Minister Asscher laat bij brief van 14 september weten de plannen met de directie financiering door te zullen zetten.

Het bestuur van de Branchevereniging Maatschappelijke kinderopvang (BMK) staat in principe positief tegenover deze plannen, maar vraagt wel om een zorgvuldige oplossing voor geconstateerde knelpunten in de uitvoering.

Directe financiering lost problemen voor ouders op: onzekerheden en navorderingen zullen minder vaak voorkomen, omdat het nieuwe systeem niet meer uitgaat van een geschat inkomen in het lopend jaar, maar van een reeds in het verleden vastgesteld inkomen (“T min 2”).

Het ministerie constateert bovendien dat de grootste betalingsproblemen, in het huidige stelstel, het meest voorkomen bij de groep minst draagkrachtige ouders. De BMK deelt die conclusie en deelt de opvatting van Asscher dat het nieuwe stelsel daar een adequate oplossing voor biedt. Het voorgestelde systeem van directe financiering is in het belang van (kinderen van kwetsbare) ouders. Juist die doelgroep is gediend bij goede en laagdrempelige kinderopvangvoorzieningen.

De voorgenomen harmonisatie van het peuterspeelzaalwerk en de kinderopvang (in 2018) en het pleidooi van de SER om kinderopvang voor alle kinderen voor minimaal vier dagdelen toegankelijk te maken, maken de invoering van dit systeem van directe financiering alleen maar logischer.

De BMK vindt het ook een groot voordeel dat ouders straks de netto kosten van kinderopvang afrekenen. Dat nuanceert  het beeld dat kinderopvang duur is.  Het verlaagt drempels om te starten met kinderopvang en is daarmee zowel in het belang van kinderen en ouders als van kinderopvangorganisaties.

De BMK wijst er wel op dat mogelijke problemen rondom het debiteurenrisico opgelost moeten worden. De BMK neemt deel aan de klankbordgroep van het ministerie en denkt mee over oplossingen voor dit knelpunt en voor andere uitvoeringsproblemen. Het is van belang dat de invoering van de directe financiering in 2020 voor ouders én voor kinderopvangorganisaties zo soepel mogelijk verloopt. Daar zal de BMK alert op zijn.

De BMK pleit voor kinderopvang als basisvoorziening voor alle kinderen van nul tot en met twaalf jaar. Het systeem van directe financiering biedt goede aanknopingspunten om deze basisvoorziening handen en voeten te geven. De BMK is warm voorstander van doorgaande ontwikkellijnen voor kinderen en dus van nauwe samenwerking tussen kinderopvang en onderwijs. Directe financiering maakt dat  kinderopvang qua financieringsstructuur meer op het onderwijs gaat lijken. Dat kan de samenwerking alleen maar ten goede komen. De BMK bespreekt de plannen van Asscher op 27 september met haar leden.

De BMK is pas onlangs (20 april 2016) opgericht en vertegenwoordigt op dit moment ruim 25% marktaandeel (berekend op basis van omzet).

Deel dit nieuwsbericht