Op 1 april stuurden we onze leden een uitnodiging voor een online enquête naar het gebruik van de noodopvang. De respons was hoog; 83% heeft gereageerd.

Hiervan biedt 72% reguliere opvang aan, 20% biedt naast reguliere opvang ook gastouderopvang en 8% biedt alleen gastouderopvang aan.

We gebruiken de verzamelde gegevens om een globaal beeld te schetsen van de huidige stand van zaken. Daarnaast zien we dat er ook grote verschillen zijn tussen organisaties. De uitkomsten en de signalen die gegeven worden in de enquête, koppelen we terug aan SZW.

Noodopvang KDV/BSO
Gemiddeld maakt een krappe 10% van reeds bestaande klanten op dit moment gebruik van de noodopvang. Van hen neemt ruim de helft hetzelfde aantal uren af als voorheen. Een kwart gebruikt op dit moment meer uren en iets minder dan een kwart minder.

Bijna 90% van de ondervraagden zien een toename ten opzichte van vorige week.  Ook ziet een overgrote meerderheid een toename in de vraag van ouders die voorheen géén gebruik maakte van de opvang. De aanvraag hiervan varieert sterk, van 1% van de totale opvangvraag tot 50%, met een gemiddelde van 7.5%.

24-uurs opvang
Minder dan de helft van de ondervraagden geeft aan deze vorm van noodopvang te bieden. Er waren beperkte reacties op de vraag naar de omvang van deze opvangbehoefte. Uit de respons kunnen we afleiden dat de vraag zeer klein is. Van de leden die 24-uurs opvang aanbieden, ziet 30% wel een toename in vraag naar deze opvangvorm.

Gastouders
Gemiddeld 11% van de ouders maakt nu gebruik van gastouderopvang en een kwart van de gastouders ziet een toename ten opzichte van vorige week. Het merendeel geeft aan dat de vraag hetzelfde is al vorige week. Een ruime meerderheid van 80% geeft aan dat ouders hetzelfde aantal uren afnemen als voorheen.
Iets meer dan de helft van de gastouders geeft aan opvang te bieden aan nieuwe klanten (ouders die voorheen geen opvang afnamen). Hoewel deze groep ouders slechts een heel klein aandeel vormen (1-2% van totaal) ziet 30% van de gastouders wel een toename in aanvragen van nieuwe ouders.

Een klein deel van de gastouders bieden 24-uurs opvang, degenen die het aanbieden zien ook maar een zeer kleine vraag en geen verschil met vorige week.

Personeelsinzet
Ruim 95% van de ondervraagden geeft aan geen problemen te hebben met personeelsbezetting. Hier lijkt weinig verschil in vergelijking tot vorige week, maar als er sprake is van een verandering dan gaat het om een toename. Goed nieuws, in deze lastige tijden.

Facturen & opzeggingen: gelukkig gaat het om een klein percentage van het totale aantal facturen
Helaas geeft meer dan de helft van de ondervraagden aan te maken te hebben met gestorneerde facturen of dit te verwachten. Gelukkig gaat het om een klein percentage van het totale aantal facturen, maar desondanks heel vervelend.
Daarbij geeft 75% aan contractopzeggingen te hebben. Ook lezen we in de opmerkingen dat er contracten zijn die niet ingaan of geannuleerd zijn. Het aantal opzeggingen varieert heel sterk, van enkele contracten tot 50% meer dan normaal.

Deel dit nieuwsbericht