Het kabinet heeft dinsdagavond een grootschalig pakket aan steunmaatregelen voor het bedrijfsleven aangekondigd. Dit steunpakket is bedoeld om de economische schade van de Coronacrisis te beperken. Zo komt er een tijdelijke tegemoetkoming loonkosten en kunnen bedrijven uitstel van betaling van belastingen aanvragen.

In de brief aan de Tweede Kamer gaat het Kabinet uitgebreid in op het belang van de kinderopvang om Nederland draaiende te houden. Onderstaand de belangrijkste punten uit de brief en de persconferentie.

Belang van kinderopvang

Het kabinet benadrukt in haar brief dat onderwijs en kinderopvang cruciale sectoren zijn die niet volledig stil kunnen worden gelegd en geeft nogmaals aan dat kinderen van ouders met cruciale beroepen opvang aangeboden wordt in het primair onderwijs en in de kinderopvang, zodat hun ouders kunnen blijven werken. Deze opvang is zonder extra kosten voor ouders. Over de kinderopvangtoeslag en de betaling van facturen zegt het kabinet het volgende:

“Van de kinderopvang wordt in deze tijden een extra inspanning gevraagd, namelijk om opvang te blijven bieden waar echt noodzakelijk, en om die opvang uit te breiden (soms zelfs 24/7) waar nodig. Aan ouders die normaliter kinderopvang gebruiken, vragen wij daarom de gehele factuur aan de kinderopvang te blijven voldoen, zoals gewoonlijk, ook als zij op dit moment niet van opvang gebruik kunnen maken. De kinderopvangsector blijft daarmee in staat goede opvang te verzorgen. Voor ouders betekent het doorbetalen dat het recht op kinderopvangtoeslag blijft bestaan en dat de plek in de kinderopvang, wanneer deze weer regulier opengaat, behouden blijft. Een deel van de factuur heeft betrekking op de eigen bijdrage die ouders betalen. De inzet van het kabinet is om deze kosten zoveel mogelijk te compenseren en we zullen hier de Tweede Kamer zo snel mogelijk over informeren.”

Maatregel: Tegemoetkoming loonkosten
Deze maatregel vervangt de bekende Werktijdverkorting. Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) omschrijft de regeling als volgt: ‘Een ondernemer die omzetverlies verwacht (minimaal 20%) kan bij het UWV voor een periode van drie maanden een tegemoetkoming in de loonkosten aanvragen (maximaal 90% van de loonsom, afhankelijk van het omzetverlies). UWV zal een voorschot verstrekken van 80% van de gevraagde tegemoetkoming. Hierdoor kunnen bedrijven hun personeel blijven doorbetalen. Voorwaarde is dat er geen personeel ontslagen mag worden om bedrijfseconomische redenen in de subsidieperiode. Deze Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkbehoud (NOW) wordt zo spoedig mogelijk opengesteld en is de vervanger van de huidige regeling werktijdverkorting. Hiervoor kunnen bij SZW per direct geen nieuwe aanvragen meer worden ingediend. Aanvragen die al zijn gedaan, maar nog niet afgehandeld, zullen worden afgehandeld in de nieuwe regeling. Er hoeft dus geen nieuwe aanvraag te worden gedaan. Ondernemers kunnen de tegemoetkoming aanvragen voor een omzetdaling vanaf 1 maart.’

Deze regeling heeft ook betrekking op flexwerkers en mensen met 0-urencontracten.

Voor de kinderopvang kán deze maatregel ook behulpzaam zijn. Als ouders contracten opzeggen en de omzet navenant daalt, kunnen ook ondernemers in de kinderopvang hierop aanspraak maken. Het advies van de overheid aan ouders blijft om de contracten in stand te houden en de facturen te blijven betalen. In de brief met het noodpakket wordt bovendien aangekondigd dat de overheid zoekt naar manieren om achteraf de eigen bijdrage die ouders betalen aan de kinderopvang, te repareren. Hiermee zou de omzetdaling in de kinderopvang beperkt moeten blijven. Gezien het sterke beroep dat het kabinet doet op ouders om de facturen voor de kinderopvang te blijven betalen, adviseren we ondernemers om dit af te wachten, tenzij er nu al sprake is van een sterke omzetdaling.

Uitstel betaling belasting
Getroffen ondernemers kunnen eenvoudiger uitstel van belasting aanvragen. De Belastingdienst stopt de invorderingen dan direct. Dit geldt voor de inkomsten-, vennootschaps-, loon- en omzetbelastingen (btw). Eventuele verzuimboetes voor het niet op tijd betalen, hoeven niet te worden betaald.

Het is bovendien niet nodig meteen bewijsmateriaal mee te sturen. Daar krijgt de ondernemer langer de tijd voor. De invorderingsrente die normaal gesproken ingaat na het verstrijken van de betalingstermijn wordt tijdelijk verlaagd van 4% naar bijna 0%. Dit geldt voor alle belastingschulden. Ook het tarief van de belastingrente gaat tijdelijk naar bijna 0%. Deze verlaging zal gelden voor alle belastingen waarvoor belastingrente geldt. Het kabinet zal de belastingrente zo snel mogelijk aanpassen.

Deze regeling wordt nog ingericht en kan nog niet worden aangevraagd. Nadere informatie volgt zodra deze beschikbaar is.

Meer informatie en voorbeeldbrief
De volledige inhoud van het steunpakket van het kabinet vind je op de website van de Rijksoverheid. De BMK en BK zullen morgen een voorbeeldbrief ter beschikking stellen hoe ouders kunnen worden geïnformeerd.

Deel dit nieuwsbericht