Maryse Nijhof, beleidsmedewerker BMK, schreef dit voorjaar samen met oud-collega Remco van den Berg, beiden indertijd toezichthouder Amsterdam, een stuk voor Kinderopvangtotaal over het toezicht op voorschoolse educatie (VE) zoals dit in Amsterdam wordt vormgegeven.

Maryse en Remco pleiten voor beter toezicht op de VE. In de praktijk blijkt dat het per gemeente en per GGD verschilt hoeveel aandacht er naar VE gaat. Niet iedere GGD regio heeft even goed zicht op de kwaliteit van VE. Dit is een zorgelijk gegeven onder meer vanwege de gemiste kans om goede locaties te etaleren en minder goede locaties te signaleren zodat zij aan de slag gaan. Toezichthouders moeten daarvoor voldoende kennis in huis hebben over VE. Dit is niet alleen van belang om goed toe te zien op het naleven van de eisen, maar vooral om te kunnen zien wat kwaliteit is, waar verbetering mogelijk is en telkens bij te kunnen dragen aan het verhogen van deze kwaliteit. In de gemeente Amsterdam ligt de nadruk bij het VE toezicht niet op het controlerend inspecteren op statische randvoorwaarden, maar op stimulerende gesprekken over de wijze waarop de organisatie aan de kwaliteit van VE werkt.

Het belang van goede kwaliteit VE en goed toezicht op deze kwaliteit wordt ook onderschreven in de Kamerbrief van 19 mei 2020 van Minister Slob van het Ministerie van OCW.

Hierin stond onder meer dat verbetering van de educatieve kwaliteit van voor- en vroegschoolse educatie de aandacht heeft. ‘Uit onderzoek blijkt dat er behoorlijke kwaliteitsverschillen bestaan tussen locaties waar voor- of vroegschoolse educatie wordt aangeboden. Vooral de educatieve kwaliteit van voor- en vroegschoolse educatie kan beter, een aspect wat sterk bepalend is voor de effectiviteit van vve. Ook ontwikkelingen in het toezicht kunnen bijdragen aan de verbetering van de kwaliteit van vve. Het ontbreekt aan structureel toezicht op de proceskwaliteit van voorschoolse educatie.’

De komende maanden organiseert de BMK een aantal ‘online sessie met leden’ over het toezicht. Daarin zal onder meer het reguliere toezicht, het toezicht op VE en een toekomstvisie op het toezicht aan bod komen. De eerste sessie was op 4 juni. (Lees hier het verslag: volgt)

Deel dit nieuwsbericht