van gastouderopvang maakte is met 15% gestegen van 50 naar 65%. Het opvangdeel van de ‘nieuwe kinderen’ blijft met 0-5% echter een klein onderdeel van het totaal. De helft van de gastouders vangt kinderen op van ouders die voorheen geen gebruik van hen maakten. De ‘nieuwe kinderen’ vormen echter slechts 0-5% van de totale opvangvraag. Wel geeft de helft van de gastouders aan dat er een toename is van opvangverzoeken van ‘nieuwe ouders’.

24-uurs opvang
Ook hier zien we een stijging, inmiddels biedt bijna 60% van de gastouders 24-uurs opvang, ten opzichte van een derde vorige week. Het vormt nog steeds 0-5% van de alle opvang die ze verzorgen en de vraag lijkt niet verder toe te nemen.

Bedrijfsvoering

Personeelsinzet
Alle leden geven aan ruim of voldoende personeel beschikbaar te hebben en bij 95% zijn er evenveel of meer personeelsleden inzetbaar t.o.v. vorige week.

Opzeggingen
Iets minder leden geeft opzeggingen te hebben gekregen, 75% ten opzichte van 85% vorige week. Hoewel het gaat om een klein aandeel van het totaal aantal contracten (0-5%) blijft dit een zeer vervelend gegeven.

Deel dit nieuwsbericht