Rekentool PBM

Om de verplichte ureninzet van de pedagogisch beleidsmedewerker te berekenen, kun je gebruik maken van deze rekentool waarin je het totaal aantal fte pedagogisch medewerkers invult. Daarnaast is er een rekenvoorbeeld beschikbaar voor de berekening van het aantal fte flexibele pedagogisch medewerkers.

Wijzigingen informatie PBM-er

Over de precieze inzet en invulling van de pedagogisch beleidsmedewerker heerst nog enige onduidelijkheid. Branchepartijen hebben hierover contact gehad met het ministerie en met FCB. Download de nieuwe brochure (update februari 2019).
Meer informatie vind je op veranderingenkinderopvang.nl

Q&A

Lees hieronder de antwoorden op de meest prangende vragen die de BMK heeft ontvangen.

Kan een beleidsmedewerker C ingezet worden als pedagogisch beleidsmedewerker in het kader van wettelijke kwaliteitseisen?
Ja, dat kan. Als de beleidsmedewerker C (cao Kinderopvang) of beleidsmedewerker 3 (cao Sociaal werk) binnen de huidige arbeidsovereenkomst taken gaat doen in het kader van de wettelijk vereiste pedagogisch beleidsmedewerker, kan dit.

Volgens de cao blijft de inschaling op het niveau dat is overeengekomen, dus in schaal 10 (cao Kinderopvang) of schaal 9 (cao Sociaal werk).

Als de beleidsmedewerker C (cao Kinderopvang) of beleidsmedewerker 3 (cao Sociaal werk) een extra arbeidsovereenkomst krijgt voor de wettelijk vereiste taken als beleidsmedewerker B (cao Kinderopvang) of beleidsmedewerker 2 (cao Sociaal werk), dan kan deze worden ingeschaald in 9 (cao Kinderopvang) of schaal 8 (cao Sociaal werk) voor die extra arbeidsovereenkomst.

Geldt de 10 uur coaching per jaar van de pedagogisch beleidsmedewerker per fte beroepskracht?

Ja, voor de berekening van de ureninzet voor de coaching dient de ondernemer uit te gaan van 10 uur per fte beroepskrachten (pedagogisch medewerkers) op de peildatum van 1 januari. Een fulltime-equivalent (fte) is een rekeneenheid waarmee de omvang van een functie kan worden uitgedrukt. 36 uur per week staat in de cao gelijk aan één fte.

Wie ontvangt coaching en hoeveel uur?

De regelgeving zegt dat iedere pedagogisch medewerker jaarlijks coaching ontvangt. De coaching geldt niet alleen voor vaste pedagogisch medewerkers, maar ook voor alle pedagogisch medewerkers met flexibele inzet. Als flexibele pedagogisch medewerkers werkzaam zijn bij het kindercentrum, leveren zij immers ook een bijdrage aan het pedagogisch handelen.

Er is geen minimum gesteld aan het aantal coachingsuren per pedagogisch medewerker. Ook is de wijze van verdeling van de coachingsuren over de pedagogisch medewerkers niet voorgeschreven. Er is wel een minimum gesteld aan het totaal aantal coachingsuren per kinderopvangorganisatie: 10 uur x fte.

Het is aan de kinderopvangondernemer om de verdeling van deze coachingsuren te bepalen al naar gelang de wensen en het functioneren van de pedagogisch medewerkers die bij zijn kindercentrum of –centra werkzaam zijn. Hierbij geldt de voorwaarde dat elke pedagogisch medewerker jaarlijks coaching ontvangt. Deze verdeling dient schriftelijk vastgelegd te worden, zodat deze inzichtelijk is voor pedagogisch medewerkers en ouders.

Moet de pedagogisch beleidsmedewerker die coacht op de groep en daarbij meetelt in de BKR ook jaarlijks gecoacht worden?
Ja. De eis tot coaching is ingevoerd om de geboden kwaliteit in de praktijk van de kinderopvang te verhogen. Daarom ontvangt iedere pedagogisch medewerker die werkzaam is bij het kindercentrum coaching. Dat geldt dus ook voor de pedagogisch beleidsmedewerkers en ondernemers die op de groep staan, al dan niet als meewerkend coach, en meetellen in de BKR.

Moet bij de berekening van het aantal fte aan flexibele arbeid het 13-weken-rekenvoorbeeld gebruikt worden?

De kinderopvangondernemer moet aantonen dat hij voldoende uren inzet voor de coaching van de pedagogisch medewerkers met flexibele inzet. Het rekenvoorbeeld kan daarbij een hulpmiddel zijn, maar is geen vereiste. Het aantal flexibele fte dat hij voor de rekensom gebruikt, moet wel representatief zijn voor het aantal flexibele fte’s dat de houder gemiddeld in dienst heeft.

Tellen voor de ingezette uren coaching mee bijvoorbeeld het opnemen van praktijksituaties (video-interactiebegeleiding) en het voorbereiden van het gesprek hierover mee, of alleen het daadwerkelijke coachingsgesprek met de medewerker?
Indien de tijd wordt besteed aan de verbetering van werkzaamheden op de werkvloer van de betreffende pedagogisch medewerker(s) geldt alle tijd bij elkaar opgeteld.

Mag het totaal aantal uren vrij worden besteed tussen beleidsuren en coaching over een aantal locaties?
Nee, dit kan alleen binnen de verschillende activiteiten. Het aantal kindercentra bepaalt het aantal uur minimale inzet voor de ontwikkeling en invoering van pedagogische beleidsvoornemens. Het aantal fte bepaalt het aantal uur dat minimaal ingezet moet worden voor de coaching van de pedagogisch medewerkers bij hun werkzaamheden. de ondernemer kan het totaal aantal uren minimale inzet niet vrij verdelen over de twee verschillende activiteiten (beleidsactiviteiten en coaching).

 

Deel dit nieuwsbericht