Staatssecretaris Tamara van Ark van Sociale Zaken en Werkgelegenheid stuurde op 1 juli een verzamelbrief kinderopvang naar de Tweede Kamer.

In de brief geeft zij een overzicht van de stand van zaken rond kinderopvang, over de kinderopvang in relatie tot Covid-19 en met betrekking tot de reguliere processen.

De volgende onderwerpen komen uitgebreid aan bod in de brief:

 • De staatssecretaris spreekt nogmaals haar waardering uit voor het realiseren van de noodopvang.
 • De uitvoering van de vergoeding van de eigen bijdrage van ouders loopt op dit moment op schema; tussen 20 juni en 1 juli zijn de beschikkingen voor de tegemoetkoming verstuurd aan ouders. Op 8 juli zal uitbetaald worden.
 • De vergoeding voor het gemeentelijke aanbod (SMI, VE en peuteraanbod) loopt via gemeenten. Gemeenten ontvangen hiervoor ruim 8 miljoen euro.
 • Het traject rondom vaccinaties in de kinderopvang heeft de afgelopen periode flinke vertraging opgelopen. Het streven is om uw Kamer in het najaar van 2020 te informeren over de stand van zaken.
 • Ook is het traject om te komen tot oplossingsrichtingen om de arbeidsmarktkrapte in de kinderopvangsector aan te pakken vertraagd. Op korte termijn wordt dit traject weer opgepakt met de sector.
 • Door de huidige omstandigheden kunnen metingen van de Landelijke Kwaliteitsmonitor (LKK) niet goed worden gedaan en is besloten deze voor 2020 te laten vervallen. Hiervoor in de plaats zullen verdiepende analyses plaats vinden op de data die de afgelopen jaren zijn vergaard.
 • Met deze brief wordt tevens het rapport van de tweede meting van de monitor wet IKK aangeboden, die betrekking heeft op de implementatie van de maatregelen die per 1 januari 2018 en per 1 januari 2019 zijn ingegaan. Dit rapport geeft een consistent beeld ten opzichte van de vorige meting: de implementatie van zowel de IKK-maatregelen van 2018 als die van 2019 is goed op weg.
 • Met deze brief wordt ook het thema-onderzoek ‘Toezicht op gastouderopvang’ aangeboden. Dit onderzoek is uitgevoerd door de Inspectie van het Onderwijs (IvhO) en geeft antwoord op de vraag in hoeverre de huidige toezichtsystematiek de kwaliteit van de gastouderopvang voldoende borgt.
 • Het experiment meertalige dagopvang is in februari 2018 van start gegaan en eindigt in februari 2022. De deelnemende kinderopvangorganisaties bieden gedurende de duur van het experiment maximaal 50% van de openingstijd opvang in de Engelse taal aan in één of meer groepen. Inmiddels is de tweede meetronde afgerond en is de tweede tussenrapportage op veranderingenkinderopvang.nl geplaatst.
 • Het huidige programma Gezonde Kinderopvang is in 2017 landelijk gelanceerd en loopt tot aan het einde van 2020. Gezonde Kinderopvang zal ook na 2020 een vervolg krijgt met een nieuwe planperiode voor 2021-2024 en er zullen zo steeds meer organisaties met een coach Gezonde Kinderopvang (gaan) werken. De inzet zal zijn dat aandacht voor gezonde leefstijl binnen alle kinderopvangorganisaties vanzelfsprekend is.
 • Door middel van continue screening wordt dagelijks gecontroleerd of personen werkzaam in de kinderopvang een strafbaar feit hebben begaan. In de afgelopen periode zijn verdere verbeteringen aangebracht in het systeem. Zo verloopt de koppeling met het Justitieel Documentatiesysteem (JDS) per 18 juni 2020 volledig automatisch en hierdoor verloopt dit efficiënter.
 • In het kader van de werkdruk en krapte is door SZW met de sector gesproken over het uitstellen van de implementatie van de taaleis en de eis van babyscholing. SZW wil organisaties meer ruimte bieden bij het plannen om aan deze eisen te voldoen. Dit kan de druk op het personeel binnen de organisatie verlichten, iets dat ook op dit moment van belang is. Daarom zal de ingangsdatum van de Ministeriële Regeling worden uitgesteld van 2023 naar 2025.
 • De stand van zaken m.b.t. het verbetertraject kinderopvangtoeslag wordt weergegeven. De drie hoofdthema’s van het verbetertraject worden besproken: eerder signaleren, begeleiden van ouders met kans op een hoge terugvordering en verbeteren van de digitale dienstverlening. Kort na de zomer start de Belastingdienst met een bewustwordingscampagne, met als doel kennisverbreding bij ouders over de werking van de kinderopvangtoeslag. De kinderopvangtoeslag app zal hier ook in worden meegenomen.
 • Het kostenonderzoek van het CBS geeft een overkoepelend inzicht in de kostenstructuur van kinderopvangaanbieders (zie de website van het CBS). Het kostenonderzoek voorziet niet in een gedetailleerd beeld waaraan individuele aanbieders zich kunnen benchmarken. Het Waarborgfonds Kinderopvang heeft inmiddels het project ‘Mijn Kostprijs” uitgewerkt. Er zal een model ontwikkeld worden waarmee kinderopvangorganisaties hun eigen situatie kunnen vergelijken met die van de sector en daarmee de eigen kostprijs per element bepalen.
 • Eén van de bijlagen bij de brief is het onderzoek naar de bevordering van deelname aan kinderopvang door kinderen van ouders met een lage sociaal-economische status (ses). In de brief staat een samenvatting van de uitkomsten van het onderzoek.
 • Met de invoering van In-één-oogopslag op 12 april 2018 en de verbetering op 2 januari 2020 zijn belangrijke stappen gezet in het beter informeren van ouders over de kwaliteit van hun (toekomstige) opvanglocatie. Er blijkt nog wel behoefte van ouders te zijn om op een centraal punt informatie te vinden en te vergelijken. Er wordt nog verkend welke mogelijkheden het Landelijk Register Kinderopvang biedt om het zoeken en vergelijken van kinderopvanglocaties te vergemakkelijken.

 

Bijlagen bij de verzamelbrief:

Met de verzamelbrief biedt de staatssecretaris het rapport van de tweede meting van de monitor Wet IKK, de tweede tussenrapportage van het experiment meertalige dagopvang en het Onderzoeksrapport Bevorderen kinderopvang onder ouders met lage sociaal-economische status (ses) aan.

Daarnaast gaat Van Ark in op de kwaliteit van gastouderopvang, naar aanleiding van het thema-onderzoek ‘Toezicht op gastouderopvang’ van de Inspectie van het Onderwijs.

Deel dit nieuwsbericht