De Werkwijzer Poortwachter helpt werkgevers, bedrijfsartsen, arbodiensten en re-integratiebedrijven in de begeleiding en re-integratie van zieke of arbeidsongeschikte werknemers.

In de Werkwijzer vindt je uitgebreid antwoord op de volgende vragen:

  • Wat verwacht UWV van de werkgever bij de re-integratie van een werknemer?
  • Hoe toetst UWV of de re-integratie-inspanningen van de werkgever voldoende zijn?
  • Welke gevolgen heeft het voor de werkgever als blijkt dat zijn re-integratie-inspanningen niet voldoende zijn geweest?

Het UWV heeft een addendum (versie 1) gepubliceerd: Wet verbetering Poortwachter i.v.m. COVID-19 d.d. 310320. Hierin staat o.a. uitgelegd hoe het UWV omgaat met het (in mindere) mate kunnen voldoen aan de re-integratieverplichtingen door Corona.

Klik hier voor de link en download het addendum

Deel dit nieuwsbericht