LEDENBERICHT

Overleg Ministerie van Infrastructuur & Waterstaat

Vorige week hebben we samen met BOinK, BK en BVOK een overleg gevoerd met het Ministerie van Infrastructuur & Waterstaat over de Stint. Hierbij was ook SWOV (Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid) aanwezig en gaf een toelichting.

Tijdens dit overleg hebben we het ministerie uitgebreid geïnformeerd over de kosten die de branche heeft moeten maken als gevolg van het van de weg halen van de Stint. Opnieuw hebben we het belang van financiële compensatie voor kinderopvangorganisaties onder de aandacht gebracht. Helaas is er vanuit het ministerie geen enkele financiële tegemoetkoming voor houders toegezegd. Ook hebben we gesproken over het plenaire debat dat vanavond plaatsvindt (dinsdag 22 januari) tussen de Kamer (de Commissie Infrastructuur & Waterstaat) en Minister Cora van Nieuwenhuizen over het rapport van TNO inzake de Stint. Tenslotte hebben we gesproken over de toelichting van SWOV dat in de toekomst de aanbieders van opvang mogelijk verplicht worden om na herintroductie van de verbeterde Stint uitsluitend gebruik te maken van ‘veilige routes’. Hierbij zou geen gebruik meer mogen worden gemaakt van dezelfde wegen en weggedeelten als het verkeer dat harder dan 30 kilometer per uur rijdt.

SWOV: Stint alleen op ‘veilige routes’

Tijdens ons overleg met het ministerie bleek dat op dit moment het niet duidelijk is of de Stint ooit terug mag komen als vervoermiddel voor de kinderopvang. De kans dat de Kamer akkoord zal gaan met een verbeterde Stint, louter op basis van de technische aanpassingen die worden voorgesteld in het rapport van TNO, lijkt klein. Gezien de scherpe veiligheidsmaatregelen die door Kamerleden zullen worden geëist, ziet het er naar uit dat de Stint pas de weg weer op kan als naast de strenge technische aanpassingen ook de aanbeveling van SWOV wordt opgevolgd, wat betekent dat de Stint alleen op ‘veilige routes’ mag rijden. Dit zou een heel ingrijpende maatregel betekenen voor kinderopvangorganisaties. Tegelijkertijd zou het níet akkoord gaan als aanbieders met het enige scenario waardoor we de Stint kunnen behouden voor de kinderopvang als veilig, duurzaam en goedkoop vervoersmiddel, betekenen dat de Stint helemaal niet meer de weg op zal mogen.

Wij hebben daarom als BMK opnieuw de moeilijkheden die het verbod op de Stint met zich meebrengt benadrukt. Want als de overheid ertoe besluit dat de Stint alleen nog maar op ‘veilige routes’ mag rijden dan moet het wel zo zijn dat het investeren in ‘veilige routes’ niet alleen van de organisaties komt maar dat ook de overheid hierin zal moeten investeren. Hierop heeft het ministerie aangegeven dat zij hun uiterste best gaan doen om te investeren in extra veilige wegen om en rond scholen en kinderopvang.

Stint behouden voor de kinderopvang

In alle eerlijkheid, dit is niet de uitkomst waar we zo vurig op hadden gehoopt. Wel hebben we ons uiterste best gedaan om er uit te halen wat er in zit om uiteindelijk de Stint te behouden voor de kinderopvang door akkoord te gaan met het meest veilige scenario dat denkbaar en haalbaar is als het gaat om het vervoer van jonge kinderen.

Juridische procedures

Ook hebben we zorgvuldig uitgezocht hoe kansrijk het is een juridische procedure aan te spannen tegen het Ministerie van Infrastructuur & Waterstaat. Van diverse kanten hebben we begrepen dat een  juridische procedure tamelijk kansloos lijkt. We kennen de uitspraak van de rechter op 1 november vorig jaar in het kort geding dat een kinderopvangorganisatie aanspande tegen de Minister van Infrastructuur & Waterstaat. Deze bevestigde het standpunt van Minister Cora van Nieuwenhuizen én dat in situaties als deze het de overheid niet verweten kan worden dat zij het zekere voor het onzekere neemt. Wanneer we de insteek kiezen dat de toelatingsprocedures niet deugdelijk zijn geweest, krijgen we te maken met procedures die heel lang gaan duren en waarvan het volledig onzeker is of er iets uit gaat komen. Dat lijkt ons geen heilzame route want we realiseren ons hoe belangrijk het is dat een vlot besluit wordt genomen over de Stint waarbij veiligheid voorop staat en waarbij de Stint als vervoermiddel behouden blijft voor de branche.

Brief aan Commissie I&W
Vandaar dat de BMK samen met BOinK en de BK een brief heeft gestuurd aan de Commissie I&W die op 22 januari debatteert met de minister, met als doel hen een beter inzicht te geven in wat de visie is van de sector waar het gaat om de toekomstige ontwikkelingen rond de Stint. In deze brief geven wij aan dat wij samen met onze achterban en met behulp van het ministerie ons zullen inzetten om veilige routes te inventariseren en in kaart te brengen welke mogelijkheden er zijn.

Ook geven we in deze brief aan dat we verwachten dat er van de zijde van de overheid geanticipeerd wordt op een versnelling van de reeds geplande uitbreiding van het aantal veilige routes rond scholen. Daarnaast doen we in de brief een aantal andere voorstellen om de veiligheid van het gebruik van de Stint te vergroten door betere zichtbaarheid, het stellen van rijvaardigheidseisen en het introduceren van fietshelmen voor kinderen.

Wij kijken met spanning uit naar het plenaire debat op 22 januari van 20.00 – 23.00 uur.

Deel dit nieuwsbericht