Hieronder een samenvatting van de brief van 18 december van de Staatsecretaris aan de Tweede Kamer.

Complimenten

De staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid spreekt zijn waardering uit voor de belangrijke rol die onze branche speelt in de maatschappij gedurende de corona crisis:

‘Dit jaar is zeer zichtbaar geworden welke belangrijke rol de kinderopvang speelt in het dagelijks leven van vele ouders en kinderen. [] Nu deze week de kinderopvang weer heeft moeten sluiten, vragen we opnieuw van de sector om noodopvang te organiseren voor kinderen van ouders in cruciale beroepen en kwetsbare kinderen. Ik ben me bewust dat dit veel van de sector vraagt. Waardering en complimenten voor de rol die de kinderopvang speelt en de (pedagogisch) medewerkers die zich elke dag weer inzetten in deze lastige tijd zijn daarom meer dan op zijn plaats.’

Kwaliteit van de kinderopvang

De staatssecretaris over de lopende onderzoeken over de kwaliteit:

  • ‘Helaas heeft de sluiting van de kinderopvang tussen half maart en begin mei er ook toe geleid dat er in die periode geen reguliere kwaliteitsmetingen gedaan konden worden voor de Landelijke Kwaliteitsmonitor Kinderopvang (LKK). Dit leidt ertoe dat ik gedwongen ben om de evaluaties van het experiment meertalige dagopvang en het de evaluatie van de wet Innovatie en Kwaliteit Kinderopvang (IKK) uit te stellen.
  • De onderzoekers die verbonden zijn aan de LKK-metingen hebben de reeds beschikbare gegevens uit eerdere metingen benut om onderzoek te doen naar de verschillen in kwaliteit tussen regio’s, naar stedelijkheid, ten opzichte van de gevraagde uurprijs en bij de opvang van doelgroepkinderen. Download het rapport ‘Krijgt elk kind dezelfde kwaliteit kinderopvang?’ 
  • Onderzoeken naar de gastouderopvang. Uit het bovengenoemde rapport ‘Krijgt elk kind dezelfde kwaliteit kinderopvang?’ blijkt onder meer dat een grotere groep bij gastouderopvang samen gaat met een lagere kwaliteit. Verder komt uit het rapport naar voren dat naarmate een gastouder meer doelgroepkinderen opvangt, de geboden kwaliteit van een lager niveau is. Daarnaast is er een verkenning gedaan naar mogelijke verbetermaatregelen om de kwaliteit van de gastouderopvang en het toezicht daarop beter te borgen. Op basis van deze verkenning acht de staatssecretaris het nodig om mogelijke verbetermaatregelen langs drie sporen nader te verkennen: het versterken van toezicht, het verbeteren van de begeleiding van gastouders door de gastouderbureaus en professionalisering van de gastouderopvang. Zie voor meer informatie de volledige kamerbrief. Voor de zomer van 2021 zal de Kamer hier nader over worden geïnformeerd.

Veiligheid in de kinderopvang

  • ‘Jaarlijks presenteert de Inspectie van het Onderwijs (IvhO) haar bevindingen in het Landelijk Rapport gemeentelijk toezicht kinderopvang. Het Landelijk Rapport vergroot het inzicht in de werking van het stelsel van toezicht en handhaving in de kinderopvang en biedt de betrokken partijen concrete aanknopingspunten om de werking ervan verder te verbeteren.’ Download het Landelijk Rapport gemeentelijk toezicht kinderopvang 2019 van de IvhO die bij de kamerbrief is aangeboden.
  • ‘Vertrouwensinspecteurs vervullen een belangrijke rol in het monitoren van grensoverschrijdend gedrag binnen de kinderopvang. Zodra een houder of medewerkers van een kinderopvangorganisatie aanwijzingen heeft dat een houder of diens werknemer/gastouder geweld tegen een kind gebruikt, wordt dit aan een vertrouwensinspecteur van de Inspectie van het Onderwijs gemeld en met deze vertrouwensinspecteur besproken. Deze stappen zijn onderdeel van de meld-, overleg- en aangifteplicht die in de Wet kinderopvang is vastgelegd.’ Download de “Factsheet meldingen vertrouwensinspecteurs kinderopvang over de jaren 2017-2019” van de IvhO.
  • ‘In het advies ‘Prikken voor elkaar’ heeft Commissie Vermeij een aantal handvatten geboden om, ook wanneer de vaccinatiegraad zou dalen, een veilige opvang van jonge kinderen te bieden. Het traject heeft de afgelopen periode echter flinke vertraging opgelopen, in verband met de werkzaamheden die nodig waren om de COVID-19-crisis het hoofd te bieden.

Financiering

  • Tegemoetkoming kosten kinderopvang i.v.m. coronasluiting. ‘Het kabinet heeft zowel 14 december jl. als 15 maart ouders met kinderopvang opgeroepen de factuur van de kinderopvang te blijven betalen, onder andere om zo de noodopvang te financieren en het stelsel van kinderopvang gedurende en na de sluiting te stabiliseren. De overheid is het overgrote deel van de ouders voor de periode dit voorjaar tegemoetgekomen in de eigen bijdrage. Zij hebben een tegemoetkoming voor de eigen bijdrage ontvangen op basis van de Tijdelijke tegemoetkomingsregeling KO (TTKO). Deze groep van 575.000 ouders met kinderopvangtoeslag bestond met name uit werkende ouders en ouders die een traject naar werk volgen of studeren. Ouders die gebruik maken van gemeentelijk peuteraanbod, voorschoolse educatie (VE) of sociaal medische indicatie (SMI) krijgen de eigen bijdrage vergoed van hun gemeente. De tegemoetkoming in verband met de huidige sluiting wordt momenteel vormgegeven en hierover zal uw Kamer nog nader geïnformeerd worden.´
  • ‘Daarnaast is er een kleine groep die nog geen tegemoetkoming heeft ontvangen voor de sluiting afgelopen voorjaar. Deze groep heeft gebruik gemaakt van kinderopvang en de kosten van kinderopvang volledig zelf gedragen. Het betreft naar verwachting circa 8.000 kinderen. Het gaat bijvoorbeeld om gezinnen waarvan maar één partner werkt. Daardoor hebben zij geen recht op kinderopvangtoeslag. Ook aan hen is gevraagd de kosten van kinderopvang door te betalen. Het kabinet vindt het wenselijk dat deze personen, die de facturen van kinderopvang tijdens de sluiting dit voorjaar hebben doorbetaald, een tegemoetkoming krijgen. Ook zullen deze personen voor de nieuwe sluitingsperiode vanaf 16 december 2020 een tegemoetkoming krijgen, mits zij de kinderopvangfacturen hebben doorbetaald, net als ouders met kinderopvangtoeslag of die via gemeente gebruik maken van kinderopvang. Omdat deze groep normaal gesproken geen overheidsfinanciering krijgt, zijn er geen gegevens over hen bekend. In de regeling die wordt uitgewerkt kan men op aanvraag een tegemoetkoming ontvangen. Het ligt voor de hand dat de regeling zowel een tegemoetkoming biedt over de periode in het voorjaar als de sluiting per 16 december. Dit wordt momenteel uitgewerkt. De Sociale Verzekeringsbank (SVB) gaat deze regeling uitvoeren. In januari zal ik de Tweede Kamer informeren over het moment waarop een aanvraag bij de SVB kan worden ingediend en wanneer de tegemoetkoming wordt uitbetaald.’
  • Refererend naar de coronacrisis waardoor veel mensen hun baan kunnen verliezen en het vinden van nieuw werk wordt bemoeilijkt, is gevraagd de werkloosheidstermijn in de kinderopvangtoeslag te verlengen van drie naar zes maanden. Op dit moment zijn meer gegevens beschikbaar over de periode van verlenging en de effectiviteit daarvan. De resultaten van dit onderzoek worden begin 2021 verwacht. Mede aan de hand van dit onderzoek zal worden overwogen of verlenging van de werkloosheidstermijn in de rede ligt.
  • Op 1 juli jl. is de Kamer geïnformeerd over de voortgang van het verbetertraject kinderopvangtoeslag. In 2018 zijn het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en de Belastingdienst/Toeslagen een gezamenlijk programma gestart om de dienstverlening richting ouders te verbeteren en zodoende het aantal (hoge) terugvorderingen terug te dringen. De maatregelen zijn in 2020 stapsgewijs geïmplementeerd met als doel om ze vanaf 2021 volledig uit te voeren. In de kamerbrief is een uitgebreide stand van zaken te vinden van de verschillende maatregelen in het verbetertraject.

Tot slot

‘De Nederlandse kinderopvang staat er goed voor. Ze heeft de afgelopen jaren laten zien zich te kunnen meten met de top van wereld op het gebied van kwaliteit. Daarnaast wordt er in de dagelijkse praktijk veel aandacht besteed aan de veiligheid van kinderen. En aan ouders wordt steeds meer en betere ondersteuning geboden bij de (tegemoetkoming in de) kosten van kinderopvang.

Deze combinatie van ontwikkelingen zorgt ervoor dat kinderopvang een steeds belangrijker en positieve rol kan spelen in de levens van veel kinderen en hun ouders. Dit jaar is eens te meer duidelijk geworden wat voor onmisbare rol kinderopvang speelt in onze maatschappij en met hoeveel veerkracht en flexibiliteit alle betrokkenen zich steeds weer inzetten om de kwaliteit, veiligheid en toegankelijkheid verder te versterken.’

Deel dit nieuwsbericht