In ons nieuwsbericht van dinsdag 11 februari 2020 over het bereikte principe-akkoord over de Cao Kinderopvang 2020-2021 lieten wij weten dat we een apart principeakkoord hebben bereikt over de (arbeidsvoorwaardelijke) overgang van peuterspeelzaalmedewerkers van de Cao Sociaal Werk naar de Cao Kinderopvang. De tekst van dit principeakkoord is inmiddels gereed.

Het principeakkoord voorziet erin dat per 1 augustus 2020 de werkingssferen van de Cao Kinderopvang en de Cao Sociaal werk zo worden aangepast dat peuterspeelzaalwerk vanaf die datum niet langer onder de Cao Sociaal Werk valt en onder de Cao Kinderopvang komt te vallen.

Daarnaast komt er in beide cao’s een overgangsregeling te staan voor de arbeidsvoorwaardelijke overgang van peuterspeelzaalmedewerkers. Voor deze overgangsregeling is de tekst van de ‘Handreiking harmonisatie arbeidsvoorwaarden peuterspeelzalen-kinderopvang’ gebruikt. Deze is verduidelijkt en aangepast naar aanleiding van de gemaakte afspraken. De voornaamste wijzigingen ten opzichte van de Handreiking zijn:

  • In tegenstelling tot ons eerdere nieuwsbericht, is de compensatietoeslag 6,61% (peildatum 1 augustus 2020).
  • De medewerker behoudt het loopbaanbudget dat hij tot aan de overgangsdatum heeft opgebouwd en bouwt na de overgangsdatum geen loopbaanbudget meer op. De medewerker kan het opgebouwde loopbaanbudget nog wel aanwenden binnen bepaalde kaders.
  • Als een medewerker in het verleden een deel van de stijging van de eindejaarsuitkering in de Cao Sociaal Werk heeft ingezet voor extra seniorenverlof, heeft de medewerker recht op de compensatietoeslag verminderd met het percentage dat is ingezet voor extra uren seniorenverlof (in plaats van dat de medewerker helemaal geen recht meer heeft op compensatietoeslag).

In het verleden gemaakte afspraken waarbij al een overgang naar de Cao Kinderopvang heeft plaatsgevonden, blijven van kracht; de overgangsregeling tast deze afspraken niet aan.

Download hier de tekst van het principeakkoord overgang peuterspeelzalen. De BMK zal dit akkoord voorleggen aan haar leden tijdens de Algemene Ledenvergadering van 2 maart a.s.

Deel dit nieuwsbericht