Minister Asscher heeft het wetsvoorstel Wet innovatie en kwaliteit kinderopvang aan de Tweede Kamer aangeboden. Met dit wetsvoorstel wil Asscher de kwaliteit van de kinderopvang verhogen en meer aandacht besteden aan de ontwikkeling van kinderen. Het akkoord Innovatie Kwaliteit Kinderopvang (IKK), dat Asscher met brancheorganisaties (ouders, werkgevers en werknemers) afsloot, ligt mede aan dit wetsvoorstel ten grondslag.

Het wetsvoorstel neemt de alom bekende opvoedingsdoelen van kinderopvang in de wet op. Voor het overige bestaat het wetsvoorstel vooral uit aanpassingen van de wet Kinderopvang zodat het straks mogelijk wordt om in lagere regelgeving nadere eisen te stellen. Er wordt momenteel gewerkt aan een Algemene Maatregel van Bestuur (AMvB). In die AMvB zullen de bepalingen uit het IKK akkoord uitgewerkt worden, denk dan bijvoorbeeld aan de beroepskracht kindratio voor baby’s en voor de BSO, de begeleiding door pedagogisch beleidsmedewerkers, en eisen rondom stabiliteit: ‘dagritme en herkenbaarheid ruimtes en personen’. De Minister wil de AMvB begin 2017 naar de Kamer sturen. De BMK zal meedenken over deze uitwerking van het IKK akkoord naar de Algemene Maatregel van Bestuur. De wet treedt in werking op 1 januari 2018, de AMvB ook.

 

Het wetsvoorstel is rond vier onderwerpen opgebouwd:

  1. het opnemen van de concretere pedagogische doelen in de wetgeving;
  2. het aanpassen en gelijkschakelen van de grondslagen voor het stellen van kwaliteitseisen aan kinderopvang en peuterspeelzaalwerk in lagere wetgeving;
  3. het aanpassen van de grondslagen voor het stellen van kwaliteitseisen aan voorschoolse educatie in lagere wetgeving;
  4. het verhelderen van de regels omtrent het intrekken van een beschikking tot exploitatie van een kindercentrum, gastouderbureau, voorziening voor gastouderopvang of een peuterspeelzaal door het college.

 

Het wetsvoorstel en overige documenten zijn hier te vinden.

 

Tegelijkertijd met het wetsvoorstel Wet innovatie en kwaliteit kinderopvang bood Asscher ook het wetsvoorstel Wet harmonisatie kinderopvang en peuterspeelzalen aan de Kamer aan. Dit wetsvoorstel heft de verschillen tussen kinderopvang en peuterspeelzalen op (die niet direct met de kwaliteitseisen samenhangen) en trekt de financiering van kinderopvang en peuterspeelzalen voor werkende ouders gelijk. Vanaf 1 januari 2018 worden alle peuterspeelzalen kinderopvang met de kwaliteitseisen die daarbij horen. Dit wetsvoorstel is hier te vinden.

 

De Raad van State is kritisch over beide wetsvoorstellen en roept de regering onder meer op beter te motiveren wat nut en noodzaak zijn van de harmonisatie van kinderopvang en peuterspeelzalen. De regering gaat hier in de Memorie van Toelichting van beide wetsvoorstellen op in.

Deel dit nieuwsbericht