In mei 2016 sloten convenantpartijen (organisaties  van ouders, werkgevers en werknemers in de kinderopvang) het IKK akkoord (Innovatie Kwaliteit en Kinderopvang) met minister Asscher.

 

De BMK heeft zich op een later moment bij dit akkoord aangesloten. Minister Asscher heeft enkele weken geleden het wetsvoorstel IKK aan de Kamer gestuurd. Een Algemene Maatregel van Bestuur (AMvB), hangend onder die wet, werkt de bepalingen uit het IKK akkoord concreet uit. Inmiddels ligt de concept AMvB via internet ter consultatie voor (hier te downloaden).

De AMvB concretiseert de vier opvoedingsdoelen van Marianne Riksen-Walraven en gaat verder onder meer in op het pedagogisch beleid, veiligheids- en gezondheidsbeleid, meldcode kindermishandeling, de beroepskracht-kindratio, pedagogisch beleidsmedewerkers, stabiliteit, eisen aan ruimtes en mentoren voor kinderen. De AMvB omvat bepalingen voor zowel dagopvang, BSO als peuterspeelzalen.

 

De AMvB treedt op 1 januari 2018 in werking en wordt op 1 juli 2017 gepubliceerd, zodat er tijd is voor implementatie. Enkele onderdelen, zoals de eisen aan de pedagogisch beleidsmedewerkers, zullen later inwerkingtreden. De convenantpartijen hebben kritisch meegekeken naar de AMvB om zo te bezien of de bepalingen uit het IKK akkoord een juiste vertaling in de AMvB hebben gekregen. Op een aantal onderwerpen loopt dat gesprek nog, een aantal onderwerpen is reeds aangepast door SZW.

 

Bijlage 1 van de AMvB omvat de tabellen, waarin de doorwerking van de aangepaste beroepskracht-kindratio voor baby’s verwerkt wordt. In een voetnoot is opgenomen dat er nog gesprekken gaande zijn met de sector over deze tabellen.

 

De leden van de BMK ontvingen via de mail meer gedetailleerde informatie over de AMvB en de inzet van de BMK bij de totstandkoming van de AMvB.

Deel dit nieuwsbericht