In ons nieuwsbericht van afgelopen dinsdag over het bereikte principeakkoord over de Cao Kinderopvang 2020-2021 kondigden wij aan dat de tekst van het principeakkoord op een later moment zou volgen. Deze tekst is inmiddels gereed.

Ten opzichte van ons nieuwsbericht van afgelopen dinsdag is er nog iets veranderd ten aanzien van het onderwerp loon: er is nu een concrete datum genoemd voor de eerste loonsverhoging in 2020 en de andere aan die datum gerelateerde loonafspraken. Kort samengevat betekent dit dat de volgende loonafspraken zijn gemaakt:

  • Per 1 juli 2020 stijgen de salarissen met 3%.
  • Tegelijk met deze salarisverhoging wordt een eenmalige uitkering betaald ter compensatie van de periode 1 januari 2020 tot 1 juli 2020. Deze eenmalige uitkering telt mee voor de vakantietoeslag en eindejaarsuitkering en is niet pensioengevend. Uitbetaling in juli 2020.
  • Per 1 januari 2021 worden de salarissen verhoogd met € 12,00 bruto (overeenkomend met ongeveer 0,5% van het gemiddelde verdiende salaris in de sector).
  • Er komt een bruto eindejaarsuitkering van 2,0%. Uitbetaling in december van ieder kalenderjaar, voor het eerst in december 2020. De eindejaarsuitkering wordt berekend over 12 maandsalarissen in de periode januari tot en met december van het kalenderjaar. Bij in- of uitdiensttreding in de loop van het kalenderjaar, gebeurt dit naar rato van de gewerkte periode.
  • Per 1 juli 2020 vervalt het vitaliteitsbudget van 0,4% en wordt dit kostenneutraal verwerkt in het salaris.

De stijging van de loonkosten, berekend over de looptijd van de cao, bedraagt daarmee zo’n 3,67% op jaarbasis.

De tekst van het principeakkoord over de Cao Kinderopvang 2020-2021 staat hier. De integrale tekst van het principeakkoord over de overgang van peuterspeelzalen naar de Cao Kinderopvang volgt op een later moment.

Deel dit nieuwsbericht